Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2, nr. 9-12, i lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning).

I medfør af § 20, stk. 2, i lov nr. 462 af 12. juni 2009 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning) bestemmes, at lovens § 2, nr. 9-12, træder i kraft den 1. januar 2011 og har virkning for indberetning af udbytter vedrørende kalenderåret 2010 eller senere.

Skatteministeriet, den 9. december 2009

Kristian Jensen

/ K.-H. Ludolph