Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af ligningsloven

(Skattefrihed for soldaterlegater)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2009 og var til 1. behandling den 30. oktober 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 1. september 2009 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2008-09, SAU alm. del − bilag 394. Den 7. oktober 2009 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I det under nr. 1 foreslåede § 7, nr. 30, indsættes efter »Legater, der udbetales«: »fra en fond, stiftelse, forening m.v.,«, og to steder ændres »tjenesten« til: »opholdet«.

[Afgrænsning af legatuddelere og præcisering af krav til sammenhæng med missionen]

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 7 O, stk. 2, ændres »14.500 kr.« til: »25.000 kr.««

[Forhøjelse af bundgrænsen ved medregning af gave- og legatbeløb m.v. til den skattepligtige indkomst]

Til § 2

3) Paragraffen affattes således:

Ȥ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2009.

Stk. 3. § 1, nr. 01, har virkning fra og med indkomståret 2010.«

[Ikrafttræden og virkningstidspunkt]

Bemærkninger

Til nr. 1

Afgrænsning af legatuddelere

Hensigten med lovforslaget har været, at de legater, som med lovforslaget bliver skattefritaget, bliver uddelt fra en fond, forening el.lign.

Det lovudkast, som Skatteministeriet sendte ud til relevante høringsparter, var afgrænset til legater uddelt af Fonden til Støtte for Soldater i Internationale Missioner (Soldaterlegatet). I høringsbrevet blev det samtidig gjort klart, at det var regeringens ønske, at fonde og foreninger, som uddeler legater til tilsvarende formål, skulle omfattes af det lovforslag, som var forventet fremsat i Folketinget i den kommende samling. Det fremgik videre af høringsbrevet:

»… Skatteministeriet skal på den baggrund opfordre fonde eller foreninger, som uddeler legater i overensstemmelse med dette formål til at henvende sig til undertegnede i forbindelse med høringen.«

Som bestemmelsen er formuleret i det fremsatte lovforslag, stilles der ikke krav om, hvem der uddeler legatet. Det har ikke været hensigten med lovforslaget.

På den baggrund stilles der med dette ændringsforslag krav om, at legatet skal være udbetalt fra en fond, stiftelse, forening el.lign. En tilsvarende afgrænsning kendes fra flere af ligningslovens øvrige skattefritagelsesbestemmelser.

Hvis ændringsforslaget ikke bliver stillet, kan der tænkes situationer, hvor afgifts- eller skattepligt konverteres til skattefrihed. Hvis eksempelvis en bedstefar ønsker, at hans barnebarn, som er blevet såret under indsatsen i Afghanistan, skal arve 100.000 kr., kan boafgiften for nære slægtninge på 15 pct. konverteres til skattefrihed. Det kan ske, ved at bedstefaren giver arven som et legat i stedet for en arv. Det har ikke været hensigten med lovforslaget.

Præcisering af krav til sammenhæng med missionen

Forsvarsministeriet har gjort Skatteministeriet opmærksom på, at lovforslaget efter sin ordlyd alene dækker tilskadekomst og dødsfald »under eller som følge af tjenesten«. Denne ordlyd kan betyde, at der skal være en direkte forbindelse mellem tilskadekomsten eller dødsfaldet og tjenesten. Det er således ikke tilstrækkeligt, at den pågældende opholder sig i missionsområdet af tjenstlige årsager. Tilskadekomst eller dødsfald, som sker i fritiden i missionsområdet, f.eks. som følge af en akut sygdom eller færdselsulykke, vil således ud fra en ordlydsfortolkning ikke være omfattet.

Det har ikke været hensigten med lovforslaget. Det fremgår da også af lovforslagets bemærkninger, at der »skal være tale om legater, som yder støtte til danske soldater og civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat på militære operationer i udlandet til afhjælpning af skader, som de har fået under eller som følge af disse missioner.« Bemærkningerne har således ikke knyttet skattefritagelsen direkte til »tjenesten«. For at undgå enhver tvivl om lovforslagets hensigt præciseres bestemmelsen ved at ændre »tjenesten« til »opholdet«.

Til nr. 2

Efter ligningslovens § 7 O er summen af en række indkomsttyper skattefri for den del af det samlede beløb, der ikke overstiger 14.500 kr. (2010). Af den del af summen af indkomsterne, der overstiger de 14.500 kr., medregnes 85 pct. til den personlige indkomst.

Indkomsttyperne omfatter gave- og legatbeløb, der er ydet én gang for alle af offentlige midler, legater, kulturelle fonds og lign. her i landet eller i udlandet, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, beløb, der tilfalder en arbejdsgiver, hvis en pensionsordning opløses, vederlag for afløsning af pensionstilsagn og visse indkomster erhvervet i forbindelse med opfinderarbejde eller kunstnerisk virksomhed m.v.

Det foreslås at forhøje grundbeløbet i 2010-niveau fra 14.500 kr. til 25.000 kr. med virkning fra indkomståret 2010. Med forhøjelsen af beløbet til 25.000 kr. vil en større del af de modtagne gave- og legatbeløb m.v. således kunne modtages helt skattefrit.

Forslaget vil i særdeleshed tilgodese personer, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats.

Omkring 500-700 personer modtager årligt gave- og legatbeløb m.v. omfattet af § 7 O på mere end 14.500 kr. Den foreslåede forhøjelse af bundgrænsen skønnes at medføre et umiddelbart provenutab på ca. 2 mio. kr. årligt. Heraf vedrører ca. halvdelen kommunerne.

Den varige virkning skønnes ligeledes at udgøre et provenutab på ca. 2 mio. kr. årligt. For finansåret 2010 skønnes provenutabet at udgøre ca. 1 mio. kr. Provenutabet har karakter af en skatteudgift.

Til nr. 3

Det foreslås, at § 2 nyaffattes, således at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. I stk. 2 foreslås, at bestemmelsen i ligningslovens § 7, nr. 30, om skattefrihed af legater til udsendte soldater m.fl., får virkning fra og med indkomståret 2009. I stk. 3 foreslås, at forhøjelsen af bundgrænsen i ligningslovens § 7 O, stk. 2, får virkning fra og med indkomståret 2010.

Torsten Schack Pedersen V Karsten Lauritzen V Flemming Møller V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Charlotte Dyremose KF Anders Samuelsen LA nfmd. Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Klaus Hækkerup S René Skau Björnsson S Thomas Jensen S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
1
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 23

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Meddelelse om at betænkningsafgivelse er udskudt
6
Ændringsforslag, fra skatteministeren
7
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 23

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om en oversigt over den skattemæssige behandling af legater, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, i hvilket omfang legater m.v. til andre personer med fysiske og psykiske arbejdsskader er omfattet af skattefrihed efter gældende regler, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om at oplyse, om der er andre sammenlignelige grupper, der modtager legater m.v. fra andre end staten, som ikke er omfattet af skattefrihed, og om ministeren i givet fald vil arbejde for, at også disse grupper omfattes af skattefrihed, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, med hvilken begrundelse ydelser, som med dette forslag betragtes som rimelige at fritage for skat, ikke er ydelser, der gives af staten, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvorledes Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner (Soldaterlegatet) og lignende fonde beskattes, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om at oplyse, om bidragsydere til Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner (Soldaterlegatet) og lignende fonde har fradragsret for bidrag til fonden, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm., om der ydes bidrag fra det offentlige til Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner (Soldaterlegatet) og lignende fonde, der uddeler legater, der vil blive omfattet af skattefriheden i forslaget til ny § 7, nr. 30, i ligningsloven, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om der vil være former for støtte fra det offentlige (staten, forsvaret, kommunerne og lign.), der vil blive omfattet af skattefriheden i forslaget til ny § 7, nr. 30, i ligningsloven, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om at medvirke til at give lovforslaget virkning fra og med indkomståret 2007 eller indkomståret 2008, så også legater uddelt i disse år til støtte for danske soldater i internationale missioner omfattes af skattefriheden, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om at bekræfte, at Den Danske Redningsberedskabspris på 75.000 kr., der tildeles personer, der hædres for en særlig indsats, f.eks. ved at redde menneskeliv, beskattes hos modtageren, til skatteministeren, og ministerens svar herpå