Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0061
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed 1)

(godkendelsesbekendtgørelsen)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1226 af 10. december 2004 og nr. 622 af 23. juni 2005 foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 1, ændres »med § 7 og 8« til: »med § 6 og § 7.«

2. I § 26, stk. 2, ændres »med § 7 og 8« til: »med § 6 og § 7, jf. dog stk. 3.«

3. I § 26 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. For bestående listevirksomheder omfattet af punkt I 101 på listen i bilag 1, som ikke var godkendelsespligtige før den 1. oktober 2005, skal der senest den 1. januar 2006 indsendes ansøgning om godkendelse i overensstemmelse med § 6 og 7 samt bilag 3, afsnit II.«

4. Bilag 1, punkt I 101, affattes således:

»I 101. Anlæg til husdyrproduktion for mere end

a) 250 dyreenheder, dog 270 dyreenheder hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser.

b) 100 dyreenheder i slagtekyllinger eller 40.000 stipladser.

c) 230 dyreenheder i æglæggende høns eller 40.000 stipladser.

d) 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg) eller 2.000 stipladser.

Antal dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i den til enhver tid værende bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., 2)  jf. dennes § 2, stk. 11. (i) [I 1]«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005.

Miljøministeriet, den 19. september 2005

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, (EF-Tidende 1996 nr. L 257 s. 26).

2) Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.