Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om anmeldelse, registrering og afmelding af private flyvepladser (BL 3-7, udgave 2, 24. november 2009)

I medfør af § 52, § 59, stk. 4, § 82 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-1, Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser, seneste udgave.

1.2 BL 3-5, Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg, seneste udgave.

1.3 BL 3-8, Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser, seneste udgave.

1.4 BL 3-22, Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine, seneste udgave.

1.5 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.6 BL 7-16, Bilag 1 til BL 7-serien, Særligt følsomme naturområder, seneste udgave.

1.7 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.6, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan derudover fås ved henvendelse til

 
Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tlf.: 3618 6000
Fax: 3618 6001
E-mail: dcaa@slv.dk
 

2. Definitioner

Flyveplads (Aerodrome):

Et bestemt område på land eller vand (omfattende bygninger, installationer og udstyr) beregnet til anvendelse helt eller delvist ved landing, start og manøvrering af luftfartøjer.

Flyveplads, godkendt (Aerodrome, approved):

En flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til en særlig aktivitet.

Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public):

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

Privat flyveplads:

En flyveplads, der ikke er offentlig.

3. Generelt

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser om anmeldelse, registrering og afmelding af private flyvepladser på dansk område, dog undtaget helikopterdæk omfattet af BL 3-5.

3.1.1 Endvidere fastsætter denne BL bestemmelser om teknisk godkendelse for private flyvepladser omfattet af pkt. 3.1, når disse benyttes til erhvervsmæssig lufttransport.

Anm.: Anden erhvervsmæssig luftfart, såsom fotograferingsflyvning, landbrugsflyvning og ledningsinspektion, er ikke lufttransport, og private flyvepladser, der anvendes til anden erhvervsmæssig luftfart, er således ikke omfattet af bestemmelserne om teknisk godkendelse.

4. Anmeldelse

4.1 Den, der vil indrette og drive en privat flyveplads, i det følgende kaldet brugeren, skal indgive anmeldelse til Statens Luftfartsvæsen.

Anm. 1: Den, der vil indrette og drive en privat flyveplads, skal selv sørge for at indhente fornødne tilladelser i medfør af anden lovgivning, såsom miljøbeskyttelseslovgivningen, naturbeskyttelseslovgivningen og planlægningslovgivningen.

Anm. 2: Statens Luftfartsvæsen underretter i overensstemmelse med luftfartslovens § 59, stk. 1, øvrige berørte myndigheder samt vedkommende kommunale myndigheder om anmeldelsen.

4.2 Arealer, som kun lejlighedsvis benyttes til start og landing med luftfartøjer (fx stubmarker, engarealer og vandområder), skal ikke anmeldes, forudsat at arealet bevarer sin oprindelige karakter.

Anm.: Opstilling af vindpose, græsslåning eller andre foranstaltninger, der gennemføres på sådanne arealer for midlertidigt at højne sikkerhedsniveauet på en enkelt eller enkelte dage, medfører ikke anmeldelsespligt.

4.3 Det skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen,

a.
hvis flyvepladsens start- landingsretning ændres mere end 15 grader,
b.
hvis nye start- eller landingsretninger etableres,
c.
hvis der installeres anlæg og udstyr, der muliggør en øget udnyttelse af flyvepladsen,
d.
hvis det årlige operationstal øges med mere end 25% i forhold til hvad der tidligere er anmeldt eller
e.
hvis anvendelsen ændres, og der fx benyttes andre flytyper i forhold til hvad der tidligere er anmeldt.

Anm.: Operationstallet er summen af starter og landinger.

4.4 Statens Luftfartsvæsen skal underrettes, hvis flyvepladsen skifter bruger.

4.5 Anmeldelse af en privat flyveplads skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen senest 3 måneder, før anlægsarbejdet påbegyndes, eller pladsen tages i brug. Anmeldelsesformular findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk.

4.6 Er anmelderen ikke samtidig ejer af det pågældende areal, skal anmeldelsen desuden underskrives af arealets ejer.

4.7 Der skal til anmeldelsen vedlægges kort i målestoksforholdene 1:25.000 og 1:4.000 fra Kort og Matrikelstyrelsen, hvor flyvepladsens referencepunkt, bane(r), start- og landingsretninger samt fysiske afgrænsning er indtegnet.

4.8 Statens Luftfartsvæsen kan indhente supplerende oplysninger fra anmelderen, hvis dette skønnes nødvendigt for behandling af anmeldelsen.

5. Registrering

5.1 På baggrund af anmeldelsen efter afsnit 4 meddeler Statens Luftfarsvæsen, om det anmeldte areal kan registreres som privat flyveplads, herunder om der er fastsat særlige vilkår for flyvepladsens indretning og brug eller, om der nedlægges forbud mod at indrette og bruge arealet som privat flyveplads.

Anm. 1: I overensstemmelse med luftfartslovens § 59, stk. 2, meddeler Statens Luftfartsvæsen senest 3 måneder efter modtagelsen af anmeldelsen de særlige vilkår for flyvepladsens indretning og brug, som findes påkrævede af hensyn til luftfartens sikkerhed. Hvis disse hensyn nødvendiggør det, kan Statens Luftfartsvæsen forbyde indretning og drift af pladsen.

Registrering af pladsen vil dog først finde sted, når de nødvendige godkendelser i henhold til anden lovgivning er meddelt.

Statens Luftfartsvæsen vil i forbindelse med vurderingen af fastsættelse af eventuelle vilkår og om registrering bl.a. tage hensyn til,

a.
at start og landing skal kunne foretages, uden at tæt bebyggede områder m.v. overflyves i højder under 300 m, jf. BL 7-1, samt at afstanden mellem banen og tæt bebyggede områder er mindst 150 m,
b.
at start og landing skal kunne foretages, uden at offentlige veje og jernbaner overflyves i lavere højde end 15 m,
c.
afstanden til nærliggende flyvepladser (civile eller militære). Det kan ikke forventes, at indrettelse af en privat flyveplads kan ske, hvis den placeres nærmere end 5 km fra banen/banerne på en offentlig flyveplads eller 8 km fra banen/banerne på en militær flyvestation,
d.
beliggenheden i forhold til de særligt følsomme naturområder, jf. BL 7-16,
e.
om anmeldelse sker med henblik på senere godkendelse efter BL 3-8 og
f.
luftfartslovgivningen i øvrigt.

Anm. 2: Der foretages ingen vurdering eller besigtigelse af, om det pågældende areal er egnet til start og landing, eller om arealets omgivelser hindringsmæssigt gør det uegnet som flyveplads.

5.2 Statens Luftfartsvæsen kan på ethvert tidspunkt fastsætte yderligere vilkår for indretningen og brugen af flyvepladsen eller forbyde brugen af pladsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til luftfartens sikkerhed.

5.3 Hvis en registreret flyveplads ikke udnyttes som anmeldt, og dette senere komplicerer registrering af en anden flyveplads, godkendelse af en flyveplads til erhvervsmæssig luftfart eller godkendelse af en offentlig flyveplads, kan Statens Luftfartsvæsen ændre vilkårene for anvendelse af den tidligere registrerede flyveplads og lægge den faktiske anvendelse til grund ved behandlingen af den anden flyveplads.

5.4 Registreringen af en privat flyveplads indskrænker ikke Statens Luftfartsvæsens muligheder for at omlægge luftrumsstrukturen og i den forbindelse ændre vilkårene for anvendelse af arealet som flyveplads.

6. Afmelding

Statens Luftfartsvæsen skal underrettes, hvis flyvepladsen ikke tages i brug, efter at registreringen har fundet sted, eller hvis arealet ikke længere anvendes som flyveplads.

7. Sletning af registreringen

7.1 Registreringen af en privat flyveplads vil blive slettet,

a.
hvis brugeren anmoder herom,
b.
hvis flyvepladsen er eller skulle have været afmeldt efter afsnit 6, eller
c.
hvis de særlige vilkår, der er fastsat efter afsnit 5, væsentligt tilsidesættes.

7.2 Hvis registreringen slettes, må arealet kun anvendes til start og landing i det omfang, dette ikke kræver anmeldelse, jf. pkt. 4.2.

8. Teknisk godkendelse

8.1 Hvis en privat flyveplads benyttes til erhvervsmæssig lufttransport, skal den være teknisk godkendt hertil.

8.2 For at en privat flyveplads kan blive teknisk godkendt skal de tekniske krav i BL 3-1, BL 3-5, BL 3-8 eller BL 3-22 være opfyldt.

9. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

10. Straf

10.1 Den, der undlader at anmelde en flyveplads, i strid med luftfartslovens § 59, stk. 1, straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 4, med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

10.2 Overtrædelse af afsnit 4, afsnit 6 og pkt. 8.1, straffes med bøde.

10.3 Den, der overtræder vilkår eller forbud, der er fastsat i henhold til pkt. 5.1 eller pkt. 5.2, straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 7, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

10.4 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

11. Ikrafttræden

11.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog pkt. 11.3.

11.2 Samtidig ophæves BL 3-7, 1. udgave af 15. oktober 1978.

11.3 For flyvepladser, der er taget i brug før den 8. juni 1977 finder bestemmelserne i denne BL først anvendelse fra 1. januar 2012, medmindre

a.
flyvepladsen er anmeldt til Statens Luftfartsvæsen, eller
b.
flyvepladsen er ændret, jf. pkt. 4.3, efter den 8. juni 1997.

Statens Luftfartsvæsen, den 24. november 2009

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg