Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

(Etablering af VEU-centre og centerråd m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 1173 af 10. december 2008, lov nr. 49 af 28. januar 2009, § 6 i lov nr. 478 af 12. juni 2009 og § 10 i lov nr. 482 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Hver institution fastlægger antallet af lokale uddannelsesudvalg efter drøftelse med de relevante efteruddannelsesudvalg.«

2. I § 9, stk. 4, 2. pkt., ændres »arbejdsformidlingen« til: »jobcenteret«.

3. I § 9, stk. 6, indsættes efter »Udvalgene kan«: »efter drøftelse med de relevante efteruddannelsesudvalg«.

4. Efter § 9 indsættes:

»Kapitel 3 a

VEU-centre og centerråd

VEU-centre

§ 9 a. Undervisningsministeren træffer efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse beslutning om geografisk dækningsområde for mindst 8 og højst 14 centre for voksen- og efteruddannelse, VEU-centre.

Stk. 2. Et VEU-center har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats.

Stk. 3. Et VEU-center arbejder for opfyldelsen af sit formål ved at

1) skabe større overskuelighed for brugerne om uddannelsestilbuddene, herunder ved at tilbyde brugerne rådgivning om, hvordan og hvor de kan få dækket deres uddannelsesbehov,

2) medvirke til at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og uddannelsesinstitutionernes rådgivning af virksomheder og ansatte og

3) afdække behov for samt koordinere og iværksætte analysearbejde i forhold til uddannelsesindsatsen.

Stk. 4. Et VEU-center kan påtage sig andre relevante opgaver end de opgaver, som er nævnt i stk. 3, for institutioner, der medvirker i VEU-centeret, offentlige myndigheder og aktører på det lokale og regionale arbejdsmarked.

§ 9 b. Undervisningsministeren udpeger blandt uddannelsesinstitutioner, som er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse efter § 16, stk. 1, i hvert dækningsområde, jf. § 9 a, stk. 1, en uddannelsesinstitution til at varetage funktionen som VEU-center for det pågældende område. Udpegningen sker efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. Rådets udtalelse indhentes, efter at de godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse i det pågældende område har haft mulighed for i forening at afgive indstilling til undervisningsministeren om ansvar for varetagelse af VEU-center-funktionen.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse samt centerrådet, jf. § 9 f, fratage en uddannelsesinstitution VEU-center-funktionen, hvis institutionen ikke varetager funktionen tilfredsstillende.

§ 9 c. Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-center-funktionen, skal

1) udarbejde en årlig handleplan for centerets virke,

2) udarbejde en årlig beretning til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse om samspillet med de regionale aktører, ressourcer og aktiviteter og

3) indgå en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet.

§ 9 d. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om VEU-centrene.

§ 9 e. Undervisningsministeren yder tilskud til varetagelse af funktionen som VEU-center til den pågældende uddannelsesinstitution, jf. § 9 b. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Centerråd

§ 9 f. Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-center-funktionen, nedsætter et centerråd, som rådgiver bestyrelsen om VEU-centerets virke.

Stk. 2. Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og hvert voksenuddannelsescenter, som har hjemsted i VEU-centerets geografiske dækningsområde, jf. § 9 a, stk. 1. Centerrådet kan udpege tilforordnede uden stemmeret.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om centerrådene, herunder om deres sammensætning og opgaver.«

5. I § 16, stk. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Godkendelsen gives landsdækkende eller til et andet nærmere afgrænset geografisk område. Godkendelse forudsætter, at uddannelsesinstitutionen medvirker i det VEU-center, som dækker det geografiske område, hvor uddannelsesinstitutionen har hjemsted.«

6. I § 16 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Den godkendte udbyder, jf. stk. 1-3, forestår selv undervisningen og aktiviteten. Udbyderen kan dog indgå aftale med en anden godkendt udbyder eller en institution for erhvervsrettet uddannelse, som ikke er godkendt efter stk. 1, om, at denne forestår undervisningen eller aktiviteten for udbyderen som udlagt undervisning eller aktivitet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I § 17, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Undervisningsministeren kan endvidere tilbagekalde godkendelse efter § 16, stk. 1, hvis en fastsat minimumsaktivitet ikke opretholdes eller udbudsgodkendelsen misligholdes.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 16, stk. 1, 4. og 5. pkt., § 16, stk. 4, og § 17, stk. 2, 2. pkt., i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. som affattet ved § 1, nr. 5-7, i denne lov træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 3. VEU-centrene etableres med virkning fra den 1. januar 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. november 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Bertel Haarder