Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 25. november 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

(Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.)

[af kulturministeren (Carina Christensen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2009 og var til 1. behandling den 22. oktober 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 19. august 2009 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2008-09, KUU alm. del − bilag 321. Den 7. oktober 2009 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget bemærker, at de i lovforslaget omhandlede fusioner er opstået i et tæt samarbejde mellem institutionerne og efter et grundigt udvalgsarbejde, der har haft det formål at sikre større og mere bæredygtige faglige miljøer på skolerne og dermed også en højere kvalitet i uddannelsernes indhold. På den baggrund har S også kunnet tiltræde den politiske aftale, som ligger til grund for lovforslaget.

Men det er vigtigt at understrege, at kulturministeren har forsikret forligspartierne om, at ministeren vil sikre de nødvendige ressourcer til, at fusionerne kan gennemføres. Det er ikke en spareøvelse, hvilket kulturministeren har sagt flere gange. De nødvendige ressourcer skal være til stede.

Det samme gælder den frygt, som nogle institutioner, lærere og elever har givet udtryk for, for, om det på lang sigt handler om at nedlægge en eller flere af de institutioner, der indgår i fusionerne. Det er ikke tilfældet. For Socialdemokratiet handler det om at tilføre alle institutionerne den styrke og den faglighed, som netop sikrer deres overlevelse, ikke mindst når man bl.a. skal bedrive forskningsaktiviteter i fremtiden for at kunne leve op til Bolognaprocessen. Dermed er fusionerne også et udtryk for et ønske om, at hver enkelt af de institutioner og de uddannelser, der indgår, skal være levedygtige på sigt.

Det Radikale Venstres medlem af udvalget forudsætter − som lovet af ministeren under forhandlingerne − at fusionerne kan gennemføres uden besparelser i undervisningen og aktiviterne for de studerende. Der vil naturligvis være rationaliseringsgevinster, men fusioner og sammenlægninger bør samlet styrke alle uddannelserne både kvalitativt og ressourcemæssigt.

RV konstaterer i forlængelse heraf, at designskolernes overgang til ny stillingsstruktur vil indebære ekstra omkostninger, som må dækkes ind af Kulturministeriet i forlængelse af lovens vedtagelse og senest i forbindelse med indgåelse af en ny 4-års-aftale i 2010. RV forventer, at kulturministeren sikrer, at der er de nødvendige ressourcer til at øge designskolernes bevilling, da AC-undervisere med forskningsforpligtigelse er langt dyrere end personale med traditionel designfaglig uddannelsesbaggrund.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Troels Christensen V Ellen Trane Nørby V Flemming Damgaard Larsen V Preben Rudiengaard V nfmd. Karin Nødgaard DF fmd. Pia Kjærsgaard DF Helle Sjelle KF Per Ørum Jørgensen KF Simon Emil Ammitzbøll LA Mogens Jensen S Lise von Seelen S Leif Lahn Jensen S Yildiz Akdogan S Pernille Frahm SF Holger K. Nielsen SF Johs. Poulsen RV Per Clausen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
1
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 26

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og kommenteret høringsnotat, fra kulturministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 26

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til høringssvaret fra Danmarks Designskole, til kulturministeren, og ministerens svar herpå