Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2009

(Til alle ministre)

1. Rigsrevisionen skal undersøge fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholde bevillings- og regnskabstal (bevillingskontrol), jf. rigsrevisor­lo­vens § 17, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 med senere æn­dring). Rigsrevisionen afgiver en beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet, hvori der redegøres for den udførte bevillingskontrol. Beret­ningen indeholder herudover en redegørelse for den udførte revision for hvert enkelt ministerområde. Endvidere vil en række tværgående emner blive behandlet i beretningen.

2. Ministeriet bedes sende de oplysninger, der er nævnt i pkt. 4-7, vedrørende samtlige hovedkonti under ministerens område til Rigsrevisionen senest den 15. april 2010.

Kravene til de regnskabsmæssige forklaringer

3. Ministeriet bør afgive regnskabsmæssige forklaringer ved væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål og de opnåede resultater samt ved væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal. De nærmere krav til de regnskabs­mæssige forklaringer er beskrevet i pkt. 4-7.

For hovedkonti, der indgår i en årsrapport for 2009, skal de regnskabs­mæs­si­ge forklaringer indgå i årsrapporten. For øvrige hovedkonti afgiver ministeriet de regnskabsmæssige forklaringer særskilt.

4. For hovedkonti, hvor der er opstillet mål i bevillingslovene, skal der redegø­­res for væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål, fx aktivitets-, servi­ce- og produktivitetsmål og de opnåede resultater. Oplysningerne om de opnåede resultater afgives i en form, der muliggør sammenligning med oplysnin­gerne i bevillingslovene.

For hovedkonti, hvor der er opstillet mål i resultatkontrakten e.l., skal der end­­­videre redegøres for væsentlige afvigelser mellem disse mål og de op­nåede re­sultater.

Hvis ministeriet er i tvivl om, hvorvidt en afvigelse er væsentlig, bør der afgives regn­skabsmæssig forklaring.

5. Ministeriet skal endvidere for alle bevillingstyper på hovedkontoniveau af­give regnskabsmæssig forklaring for væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstallene. For hovedkonti med bevillingsafregning bør de regn­skabs­mæssige forklaringer tage udgangspunkt i årets resultat.

Ved vurdering af om en afvigelse er væsentlig, skal såvel den procentvise som den beløbsmæssige afvigelse tages i betragtning. Hvis der er tvivl, bør der af­gives regnskabsmæssig forklaring.

De regnskabsmæssige forklaringer skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvilke æn­dringer i budgetteringsforudsætningerne, herunder aktivitetsændringer, af­vigelserne dækker over, baggrunden for disse ændringer, samt hvordan ændrin­gerne relaterer sig til de realiserede udgifter og indtægter.

For driftsbevillinger, statsvirksomheder og anlægsbevillinger bør ministeriet gi­ve forklaring i følgende tilfælde:

a.
For driftsbevillinger og statsvirksomheder omfattet af omkostningsrefor­men, hvis der er væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for den samlede nettoudgiftsbevilling.
   
 
For driftsbevillinger skal der tillige afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis årets løn­udgifter overstiger lønsumsloftet.
   
 
Der skal endvidere afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis det akkumule­­rede overskud for den virksomhedsbærende hovedkonto er negativt og overstiger startkapitalen, jf. Budgetvejledning 2006, pkt. 2.6.3.
   
 
Der bør desuden afgives forklaring i tilfælde af, at saldoen for virksomhedens langfristede gæld (herunder de særlige konti for langfristet gæld og bygge- og it-kredit under likviditetsordningen samt forpligtelser vedrørende donationer, leasing mv.) tilsammen overstiger værdien af virksomhedens materielle og immaterielle anlægsaktiver, jf. Budgetvejledning 2006, pkt. 2.6.4.
   
 
Endelig bør der afgives regnskabsmæssig forklaring, hvis virksomhedens sal­do for bygge- og it-kreditten ikke svarer til summen af igangværende ar­bejder og udviklingsprojekter under opførelse, jf. Budgetvejledning 2006, pkt. 2.6.4.
   
b.
For driftsbevillinger undtaget for omkostningsreformen, hvis der er væ­­sentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for den samlede nettoudgiftsbevilling eller for lønsumsbevillingen.
   
c.
For anlægsbevillinger i form af projektbevilling afgives regnskabsmæssig forklaring ved væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal for det enkelte projekt, eller hvis der i øv­rigt er væsentlige projektændringer eller væsentlige ændringer med hensyn til totaludgift og færdiggørelsestidspunkt, jf. Budgetvejledning 2006, pkt. 2.8.3.
   
 
For anlægsbevillinger, hvor dele af bevillingen er afsat som rådighedspulje, afgives der regnskabsmæssig forklaring ved merforbrug eller væsentligt mindreforbrug af rådighedspuljen i forhold til det bevilgede.

6. Ministeriet bedes vedlægge kopi af korrespondance mv., hvis Finansministe­riet i finansårets løb har givet ministeriet tilladelse til at foretage dispositio­ner, hvortil der ikke normalt er hjemmel, herunder fx overførsler mellem ho­ved­konti.

7. Ministeriet bedes tillige vedlægge kopi af korrespondance mv., hvis Finans­mi­nisteriet i finansårets løb har givet ministeriet tilladelse til at anvende en re­ser­veret bevilling til et andet formål, jf. Budgetvejledning 2006, pkt. 2.6.7.1.

Rigsrevisionen, den 10. november 2009

Henrik Otbo

/ Yvan Pedersen