Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (26. november 2009)

Miljøministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten

(Lovforslag nr. L 83).

Det er regeringens opfattelse at udlejning af sommerhusgrunde ikke er en statslig opgave.

Omkring halvdelen af statens i alt ca. 568 sommerhusgrunde med private sommerhuse kan umiddelbart udstykkes og sælges, og disse er derfor enten solgt, sat til salg eller salg er under forberedelse.

Den anden halvdel er beliggende på arealer med fredskovspligt eller klitfredning og derfor underlagt et udstykningsforbud. Lovforslaget vil give også disse sommerhusejere mulighed for at købe de sommerhusgrunde, som deres hus ligger på, og som de nu lejer af staten.

Forslaget vedrører alene udstykningsmulighederne for de nævnte konkrete arealer, som i mange år har været bebygget med sommerhuse i privat eje. Den nuværende anvendelse ændres ikke. Fredskovspligt og klitfredning opretholdes på arealerne.

Det vil være frivilligt for sommerhusejerne, om de vil købe de udstykkede grunde eller fortsætte som lejere.

Offentlighedens adgang til områderne vil blive sikret ved tinglyste deklarationer på grundene.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.