Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998

I medfør af § 51 i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på opsparingsordninger, der udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål (selvpensioneringskonti), der før den 2. juni 1998 er oprettet i pengeinstitutter i overensstemmelse med de dengang gældende regler for oprettelse af selvpensioneringskonti, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 683 af 18. september 1998 om børneopsparings- og selvpensioneringskonti.

Stk. 2. Indeståendet på en selvpensioneringskonto kan overføres til et andet pengeinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed.

§ 2. På en selvpensioneringskonto kan der hvert år højst indskydes 3.000 kr. og i alt højst 40.000 kr.

Stk. 2. Renter, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en selvpensioneringskonto, der tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.

§ 3. Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. § 2, stk. 2, kan hæves når som helst.

Stk. 2. Indtil indeståendet hæves, kan indeståendet på selvpensioneringskontoen, herunder tilskrevne renter, udbytter m.v., jf. § 2, stk. 2, ikke overdrages til eje eller pant, jf. dog § 4.

Stk. 3. Afgår kontohaveren ved døden, ophører selvpensioneringskontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget til indeståendet.

§ 4. Uanset § 3, stk. 2, kan indeståendet på en selvpensioneringskonto helt eller delvis udloddes til den anden ægtefælle ved skifte af fællesbo. Efter udlodning anses den modtagende ægtefælle ved anvendelsen af § 3 som kontohaver vedrørende den udloddede del af selvpensioneringskontoen.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 302 af 2. maj 2000 om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998 ophæves.

Skatteministeriet, den 4. december 2009

Kristian Jensen

/ Birgitte Christensen