Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 373 af 23. maj 2008 og nr. 540 af 11. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt. :

»Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået mens eller i umiddelbar forlængelse af, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted. 2. pkt. finder dog kun anvendelse, hvis den pågældende har forsæt med hensyn til, at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2009.

Justitsministeriet, den 30. november 2009

Brian Mikkelsen

/ Anne Fode