Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. november 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love

(Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen)]

1. Ændringsforslag

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2009 og var til 1. behandling den 3. november 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 14. juli 2009 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2008-09 ERU alm. del – bilag 288. Den 7. oktober 2009 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget og de stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

1) Efter nr. 7 indsættes som nye numre:

»01. I § 126, stk. 2, nr. 9, ændres »3« til: »3,2«.

02. I § 126, stk. 2, nr. 10, ændres »1« til: »1,1«.«

[Inflationsregulering]

2) Nr. 18 affattes således:

»18. I § 361, stk. 1, indsættes efter nr. 22:

»23) Godkendte udenlandske clearingcentraler, jf. § 8 a i lov om værdipapirhandel m.v., betaler årligt 100.000 kr.««

[Lovteknisk korrektion]

Til § 11

3) Paragraffen affattes således:

Ȥ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 18, træder i kraft den 2. januar 2010.

Stk. 3. Ministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 5, nr. 1-3.«

[Udskydelse af lovens ikrafttræden, for så vidt angår § 1, nr. 18]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås at forhøje minimumskapitalkravet på 3 mio. euro for forsikringsselskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed, og minimumskapitalkravet på 1 mio. euro for captivegenforsikringsselskaber til henholdsvis 3,2 mio. euro og 1,1 mio. euro. Forslaget om regulering af beløbsgrænserne er i overensstemmelse med European Insurance and Occupational Pensions Committees (EIOPC) beslutning af 3. april 2009 om forhøjelse af satserne med virkning senest fra den 1. januar 2010. Satserne er forhøjet som følge af inflationen.

Til nr. 2

Af hensyn til at sikre, at § 361, stk. 1, har et korrekt og opdateret indhold og samtidig er nummeret fortløbende, foreslås det at indsætte hjemmelen til at opkræve udenlandske clearingcentralers afgift som nr. 23. Dermed tages der også hensyn til ændringerne af § 361, stk. 1, som er vedtaget med lov nr. 385 af 25. maj 2009 og lov nr. 392 af 25. maj 2009. Der er tale om en lovteknisk korrektion.

Udgifterne til godkendelse og løbende tilsyn med de udenlandske clearingcentralers virksomhed i Danmark foreslås dækket via en hjemmel i lov om finansiel virksomhed, hvorefter Finanstilsynet kan opkræve en årlig afgift fra virksomheder, der meddeles godkendelse som godkendt udenlandsk clearingcentral.

Til nr. 3

Ændringen sker i forlængelse af ændringsforslag nr. 2. Ændringen sker af hensyn til at sikre, at § 361, stk. 1, har et korrekt og opdateret indhold og samtidig er nummeret fortløbende. Det foreslås derfor, at ikrafttrædelsen af § 1, nr. 18, udskydes til 2. januar 2010.

Hans Christian Schmidt V fmd. Jacob Jensen V Jens Vibjerg V Lars Christian Lilleholt V Tina Nedergaard V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Per Ørum Jørgensen KF Orla Hav S Benny Engelbrecht S Henrik Dam Kristensen S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Østergaard RV Frank Aaen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
1
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 11

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Materiale modtaget under økonomi- og erhvervsministerens tekniske gennemgang af lovforslaget 18/11-09
4
Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 11

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvilke lande uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftaler med, der vil blive omfattet af bestemmelsen om godkendelse af clearingcentraler, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvorfor Den Europæiske Union ikke søger at indgå aftaler med disse lande i stedet for, at der skal indgås individuelle clearing-aftaler, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens høringssvar af 3. august 2009, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå