Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Ændring af reglerne om boliger til folketingsmedlemmer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009, som ændret ved § 19 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 108, stk. 4-8, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Til et ordinært medlem stiller Folketinget vederlagsfrit en bolig til rådighed, hvis afstanden og den samlede daglige rejsetid med offentlige transportmidler mellem medlemmets bopæl og Folketinget gør det rimeligt, at den pågældende vil kunne overnatte i Københavnsområdet, eller hvis den pågældende er medlem af Folketingets Præsidium. Uden dokumentation kan der til medlemmer omfattet af 1. pkt. udbetales kr. 20.000 pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse.

Stk. 5. Hvis Folketinget ikke har mulighed for at stille en bolig vederlagsfrit til rådighed, jf. stk. 4, kan der til et ordinært medlem med fast supplerende bolig i Københavnsområdet ydes godtgørelse for boligudgifter m.v., hvis afstanden og den samlede transporttid med offentlige transportmidler gør det rimeligt, at medlemmet vil kunne overnatte i Københavnsområdet. Godtgørelsen udgør kr. 70.000 pr. år, hvoraf op til kr. 50.000 mod dokumentation udbetales til dækning af egentlige boligudgifter. Uden dokumentation udbetales der til et sådant medlem kr. 20.000 pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Godtgørelse for egentlige boligudgifter kan ydes i op til 3 måneder efter medlemskabets ophør.

Stk. 6. Der kan til et ordinært medlem ydes godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og den for medlemmet mest hensigtsmæssige offentlige transportforbindelse til og fra Folketinget. Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil pr. kørt kilometer sker efter samme satser som fastsat af Skatterådet, jf. ligningslovens § 9 B.

Stk. 7. Omkostningstillægget efter stk. 3, værdien af fri bolig m.v. efter stk. 4, godtgørelsen for boligudgifter m.v. efter stk. 5 og befordringsgodtgørelse efter stk. 6 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring m.v.

Stk. 8. Beløbene, jf. stk. 3-5, er angivet i oktober 1999-niveau. Beløbene reguleres med samme procentvise ændring (1 decimal) som den procentvise ændring i det samlede forbrugerprisindeks henholdsvis forbrugerprisindeksets boligpost i forhold til juli 1999. Det regulerede beløb afrundes til hele kroner. Reguleringer sker på grundlag af indeks for januar og juli for tidsrummene 1. april-30. september og 1. oktober-31. marts. Første regulering foretages pr. 1. april 2000.

Stk. 9. Medlemmer, der ikke får stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed, jf. stk. 4, eller ikke modtager godtgørelse for boligudgifter efter stk. 5, kan i nærmere bestemt omfang få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet.

Stk. 10. Udvalget for Forretningsordenen fastsætter nærmere regler om medlemmers ret til at få stillet en bolig vederlagsfrit til rådighed efter stk. 4 og modtage godtgørelse for boligudgifter m.v. efter stk. 5, retningslinjer for krav til dokumentation for egentlige boligudgifter og beregning af godtgørelse for udgifter til ejerbolig og lign., jf. stk. 5, 2. pkt., om godtgørelse for egentlige boligudgifter efter medlemskabets ophør efter stk. 5, 4. pkt., samt nærmere regler om dækning af medlemmernes udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet efter stk. 9. Udvalget for Forretningsordenen kan endvidere fastsætte regler om, at et medlem i nærmere bestemt omfang kan få dækket udgifter til hotelovernatning ved møder i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, hvis afstanden mellem medlemmets bopæl og storkredsen gør det rimeligt.«

2. § 109, stk. 11, 2. pkt., udgår, og i stedet indsættes:

»Et midlertidigt medlem kan endvidere få stillet en vederlagsfri bolig til rådighed af Folketinget eller modtage godtgørelse for boligudgifter m.v. efter regler fastsat af Udvalget for Forretningsordenen. § 108, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for midlertidige medlemmer.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Muligheden for at få udbetalt befordringsgodtgørelse ved kørsel i egen bil, jf. § 108, stk. 6, som affattet ved § 1, nr. 1, har virkning fra indkomståret 2010.

Stk. 3. Medlemmer, der før lovens ikrafttræden modtager godtgørelse for boligudgifter, jf. § 108, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009, kan fortsætte hermed i henhold til de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. november 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Karen Ellemann