Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love

(Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. oktober 2009 og var til 1. behandling den 30. oktober 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 28. august 2009 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2008-09, SAU alm. del − bilag 389. Den 21. september 2009 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 34 indsættes som nyt nummer:

»01. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 1, stk. 6, § 3, stk. 2, stk. 11, 3. pkt., eller stk. 12, § 4, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 4 b, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 12, stk. 10, § 14, stk. 1-9 eller 10, § 22, stk. 2, 3 eller 4, eller § 29, stk. 3,««

[Straffebestemmelser,der skal finde anvendelse fra ændringslovens ikrafttrædelsestidspunkt den 1. april 2010 til starttidspunktet for den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU]

2) Det under nr. 40 foreslåede § 31, stk. 1, affattes således:

»Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.«

[Ny formulering af bestemmelsen, der afgrænser uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU]

3) Det under nr. 40 foreslåede § 32, stk. 1, affattes således:

»Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 4 b, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.«

[Ny formulering af bestemmelsen, der afgrænser uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU]

Til § 2

4) I den under nr. 6 foreslåede affattelse af § 9 a, stk. 2, ændres »og aftapning« til: », aftapning, opbevaring og udlevering«.

[Præcisering af oplagshavers adgang til at opbevare varer i og udlevere varer fra lokaler, som SKAT har godkendt til formålet]

5) Efter nr. 28 indsættes som nyt nummer:

»01. § 31, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 1, stk. 2 eller 3, § 3, stk. 3, § 7, stk. 2, stk. 3, 3. pkt., stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 9, stk. 2 eller 4, § 20, stk. 1, 4, 5 eller 10-16, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, 3, 4 eller 5, § 27 a, § 36, stk. 1, eller § 37,««

[Straffebestemmelser, der skal finde anvendelse fra ændringslovens ikrafttrædelsestidspunkt den 1. april 2010 til starttidspunktet for den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU]

6) Nr. 31 udgår, og i stedet indsættes:

»31. I § 31, stk. 5 og 6, ændres »§ 18, stk. 2« til: »§ 7, stk. 5«.

02. I § 31, stk. 5 og 6, ændres »§ 20, stk. 1 eller 4-12« til: »§ 20, stk. 1 eller 4-10«.«

[Deling af ændringsforslag samt ændring af indbyrdes henvisninger til bestemmelser efter spiritusafgiftsloven som følge af EU-beslutning om, at den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU får udsættelse til at være klar senest den 1. januar 2011]

7) Det under nr. 33 foreslåede § 33 b, stk. 1, affattes således:

»Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 20 a, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 20 a, stk. 4, nr. 2.«

[Ny formulering af bestemmelsen, der afgrænser uregelmæssighed ved varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU]

8) Det under nr. 34 foreslåede § 34, stk. 1, affattes således:

»Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 8, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.«

[Ny formulering af bestemmelsen, der afgrænser uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU]

Til § 3

9) I det under nr. 15 foreslåede § 20, stk. 2, ændres »og opbevaring« til: », opbevaring og udlevering«.

[Præcisering af oplagshavers adgang til at udlevere varer fra lokaler, som SKAT har godkendt til formålet]

10) Efter nr. 16 indsættes som nyt nummer:

»01. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 3, § 4, § 9, stk. 2 eller stk. 5, 3. pkt., § 10, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 2. og 3. pkt., § 10 a, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 11, stk. 1 eller 2, § 18, stk. 1-5 eller 10, § 21, stk. 2, 3 eller 4, § 29, stk. 3, 2. pkt., eller § 30, stk. 1,««

[Straffebestemmelser,der skal finde anvendelse fra ændringslovens ikrafttrædelsestidspunkt den 1. april 2010 til starttidspunktet for den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU]

11) Det under nr. 29 foreslåede § 34, stk. 1, affattes således:

»Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 19, stk. 4, nr. 2.«

[Ny formulering af bestemmelsen, der afgrænser uregelmæssighed ved varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU]

12) Det under nr. 30 foreslåede § 35, stk. 1, affattes således:

»Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 10 a, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.«

[Ny formulering af bestemmelsen, der afgrænser uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU]

Til § 4

13) I det under nr. 3 foreslåede § 7, stk. 2, ændres »og opbevaring« til: », opbevaring og udlevering«.

[Præcisering af oplagshavers adgang til at udlevere varer fra lokaler, som SKAT har godkendt til formålet]

14) Efter nr. 21 indsættes som nyt nummer:

»01. § 25, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 5, stk. 2 eller 5, § 6, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 2. pkt., eller stk. 5, 2. og 3. pkt., § 6 a, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., eller stk. 6, § 9, stk. 1 eller 2, § 14, stk. 1-8 eller 9, § 22, stk. 2-4, § 32, stk. 1, eller § 33,««

[Straffebestemmelser,der skal finde anvendelse fra ændringslovens ikrafttrædelsestidspunkt den 1. april 2010 til starttidspunktet for den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU]

15) Nr. 24 udgår, og i stedet indsættes:

»24. I § 25, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 11, stk. 5« til: »§ 11, stk. 4«.

02. I § 25, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 14, stk. 7« til: »§ 14, stk. 5«.«

[Deling af ændringsforslag samt ændring af indbyrdes henvisninger til bestemmelser efter øl- og vinafgiftsloven som følge af EU-beslutning om, at den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU får udsættelse til at være klar senest den 1. januar 2011]

16) Nr. 25 udgår, og i stedet indsættes:

»25. Tre steder i § 25, stk. 5 og 6, ændres »§ 6, stk. 1« til: »§ 6, stk. 1, 2. pkt.«

03. Tre steder i § 25, stk. 5 og 6, ændres »§ 14, stk. 1-9« til: »§ 14, stk. 1-7«.«

[Deling af ændringsforslag samt ændring af indbyrdes henvisninger til bestemmelser efter øl- og vinafgiftsloven som følge af EU-beslutning om, at den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU får udsættelse til at være klar senest den 1. januar 2011]

17) Det under nr. 27 foreslåede § 29, stk. 1, affattes således:

»Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 1, eller udført fra EU, jf. § 15, stk. 4, nr. 2.«

[Ny formulering af bestemmelsen, der afgrænser uregelmæssighed ved varetransport under afgiftssuspensionsordningen inden for EU]

18) I den under nr. 28 foreslåede affattelse af § 30 affattes stk. 1 således:

»Der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, jf. § 6 a, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret.«

[Ny formulering af bestemmelsen, der afgrænser uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU]

Til § 10

19) Stk. 1 og 2 udgår, og i stedet indsættes:

»Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 1, nr. 30, 31 og 35, § 2, nr. 18, 20, 21, 28, 29 og 02, § 3, nr. 11, 12, 13, 16, 17, 19 og 20, og § 4, nr. 14, 16, 17, 21, 22, 02 og 03.

Stk. 3. En transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, der er påbegyndt inden ikrafttrædelsestidspunktet efter stk. 2, skal gennemføres og afsluttes efter følgende regler:

1) § 14, stk. 8 og 9, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006,

2) spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007,

3) tobaksafgiftslovens § 18, stk. 4 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, eller

4) øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006.

Stk. 4. Den 5-årige opbevaringsperiode for papirbaserede ledsagedokumenter efter § 14, stk. 10, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, finder anvendelse for ledsagedokumenter, der udstedes før ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 31, efter stk. 2.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

[Ændringer af ikrafttrædelses- og overgangsregler som følge af EU-beslutning om, at den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU får udsættelse til at være klar senest den 1. januar 2011]

Bemærkninger

Til nr. 1, 5, 6, 10, 14-16 og 19

Efter reglerne i det nye cirkulationsdirektiv 2008/118/EF skal EU-landene have hver deres respektive del af det elektroniske system klar til at håndtere modtagelse af varer fra den 1. april 2010 og afsendelse af varer fra den 1. januar 2011. SKAT har to gange tidligere haft den danske del af det elektroniske system i offentligt udbud. SKAT måtte i begge tilfælde aflyse udbudene, da ingen af de afgivne tilbud levede op til de stillede krav. SKAT gennemfører nu et tredje udbud, men Danmark undgår ikke at blive forsinket i forhold til fristen den 1. april 2010 for elektronisk håndtering af modtagelse af varer. Enkelte andre EU-lande er også forsinkede, og det er nu vedtaget i EU’s Punktafgiftsudvalg, at de forsinkede lande, herunder Danmark, kan opretholde en papirbaseret procedure til udgangen af 2010.

Ændringsforslagene nr. 1, 5, 6, 10, 14-16 og 19 angår alle regler, der tager højde for overgangsperioden fra ændringslovens generelle ikrafttrædelsestidspunkt den 1. april 2010 til starttidspunktet for den danske del af det elektroniske system for kontrol af varetransport inden for EU, idet dette system kan blive klar til drift fra et tidligere tidspunkt end den 1. januar 2011.

Efter nr. 1, 5, 10 og 14 foreslås det at indsætte straffebestemmelser i stk. 1, nr. 2, i mineralolieafgiftslovens § 25, i spiritusafgiftslovens § 31, i tobaksafgiftslovens § 25 samt i øl- og vinafgiftslovens § 25, der skal finde anvendelse fra ændringslovens ikrafttrædelsestidspunkt den 1. april 2010 til starttidspunktet for den danske del af det elektroniske system. Dermed tages højde for, at der skal være adgang til bødestraf for grove overtrædelser af reglerne for anvendelsen af papirbaserede ledsagedokumenter i den pågældende overgangsperiode.

Efter nr. 6, 15 og 16 foreslås delinger af lovforslagets § 2, nr. 31, og af § 4, nr. 24 og 25, med henblik på ændrede indbyrdes henvisninger til bestemmelser efter spiritusafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven, der skal finde anvendelse enten fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt den 1. april 2010 eller fra det udskudte starttidspunkt for den danske del af det elektroniske system.

Efter nr. 19 foreslås det i § 10, stk. 2, at bemyndige skatteministeren til at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelsen af ophævelserne af de gældende regler for papirbaserede ledsagedokumenter efter mineralolieafgiftslovens § 14, stk. 8 og 9, spiritusafgiftslovens § 20, stk. 4 og 5, tobaksafgiftslovens § 18, stk. 4 og 5, og øl- og vinafgiftslovens § 14, stk. 3 og 4, og ophævelsen af den pligtmæssige 5-årige opbevaring af papirbaserede ledsagedokumenter efter mineralolieafgiftslovens § 14, stk. 10, for ikrafttrædelsen af de deraf følgende konsekvensrettelser i form af ændrede henvisninger til stykker inden for de pågældende paragraffer, og for ikrafttrædelsen af de foreslåede strafbestemmelser efter mineralolieafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven samt øl- og vinafgiftsloven, hvorefter adgang til bødestraf for grove overtrædelser af reglerne for anvendelsen af papirbaserede ledsagedokumenter ophæves.

I § 10, stk. 3, nr. 1-4, foreslås det som overgangsregel, at en varetransport under afgiftssuspen-sionsordningen inden for EU, der er påbegyndt før det særskilt fastsatte ikrafttrædelsestidspunkt efter § 10, stk. 2, skal gennemføres og afsluttes afhængig af varetype efter de gældende regler for papirbaseret ledsagedokumenter m.v.

I § 10, stk. 4, foreslås det som overgangsregel, at den 5-årige opbevaringsperiode for papirbaserede ledsagedokumenter efter mineralolieafgiftslovens § 14, stk. 10, skal finde anvendelse for ledsagedokumenter, der udstedes før det af skatteministeren fastsatte ikrafttrædelsestidspunkt for ophævelsen af denne opbevaringspligt efter ændringslovens § 1, nr. 31.

Til nr. 2, 3, 7, 8, 11, 12, 17 og 18

Det foreslås, at stk. 1 i mineralolieafgiftslovens § 31, spiritusafgiftslovens § 33 b, tobaksafgiftslovens § 34 samt øl- og vinafgiftslovens § 29 skal fastslå, at der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret hos en modtager inden for EU eller udført fra EU til et tredjeland.

For at få en tilsvarende afgrænsning af uregelmæssighed ved varetransport foreslås det samtidig, at stk. 1 i mineralolieafgiftslovens § 32, spiritusafgiftslovens § 34, tobaksafgiftslovens § 35 samt øl- og vinafgiftslovens § 30 skal fastslå, at der foreligger uregelmæssighed ved transport af varer, der er bestemt til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg inden for EU, hvis hele eller dele af det pågældende vareparti ikke er behørigt leveret. Endvidere foreslås henvisningen til § 10 a i øl- og vinafgiftslovens § 30, stk. 1, ændret til den korrekte henvisning til § 6 a.

Det oprindelige lovforslag indebar, at en autoriseret oplagshaver kom til at hæfte for afgift af varer, der blev »uregelmæssigt« fejlleveret eller nægtet modtaget. Dette blev kritiseret under høringen af lovforslaget. Skatteministeriet har genovervejet denne problemstilling og vurderer nu, at »uregelmæssighed« ved transport af varer kan defineres mere lempeligt i overensstemmelse med direktiv 2008/118/EF samt den gældende praksis på området. Ændringsforslaget tilsigter denne lempelse og imødekommer således den nævnte kritik.

Til nr. 4, 9 og 13

Det foreslås, at det i stk. 2 i spiritusafgiftsafgiftslovens 9 a, tobaksafgiftslovens § 20 samt øl- og vinafgiftslovens § 7 præciseres, at SKATs godkendelse af en autoriseret oplagshavers lokaler giver oplagshaver adgang til at foretage opbevaring af varer i og udlevering af varer fra de pågældende lokaler, svarende til den tilsvarende formulering i mineralolieafgiftslovens § 5, stk. 2.

Torsten Schack Pedersen V Karsten Lauritzen V Flemming Møller V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Charlotte Dyremose KF Anders Samuelsen LA nfmd. Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Klaus Hækkerup S René Skau Björnsson S Thomas Jensen S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
1
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 20

Bilagsnr.

Titel

1
Meddelelse om høringssvar og -skema
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag, fra skatteministeren
6
2. udkast til betænkning
7
Ændringsforslag, fra skatteministeren
8
3. udkast til betænkning
9
Ændringsforslag, fra skatteministeren
10
4. udkast til betænkning
11
Meddelelse om, at betænkningsafgivelsen er udskudt