Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0096
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr1)

(Krav vedrørende eksport, anvendelseskrav, informations- og oplysningskrav m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 591 af 9. juni 2006 og bekendtgørelse nr. 1226 af 11. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 15, affattes således:

»15) Farligt stof eller produkt: Ethvert kemisk stof eller produkt, som anses for farligt i henhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.«

2. § 16, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»WEEE-system tildeler producenten eller importøren en mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra husholdninger, som producenten eller importøren skal indsamle eller afhente fra de kommunale ordninger og foranstalte særskilt håndteret.«

3. I § 20, stk. 2, 2. pkt., ændres »eller« til: »samt«.

4. I § 21 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Det påhviler enhver, herunder producenter og importører eller den, der handler på deres vegne, der etablerer ordninger til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, nr. 2, litra b, at anvende de bedste til rådighed værende behandlings-, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker.«

Stk. 1-6 bliver herefter stk. 2-7.

5. § 21, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Udtagning af stoffer, materialer og komponenter nævnt i bilag 2 skal foregå indendørs på et impermeabelt areal med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- og affedtningsanordninger.«

6. § 21, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), skal ske under tag og på passende arealer med impermeable belægninger og vandtæt overdækning, udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- og affedtningsanordninger.«

7. I § 23 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For så vidt angår eksport af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr til tredjelande, regnes dette affald kun med, hvis de i stk. 1 fastsatte krav og mål er opfyldt, og såfremt eksportøren kan forelægge dokumentation for, at affaldet er nyttiggjort i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.«

8. I § 24 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For så vidt angår eksport af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr til tredjelande, regnes dette affald kun med, hvis de i stk. 1 fastsatte krav og mål er opfyldt, og såfremt eksportøren kan forelægge dokumentation for, at affaldet er genbrugt eller genanvendt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.«

9. § 29, stk. 1, nr. 9, affattes således:

»9) undlader at indsamle eller afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen, efter § 16,«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. december 2009.

Miljøministeriet, den 4. december 2009

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003 nr. L 37, side 24.