Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for sognemedhjælpere i folkekirken

Begreb

§ 1. Ved en tillidsrepræsentant for sognemedhjælpere forstås en person, der repræsenterer de i stiftet ansatte sognemedhjælpere, der er ansat i stillinger på cirkulære- eller overenskomstvilkår, for hvilke Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark har forhandlingsretten.

Valg af tillidsrepræsentant

§ 2. Der vælges en tillidsrepræsentant for hver påbegyndt 30 ansatte af og blandt de i § 1 nævnte personer. For at kunne vælges til tillidsrepræsentant, skal man have været ansat mindst ½ år i sin nuværende stilling. Har sognemedhjælperen tidligere været i ansættelse som sognemedhjælper ved en anden ansættelsesmyndighed, kan karensperioden bortfalde. Bortfald af karensperioden skal aftales mellem Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark og stiftet. Valget skal godkendes af bestyrelsen for Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark og anmeldes skriftligt over for stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden er berettiget til over for Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark at gøre begrundet indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter, at stiftsøvrigheden har modtaget meddelelse om valget fra foreningen.

Stk. 2. Kirkeministeriet kan efter indstilling fra Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark godkende, at der vælges en tillidsrepræsentant fælles for to eller flere stifter.

Stk. 3. For tillidsrepræsentanten vælges i stifter med under 30 ansatte samtidig en suppleant, som godkendes og anmeldes på samme måde som tillidsrepræsentanten, jf. stk. 1. Under tillidsrepræsentantens fravær fungerer suppleanten i dennes sted og nyder under funktionsperioden samme rettigheder som tillidsrepræsentanten. I stifter med over 30 ansatte vikarierer tillidsrepræsentanterne for hinanden.

Stk. 4. Valgene gælder for to år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse alene ske til Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark.

Opgaver

§ 3. Det er tillidsrepræsentantens pligt som talsmand for de i § 1 nævnte personer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode samarbejdsforhold mellem sognemedhjælperen og menighedsrådet og andre ved kirken ansatte samt sognemedhjælperne indbyrdes.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal tillige påse, at bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold overholdes.

§ 4. Som talsmand for stiftets sognemedhjælpere kan tillidsrepræsentanten over for menighedsrådene forelægge forslag, henstillinger og klager fra sognemedhjælpere samt optage forhandling med menighedsrådet om lokale spørgsmål.

Hvervets udførelse

§ 5. Hovedreglen er, at tillidsrepræsentanthvervet skal varetages i fritiden ved omlægning af tjenesten eller, hvor der er mulighed herfor, ved tjenestebytning. Det påhviler såvel vedkommende menighedsråd som tillidsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

§ 6. Såfremt varetagelsen af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan menighedsrådet efter forhandling med tillidsrepræsentanten tillade fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil tre uger på årsbasis.

Stk. 2. Ved opgørelsen medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalg m.v.

§ 7. Ved fravær herudover foretages lønafkortning med for tiden 1/1924 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

§ 8. Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelse af hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsrepræsentanten er ansat.

Ikrafttrædelse

§ 9. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2010. Samtidig ophæves cirkulære nr.111900 af 27. september 2002 om en tillidsmandsordning for sognemedhjælpere i folkekirken.

Kirkeministeriet, den 1. december 2009