Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser for 2010

I medfør af § 25 c, stk. 3, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 28. september 2009, fastsættes:

§ 1. For deltagelse i et adoptionsforberedende kursus betales pr. 1. januar 2010 kr. 1.500.

Stk. 2. Beløbet forfalder til betaling ved tilmelding til kurset.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1146 af 1. december 2008 om betaling for de adoptionsforberedende kurser for 2009 ophæves.

Justitsministeriet, den 16. december 2009

Brian Mikkelsen

/ Trine Hede