Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i design og business

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i design og business er at kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag selvstændigt at kunne tilrettelægge, lede og udføre komplekse opgaver, der omfatter både design og business, herunder til at arbejde analytisk og markedsorienteret i en tværorganisatorisk kontekst inden for mode- og livsstilsbranchen.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelsen inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK), er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i design og business. Den engelske titel er Bachelor of Design and Business.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Design and Business.

§ 3. Uddannelsen består af

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 15 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 10 bundne studieretninger, der hver for sig har et omfang på 30 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én:

a) Design.

b) Konstruktion.

c) Kommunikation og trend.

d) Konceptdesign.

e) Retail Management.

f) Business.

g) Marketing.

h) Entrepenørskab.

i) Miljø og etik.

j) Produktion.

3) Valgfri uddannelseselementer, der knytter sig til de bundne studieretninger, jf. nr. 2, og for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

5) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Design.

2) Business.

3) Sociologi.

4) Metode og videnteori.

Stk. 3. Studieretningen inden for design, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Design.

2) Sociologi.

3) Kommunikation.

4) Forretningsforståelse.

Stk. 4. Studieretningen inden for konstruktion, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Produktudvikling.

2) Konstruktion og graduering.

3) Materialeforståelse.

4) Kommunikation.

Stk. 5. Studieretningen inden for kommunikation og trend, jf. stk. 1, nr. 2, litra c, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Trend.

2) Kommunikation.

3) Sociologi.

4) Innovation.

Stk. 6. Studieretningen inden for konceptdesign, jf. stk. 1, nr. 2, litra d, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Konceptudvikling.

2) Adfærd.

3) Grafisk design.

4) Tegning 2D og 3D.

5) Metode og videnskabsteori.

Stk. 7. Studieretningen inden for Retail Management, jf. stk. 1, nr. 2, litra e, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Retail ledelse.

2) Konceptudvikling.

3) Konceptstyring.

4) Retail marketing.

5) Kundeadfærd.

Stk. 8. Studieretningen inden for business, jf. stk. 1, nr. 2, litra f, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Handel.

2) Logistik.

3) Kommunikation.

Stk. 9. Studieretningen inden for marketing, jf. stk. 1, nr. 2, litra g, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Strategi.

2) Kommunikation.

3) Konceptudvikling.

4) Management.

Stk. 10. Studieretningen inden for entrepenørskab, jf. stk. 1, nr. 2, litra h, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Innovation.

2) Kreative processer.

3) Projektledelse og organisation.

4) Iværksætteri.

Stk. 11. Studieretningen inden for miljø og etik, jf. stk. 1, nr. 2, litra i, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Innovation.

2) Materialer, livscyklustilgange og certificeringer.

3) Bæredygtighed og virksomhedens sociale ansvar.

4) Design og produktudvikling.

5) Trend og sociologi.

Stk. 12. Studieretningen inden for produktion, jf. stk. 1, nr. 2, litra j, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Produktionsstyring.

2) Kvalitetshåndtering.

3) Økonomistyring.

4) Systemkrav (ERP).

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. december 2009.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger forsøgsuddannelsen til industriel designer, jf. bekendtgørelse nr. 628 af 18. juni 2007 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for tekstil, beklædning og design (designteknolog AK), der er ophævet af bekendtgørelse nr. 710 af 6. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK), kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 7. december 2009

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Jette Skovbjerg


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i design og business

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i design og business skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede professionsbachelor i design og business har viden om

1) design,

2) trend,

3) økonomi,

4) innovation,

5) kulturelle og interkulturelle forhold,

6) værdikæden og

7) relevante teorier og metoder og kan reflektere over samt argumentere for disse.

 

Den uddannede inden for studieretningen design har tillige viden om

1) designprocessen,

2) trend og sociologi,

3) etik og miljø,

4) konceptudvikling,

5) visuel kommunikation og

6) branche og virksomheder.

 

Den uddannede inden for studieretningen konstruktion har tillige viden om

1) relevante teorier og metoder inden for konstruktion og graduering og kan reflektere over og argumentere for disse,

2) professionens praksis inden for produktudvikling,

3) form, funktionalitet og materialer,

4) modens udvikling i nyere tid og

5) udarbejdelse af dokumentation.

 

Den uddannede inden for studieretningen kommunikation og trend har tillige viden om

1) trendteori,

2) antropologisk metode,

3) kulturforståelse og idehistorie,

4) designteori og semiotik,

5) argumentationsstrategi,

6) fremtidsanalyse,

7) innovationsprocesser,

8) teknologi og

9) formidling og retorik.

 

Den uddannede inden for studieretningen konceptdesign har tillige viden om

1) metoder og teorier inden for konceptudvikling,

2) metoder og teorier inden for konceptvedligehold,

3) nuværende og kommende trends og tendenser,

4) materialer, der kan indgå i koncepter, og

5) intern og ekstern eksponering af koncepter.

 

Den uddannede inden for studieretningen Retail Management har tillige viden om

1) detailhandelsstrukturen,

2) målgruppeanalysemodeller, forbrugeradfærd, oplevelsesøkonomi og innovation,

3) købsadfærd, butiksindretning, Space Management og personligt salg,

4) konceptudvikling, konceptstyring og driftsoptimering,

5) HR, personale-, salgs- og projektledelse og

6) love og regler inden for området.

 

Den uddannede inden for studieretningen business har tillige viden om

1) handel,

2) mikro- og makroøkonomi,

3) logistik og Supply Chain Management,

4) kommunikation og

5) produktkendskab.

 

Den uddannede inden for studieretningen marketing har tillige viden om

1) strategisk planlægning,

2) projektledelse,

3) strategisk marketing,

4) Brand Management,

5) trendspotting,

6) grafisk design,

7) identitet og

8) forretningsforståelse.

 

Den uddannede inden for studieretningen entrepenørskab har tillige viden om

1) kulturelle, geografiske og økonomiske forholds påvirkning af virksomheders muligheder for innovation og entreprenørskab,

2) netværksteori i forhold til nationale og internationale sammenhænge,

3) organisationsadfærd,

4) metoder og værktøjer til virksomhedsetablering,

5) brugerdreven innovation og

6) antropologi og sociologi.

 

Den uddannede inden for studieretningen miljø og etik har tillige viden om

1) interaktion mellem bæredygtighed og socialt ansvar inden for mode- og livsstilsbranchen,

2) netværksteori og organisationsadfærd,

3) internationale konventioner,

4) kommunikation af bæredygtighed og

5) virksomheders sociale ansvar i værdikæden.

 

Den uddannede inden for studieretningen produktion har tillige viden om

1) interkulturel operationel kommunikation,

2) visuel kommunikation mellem kulturer,

3) produktionsforløb og styring,

4) funktionsviden for maskinbrug,

5) globale miljø- og arbejdsforhold og

6) organisationsopbygning.

Færdigheder

Den uddannede professionsbachelor i design og business kan

1) vurdere og anvende designmetoder i forbindelse med problemløsning,

2) anvende design i forbindelse med markedsudvikling,

3) anvende innovation med et forretningsmæssigt sigte,

4) formidle faglige problemstillinger i forskellige kulturelle og interkulturelle sammenhænge,

5) vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for værdikæden og

6) anvende videnskabelige metoder og teorier i forbindelse med research, analyse og faglig fordybelse.

 

Den uddannede inden for studieretningen design kan tillige

1) gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt,

2) vurdere og begrunde valg af materiale og design,

3) anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept,

4) vurdere og omsætte trends samt målrette designs mod virksomhedens identitet,

5) anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling,

6) formidle globalt om produkt- og konceptrelaterede emner og

7) udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter.

 

Den uddannede inden for studieretningen konstruktion kan tillige

1) vurdere valg af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet,

2) vurdere materialers betydning for et produkt,

3) vurdere og produktudvikle et designoplæg,

4) udvikle løsningsforslag til komplekse opgaver inden for konstruktion og graduering,

5) anvende manuelle og it-baserede værktøjer til konstruktion, graduering og dokumentation og

6) formidle globalt om produktrelaterede emner.

 

Den uddannede inden for studieretningen kommunikation og trend kan tillige

1) identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori, samt historisk kontekst,

2) anvende antropologisk metode til indsamling af relevante data,

3) udarbejde designbriefs på baggrund af research og databearbejdning,

4) formidle skriftligt og mundtligt om trend, mode og livsstil,

5) behandle, transformere og formidle viden visuelt,

6) anvende innovative metoder til problemløsning,

7) identificere potentiale for nye markeder og løsninger gennem vurdering af tendens og markedsudvikling og

8) formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt på en velargumenteret og dokumenteret måde inden for design, livsstils- og innovationsbranchen.

 

Den uddannede inden for studieretningen konceptdesign kan tillige

1) vurdere løsningsmuligheder på baggrund af sociologiske og adfærdspsykologiske analyser,

2) udvikle grafiske løsninger inden for koncepter,

3) formidle koncepter og rumlige projekter såvel elektronisk som fysisk,

4) udarbejde og formidle løsningsforslag til koncepter som skitser og endelige tegninger,

5) frembringe løsningsforslag til materialeanvendelse i koncepter,

6) lede og gennemføre kreative processer fra ide til færdigt koncept og

7) anvende metoder og redskaber til afkodning og omsætning af eksisterende og fremtidige brands til begrundede og relevante løsninger.

 

Den uddannede inden for studieretningen Retail Management kan tillige

1) vurdere forbrugerbehov, præferencer og kunders adfærd i butikker,

2) vurdere markeder, forskellige kundesegmenter og potentielle konkurrenter,

3) identificere optimering af retailkoncepter og udvikle nye retailkoncepter ud fra virksomhedens strategiske situation og

4) vurdere og vælge hensigtsmæssig retail location og site selection.

 

Den uddannede inden for studieretningen business kan tillige

1) vurdere markedsforhold og tilrettelægge virksomheders handelsmæssige strategier og koncepter i overensstemmelse hermed,

2) identificere og vurdere mulige partnerskaber i værdikæden,

3) vurdere og begrunde anvendelse af alternative materialer,

4) vurdere den økonomiske udvikling på væsentlige markeder og tilpasse parameterindsatsen i overensstemmelse hermed,

5) vurdere anvendelsesmuligheder af relevante it-værktøjer og styringssystemer,

6) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere og

7) vurdere, begrunde og anvende forskellige forhandlingsteknikker.

 

Den uddannede inden for studieretningen marketing kan tillige

1) anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde,

2) identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel,

3) anvende konceptuelle og kommercielle metoder,

4) formidle brandingstrategier internt og eksternt og

5) anvende kommunikationsværktøjer til formidling af virksomhedens brand.

 

Den uddannede inden for studieretningen entrepenørskab kan tillige

1) identificere karakteristika for succesfulde innovationsmiljøer og entreprenørdrevne virksomheder,

2) identificere relevante interessenter i organisationen med henblik på at lede og gennemføre projekter,

3) formidle faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt,

4) identificere potentiale for nye produkter gennem vurdering af tendenser, trends og markedsudvikling og omsætte disse til konkrete kommercielle produkter,

5) vurdere sammenhænge, anvende strategiske, taktiske og operationelle metoder og fremkomme med konkrete produktudviklingsforslag, baseret på relevante analyse- og løsningsmodeller,

6) udvikle ideer metodisk og strukturere idéflow med henblik på oversættelse til kommercielle koncepter og produkter og

7) udarbejde en forretningsplan.

 

Den uddannede inden for studieretningen miljø og etik kan tillige

1) udveksle og formidle problemstillinger inden for bæredygtighed og virksomheders sociale ansvar inden for mode og livsstilsbranchen,

2) designe og produktudvikle på innovativ vis under hensyntagen til livscyklustilgange,

3) anvende forskellige fagområders metoder for at vurdere et produkt i forhold til den tredelte bundlinje,

4) vurdere og vælge materialer og producenter ud fra bæredygtighed,

5) opstille og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for eksisterende produkter, services og systemer samt begrunde og vælge relevante innovative løsningsmodeller og

6) anvende teoretiske metoder til at udforske og vurdere viden inden for virksomheders sociale ansvar og bæredygtighed i forhold til mode- og livsstilsbranchen.

 

Den uddannede inden for studieretningen produktion kan tillige

1) anvende produktionsdokumentation som et globalt kommunikativt redskab,

2) vælge certificeringer i forhold til et produkt eller produktgrupper,

3) identificere begrænsninger og muligheder ud fra et dybtgående kendskab til materialer,

4) selvstændigt foretage økonomiske vurderinger i forhold til et produkt,

5) vurdere og vælge fagkompetencer og leverandører til en tidsfastsat opgave og

6) anvende relevante indkøbsprocesser i forhold til en produktion.

Kompetencer

Den uddannede professionsbachelor i design og business kan

1) indgå i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle felter af værdikæden,

2) håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for erhvervet og

3) håndtere kommunikation og innovation af ideer i forretningsmæssige sammenhænge.

 

Den uddannede inden for studieretningen design kan tillige

1) selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces,

2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,

3) identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger og

4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.

 

Den uddannede inden for studieretningen konstruktion kan tillige

1) selvstændigt håndtere konstruktion og graduering,

2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for konstruktion og graduering,

3) identificere problemområder og give konkrete løsningsforslag for opnåelse af en bedre pasform og

4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

 

Den uddannede inden for studieretningen kommunikation og trend kan tillige

1) selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde strategisk og innovativt,

2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,

3) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,

4) kommunikere i henhold til en given virksomheds identitet og brand og

5) udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.

 

Den uddannede inden for studieretningen konceptdesign kan tillige

1) identificere komplekse problemstillinger med det formål at udarbejde konkrete løsningsforslag i en tværfaglig kontekst,

2) håndtere indretning og rumdesign og foretage valg, der er baseret på kendskab til arkitektoniske og designmæssige traditioner, brud og nytænkning,

3) håndtere idéudvikling baseret på viden om perception og

4) håndtere økonomiske forudsætninger for og konsekvenser af udviklings- og vedligeholdelsestiltag for koncepter.

 

Den uddannede inden for studieretningen Retail Management kan tillige

1) håndtere ledelse af detailhandelspersonale og tilhørende forretningsgange,

2) benchmarke og identificere problemområder samt give konkrete forslag, som kan bidrage til forbedring af den enkelte butiks resultat,

3) indgå i netværk såvel internt som med eksterne interessenter i en international retailvirksomhed,

4) lede udvikling af et nyt retailkoncept på basis af virksomhedens strategiske situation og

5) indgå aktivt i kreativt arbejde i forbindelse med kampagner og butikkers udtryk, herunder grafisk design, indretning og atmosfære.

 

Den uddannede inden for studieretningen business kan tillige

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede studie- og arbejdsmæssige problemstillinger,

2) selvstændigt håndtere og indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden i overensstemmelse med professionens etik og

3) identificere egne udviklings- og læringsbehov i forhold til professionen og udbygge egen viden og færdigheder.

 

Den uddannede inden for studieretningen marketing kan tillige

1) håndtere udvikling, planlægning, gennemførsel og evaluering af strømninger og tiltag inden for marketing nationalt og internationalt,

2) håndtere udvikling og implementering af virksomheders identitetsskabelse ud fra strategiske og kreative metoder,

3) håndtere udvikling og vedligeholdelse af virksomheders brands og koncepter,

4) håndtere ledelse og udvikling af projekter på strategisk niveau,

5) håndtere udvikling og optimering af virksomhedens kommunikationsstrategi,

6) håndtere forretningsorienteret løsning af komplekse problemstillinger og

7) håndtere planlægning og udførelse af projekter.

 

Den uddannede inden for studieretningen entrepenørskab kan tillige

1) håndtere metodisk udvikling af ideer til færdige produkter, koncepter eller organisatoriske processer,

2) indgå som motivator og koordinator af udviklingsprocesser,

3) håndtere etablering af virksomhed eller forretning, afdække interne styrker og svagheder samt agere strategisk, taktisk og operationelt ud fra en omverdensanalyse,

4) identificere karakteristika ved succesfulde innovationsmiljøer og entreprenørdrevne virksomheder og

5) identificere potentiale for nye produkter gennem afkodning af tendenser, trends og markedsudvikling og omsætte disse til konkrete kommercielle produkter.

 

Den uddannede inden for studieretningen miljø og etik kan tillige

1) håndtere innovation, design og udvikling af bæredygtige produkter,

2) skabe overblik, vurdere og vejlede i en virksomheds certificeringsproces,

3) selvstændigt håndtere udvælgelse af bæredygtige materialer ud fra tekniske og designfunktionelle brugsegenskaber i forhold til en virksomheds identitet og produktets anvendelse,

4) identificere potentiale for nye bæredygtige produkter, services og systemer gennem sociologiske tilgange, herunder vurdering af tendenser, trends og markedsudvikling for at kunne omsætte disse til konkrete kommercielle bæredygtige produkter og tiltag,

5) lede og gennemføre udviklingsprojekter i virksomheder og med virksomheders interessenter og

6) håndtere og formidle ”added value” til virksomheders interessenter.

 

Den uddannede inden for studieretningen produktion kan tillige

1) selvstændigt gennemføre indkøb og sourcing af produkter i forhold til fastsatte strategiske, taktiske og operationelle mål,

2) udpege muligheder og begrænsninger i henhold til materialevalg,

3) håndtere kvalitetssikring af produktion af produkter eller produktgrupper og foretage realistiske økonomiske vurderinger herfor og

4) håndtere forskellige it-systemer til optimering og overblik i en virksomhed.