Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering af vandforekomsters tilstand 1)

 

I medfør af § 6, stk. 2, i lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter sammen med bekendtgørelse nr. 811 af 15. juli 2004 om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer de nærmere krav til indholdet og formen af basisanalysen, jf. lovens § 6, stk. 1.

§ 2 Definitionerne i § 2 i bekendtgørelse nr. 811 af 15. juli 2004 om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer finder anvendelse for denne bekendtgørelse.

§ 3. Der skal foretages en vurdering af, hvor påvirkeligt overfladevandområdet og grundvandsforekomsten er over for de påvirkninger, som er identificeret i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 811 af 15. juli 2004 om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer.

Stk. 2 Der skal foretages en vurdering af risikoen for, at overfladevandområdets tilstand ikke senest 22. december 2015 kan nå de målsætninger, som er angivet i bilag 1.

Stk. 3. Der skal foretages en vurdering af risikoen for, at grundvandsforekomsten ikke senest 22. december 2015 kan leve op til de retningslinier, der er fastsat i regionplanen samt i vandforsyningslovens § 2, som er angivet i bilag 1.

Stk. 4. I efterfølgende basisanalyser foretages risikovurderingen i forhold til de i vandplanen fastsatte miljømål.

Ikrafttrædelse

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. oktober 2005.

Miljøministeriet, den 16. oktober 2005

Connie Hedegaard

/Karsten SkovBilag 1

Kriterier for vurdering af risikoen for, at målsætningen for overfladevand og retningslinierne for grundvandets forhold ikke kan opnås

1. Grundlag for vurdering af risiko

1.1 Regionplanens målsætninger for overfladevand

Udgangspunktet for risikovurderingen er regionplanens målsætninger for vandområdernes kvalitet. Kriterierne til vurderingen af, hvorvidt målsætningen for henholdsvis vandløb, søer og kystvande vil blive nået senest 22. december 2015, svarer til dem, der gælder ved vurderingen af målsætningerne for vandområdernes kvalitet, som amtsrådet har fastsat i regionplanen.

Vurderingen af, om regionplanens målsætninger kan forventes opnået, gennemføres med de vurderingsmetoder, som den enkelte amtskommune hidtil har anvendt og på basis af de konkrete kvalitetskrav, som er fastlagt for de enkelte vandområder i regionplanen.

Ved risikovurderingen skal der tages udgangspunkt i de hidtidigt anvendte målsætningskategorier A, B og C:

A: omfatter målsætninger med skærpede krav. I princippet målsætninger, hvor vandområder skal friholdes for menneskelig påvirkning af enhver form (særlig naturvidenskabeligt interesseområder),

B: omfatter basismålsætning eller generel målsætning. Vandområder, der kun må være svagt påvirket af menneskelig aktivitet, og

C: omfatter målsætninger med lempede krav. Vandområder, der er udsat for en menneskeskabt, kulturmæssig påvirkning, så målsætningskategori B ikke kan opfyldes.

Målsætningskategorierne kan underinddeles med nærmere specifikation. For vandløbsmålsætninger med lempede krav kan regionplanens andre bogstavbetegnelser benyttes (f.eks. D, E, og F) for specifikke typer af påvirkninger.

For specifikke miljøfarlige stoffer skal der anvendes de nationale vandkvalitetskrav 2) , som der refereres til i regionplanen, og de vandkvalitetskrav, som er fastsat i regionplanen i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller hav.

1.2 Regionplanens retningslinier for grundvand

Udgangspunktet for risikovurderingen er regionplanens retningslinie for grundvandsforhold samt vandforsyningslovens 3)  §2. Kriterierne til vurdering af, hvorvidt retningslinien for grundvand vil blive nået inden 22. december 2015, svarer til dem, der gælder ved vurderingen af retningslinien for grundvandsforekomsten, som er fastsat i regionplanen.

2. Vurdering af risiko for at regionplanens mål og retningslinier ikke opfyldes

Som følge af vurderingen inddeles overfladevand- og grundvandsforekomsterne i følgende kategorier:

I. Vandforekomster, hvor det vurderes, at regionplanens målsætning for overfladevand og retningslinier for grundvandsforekomsten kan nås senest 22. december 2015,

II. Vandforekomster, hvor der vurderes, at være risiko for, at regionplanens målsætning for overfladevand og retningslinier for grundvandsforekomsten ikke kan nås senest 22. december 2015.

For de vandforekomster, der placeres i kategori II, skal det identificeres, hvilke typer af påvirkninger (menneskelige aktiviteter) der antages at være årsag til, at målsætningen ikke forventes nået.


2) Vandkvalitetskrav fastsat i bilag 2 til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller hav.

3) Lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsyning m.v.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet) (EF-Tidende 2000 nr. L 327, side 1).