Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

I medfør af § 5, stk. 2, og § 10, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov nr. 1268 af 16. december 2009, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles opgave med at uddanne skuespillere.

Uddannelse

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter en 4-årig uddannelse til skuespiller.

Stk. 2. Formålet med uddannelsen er at give de studerende kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder som skuespillere inden for teater, film, radio, tv m.v. Som led i uddannelsen indgår praktikopgaver på Odense Teater eller på andre af landets teatre.

Stk. 3. 1 års heltidsstudier svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

§ 3. Færdiguddannede skuespiller fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole får ret til betegnelsen: Skuespiller SMS.

Studieordning

§ 4. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsens indhold i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal godkendes af konservatorierådet/skolerådet ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole efter indstilling fra studienævnet ved Skuespillerskolen.

Stk. 3. Studieordningen skal indeholde bestemmelser om:

1) mål, indhold, placering i uddannelsesforløbet og tidsmæssigt omfang af de enkelte kurser, projekter, produktioner og andre uddannelseselementer på de enkelte uddannelser,

2) undervisningsformer,

3) bedømmelsers antal, form og placering i uddannelsen,

4) merit,

5) praktik,

6) bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger og

7) overgangsordning, jf.§ 22.

Stk. 4. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 6. Studieordningen skal være offentligt tilgængelig på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles hjemmeside.

Stk. 7. Studieordningen skal angive de enkelte dele af uddannelsen i ECTS-point.

Optagelse

§ 5. Der afholdes optagelsesprøver til uddannelsen. Afgørelse om optagelse træffes af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole efter en konkret vurdering af ansøgerens evner og egnethed. Vurderingen foretages af et optagelsesudvalg.

Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter regler om optagelsesudvalget. Optagelsesudvalget skal minimum have 2 eksterne censorer. Rektor kan udpege en studerende som medlem af optagelsesudvalget.

Stk. 3. De eksterne censorer beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. En censor betragtes kun som ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i undervisningsåret.

§ 6. Optagelsesudvalgets medlemmer skal under voteringen gøre notater om præstationen til personlig brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

§ 7. Kulturministeriet fastsætter årligt optagelsestal efter drøftelse med Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

§ 8. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter inden for denne bekendtgørelses rammer nærmere regler om optagelsesproceduren.

Stk. 2. Reglerne skal omfatte:

1) adgangsgrundlag,

2) fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse,

3) vurdering og

4) dispensations- og klageadgang.

Bedømmelse

§ 9. Der foretages en bedømmelse af den studerende ved afslutningen af hvert semester. Ved midtvejsbedømmelsen og ved uddannelsens afslutning skal bedømmelsen være skriftlig. Bedømmelsen skal endvidere være skriftlig, hvis den er negativ.

Stk. 2. Bedømmelsen foretages på baggrund af en samtale mellem den studerende og lederen af Skuespillerskolen på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og eventuelt én eller flere undervisere udpeget af lederen af Skuespillerskolen, jf. dog stk. 5. Leder af Skuespillerskolen kan deltage i enhver bedømmelsessamtale.

Stk. 3. Bedømmelsen skal indeholde en bedømmelse af den studerendes:

1) faglige udvikling og

2) deltagelse i projekter/forestillinger m.v.

Stk. 4. Bedømmelsen skal endvidere indeholde konkrete råd om arten og omfanget af den studerendes indsats i det efterfølgende undervisningsforløb m.v.

Stk. 5. Ved midtvejsbedømmelsen og ved afslutningsbedømmelsen skal deltage minimum 1 ekstern censor, som beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i undervisningsåret.

Stk. 6. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter nærmere regler om bedømmelserne.

§ 10. Hvis gentagne skriftlige bedømmelser viser, at den studerende ikke opfylder Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles krav til faglig udvikling, kan rektor efter samtale med lederen af Skuespillerskolen og den studerende træffe afgørelse om relegation.

§ 11. For at kunne fortsætte uddannelsen på Skuespillerskolen ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal den studerende have modtaget en positiv midtvejsbedømmelse på 2. studieår.

Stk. 2. En studerende kan ikke fortsætte uddannelsen, såfremt midtvejsbedømmelse på 2. studieår to gange er negativ. Dog kan Skuespillerskolen ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole tillade en midtvejsbedømmelse en 3. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 12. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan i forbindelse med bedømmelser tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af bedømmelsesniveauet.

§ 13. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole indbyder repræsentanter for teaterbranchen til at overvære de studerendes afgangsforestillinger/projekter m.v.

Bevis for uddannelse

§ 14. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udsteder bevis for gennemført uddannelse. Udover at indeholde oplysninger om indehaverens navn og den udstedende myndighed skal beviset som minimum angive:

1) den betegnelse, uddannelsen giver ret til,

2) de enkelte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point ,

3) den skriftlige bedømmelse ved midtvejs- og afgangsbedømmelsen vedlægges beviset,

4) meritoverførte uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

5) bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er foregået på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk og

6) uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.

Stk. 2. Den færdiguddannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 3. Som bilag til beviset udsteder Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af EU-kommissionen, Europarådet og UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om Skuespillerskolen og om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 4. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelsen, jf. § 12.

Stk. 5. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst har studeret.

Stk. 6. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole på foranledning af den studerende dokumentation for undervisningsdeltagelse og gennemførte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

§ 15. Har Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole godkendt, at beståede uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som bestået.

Orlov

§ 16. Studerende kan få orlov fra uddannelsen efter regler, der fastsættes af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen eller indstille sig til bedømmelser.

Stk. 3. Studerende kan i orlovsperioden ikke lade sig vælge til eller være medlem af skolens kollegiale organer.

Stk. 4. Orlov kan ikke meddeles, før den studerende har gennemført 1. undervisningsår på uddannelsen.

Stk. 5. Ansøgt orlov skal dog meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller FN-tjeneste.

Stk. 6. Studerende, der ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste m.v., følger reglerne i § 5 i lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om Statens Uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v.

Stk. 7. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan dispensere fra stk. 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 8. Såvidt muligt inden orlovsperiodens påbegyndelse og senest ved dens afslutning, laves en individuel handlingsplan for den studerendes videre uddannelsesforløb efter regler, der fastsættes af Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Andre bestemmelser

§ 17. Der er mødepligt til skolens undervisning.

Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole fastsætter nærmere regler vedrørende fravær samt eventuelle sanktioner ved overtrædelse.

§ 18. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har med respekt for den studerendes ophavsrettigheder ejendomsretten til de produktioner, der fremkommer i forbindelse med opgaveløsning på uddannelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis opgaveforløbet inddrager parter uden for Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, den studerende og tredieparten i hvilket omfang Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, den studerende og tredieparten under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende resultater, der fremkommer som et led i opgaveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende trediepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningen, må offentliggøres.

Dispensation, klageadgang m.v.

§ 19. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når særlige forhold taler herfor.

§ 20. Kulturministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 21. Klager over Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Institutionen fastsætter nærmere regler for behandling af klager.

Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3. Fristen for at indgive klager i henhold til stk. 1 og stk. 2 er på 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Angivelse i ECTS-point i henhold til § 4, Stk. 7 , § 14, stk. 1, nr. 2 og § 15, har virkning for beviser for gennemført uddannelse udstedt efter den 1. september 2010. Dog gælder § 14, stk. 1, nr. 2 alene for de studieår, som de pågældende studerende har gennemført efter at skolens studieordning opfylder kravet i § 4, stk. 7. For øvrige studieår anføres alene samlet ECTS-pointtal.

Stk. 3. Vedlæggelse af skriftlige bedømmelser fra midtvejs- og afgangsprojekterne i henhold til § 14, stk. 1, nr. 3, samt udstedelse af et engelsksproget Diploma Supplement i henhold til § 14, stk. 3 har virkning for beviser for gennemført uddannelse udstedt efter den 1. september 2010.

Kulturministeriet, den 16. december 2009

Carina Christensen

/ Mette-Astrid Jessen