Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark

(Overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, finansielle indtægter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 3. maj 2006, som ændret ved § 11 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 4 i lov nr. 98 af 10. februar 2009 og § 9 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »kulbrinter.« til: »kulbrinter;«.

2. I § 4, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) finansielle indtægter med direkte tilknytning til kulbrintevirksomheden.«

3. I § 4, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Hvis den skattepligtige modtager betaling, i form af at erhververen afholder efterforskningsomkostninger, som den skattepligtige i henhold til en tilladelse efter § 13, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund er forpligtet til at afholde, beskattes fortjeneste efter stk. 1, nr. 3-5, i takt med at de pågældende efterforskningsomkostninger afholdes, dog senest i det tredje indkomstår efter afståelsen. 2. pkt. finder ikke anvendelse ved overdragelse mellem koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens § 2.«

4. I § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, stk. 2, og § 17, stk. 4, ændres »transport- og energiministeren« til: »klima- og energiministeren«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »Transport- og energiministeren« til: »Klima- og energiministeren«.

6. I § 27 B indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Nordsøfonden indtræder ved overtagelsen af de produktionsanlæg m.v., der er nævnt i stk. 1, i de skattemæssige anskaffelsessummer og afskrivningsgrundlag, som anlæggene m.v. havde hos partnerne i DUC ved overtagelsen den 9. juli 2012. Ved beregningen af skattemæssige afskrivninger på de overtagne anlæg m.v. for indkomståret 2012 finder stk. 2, 4. og 5. pkt., tilsvarende anvendelse. Der beregnes ikke kulbrintefradrag på grundlag af de overtagne produktionsanlæg m.v.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen