Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0015
 
32008L0071
 
Links til øvrige EU dokumenter
31998R0494
 
31999R0509
 
32000R1760
 
32004R0021
 
32004R0911
 
32006D0068
 
32006R1505
 
32007R1560
 
32008R0933
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder1)

I medfør af § 4, § 5, § 6, § 33, § 37, § 44, § 58, stk. 1, § 66, stk. 3, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved,

1) »CHR-nummer«: Et unikt nummer, der i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), identificerer en bestemt geografisk beliggenhed.

2) »Besætning«: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Definitionen omfatter også ethvert sted, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg, kølebrønde, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer, dyrehospitaler samt virksomheder omfattet af artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. For kvæg, svin, får og geder kan en besætning udgøres af 1 dyr.

3) »Besætningsnummer«: Et unikt nummer indenfor hver dyreart, der i CHR identificerer en besætning.

4) »Oprindelsesbesætning«: Den besætning, hvori et dyr er født eller importeret eller samhandlet til.

5) »Omsætningsaftale«: En i CHR registreret godkendelse fra modtagerbesætningens fødevareregion af en skriftlig aftale mellem ejere af svinebesætninger på to forskellige CHR-numre. Et CHR-nummer kan højst indgå i et antal omsætningsaftaler som modtager af svin, der betyder, at CHR-nummeret modtager umærkede svin fra oprindelsesbesætninger beliggende på højest 3 forskellige CHR-numre. Aftalen er uopsigelig i 30 dage efter fødevareregionens godkendelse.

6) »Fælles græsgang«: Et areal til afgræsning, hvor der findes dyr af samme dyreart fra mere end én besætning. Der er ikke tilknyttet en ejer til fælles græsgange.

7) »Græsningsareal«: Et areal til afgræsning, hvor der kun findes dyr fra ét CHR-nummer, og som ikke fysisk grænser op til det CHR-nummer, som dyrene er flyttet fra.

8) »Bruger«: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning.

9) »CKR-nummer«: Det nummer, der er tildelt et kreatur, et får eller en ged.

10) »Identifikationskode«: Oplysninger påtrykt et øremærke, der er tildelt et kreatur, et svin, et får eller en ged i udlandet.

11) »Godkendt øremærke«: Et øremærke, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, og som er præget med følgende oplysninger: DK, et mønsterbeskyttet logo, samt for kvæg, får og geders vedkommende et CKR-nummer, og for svins vedkommende besætningens CHR-nummer.

12) »Godkendt elektronisk øremærke«: Et øremærke, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, og som er præget med følgende oplysninger: DK, et mønsterbeskyttet logo, samt for kvæg, får og geders vedkommende et CKR-nummer, og for svins vedkommende besætningens CHR-nummer, og som indeholder en indbygget transponder. Transponderen skal for kvæg, får og geders vedkommende indeholde oplysning om CKR-nummer, og for svins vedkommende om et unikt individnummer.

13) »Godkendt chip«: Elektronisk chip (transponder) der er godkendt af Fødevarestyrelsen til mærkning af får og geder. Chippen skal indeholde dyrets CKR-nummer og placeres under huden på venstre side af dyrets hals.

14) »Samhandel«: Ind- og udførsel mellem Danmark og andre EU-medlemslande.

15) »Import og eksport«: Handel mellem Danmark og lande udenfor Den Europæiske Union (EU).

16) »Biproduktforordningen«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med senere ændringer.

17) »Hændelse«: Fødsel, dødsfald, slagtning, aflivning eller flytning.

Mærkning af kvæg

§ 2. Kvæg skal til stadighed være forsynet med ét godkendt øremærke og ét godkendt elektronisk øremærke til kvæg, ét i hvert øre, jf. dog stk. 3 og 5 og § 3, stk. 1 og 2. Det ene af mærkerne skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 45 mm og en bredde på mindst 55 mm.

Stk. 2. Det godkendte elektroniske øremærke skal placeres i dyrets venstre øre.

Stk. 3. Kvæg født før den 1. marts 2010 kan dog mærkes med to godkendte øremærker.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan godkendte øremærker udleveret inden 1. marts 2010 anvendes indtil den 1. juni 2010.

Stk. 5. Kvæg født før 1. januar 1998 behøver dog kun at være mærket med ét godkendt øremærke, medmindre det samhandles. Øremærket skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 45 mm og en bredde på mindst 55 mm.

Stk. 6. Mærkningen skal være fortaget senest 20 dage efter fødslen, og inden dyret føres fra oprindelsesbesætningen.

§ 3. Kvæg under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, et godkendt zoologisk anlæg eller en virksomhed omfattet af artikel 23 i biproduktforordningen, skal ikke mærkes.

Stk. 2. Kvæg under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til en kølebrønd, der alene modtager dyr fra besætninger med samme ejer, skal ikke mærkes.

Stk. 3. Øremærkning af bisonokser (arten Bison bison ssp.), jf. § 2, stk. 6, kan udskydes i op til ni måneder efter fødslen. Kalve, der fjernes fra deres mødre inden ni måneder efter fødslen, eller som føres fra oprindelsesbesætningen inden ni måneder efter fødslen, skal være mærket, jf. § 2, stk. 1-3.

Stk. 4. Øremærkning af kvæg, jf. § 2, stk. 6, kan udskydes i op til seks måneder efter fødslen for kalve, der afgræsser områder godkendt til naturpleje, jf. ”Vejledning om ansøgning om dispensation fra mærkningsfristen på 20 dage, for kvæg der afgræsser godkendte naturarealer”. Kalve, der flyttes fra godkendte naturarealer, inden de er seks måneder gamle, skal være mærket, jf. § 2, stk. 1-3. Udskydelse af fristen kan kun ske efter Fødevarestyrelsens godkendelse.

Mærkning af svin

§ 4. Svin skal til stadighed være forsynet med et godkendt øremærke til svin, jf. dog § 5. Mærkningen skal være foretaget inden dyret føres fra oprindelsesbesætningen.

§ 5. Svin, der flyttes mellem besætninger på samme CHR-nummer, skal ikke mærkes.

Stk. 2. Svin, der flyttes mellem besætninger, der indgår i en omsætningsaftale, skal ikke mærkes.

Stk. 3. Slagtesvin, der transporteres direkte til et dansk slagteri fra oprindelsesbesætningen, eller fra en besætning med en omsætningsaftale kan i stedet for øremærkning forsynes med en skinketatovering, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 4. Svin, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, et godkendt zoologisk anlæg eller en virksomhed omfattet af artikel 23 i biproduktforordningen, skal ikke mærkes.

Stk. 5. Svin, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til en kølebrønd, der alene modtager dyr fra besætninger med samme ejer, skal ikke mærkes.

Stk. 6. Godkendelser af samdrifter for svin og griseringe, der er meddelt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, ophører senest den 1. maj 2010.

Mærkning af får og geder

§ 6. Får og geder skal til stadighed være mærket med:

1) To godkendte øremærker,

2) ét godkendt øremærke og ét godkendt elektronisk øremærke, eller

3) ét godkendt øremærke og én godkendt chip.

Stk. 2. Får og geder født før den 1. januar 2003 behøver kun at være mærket med ét godkendt øremærke, medmindre de samhandles.

Stk. 3. Mærkning, jf. stk. 1, skal ske senest 60 dage efter fødslen, og inden dyrene føres fra oprindelsesbesætningen.

Stk. 4. Får og geder, der efter den 31. december 2009 samhandles, skal være forsynet med ét godkendt øremærke og ét godkendt elektronisk øremærke.

Stk. 5. Får af racen oussant kan mærkes med ét bøjlemærke og ét elektronisk bøjlemærke efter Fødevarestyrelsens godkendelse.

§ 7. Lam og kid under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, et godkendt zoologisk anlæg eller en virksomhed omfattet af artikel 23 i biproduktforordningen, skal ikke mærkes.

Stk. 2. Lam og kid under syv dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til en kølebrønd, der alene modtager dyr fra besætninger med samme ejer, skal ikke mærkes.

Mærkning af importerede eller samhandlede dyr

§ 8. Importerede eller samhandlede kvæg, svin, får eller geder skal til stadighed være mærket efter Fødevarestyrelsens anvisninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er kvæg, svin, får eller geder, der importeres eller samhandles direkte til et slagteri eller et samlested for slagtedyr.

Stk. 3. Mærkning, jf. stk. 1 skal foretages senest fem dage efter indførslen. Mærkning foretages efter aftale med fødevareregionen.

Øremærkning og skinketatoveringsnumre

§ 9. Udlevering af godkendte øremærker, godkendte elektroniske øremærker og godkendte chip forestås af Dansk Kvæg efter aftale med Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen fastsætter prisen på øremærker efter udbud og aftale med Dansk Kvæg, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N.

§ 10. Skinketatoveringsnumre til svin kan udleveres af slagteriet til slagtesvineproducenten. Slagteriet skal for hver af de slagtesvineproducenter, som har modtaget skinketatoveringsnumre fra slagteriet, registrere følgende oplysninger:

1) Slagtesvineproducentens CHR-nummer, navn og adresse.

2) Det eller de udleverede skinketatoveringsnumre.

Stk. 2. Registrering skal være foretaget, inden slagtesvineproducenten første gang leverer svin til slagteriet.

Stk. 3. Slagteriselskaber, der ejer flere slagterier, må foretage den i stk. 1 nævnte udlevering og registrering af skinketatoveringsnumre centralt. De registrerede oplysninger skal være tilgængelige på det enkelte slagteri.

Stk. 4. Den, der udleverer godkendte øremærker, godkendte elektroniske øremærker, godkendte chip eller skinketatoveringsnumre, skal i forbindelse med udleveringen foretage registrering heraf i CHR.

§ 11. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med Dansk Kvægs udlevering og registrering af øremærker og de i § 10, stk. 1 nævnte slagteriers udlevering og registrering af skinketatoveringsnumre, og skal på forlangende have adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

§ 12. Hvis der til kvæg ud over de godkendte øremærker anvendes andre øremærker, må disse ikke være gule eller røde, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis der til får eller geder ud over de godkendte øremærker anvendes andre øremærker, må disse ikke være gule, orange eller røde, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 og 2 gælder ikke for øremærker isat kvæg, får eller geder i medlemslande af Den Europæiske Union, og hvor dyrene efterfølgende er samhandlet til Danmark.

§ 13. Hvis der til svin ud over de godkendte øremærker anvendes andre øremærker, må disse ikke være gule eller røde.

§ 14. Isatte godkendte øremærker, godkendte elektroniske øremærker og godkendte chip må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Tabes eller ødelægges et godkendt øremærke, ét godkendt elektronisk øremærke eller én godkendt chip skal der snarest isættes et nyt med samme nummer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hos svin kan tabte eller ødelagte øremærker erstattes med et mærke med CHR-nummeret for den besætning, hvori dyret befinder sig, jf. § 27, stk. 1, nr. 4. For importerede eller samhandlede svin skal erstatningsøremærket dog altid være identisk med det tabte eller ødelagte mærke.

§ 15. Godkendte øremærker, godkendte elektroniske øremærker og godkendte chip til kvæg, svin, får og geder må kun anvendes til mærkning af dyr på det CHR-nummer, hvortil øremærkerne er udleveret.

Stk. 2. Godkendte øremærker og godkendte elektroniske øremærker til kvæg, jf. stk. 1, kan dog anvendes til mærkning af kvæg i andre besætninger med samme ejer.

Stk. 3. Skinketatoveringsnumre til slagtesvin må kun anvendes til mærkning af dyr på det CHR-nummer, hvortil skinketatoveringsnummeret er udleveret.

§ 16. Slagterier og forarbejdningsanlæg skal destruere øremærker, vomboli og chip fra slagtede eller destruerede dyr, jf. stk. 2.

Stk. 2. Slagterier kan undlade at destruere et øremærke, såfremt det er fastgjort til dyrets hud, og huden fremsendes til en hudecentral. I disse tilfælde skal hudecentralen sikre sig, at øremærket destrueres.

Indberetning af kvæg og deres flytninger

§ 17. Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning skal sikre, at tilstedeværende kvæg samt fødsler, dødsfald, slagtninger og flytninger til stadighed er indberettet til registrering i CHR. Indberetningen sker efter Fødevarestyrelsen anvisninger.

Stk. 2. Indberetning, jf. stk. 1 skal ske senest syv dage efter hændelsen.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes, efter at fødsel har fundet sted.

1) Besætningsnummer for den besætning, hvori dyret er født.

2) CKR-nummer, når kalven er levende.

3) Fødselsdato, køn og tilstand (levende eller dødfødt).

4) Moders CKR-nummer. I tilfælde af embryotransplantation indberettes både donor- og recipientmoder.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal indberettes, efter at dødsfald eller slagtning har fundet sted:

1) Besætningsnummer for den besætning, hvor dødsfald eller slagtning har fundet sted.

2) CKR-nummer.

3) Dato for dødsfald eller slagtning.

Stk. 5. Følgende oplysninger skal indberettes, efter at flytning har fundet sted, jf. stk. 6:

1) CKR-nummer.

2) Dato for flytning.

3) Afhænderen af et dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret er eksporteret eller samhandlet til udlandet, indberettes modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.

4) Modtageren af et dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er importeret eller samhandlet til Danmark, indberettes afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal indberettes, efter at import eller samhandel til Danmark har fundet sted:

1) Besætningsnummer for den besætning, hvortil import eller samhandel har fundet sted.

2) CKR-nummer.

3) Identifikationskode.

4) Fødselsdato, køn og race.

5) Moders identifikationskode.

Stk. 7. Godkendelser af samdrifter for kvæg, der er meddelt af Fødevarestyrelsen, ophører ved denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 8. For kvægbesætninger, der har indgået i en samdrift, skal oplysningerne i stk. 1-6 indberettes til CHR inden den 1. maj 2010.

§ 18. Undtaget fra § 17, stk. 5, er kalve under syv dage, der dør eller aflives og derefter føres direkte til et forarbejdningsanlæg, en kølebrønd, et godkendt zoologisk anlæg eller en virksomhed omfattet af artikel 23 i biproduktforordningen.

Stk. 2. Undtaget fra § 17, stk. 5, er flytning af kvæg til græsningsarealer, hvor der kun findes dyr fra ét CHR-nummer, og hvor græsningsarealet er registreret i CHR.

Stk. 3. Undtaget fra § 17, stk. 5, nr. 3 eller 4, er flytning af kvæg mellem besætninger med samme ejer.

Stk. 4. Ved flytning af dyr til fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler, individprøvestationer og kølebrønde, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen, er det alene afsenderen af dyrene, der skal indberette flytningen.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra § 17, stk. 5. Dispensationen vil være betinget af, at flytningerne foretages mellem to fysiske naboejendomme, hvor dyrene permanent er sammenblandet på udendørs arealer.

Indberetning af flytninger af svin

§ 19. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning, hvorfra der flyttes svin, skal sikre, at flytninger af svin til stadighed er indberettet til registrering i CHR. Indberetningerne skal foretages efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 2. Indberetning, jf. stk. 1, skal finde sted senest syv dage efter flytningen.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes efter flytningen har fundet sted, jf. stk. 1:

1) Antallet af flyttede svin.

2) Dato og tidspunkt for afsendelsen af dyret eller dyrene.

3) CHR-nummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet.

4) CHR-nummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er eksporteret eller samhandlet til udlandet, indberettes modtagerlandet og nummeret på den udenlandske besætning.

5) Indregistreringsnummer og landekode på transportmidler, der er anvendt til flytningen.

§ 20. Undtaget fra § 19 er flytning af svin, der transporteres direkte til et slagteri eller et forarbejdningsanlæg i Danmark, jf. § 22.

Stk. 2. Undtaget fra § 19 er flytninger af svin mellem besætninger på samme CHR-nummer.

§ 21. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning, hvortil der direkte importeres eller samhandles svin, skal sikre, at flytninger til stadighed er indberettet til registrering i CHR. Indberetninger skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 2. Indberetning, jf. stk. 1 skal finde sted senest syv dage efter flytningen.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes efter flytningen har fundet sted, jf. stk. 1:

1) Antallet af flyttede svin.

2) Dato og tidspunkt for modtagelsen af dyret eller dyrene.

3) CHR-nummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.

4) Afsenderlandet og nummeret på den udenlandske besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet.

5) Nummeret på det sundhedscertifikat, der følger dyret eller dyrene ved samhandel til Danmark.

6) Indregistreringsnummer og landekode på transportmidler, der er anvendt til flytningen.

§ 22. Slagterier og forarbejdningsanlæg skal i forbindelse med modtagelse af svin til slagtning eller destruktion sikre, at flytninger til stadighed er indberettet i CHR. Indberetningerne skal foretages efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 2. Indberetning, jf. stk. 1 skal finde sted senest syv dage efter flytningen.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes efter flytningen har fundet sted, jf. stk. 1:

1) Antallet af flyttede svin.

2) Antallet og størrelsen af containere, for så vidt angår forarbejdningsanlæg.

3) Dato og tidspunkt for afhentning af dyret eller dyrene, eller dato og rækkefølgen af de besætninger, hvorfra dyrene er afhentet.

4) CHR-nummer for det slagteri eller det forarbejdningsanlæg, hvortil dyret eller dyrene er flyttet.

5) CHR-nummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er direkte importeret eller samhandlet til slagteri eller forarbejdningsanlæg, indberettes afsenderlandet og nummeret på den udenlandske besætning i stedet for CHR-nummeret.

6) Nummeret på det sundhedscertifikat, der følger dyret eller dyrene, hvis der er tale om samhandel til Danmark.

7) Indregistreringsnummer og landekode på transportmidler, der er anvendt til flytningen.

Indberetning af flytninger af får og geder

§ 23. Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal sikre, at flytninger til stadighed er registreret i CHR. Indberetningerne skal foretages efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 2. Indberetning, jf. stk. 1 skal finde sted senest syv dage efter flytningen.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal indberettes efter, at flytningen har fundet sted, jf. stk. 1:

1) Antallet af flyttede får eller geder.

2) Dato for flytningen.

3) Afhænderen af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er eksporteret eller samhandlet, indberettes modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.

4) Modtageren af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er importeret eller samhandlet til Danmark, indberettes afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.

Stk. 4. Godkendelser af samdrifter for får og geder, der er meddelt af Fødevarestyrelsen, ophører ved denne bekendtgørelses ikrafttræden.

§ 24. Undtaget fra § 23 er flytning af får eller geder til græsningsarealer, hvor der kun findes dyr fra ét CHR-nummer, og hvor græsningsarealet er registreret i CHR.

Stk. 2. Undtaget fra § 23, stk. 3, nr. 3 eller 4, er flytning af får og geder mellem besætninger med samme ejer.

Stk. 3. Ved flytning af dyr til fælles græsgange, dyrskuer, dyrehospitaler, individprøvestationer og kølebrønde, hvor dyret ikke skifter ejer i forbindelse med flytningen, er det alene afsenderen af dyret, der skal indberette flytningen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra § 23. Dispensationen vil være betinget af, at flytningerne foretages mellem to fysiske naboejendomme, hvor dyrene permanent er sammenblandet på udendørs arealer.

Besætningsregister

§ 25. Ejeren eller brugeren af en kvæg-, svine-, fåre-, eller gedebesætning skal til stadighed føre optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger.

Stk. 2. Ajourføring, jf. stk. 1, skal finde sted senest 3 dage efter hændelsen.

Stk. 3. Optegnelserne kan føres i forbindelse med deltagelse i dataregistrering, produktionsstyring eller lignende. For en kvægbesætning kan optegnelserne bestå af CHR-besætningslisten og løbende optegnelser i et af Fødevarestyrelsen godkendt staldregistreringsskema. For en svinebesætning kan optegnelserne bestå af CHR-flyttelister og løbende optegnelser i et af Fødevarestyrelsen godkendt staldregistreringsskema, samt løbende optegnelser, jf. § 27, stk. 1, nr. 1, og 4-5.

Stk. 4. Optegnelserne skal opbevares i mindst fem år efter seneste hændelse, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller Plantedirektoratet.

Besætningsregister for kvæg

§ 26. I en kvægbesætning skal følgende oplysninger registreres for hvert enkelt kreatur:

1) CKR-nummer.

2) Fødselsdato, køn og race.

3) Moders CKR-nummer, eller for importerede eller samhandlede dyr moders identifikationskode.

4) Dato for dødsfald eller slagtning.

5) Dato og besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er importeret eller samhandlet til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret.

6) Dato og besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret er eksporteret eller samhandlet til udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, er flytninger af kvæg mellem to naboejendomme, som er meddelt dispensation efter § 18, stk. 5.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 1, er flytninger af kvæg til græsningsarealer, hvor der kun findes dyr fra ét CHR-nummer, og hvor græsningsarealet er registreret i CHR.

Besætningsregister for svin

§ 27. I en svinebesætning skal følgende oplysninger registreres:

1) Antal svin i besætningen.

2) Dato, antal svin og CHR-nummer for den besætning, hvorfra flytningen er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er importeret eller samhandlet til Danmark, registreres afsenderlandet og nummeret på den udenlandske besætning i stedet for CHR-nummeret.

3) Dato, antal svin og CHR-nummer for den besætning, hvortil flytningen er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er eksporteret eller samhandlet til udlandet, registreres modtagerlandet og nummeret på den udenlandske besætning i stedet for CHR-nummeret.

4) Dato for bestilling af erstatningsøremærke samt nummeret på erstatningsøremærket og på det tabte eller ødelagte øremærke, hvis disse er forskellige, jf. § 14, stk. 3.

5) Identifikationskode og oplysninger anført på det godkendte øremærke for svin importeret eller samhandlet til Danmark.

Besætningsregister for får og geder

§ 28. I en fåre- eller gedebesætning skal følgende oplysninger registreres:

1) Det samlede antal får og geder.

2) For hvert enkelt dyr skal følgende oplysninger registreres:

a) CKR-nummer.

b) Identifikationskoden, såfremt der er tale om et får eller en ged, der er importeret eller samhandlet til Danmark.

c) Måned og år for fødsel.

d) Dato for dødsfald eller slagtning af dyret.

e) Køn og om muligt race.

f) Dato og besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er importeret eller samhandlet til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret.

g) Dato og besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret er eksporteret eller samhandlet til udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, nr. 1 og nr. 2, litra c, og e er samlesteder, slagterier, forarbejdningsanlæg og kølebrønde.

Stk. 3. Undtaget fra stk. 1 er flytninger af får og geder mellem to naboejendomme, som er meddelt dispensation efter § 24, stk. 4.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1, er flytninger af får eller geder til græsningsarealer, hvor der kun findes dyr fra ét CHR-nummer, og hvor græsningsarealet er registreret i CHR.

Dokumentation ved flytning af kvæg

§ 29. Kvæg, der importeres, eksporteres, samhandles eller slagtes, skal være ledsaget af et kvægpas, der angiver dyrets identitet og sundhedsforhold for afsenderbesætningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er kvæg, der leveres til slagterier i Danmark, der anvender online adgang til CHR i forbindelse med identifikation af slagtedyret og leverandørbesætningen, jf. § 37.

§ 30. Kvægpasset skal udfærdiges på en af Fødevarestyrelsen godkendt formular og kan rekvireres hos Dansk Kvæg.

Stk. 2. Kvægpasset kan anvendes i op til 14 dage efter udskrift, og ikke efter gyldighedsdatoens udløb.

Stk. 3. Kvægpasset kan kun anvendes for én enkelt flytning på datoen for underskrift. Ved udstedelse af kvægpas skal der fortages registrering heraf i CHR.

§ 31. Kvægpassets identifikationsdel skal indeholde dyrets:

1) CKR-nummer.

2) Fødselsdato.

3) Køn og race.

4) Moders CKR-nummer.

5) Besætningsnummer og afgangsdato for de besætninger, hvori dyret har været siden 1. januar 1998.

Stk. 2. Kvægpas kan kun udskrives til den besætning, hvori dyret er registreret, og kun hvis dyret eller besætningen ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning.

§ 32. Importøren af kvæg fra et andet EU-medlemsland skal, inden fem dage efter indførslen, til fødevareregionen aflevere ledsagende kvægpas, der angiver dyrets identifikation og eventuelle tidligere flytninger.

Dokumentation ved flytning af får og geder

§ 33. Får eller geder, der flyttes fra eller indsættes i en besætning, skal være ledsaget af et sundhedsdokument til får og geder, der angiver dyrets eller dyrenes identitet samt sundhedsforhold for afsenderbesætningen.

Stk. 2. Sundhedsdokumentet skal udfærdiges på en af Fødevarestyrelsen godkendt formular og kan rekvireres hos Dansk Kvæg, eller kan udskrives direkte via Internettet fra følgende adresse: www.glr-chr.dk.

Stk. 3. Sundhedsdokumentet kan anvendes i op til 14 dage efter udskrift, og ikke efter gyldighedsdatoens udløb.

Stk. 4. Sundhedsdokumentet kan kun anvendes for én enkelt flytning på datoen for underskrift.

Stk. 5. Sundhedsdokumentet skal opbevares af modtageren af dyrene i mindst fem år efter udskrift, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller Plantedirektoratet.

§ 34. Sundhedsdokumentets identifikationsdel skal, for hvert enkelt dyr, jf. dog § 35, indeholde oplysning om:

1) CKR-nummer.

2) Måned og år for fødsel.

3) Køn og om muligt race.

4) Vaccination mod bluetongue inklusiv dato herfor, hvis relevant.

Stk. 2. Desuden skal sundhedsdokumentets identifikationsdel indeholde:

1) Det samlede antal flyttede dyr.

2) Besætningsnummer for afsender- og modtagerbesætningen.

3) Transportørens autorisationsnummer samt indregistreringsnummer og landekode for den del af det anvendte transportmiddel, som dyrene transporteres i.

Stk. 3. Sundhedsdokumentet må kun udskrives til den besætning, hvorfra fåret eller geden skal flyttes, og kun hvis besætningen ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning af dyr.

§ 35. For får og geder, der indtil den 31. december 2010 flyttes direkte til slagtning i Danmark, skal identifikationsdelen, jf. § 34 dog kun indeholde:

1) Det samlede antal flyttede dyr.

2) Besætningsnummer for afsender- og modtagerbesætningen.

3) Transportørens autorisationsnummer samt indregistreringsnummer og landekode for den del af det anvendte transportmiddel, som dyrene transporteres i.

§ 36. Undtaget fra § 33 er:

1) Får eller geder, der flyttes til et forarbejdningsanlæg, en kølebrønd, et godkendt zoologisk anlæg eller en virksomhed omfattet af artikel 23 i biproduktforordningen.

2) Får eller geder, der flyttes mellem besætninger med samme ejer.

3) Får eller geder, der flyttes mellem besætninger på samme CHR-nummer.

4) Får eller geder, der flyttes til og fra græsningsarealer, hvor dyrene ikke blandes med klovdyr fra andre CHR-numre.

5) Får eller geder, der flyttes til dyrehospitaler som følge af akut opstået sygdom eller anden tilstand, der kræver indlæggelse.

6) Får eller geder, der hjemtages til besætningen fra en fælles græsgang eller et dyrskue. I disse tilfælde skal dyret eller dyrene ledsages af det sundhedsdokument, der ledsagede dyret eller dyrene fra besætningen.

Kontrol af kvæg, får og geder ved slagtning

§ 37. Slagterier skal, inden kvæg slagtes, dog tidligst en arbejdsdag forud for slagtningen, sikre at:

1) Dyrets CKR-nummer kan genfindes i CHR, og at dyret ifølge CHR ikke tidligere er afgået til slagtning eller destruktion.

2) Dyret stemmer overens med oplysningerne i CHR om alder, køn og race.

3) Dyret ikke er pålagt nogen omsætningsrestriktioner.

4) Den i CHR registrerede leverandørbesætning ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes.

5) En eventuel leverandørbesætning, som på grund af indberetningsfristerne, jf. § 17, stk. 2, endnu ikke er registreret i CHR, ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes.

§ 38. Slagterier skal, inden dyret slagtes, sikre sig dokumentation for at behørig undersøgelse, jf. § 37 har fundet sted. Dokumentationen skal opbevares i mindst fem år, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

§ 39. Såfremt undersøgelsen, jf. § 37, stk. 1, nr. 1-2, giver et utilfredsstillende resultat, skal dyret afvises fra slagtning. Såfremt undersøgelsen, jf. § 37, stk. 1, nr. 3-5, giver et utilfredsstillende resultat, skal dyret afvises fra slagtning, med mindre der foreligger en gyldig passérseddel.

Stk. 2. Fødevareregionen skal altid kontaktes i tilfælde af afvisning af dyr.

§ 40. Såfremt et dyr ikke kan identificeres, skal det destrueres som kategori 1-materiale, jf. biproduktforordningen.

Stk. 2. Dyret skal inden afgang fra et slagteri til et forarbejdningsanlæg have isat et øremærke af fødevareregionen, med oplysning om CHR-nummeret på leverandørbesætningen.

§ 41. Slagterier skal, inden får eller geder slagtes, dog tidligst en arbejdsdag forud for slagtning, sikre sig, at leverandørbesætningen ikke er under offentligt tilsyn eller på anden måde blokeret for omsætning, der betyder, at dyr fra besætningen ikke må slagtes.

Stk. 2. Slagterier skal, inden dyret slagtes, sikre sig, dokumentation for at behørig undersøgelse, jf. stk. 1 har fundet sted. Dokumentationen skal opbevares i mindst fem år, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt undersøgelsen, jf. stk. 1, giver et utilfredsstillende resultat, skal dyret afvises fra slagtning, med mindre der foreligger en gyldig passérseddel. Fødevareregionen skal altid kontaktes i tilfælde af afvisning af dyr.

Kontrol, betaling, og ansvar

§ 42. Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet forestår gennemførelsen af den kontrol, der er nævnt i § 65 i lov om hold af dyr.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til den i § 8 nævnte mærkning. Alle andre udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Stk. 3. For sundhedsdokumenter og kvægpas betales i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. Fakturering foretages af Dansk Kvæg efter aftale med Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. For den i stk. 1, omtalte kontrol skal besætningsejeren betale en afgift i henhold til den i stk. 3, nævnte bekendtgørelse.

Stk. 5. For den i § 17, § 19 og §§ 21-23 omtalte registrering skal besætningsejeren betale en afgift i henhold til den i stk. 3 nævnte bekendtgørelse.

§ 43. Enhver, der midlertidig eller permanent har et dyr i sin varetægt, der skal være mærket i henhold til denne bekendtgørelse, skal påse, at dyret er behørigt mærket, jf. §§ 2-4, § 6 og § 8.

Stk. 2. Såfremt dyret ikke er behørigt mærket, skal den pågældende straks give meddelelse herom til fødevareregionen.

§ 44. Dansk Kvæg bistår efter aftale Fødevarestyrelsen med at føre CHR, og optræder ved indberetning til registrering og indberetning om ændringer samt ved opkrævning af afgifter på vegne af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med Dansk Kvægs bistand med førelsen af CHR og skal have adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

§ 45. Enhver har adgang til CHR og kan få meddelt oplysninger, som er registreret i overensstemmelse med denne bekendtgørelse efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

Stk. 2. Oplysninger kan hentes via Internettet på følgende adresse www.glr-chr.dk.

Stk. 3. Anmodning om at få meddelt oplysninger, som er registreret i henhold til denne bekendtgørelse, kan rettes til den lokale fødevareregion eller Fødevarestyrelsen. Betaling for udlevering af oplysninger sker i henhold til bekendtgørelse om betaling for udlevering af oplysninger fra GLR/CHR Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister.

Stk. 4. Indsigelser over registerets indhold kan rettes til Fødevarestyrelsen.

Straf og ikrafttræden

§ 46. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om destruktion eller begrænsning i flytning af kvæg i henhold til Kommissionens forordning (EF) 494/98 ved overtrædelse af reglerne om identifikation og registrering af kvæg.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om begrænsning i flytning af får eller geder, såfremt det ved kontrol, jf. § 42 konstateres, at et eller flere dyr hverken er øremærket, jf. § 6, anført i besætningsregistret, jf. § 28 eller optræder på et sundhedsdokument, jf. § 33.

§ 47. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 2-4, § 6, § 8, § 10, § 12, stk. 1, § 13-17, § 18, stk. , § 19, § 21-23, § 24, stk. 3, §§ 25-35, §§ 37-41, § 43, eller

2) undlader at efterkomme påbud efter § 46.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) Forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk.3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1066 af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.

Fødevarestyrelsen, den 1. december 2009

P.S.V.
Jan Mousing

/ Tenna Olsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2008/71/EF om identifikation og registrering af svin, (EU-Tidende 2008 L 213 s. 31), samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/15/EF om ændring af Rådets direktiv 63/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, (EF-Tidende 2000 L 105 s. 34), samt Kommissionens beslutning (EF) nr. 2006/28, (EF-Tidende 2006 L 19 s. 32). I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, (EF-Tidende 2000 L 204 s. 1), og Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (EU-Tidende 2004 L 163 s. 65), og Kommissionens forordning (EF) nr. 494/98 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 820/97, (EF-Tidende 1998 L 60 s. 78), og Kommissionens forordning (EF) nr. 509/1999 om forlængelse af maksimums-fristen for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison ssp.), (EF-Tidende 1999 L 60 s. 53), og Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF, (EU-Tidende 2004 L 5 s. 8), og Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder, (EU-Tidende 2006 L 280 s. 3), og Kommissionens beslutning nr. 2006/68/EF om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedure for elektronisk identifikation af får og geder, (EU-Tidende 2006 L 401 s. 41), og Rådets forordning (EF) nr. 1560/2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder, (EU-Tidende 2007 L 340 s. 25), samt Kommissionens forordning (EF) nr. 933/2008 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår identifikationsmærkning af dyr og flytningsdokumenternes indhold, (EU-Tidende 2008 L 256 s. 5). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

Redaktionel note
  • www.glr@chr.dk