Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. 2010

Sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov

 
Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, se www.ams.dk
   
 
Indhold
1.
Sygedagpenge og barselsdagpenge
 
Lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006, som senest ændret ved lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 1587 af 20. december 2006, lov nr. 523 af 6. juni 2007, lov nr. 389 af 27. maj 2008 og lov nr. 480 af 12. juni 2009.
 
Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lov nr. 566 af 9. juni 2006, som senest ændret ved lov nr. 494 af 12. juni 2009.
 
Tabel 1: Sygedagpenge 2010
2.
Delpension
 
Lov om delpension, jf. LBK nr. 1096 af 16. november 2005, som senest ændret ved lov nr. 1541 af 20. december 2006.
 
Tabel 2: Delpension 2010
   
3.
Fleksydelse
 
Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 871 af 6. juli 2007, som senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008.
 
Tabel 3: Fleksydelse 2010
   
4.
Kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse
 
Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK 946 af 1. oktober 2009
 
Tabel 4.1:
 
Tabel 4.2:
 
Tabel 4.3:
 
Tabel 4.4:
   
5.
Aktiv Beskæftigelsesindsats
 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 938 af 25. september 2009 og
 
Lov om seniorjob, lov nr. 1543 af 20. december 2006.
 
Tabel 5: Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse m.v. 2010
6.
Børnepasningsorlov
 
Lov om børnepasningsorlov, jf. LBK nr. 193 af 23. marts 2004, som senest ændret ved lov nr. 494 af 12. juni 2009
 
Tabel 6: Børnepasningsorlov 2010

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 25. november 2009

P.M.V.
Marie Hansen

/ Søren Tingskov


Bilag 1

Satstabeller
                 
Tabel 1. Sygedagpenge og barselsdagpenge 2010
         
Henvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge
             
Højeste sygedagpengebeløb
   
Lov § 50, stk. 1
Kr. uge
3.7601)
Højeste sygedagpengebeløb
   
Lov § 50, stk. 1
Kr. time
101,62
Ukendt arbejdstid, mand2)
   
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
173,53
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
   
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
156,71
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse
     
Lov § 45
 
Kr. uge
2.507
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3)
 
Lov § 45
 
Kr. årlig
1.662
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3)
 
Lov § 45
 
Kr. årlig
2.493
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3)
 
Lov § 45
 
Kr. årlig
2.568
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3)
 
Lov § 45
 
Kr. årlig
3.852
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
     
Lov § 55
 
Kr. årlig
6.580.000
Lønsum, udelukkelse
     
Lov § 55
 
Kr. årlig
8.121.600
Præmiesats - Procent af lønsum
Lov § 55
 
Pct. årlig
Barselsdagpenge
           
0,63
Dagpenge efter barselloven
   
§ 26 og § 35
Kr. uge
3.7601)
1) Træder i kraft mandag den 4. januar 2010.
2) Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006.
3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2010. Satsen for perioden fra den 1. april 2010 til udgangen af marts 2011 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, www.ams.dk, ved årsskiftet 2009/2010.
           

Tabel 2 Delpension
 
Henvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
     
Lov § 4, stk. 1
Kr. årlig
160.326
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
Lov § 4, stk. 2
Kr. årlig
4.333,14
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
17.328
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
108.324
Selvstændige delpension4)
Lov § 1, stk. 5
Kr. årlig
80.160
Mindsteudbetaling af delpension
   
Lov § 4c, stk. 2
Kr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt5)
Lov § 1, stk. 5
Kr. årlig
53.442
Timesats ved ukendt arbejdstid, mand6)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
173,53
Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde6)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
156,71
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4a, stk. 4
 
60 pct.
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4a, stk. 7
 
45 pct.
Fradrag, pensionsordning
   
Lov § 4a, stk. 4
Kr. årlig
13.614
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten7)
Lov § 16a
 
Kr. time
0,84
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen7)
Lov § 16a
 
Kr. time
0,84
4) Jf. § 11, stk. 2 i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.
5) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6 i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.
6) Jf. § 2 i BEK nr. 471 af 16. juni 1999.
7) Jf. § 1 i BEK nr. 1188 af 8. december 2005.
 

Tabel 3. Fleksydelse 2010
 
Henvisning
Enhed
Sats
Fleksydelsen
     
Lov § 17, stk. 1
Kr. årlig
177.924
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
Lov § 25, stk. 2
Kr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
   
Lov § 18, stk. 4
Kr. årlig
13.500
Lempeligt fradrag
     
Lov § 20, stk. 3
Kr. årlig
33.005
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed8)
Lov § 21
Kr. årlig
68.070
Fleksydelsesbidrag9)
     
Lov § 8
Kr. kvartal
1.316
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren
Lov § 14
Kr. time
0,84
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen
Lov § 14
Kr. time
0,84
8) Jf. § 41, stk. 1 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.
9) Jf. § 8, stk. 2 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.
         

Tabel 4.1 Kontanthjælp 2010
 
Henvisning
Enhed
Sats
Hjælp til forsørgelse
     
Fyldt 25 år, forsørger børn
Lov § 25, stk. 1, nr. 1
Kr. mdl.
13.096
Fyldt 25 år, andre
Lov § 25, stk. 1, nr. 2
Kr. mdl.
9.857
Under 25 år, udeboende
Lov § 25, stk. 1, nr. 3
Kr. mdl.
6.351
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
5.384
Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg (maks.)
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
967
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 25, stk. 1, nr. 4
Kr. mdl.
3.065
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
2.677
Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg (maks.)
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
388
Under 25 år, børn
Lov § 25, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
13.096
Under 25 år, psykisk syg, børn
Lov § 25, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
13.096
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
Lov § 25, stk. 2, nr. 3
Kr. mdl.
9.857
Under 25 år, gravid
Lov § 25, stk. 3
Kr. mdl.
9.857
Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
Lov § 25, stk. 4
Kr. mdl.
13.096
Tillæg hjemmearbejdende ægtefælle (tidl. lov § 26, stk. 5)
 
Udgår
Kontanthjælpsnedsættelse
Lov § 25, stk. 5
Kr. mdl.
622
Loft over kontanthjælpen
Gifte og samlevende, forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 1
Kr. mdl.
13.096
Gifte og samlevende, ikke forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 2
Kr. mdl.
9.857
Enlige, forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 3
Kr. mdl.
16.338
Enlige, ikke forsørgere
Lov § 25b, stk. 1, nr. 4
Kr. mdl.
13.096
Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)
Lov § 25c, stk. 2
Kr. mdl.
2.350
Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)
Lov § 25c, stk. 2
Kr. mdl.
1.556
Starthjælp
Fyldt 25 år, gifte og samlevende
Lov § 25, stk. 12, nr. 1
Kr. mdl.
5.267
Fyldt 25 år, enlig
Lov § 25, stk. 12, nr. 2
Kr. mdl.
6.351
Under 25 år, udeboende
Lov § 25, stk. 12, nr. 3
Kr. mdl.
5.267
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 25, stk. 12, nr. 4
Kr. mdl.
2.618
Forsørgertillæg, enlige
Lov § 25, stk. 13
Kr. mdl.
1.589
Forsørgertillæg, gifte og samlevende
Lov § 25, stk. 13
Kr. mdl.
1.317
Engangshjælp
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 2
Kr. mdl.
5.267
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 3
Kr. mdl.
2.618
Hjælp til visse persongrupper
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 1
Kr. mdl.
8.183
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 2
Kr. mdl.
2.650
Orlovsydelse, maksimum10)
   
Kr. mdl.
9.772
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
Formue, enlige
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
10.000
Formue, ægtefæller
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
20.000
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
13.096
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
9.857
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 1. pkt.
Kr. time
14,30
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 2. og 4. pkt.
Kr. time
34,85
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 4
Kr. time
34,85
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats
Lov § 31, stk. 2
Kr. time
202,27
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats
Lov § 13, stk. 13
Kr. time
107,02
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
Ikke-forsørgere
Lov § 34, stk. 511)
Kr. mdl.
2.550
Forsørgere med et hjemmeboende barn
Lov § 34, stk. 511)
Kr. mdl.
3.750
Forsørgere med et udeboende barn
Lov § 34, stk. 511)
Kr. mdl.
3.850
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1
Lov § 34, stk. 511)
Kr. mdl.
700
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
Lov § 34, stk. 511)
Kr. mdl.
550
Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder
Lov § 34, stk. 511)
Kr. mdl.
16.293
Grænse, uafh. af tidligere indtægt, personer på
     
starthjælp
Lov § 34, stk. 511)
Kr. mdl.
11.450
Sanktioner12)
Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter § 25)
Kontanthjælp:
 
Fyldt 25 år, forsørger børn
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
604
Fyldt 25 år, andre
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
455
Under 25 år, udeboende
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
293
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
249
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
142
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
124
Under 25 år, børn
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
604
Under 25 år, psykisk syg, børn
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
604
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
 
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
455
Under 25 år, gravid
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
455
Under 25 år, bidragspligt, max. hjælp inkl. tillæg
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
604
Kontanthjælpsnedsættelse, jf. lovens § 25, stk. 5
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
- 29
Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter § 25)
Starthjælp:
Fyldt 25 år, gifte og samlevende
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
243
Fyldt 25 år, enlig
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
293
Under 25 år, udeboende
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
243
Under 25 år, hjemmeboende
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
121
Forsørgertillæg, enlige
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
73
Forsørgertillæg, gifte og samlevende
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
61
Punktsanktion (nedsættelse af hjælpen med et fast beløb)
Kontanthjælp - voksen med børn m.fl.
Lov § 40, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.516
Kontanthjælp - voksen uden børn m.fl.
Lov § 40, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.516
Starthjælp - voksen, enlig
Lov § 40, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. hændelse
384
Starthjælp - voksen, gift
Lov § 40, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. hændelse
384
Starthjælp - unge, udeboende
Lov § 40, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. hændelse
384
Kontanthjælp - unge, udeboende
Lov § 40, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. hændelse
384
Kontanthjælp - unge, hjemmeboende
Lov § 40, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. hændelse
235
Starthjælp - unge, hjemmeboende
Lov § 40, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. hændelse
235
10) Jf. § 12, stk. 9 i LBK nr. 193 af 23. marts 2004 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 483 af 12. juni 2009.
11) BEK nr. 911 af 25. september 2009 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i Lov om aktiv socialpolitik).
12) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 af lov om aktiv socialpolitik og vejledning nr. 66 af 17. august 2009 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp.
Tabel 4.2 Revalidering og ledighedsydelse 2010
 
Henvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
Fyldt 25 år
Lov § 52, stk. 1
Kr. mdl.
16.293
Under 25 år
Lov § 52, stk. 2
Kr. mdl.
8.147
Under 25 år, forsøger egne børn i hjemmet
Lov § 52, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
16.293
Under 25 år, arb.indtægt, ret til højeste sygedp.
Lov § 52, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
16.293
Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt
Lov § 52, stk. 4
Kr. mdl.
13.096
Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra
Lov § 58, stk. 1
Kr. året
12.000
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse (maksimum)
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
3.420
Ledighedsydelse (minimum)
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
3.085
Omregningssats (ved udokumenterbar arbejdstid)
Lov § 74d, stk. 3
Kr. time
200,51

Tabel 4.3 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2010
 
Henvisning
Enhed
Sats
ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning
   
og revalideringsydelse
   
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
13.096
Ydelsens mindstestørrelse, andre
Lov § 79, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
9.857
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
12.474
Ydelsens mindstestørrelse, andre
Lov § 79, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
9.235
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag13)
Lov § 80
Kr. mdl.
90
Kommunens 2/3 bidrag13)
Lov § 80
Kr. mdl.
180
13) Jf. BEK nr. 1195 af 9. december 2008.
       

Tabel 4.4 Finansiering 2010
 
Henvisning
Enhed
Sats
Rådighedsbeløb, driftsrefusion (forsikrede ledige)
Lov § 117b, stk. 1
Kr. årlig
18.873
Rådighedsbeløb, driftsrefusion (ikke-forsikrede ledige)
Lov § 118, stk. 1
Kr. årlig
21.236
Tabel 5. Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse mv. 2010
 
Henvisning
Enhed
Sats
Beskæftigelsestillæg
Lov § 45, stk. 3
Kr. time
14,31
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 1
Kr. time
24,12
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 2
Kr. time
42,22
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 3
Kr. time
67,27
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 4
Kr. time
97,70
Løntilskud
Lov § 63, stk. 2, nr. 5
Kr. time
130,04
Særlig løntilskudsordning, langtidsledige
Lov § 67f
Kr. time
101,62
Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år
Lov § 67c
Kr. time
101,62
Løntilskud ved fleksjob
Maksimum for beregning af løntilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
444.989
Maksimum for beregning af løntilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
231,28
Ved ½ tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
222.495
Ved ½ tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
115,64
Ved 2/3 tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
296.660
Ved 2/3 tilskud
Lov § 71 og § 75
Kr. time
154,20
Jobrotationsydelse
Lov § 98a, stk. 2
Kr. time
162,47
Befordringsgodtgørelse
Vejledning og opkvalificering samt løntilskud
Lov § 82, stk. 2
Kr. km.
1,1414)
Virksomhedspraktik (personer efter § 2, nr. 1)
Lov § 82, stk. 3
Kr. km.
2,0714)
Virksomhedspraktik (personer efter § 2, nr. 4, 5 og 7)
Lov § 82, stk. 3
Kr. km.
1,1414)
Personer omfattet af § 2, nr. 1, 4, 5 og 7
     
Udgiftsgodtgørelse, maksimum
Lov § 83, stk. 1
Kr. mdl.
1.000
Maksimal timeløn15)
Lov § 55, stk. 2
Kr. time
112,32
Seniorjob16), statstilskud til kommune pr. helårsstilling
Lov § 15, stk. 1
Kr. årlig
123.922
14) Gælder indtil første mandag i juli 2010. Beløb pr. 5. juli 2010 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, www.ams.dk
15) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. Kap. 9 i BEK nr. 743 af 3. juli 2009.
16) Lov om seniorjob, Lov nr. 1543 af 20. december 2006.
       

Tabel 6. Børnepasningsorlov
 
Henvisning
Enhed
Sats
Orlovsydelse17)
     
Arbejdsløshedsforsikrede, fuldtid
Lov § 12
Kr. uge
2.255
Arbejdsløshedsforsikrede, deltid
Lov § 12
Kr. uge
1.505
Ikke-arbejdsløshedsforsikrede, fuldtidsbeskæftigede
Ikke-arbejdsløshedsforsikrede, deltidsbeskæftigede
Lov § 12
Lov § 12
Kr. uge
Kr. uge
2.255
1.505
Kontanthjælpsmodtagere18)
Lov § 12
Kr. uge
2.255
17) Træder i kraft mandag den 4. januar 2010.
18) Orlovsydelsen svarer til kontanthjælpsmodtagerens kontanthjælp, dog maksimalt 2.255 kr. pr. uge.
       

Redaktionel note
  • Vejledning om satser m.v. 2010 af 25. november 2009 er genindlagt på retsinformation.dk den 8. december 2009, idet indholdet af vejledningen ved en fejl var placeret under Officielle noter. Ved genindlæggelsen er der samtidig foretaget rettelser i tre fejlagtigt angivne satser i Bilag 1, tabel 4.1.
  • Vejledning om satser m.v. 2010 af 25. november 2009 er på ny genindlagt på retsinformation.dk den 7. januar 2010 pga. fejl i note 3 til tabel 1 i bilag 1. Ved genindlæggelsen er der samtidig foretaget rettelser i to fejlagtigt angivne satser i Bilag 1, tabel 5.