Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i § 9 i bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker, fastsættes:

§ 1. Hermed offentliggøres tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, som angivet i bilag 1.

§ 2. Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne, jf. bilag 1, herunder overtrædelse af tilladelser eller tilsidesættelse af vilkår meddelt i henhold til de tekniske forskrifter, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Tilbagekaldelse af tilladelser, godkendelser og typegodkendelser samt ændring af vilkår i tilladelser, godkendelser og typegodkendelser som er udstedt efter de tekniske forskrifter, jf. bilag 1, kan ske i henhold til punkt 1.4.5 i bilag 1.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet, jf. punkt 1.4.7 i bilag 1.

Stk. 3. Tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser samt ændring af vilkår i tilladelser og godkendelser, som er udstedt i henhold til tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for brandfarlige væsker med senere ændringer eller i henhold til tekniske forskrifter af 31. oktober 1978 for sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker med senere ændringer, herunder tilbagekaldelse eller ændring af vilkår i typegodkendelser af emballager, tanke og overdækninger af salgs- og forbrugstankanlæg, kan ske i henhold til punkt 1.4.6 i bilag 1.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2010.

Stk. 2. Tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for brandfarlige væsker og tekniske forskrifter af 31. oktober 1978 for sprøjte­maling og lakering med brandfarlige væsker ophæves.

Stk. 3. Typegodkendelser af overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg, af emballager og af plasttanke til brandfarlige væsker meddelt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) i henhold til tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for brandfarlige væsker ophæves, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Typegodkendte overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan fortsat anvendes som opstillet, så længe de opfylder vilkårene.

Stk. 5. Typegodkendte emballager, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan anvendes i 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse, så længe de opfylder vilkårene.

Stk. 6. Typegodkendte plasttanke, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan fortsat anvendes som opstillet, så længe de opfylder vilkårene.

§ 5. Eksisterende virksomheder og oplag, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af de tekniske forskrifter, jf. bilag 1, for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til forskrifterne, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Eksisterende oplag i butikker i 1-etages bygninger skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal senest 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkterne 4.3.17, 4.3.23, 4.3.24 og 4.8.14 i bilag 1.

Stk. 4. Eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg med kategori A-væske skal senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 4.11.11 i bilag 1.

Stk. 5. Eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 4.20.31 i bilag 1.

Stk. 6. Skumslukningsanlæg ved tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkterne 1.3.22 - 1.3.25, punkt 1.3.26, 3. pkt., punkterne 4.19.5 – 4.19.16, punkt 4.20.12, 3. pkt., og punkterne 4.20.13 og 4.20.25 i bilag 1.

Stk. 7. Overrislingsanlæg ved tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 1.3.22, punkterne 4.19.17 – 4.19.26, og punkterne 4.20.11, 4.20.13 og 4.20.26 i bilag 1.

Beredskabsstyrelsen, den 4. januar 2010

Frederik Chr. Schydt

/ Elsebeth Grinvalds


Bilag 1

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Indholdsfortegnelse

     
1
Generelle bestemmelser
 
1.1
Definitioner
 
1.2
Anvendelsesområde
 
1.3
Generelle bestemmelser
 
1.4
Ansøgninger, tilladelser og godkendelser
     
2
Produktion
 
2.1
Anvendelsesområde
 
2.2
Generelle bestemmelser
 
2.3
Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker
 
2.4
Destillationsanlæg for brandfarlige væsker
 
2.5
Afbrænding af brandfarlige dampe fra udsugningsanlæg
 
2.6
Rumopvarmning og ventilation
 
2.7
Brandsektioner
 
2.8
Afstandsforhold
 
2.9
Brandslukningsmateriel
 
2.10
Brandtekniske installationer
 
2.11
Ordensregler
     
3
Oplag i emballager på højst 450 liter
 
3.1
Anvendelsesområde
 
3.2
Generelle bestemmelser
 
3.3
Oplag i bygninger
 
3.4
Oplag i det fri
 
3.5
Rumopvarmning og ventilation
 
3.6
Brandsektioner
 
3.7
Afstandsforhold
 
3.8
Brandslukningsmateriel
 
3.9
Brandtekniske installationer
 
3.10
Ordensregler
     
4
Oplag i emballage større end 450 liter og tanke samt salgs-, forbrugs- og depottankanlæg
 
4.1
Anvendelsesområde
 
4.2
Generelle bestemmelser
 
4.3
Udførelse af tankanlæg
 
4.4
Oplag i emballager større end 450 liter
 
4.5
Oplag på højst 50 oplagsenheder i indendørs tanke af plast
 
4.6
Oplag på højst 10.000 oplagsenheder i indendørs tanke af metal
 
4.7
Oplag på højst 50 oplagsenheder i overjordiske tanke af plast
 
4.8
Oplag på højst 100.000 oplagsenheder i overjordiske tanke af metal
 
4.9
Oplag i jorddækkede tanke
 
4.10
Påfyldning af tanke fra tankkøretøjer
 
4.11
Supplerende bestemmelser for salgs- og forbrugstankanlæg for væsker af klasse I og II
 
4.12
Supplerende bestemmelser for depottankanlæg for væsker af klasse I og II
 
4.13
Dampreturanlæg
 
4.14
Dampgenvindingsanlæg
 
4.15
Rumopvarmning og ventilation
 
4.16
Brandsektioner
 
4.17
Afstandsforhold
 
4.18
Brandslukningsmateriel
 
4.19
Brandtekniske installationer
 
4.20
Ordensregler
     

1
Generelle bestemmelser
   
 
1.1
Definitioner
   
1.1.1
Afluftningsrum: Rum, der er ventileret for afluftning af opløsningsmidler.
   
1.1.2
Aftapning: Aftapning af brandfarlig væske fra tanke eller produktionsanlæg til emballager eller fra IBCs til mindre emballager.
   
1.1.3
Anbringelsessted: Det sted i en bygning, hvor der an­bringes lakerede emner, inden disse bringes til afluftningsrum eller tørreaggregat.
   
1.1.4
Arbejdssted: Det sted i en bygning, hvor der foretages sprøjtelakering, dyppelakering eller maskinel lakering.
   
1.1.5
Beredskabslovgivningen: Beredskabsloven og administrative forskrifter fastsat i medfør af beredskabsloven.
   
1.1.6
Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt på højst 100 °C. Brandfarlige væsker klassificeres som angivet i punkt 1.1.24.
   
1.1.7
Brandlovgivningen: Regler om brandsikkerhed i beredskabslovgivningen og i byggelovgivningen.
   
1.1.8
Brandsektion: Bygning eller rum, der er adskilt fra andre bygninger eller rum i overensstemmelse med kravene i disse forskrifter om brandsektionsadskillelse, eller bygning, der er fritliggende i over­ensstem­melse med af­stands­kravene.
   
1.1.9
Brandslukningsmateriel: Håndildslukkere og vandfyldte slangevinder.
   
1.1.10
Brandtekniske installationer: Brandventilationsanlæg, brandslukningsanlæg, overrislingsanlæg, automatisk brandalarmanlæg, automatisk gasdetekteringsanlæg og automatisk branddørlukningsanlæg.
   
1.1.11
Dampgenvindingsanlæg: Anlæg til genvinding af dampe fra brandfarlige væsker ved nedkøling, adsorption eller lignende metoder.
   
1.1.12
Dampreturanlæg: Anlæg, der er placeret på det enkelte tankanlæg til opsamling af dampe fra brandfarlige væsker frigivet i forbindelse med påfyldning af køretøjer og tanke.
   
1.1.13
Depottankanlæg: Tankanlæg, der er indrettet til udlevering af brandfarli­ge væsker til tankkøretøjer m.v. med henblik på distribu­tion.
   
1.1.14
Elektrostatisk sprøjtelakering: Sprøjtelakering, hvor på­føringen styres af et elektrostatisk felt.
   
1.1.15
Emballage: Transportabel beholder, bortset fra tank, med en kapacitet på højst 450 liter, dog højst 3.000 liter for en IBC.
   
1.1.16
Emballageafsnit: Bygning, rum eller areal i det fri, der anvendes til oplagring af brændbar tom emballage, pakkemateriale eller paller.
   
1.1.17
Farlig eksplosiv atmosfære: En blanding af luft og damp fra brandfarlige væsker, i hvilken forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding, og i sådanne mængder, at der kan opstå personfare som følge af en eksplosion.
   
1.1.18
Flammepunkt: Den laveste temperatur ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 hPa afgiver antændelige dampe i et sådant omfang, at der dannes en brændbar blan­ding af damp og luft.
Flammepunktet bestemmes efter en af de afprøvningsmetoder, der er angivet i bilag V til Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. Der skal anvendes closed cup-metode ved flammepunktsbestemmelsen.
   
1.1.19
Fritliggende: Bygninger, brandsektioner samt afsnit i det fri, for hvilke der ikke sker nedsættelse af den kræve­de ind­byrdes afstand og afstande til naboskel, vej- og stimidte, betragtes som fritliggende.
   
1.1.20
Gruppe af tanke: To eller flere tanke, der indgår i et samlet oplag, der er fritliggende i overensstemmelse med afstands­reg­lerne i punkterne 4.17.12, 1. pkt., og 4.17.13, eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 4.17.14. Tankene kan være placeret på en eller flere spildbakker eller i et eller flere bassiner.
   
1.1.21
IBC1): Emballage med et rumfang på højst 3 m³ og som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods.
     
1) Forkortelse af den engelske betegnelse ”Intermediate Bulk Container” (mellem­stor fragtcontainer).
   
   
1.1.22
Jorddækket tank: Tank, der er nedgravet, overdækket eller delvis nedgravet og overdækket med jord eller lignende materiale i et sådant omfang, at tanken er beskyttet mod varmestråling og varmetransport i mindst 60 minutter.
   
1.1.23
Kategori A-væske:
     
a)
Brandfarlig væske med flammepunkt under 30 °C.
     
b)
Brandfarlig væske med flammepunkt over 30 °C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10°C.
     
c)
Brandfarlig væske med flammepunkt under 55 °C i forstøvet form.
   
1.1.24
Klasse:
     
Klasse I: omfatter brandfarlige væsker med flamme­punkt under 21 °C.
     
Klasse II: omfatter brandfarlige væsker med flamme­punkt mellem 21 °C og 55 °C (begge grænseværdier med­regnet).
     
Klasse III: omfatter brandfarlige væsker med flamme­punkt over 55 °C.
     
Alle tre klasser inddeles i en:
Underklasse 1 for væsker, som ikke er vandblandbare i ethvert forhold.
Under­klasse 2 for væsker, som er vandblandbare i ethvert for­hold.
Væsker, der kan emulgeres med vand, henregnes til underklasse 2.
   
1.1.25
Kombikabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materia­ler, hvori der fore­tages sprøjtela­kering samt afluftning og tørring.
   
1.1.26
Læsseplads: Areal, hvor tan­kkøretøjer placeres under påfyldning.
   
1.1.27
Olieprodukter: Råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som f.eks. fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie.
   
1.1.28
Omhældning: Omhældning af brandfarlig væske fra en emballage til en anden emballage, bortset fra IBCs.
   
1.1.29
Oplag: En samlet mængde af brandfarlig væske, der opbevares i et rum, i en bygning eller i det fri, og hvor opbevaring sker i lukket beholder uden tilslutning til produktionsanlæg. Den mængde brandfarlig væske, der findes i et rum eller en bygning, hvor der alene foregår pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, anses også for at være et oplag.
Definitionen omfatter også:
     
a)
midlertidig henstilling af brandfarlige væsker i bygninger,
     
b)
jævnlig midlertidig henstilling af brandfarlige væsker på arealer i det fri samt
     
c)
henstilling i mere end 48 timer i sammenhæng af brandfarlige væsker under transport, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en godsterminal eller rangerbanegård.
     
Et oplags størrelse angives i oplagsenheder og bestemmes som summen af det antal oplagsenheder, som beholderne kan rumme ved maksimal tilladelig fyldning. Tømt emballage, ubrændbare bestanddele og ikke flygtigt tørstof medregnes ikke.
   
1.1.30
Oplagsenhed: 1 liter af klasse I-væske, 5 liter af klasse II-væske eller 50 liter af klasse III-væske.
   
1.1.31
Overjordisk tank: Udendørs placeret tank, som ikke er dækket af jord e.l.
   
1.1.32
Partiel, indskudt etageadskillelse: Tæt etageadskillelse, hvis størrelse ikke overstiger 75% af den pågældende brandsektions areal.
   
1.1.33
Produktionsafsnit: Område med produktionsanlæg, aftapningsanlæg og andre områder med anvendelse af brandfarlige væsker, herunder eventuel pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, samt områder med sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering.
   
1.1.34
Påfyldningsplads: Areal, hvor tankkøretøjer placeres under af­læsning af produkter til tankanlæg.
   
1.1.35
Påføringsudstyr: Sprøjteværktøj til påføring af væske.
   
1.1.36
Salgs- og forbrugstankanlæg: Tankanlæg, der er forsynet med stander eller anden pumpe for udlevering af brand­farlige væsker til fast monterede brændstofbeholdere på motordrevne køretøjer m.v., hvad enten der er tale om salg eller blot udlevering.
   
1.1.37
Skumslukningsanlæg: Anlæg bestående af et rørsystem med tilhørende gydehoveder samt betjeningssted, hvor redningsberedskabet på sikkert sted kan tilslutte deres slanger og nødvendige armaturer for vandforsyning og tilsætning af skumvæske.
   
1.1.38
Små autolakererier: Autolakererier, hvor det samlede areal af sprøjte- og kombikabiner i en brandsektion ikke overstiger 65 m2.
   
1.1.39
Sprøjteboks: Boks med åben forside og med vægge og loft samt eventuelt gulv af ubrændbare materi­aler, hvori der foretages sprøjtelakering.
   
1.1.40
Sprøjtelakering: Påføring af væske ved en forstøvningspro­ces.
   
1.1.41
Sprøjtekabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materia­ler, hvori der fore­tages sprøjtela­kering.
   
1.1.42
Tank: Transporttank som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods eller stationær tank uanset rumindhold.
   
1.1.43
Tankanlæg: En eller flere tanke med tilbehør, herunder rørledninger, på­fyld­nings­studse, pumpeaggregater, udluftningsrør, bassin m.v.
   
1.1.44
Tankbrønd: Brønd, som er opbygget direkte over en jorddækket tank for adgang til mandedæksel og rørtilslutninger på tanken.
   
1.1.45
Tørreaggregat: Ovn eller andet rum med varmekilde, hvori behandlede emner anbringes til tørring eller hærdning.
   
1.1.46
Tørrekabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages afluftning og tørring.
   
1.1.47
Udgang:
Ved udgang forstås:
     
a)
dør til det fri i terrænhøjde,
     
b)
dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde, eller
     
c)
dør til anden brandsektion med dør til det fri eller med dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde.
   
1.1.48
Væske: Stof, som er i væskefase ved 20 °C og 1013 hPa.
   
1.1.49
Våd sprøjteboks: Sprøjteboks med en bagvæg, hvor rindende vand opsuger sprøjte­støvet og derefter filtreres.
   
1.1.50
Åben sprøjtelakering: Sprøjtelakering, der ikke foretages i sprøjte- eller kombikabine samt sprøjteboks.
       
 
1.2
Anvendelsesområde
   
1.2.1
Disse tekniske forskrifter finder anvendelse for:
     
a)
Produktion, aftapning samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker.
     
b)
Oplag af brandfarlige væsker i emballage, jf. dog punkt 1.2.3.
     
c)
Oplag af brandfarlige væsker i tanke og salgs-, forbrugs- og depottankanlæg, jf. dog punkt 1.2.3.
   
1.2.2
For væsker med et flammepunkt over 100°C, som opvarmes til en tem­peratur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10°C, og for faste brændbare stoffer, der som følge af opvarmning får tilsvarende egenskaber, kan Beredskabsstyrel­sen bestemme, at disse omfattes af forskrifterne.
   
1.2.3
Undtaget fra forskrifterne er oplag, som udelukkende består af:
     
a)
Vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.
     
b)
Alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.
     
c)
Alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%, men på højst 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter.
         
 
1.3
Generelle bestemmelser
   
1.3.1
Produktionsafsnit og oplag af brandfarlige væsker skal placeres, ind­rettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres for­svarlige rednings- og sluk­ningsmuligheder.
   
1.3.2
Oplag med en stablingshøjde på over 6 m fra gulv eller terræn må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
   
1.3.3
Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at disse forskrifter overholdes. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af forskrifterne.
   
1.3.4
Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal klassificeres og afmærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.
Klassifikationen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i de tilfælde, hvor der kræves en tilladelse til etablering af produktion og oplag. Dette gælder dog ikke for områder i udstyr, der anvendes efter producentens anvisninger.
I områder med eksplosiv atmosfære skal der etableres ventilation med den kapacitet og udformning, som er forudsat ved klassifikationen.
Tekniske hjælpemidler og elektrisk materiel, der anvendes i eksplosionsfarlige områder, skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.
   
1.3.5
Områder, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal sikres mod opladning af statisk elektricitet, som kan give tændfarlig udladning.
Potentialudligning skal bl.a. etableres for produktionsanlæg, herunder påfyldnings- og aftapningsaggregater og påføringsaggregater til maling og lak, tankanlæg, transportable beholdere, udsugningsanlæg, metalborde, døre, stiger og vandrør.
Hvor der sker påfyldning eller aftapning af emballager større end 5 liter, der ikke er af metal, skal det dokumenteres, at de valgte materialer og sikringstiltag er tilstrækkelige til at sikre mod opladning med statisk elektricitet, som kan give tændfarlig udladning.
   
1.3.6
De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens bygningsreglement samt de krav, der fremgår af disse tekniske forskrifter.
   
1.3.7
Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
   
1.3.8
Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brand­mæssige egenskaber ikke for­ringes.
   
1.3.9
De i forskrifterne angivne byggevarer og bygningsdele skal:
     
enten: være klassificeret efter det europæiske brandklassifikationssystem, som det fremgår af Europakommissionens beslutninger 2000/147/EF, 2000/367/EF samt 2001/671/EF,
     
eller: lovligt være klassificeret efter det gældende danske brandklassifikationssystem på opførelsestidspunktet.
       
     
Transportable beholdere
   
1.3.10
Em­bal­lager og transporttanke til brandfarlige væsker skal være udført og godkendt i overensstemmelse med de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods, jf. dog punkterne 1.3.13 og 1.3.14 mht. emballager.
   
1.3.11
Emballager og transporttanke skal anvendes i overensstemmelse med de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods, herunder udstedte godkendelser, jf. dog punkt 1.3.13 mht. emballager.
   
1.3.12
Emballager, der stables, skal være konstrueret og egnet til dette.
   
1.3.13
Punkterne 1.3.10 og 1.3.11 finder ikke anvendelse for:
     
a)
Beholdere i produktionsafsnit, der ikke er omfattet af kapitel 3 eller 4, og som anvendes til blanding, prøvetagning eller andre aktiviteter, der alene foregår på virksomheden.
     
b)
Beholdere, der er omfattet af punkt 3.1.2 a.
     
Beholderne skal dog være egnede til formålet, herunder kunne modstå de fysiske og kemiske påvirkninger fra indholdet, og være forsynet med forsvarligt fastholdt og tætsluttende låg.
   
1.3.14
Indvendig emballage, der i henhold til reglerne for vejtransport af farligt gods skal færdigemballeres ved hjælp af ydre emballage (kombinationsemballage) eller ved hjælp af bakke eller palle samt stræk- eller krympefolie, for at punkt 1.3.10 er opfyldt, kan anvendes og placeres i produktionsafsnit, laboratorier, pluklagre samt i butikkers salgslokaler og i private hjem uden yderligere emballering.
       
     
Brandslukningsmateriel
   
1.3.15
Brandslukningsmateriel skal anbringes på synlige og lettil­gæn­gelige­ steder, fortrinsvis ved udgange fra de pågældende lokaler m.v. Ved anbringelsen skal der tages hensyn til pla­cering af maski­ner, inventar og oplagring m.v. Anbringelsesstedet skal markeres i overens­stemmelse med punkt 1.3.7.
   
1.3.16
Brandslukningsmateriel, der placeres på steder, hvor der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal være frostsikret.
   
1.3.17
Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN 671-1 og med en vandydelse på mindst 40 liter pr. min. og en effektiv kastelængde på mindst 10 m.
Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN 671-3.
Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slange­vin­der, bortset fra ventilen direkte ved slangevin­den, skal altid være i åben stilling.
   
1.3.18
Håndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.
   
1.3.19
Håndildslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at:
     
a)
Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 70 B.
     
b)
Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B.
     
c)
Trykvandslukkere mindst skal være af type 21 A.
   
1.3.20
Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at
     
a)
Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
     
b)
Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
     
c)
Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
     
d)
Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.
   
1.3.21
Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde.
Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetiket påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes.
       
     
Brandtekniske installationer
   
1.3.22
Brandtekniske installationer skal udføres, så de er pålidelige samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.
   
1.3.23
Brandslukningsanlæg skal være indrettet og have en kapacitet således, at der opnås en tilstrækkelig brandslukkende effekt under hensyntagen til produktionsanlæg, lagermetode samt de oplagrede brandfarlige væskers karakteristika, herunder hensyntagen til blandt andet flammepunkt og vandopløselighed.
   
1.3.24
Klassifikationen af brandslukningsanlæg skal foretages af en teknisk sagkyndig person med indsigt i standarden eller normen for det valgte anlæg. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forlange, at der ved ansøgningen vedlægges en udtalelse fra den teknisk sagkyndige person med en bedømmelse af, om det valgte slukningskoncept er i overensstemmelse med reglerne og dermed tilgodeser sikkerheden.
   
1.3.25
Projektering og installation af brandslukningsanlæg skal foretages af en kvalificeret virksomhed.
   
1.3.26
Inden ibrugtagning af et automatisk sprinkleranlæg skal en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020 til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller –norm, påse, at kravene i standarden eller normen er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
Inden ibrugtagning af andre brandslukningsanlæg end automatisk sprinkleranlæg skal en kvalificeret virksomhed påse, at kravene i den pågældende installationsstandard eller –norm er tilgodeset.
       
 
1.4
Ansøgninger, tilladelser og godkendelser
   
1.4.1
Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskri­velse skal indsendes til kommunalbe­styrelsen (red­ningsberedska­bet), for så vidt angår de i kapitlerne 2-4 nævnte produktionsafsnit, oplag og tankanlæg samt anlæg til afbrænding af brandfarlige dampe fra udsugningsanlæg. Ansøgninger, der vedrører produktionsafsnit, skal indeholde en beskrivelse af produktionsprocesser, produkter, transport m.v.
Hvis ansøgningsmaterialet er i papirform, skal det indsendes i 2 eksemplarer.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forlange, at der indsendes dokumentation for flammepunkter og kemisk sammensætning for de brand­farlige væsker, som anvendes, fremstilles eller oplagres.
   
1.4.2
Ansøgning med tilhørende bilag skal indsendes til Beredskabsstyrelsen for så vidt angår typegodkendelse af dampgenvindingsanlæg.
   
1.4.3
Ansøgning med tilhørende bilag skal indsendes til Beredskabsstyrelsen for så vidt angår tilladelse til etablering af oplag på mere end 50 oplagsenheder og højst 120 oplagsenheder af klasse III-væsker i indendørs eller overjordiske tanke af plast.
   
1.4.4
Al tekst skal være affattet på dansk, medmindre der vedlægges en dansk oversættelse.
   
1.4.5
Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt efter disse tekniske forskrifter, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres.
Tilsvarende kan Beredskabsstyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i typegodkendelser af dampgenvindingsanlæg.
Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed.
   
1.4.6
Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt i henhold til tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 15. juni 1985, som ændret ved forskrifter af 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003 og 14. august 2006, eller i henhold til tekniske forskrifter for sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker af oktober 1978, som ændret ved rettelser udstedt i januar 1981, forskrifter af 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003 og 14. august 2006, og er omfattet af disse forskrifters anvendelsesområde, jf. punkterne 1.2.1 og 1.2.2, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres.
Tilsvarende kan Beredskabsstyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i typegodkendelser af emballage, tanke og overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg.
Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed.
   
1.4.7
Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.
       
2
Produktion
   
 
2.1
Anvendelsesområde
   
2.1.1
Bestemmelserne i dette kapitel omfatter produktionsafsnit i bygninger eller i det fri.
   
2.1.2
Tankanlæg med tilslutning til produktionsanlæg skal opfylde bestemmelserne i kapitel 4.
   
2.1.3
Følgende produktionsafsnit er undtaget fra bestemmelserne i afsnittene 2.22.11:
     
a)
Produktionsafsnit med kategori A-væske, hvori der højst findes 25 liter brandfarlig væske.
     
b)
Produktionsafsnit på indtil 600 m2 i 1-etages byg­ninger, hvor der højst findes 4.000 liter brandfarlig væske. Undtagelsen gælder ikke produktionsafsnit med kategori A-væske.
     
c)
Sprøjtelakering af stationære konstruktioner m.v. på byggepladser og i forbindelse med bygningsarbejder.
     
d)
Sprøjtelakering af små emner ved hjælp af spraydåse e.l. med et indhold på højst 500 ml, der ikke forekommer jævnligt.
     
e)
Manuel påføring ved hjælp af pensel, malerulle e.l.
     
Undtagelserne i litra a og b gælder ikke produktionsafsnit med sprøjtelakering og maskinel lakering.
Undtagelsen i litra c gælder ikke arbejdssted for sprøjtelakering af emner, som efter behandling flyttes fra arbejdsstedet til anvendelsesstedet.
   
2.1.4
To eller flere produktionsafsnit på samme grund betragtes som et produktionsafsnit, medmindre de er adskilt i overensstem­melse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 2.7.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstands­reg­lerne i punkt 2.8.7, 1. pkt., eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 2.8.8.
       
 
2.2
Generelle bestemmelser
   
2.2.1
Produktionsafsnit, hvor produktionsanlæg m.v. indeholder højst 10.000 liter brandfarlig væske, må kun etableres med kommu­nalbestyrelsens (redningsbered­skabets) til­ladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.
   
2.2.2
Kom­mu­nalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i punkterne 2.2.6-2.4.5 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.3.1 inde­hold­te hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
   
2.2.3
Produktionsafsnit, hvor produktionsanlæg m.v. indeholder mere end 10.000 liter brandfarlig væske, må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
   
2.2.4
Åbne beholdere med brandfarlig væske med et rumindhold på over 800 liter eller med en væske­overflade på over 1 m² skal være forsynet med et ubrændbart låg. Dette kan tillades fastholdt i åben stilling, såfremt lukkemekanismen forsynes med røg- eller termodetektor. Låget skal være monteret på en sådan måde, at det lukker tæt over beholderen i tilfælde af brand.
Hvis beholderens konstruktion eller andre forhold umuliggør en påhængsling af låget eller en effektiv lukning, skal be­holderen forsynes med et brandslukningsanlæg efter kommunalbestyrel­sens (red­ningsberedskabets) nærmere godkendelse.
   
2.2.5
Rørinstallationer og tanke m.v. i forbindelse med produktionsanlæg skal udføres i overensstemmelse med afsnit 4.3. Hvor der kan forekomme spild, skal der etableres spildbakker.
   
2.2.6
I produktionsafsnit, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal der etableres mulighed for eksplosionsaflastning i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.
   
2.2.7
Emballageafsnit på højst 150 m2 kan indrettes i samme brandsektion som produktionsafsnit.
   
2.2.8
Afstandsreglerne i afsnit 2.8 skal overholdes.
   
2.2.9
Bestemmelserne i afsnit 2.9 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
   
2.2.10
Ordensreglerne i afsnit 2.11 skal overholdes.
       
     
Produktionsafsnit i byg­ning
   
2.2.11
I produktionsafsnit skal brandfarlige væsker, som er aftappet til emballage og færdigemballeret, løbende flyttes til oplagssted i det fri eller i bygning.
   
2.2.12
Produktionsafsnit skal udgøre selv­stændige brandsektio­ner i overensstemmelse med afsnit 2.7, jf. dog punkterne 2.3.5-2.3.5.6 og underafsnit 2.3.18.
   
2.2.13
Produktionsafsnit med kategori A-væske og produktionsafsnit på over 600 m² skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde.
   
2.2.14
Under aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken.
   
2.2.15
Bestemmelserne i afsnit 2.6 om opvarmning og ventilation skal overholdes.
   
2.2.16
Bestemmelserne i afsnit 2.10 om brandtekniske installationer skal overholdes.
       
     
Produktionsafsnit i det fri
   
2.2.17
I produktionsafsnit skal brandfarlige væsker, som er aftappet til emballage og færdigemballeret, løbende flyttes til oplagssted i det fri eller i bygning.
   
2.2.18
Produktionsafsnit skal om­gives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang.
   
2.2.19
Der skal efter godkendelse fra kommunalbe­styrelsen (redningsberedskabet) træffes foranstalt­ninger til sikring mod udflydende væske.
       
     
Produktionsafsnit i bygning hvor der alene sker aftapning
   
2.2.20
Afsnit med aftapning af kategori A-væsker skal være placeret i stueetagen og må højst være på 50 m2.
   
2.2.21
Afsnit med aftapning skal adskilles fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], og åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60]. Overflader på loft og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
   
2.2.22
Afsnit med aftapning skal indrettes med flugtveje i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 2.7.3.
Afsnit med kategori A-væske og afsnit på over 600 m² skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde.
   
2.2.23
Under aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken.
   
2.2.24
Bestemmelserne i afsnit 2.6 om opvarmning og ventilation skal overholdes.
       
     
Produktionsafsnit i det fri hvor der alene sker aftapning
   
2.2.25
Under aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken.
       
 
2.3
Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker
   
2.3.1
Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker skal foruden at opfylde bestemmelserne i afsnit 2.1-2.2, 2.4 og 2.5 foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit.
       
     
Generelle bestemmelser
   
2.3.2
På arbejdssteder for sprøjtelakering og maskinel lakering må der højst oplagres 100 liter brandfarlig væske, dog højst 75 liter i område med åben sprøjtelakering, jf. dog punkterne 2.3.18.5 og 2.11.18.14.
På arbejdssteder for dyppelakering må der ikke findes brandfarlige væsker ud over indholdet i dyppekarrene.
   
2.3.3
I en bygning skal hver af følgende aktiviteter, med de undtagelser der fremgår af punkterne 2.3.4 og 2.3.5, foregå i selvstændige brandsektioner:
     
a)
Sprøjtelakering i sprøjte- og kombikabiner eller sprøjtebokse.
     
b)
Åben maskinel lakering.
     
c)
Åben sprøjtelakering.
     
d)
Opstilling af tørreaggregater.
     
e)
Afluftning.
     
f)
Dyppelakering
     
Brandsektionen må ikke benyttes til andre formål.
   
2.3.4
Uanset kravet i punkt 2.3.3 kan flere af følgende aktiviteter foregå i samme brandsektion:
     
a)
Sprøjtelakering i sprøjte- og kombikabiner eller sprøjtebokse.
     
b)
Åben maskinel lakering.
     
c)
Opstilling af tørreaggregater.
     
d)
Dyppelakering i kar med et samlet rumindhold på op til 800 liter.
   
2.3.5
Uanset kravet i punkt 2.3.3 kan arbejdssteder med
     
a)
våde sprøjtebokse,
     
b)
sprøjte- og kombikabiner eller
     
c)
åben maskinel lakering
     
med tilhørende anbringelsessteder indrettes i et særligt område på indtil 100 m2 i en brandsektion, som samtidigt benyttes til andet formål.
     
I området kan der desuden opstilles tørreaggregater.
Det er dog en forudsætning, at brandsektionen som helhed opfylder kravene i det til enhver tid gældende bygningsreglement og eventuelle tekniske forskrifter, hvis brandsektionen som helhed er omfattet heraf, og at forskrifterne i de efterfølgende punkter 2.3.5.1-2.3.5.6 overhol­des.
   
2.3.5.1
Omkring området med våde sprøjtebokse, åben maskinel lakering eller tørreaggregater skal der udlægges et mindst 3 m bredt friareal. Friarealet må ikke benyttes til andet formål, dog kan transportbånd, kædebaner o.l. krydse friarealet.
Friarealet medregnes ikke i det 100 m2 store område, jf. punkt 2.3.5.
   
2.3.5.2
Området med arbejdssteder og tørreaggregater m.v. med tilhørende friareal skal adskilles fra den øvri­ge del af brandsektionen med hegn, rækværk, kæder, lette vægge e.l.
Selve friarealet skal tydeligt markeres, f.eks. ved at gulvet påmales striber.
   
2.3.5.3
Der skal være mindst 1 flugtvejsdør direkte til det fri i terrænhøjde i umiddelbar nærhed af arbejdsste­det.
   
2.3.5.4
I området med arbejdssteder og tørreaggregater m.v. med tilhørende friareal må der ikke anvendes åben ild, herunder vinkelslibere, svejseapparater o.l., med mindre der træffes særlige foranstaltninger.
I den øvrige del af brandsektionen må der ikke udføres arbejdsprocesser, i hvilke der indgår sådanne mængder brandfarlige væsker, brændbare gasser eller andre stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand, at produktionsafsnittet som helhed er omfattet af beredskabslovgivningen.
   
2.3.5.5
Udsugning fra området skal udføres som et selvstændigt ventilationsanlæg.
   
2.3.5.6
Bestemmelserne i punkterne 2.3.6-2.3.10 og 2.3.13-2.3.15 skal overholdes afhængig af områdets anvendelse.
       
     
Sprøjtelakering med kategori A-væske i sprøjtebokse eller -kabiner
   
2.3.6
Fra kabiner, der fungerer som arbejdssted, skal der være to af hinanden uafhængige flugtveje. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved kabinens modstående ender. Afstanden fra kabinen til en udgang må ikke overstige 25 m. Kabinens døre til den brandsektion, den er placeret i, skal være forsynet med et gennemsigtigt vindue, der gør det muligt for personen i kabinen at orientere sig om forholdene i brandsektionen.
   
2.3.7
Ved udsugningsarmatur fra sprøjtelakering skal der være filtre, der kan opfange malingspartikler. Filtrene skal være udformet, så det er let at foretage den påkrævede rengøring og udskiftning.
Ved bøjninger i udsugningsanlæggets kanaler skal der være mulighed for adgang for eftersyn og rengøring.
   
2.3.8
Transportorganer og anbringelsessteder samt tørreaggrega­ter i form af åbne tunnel­ovne e.l. skal placeres således i forhold til eventuelle sprøjtebokse i samme brandsek­tion, at en effektiv udsugning kan etableres uden at modvirke effektiviteten af sprøjteboksenes udsugnings­an­læg.
       
     
Åben sprøjtelakering med kategori A-væske
   
2.3.9
Ved udsugningsarmatur fra sprøjtelakering skal der være filtre, der kan opfange malingspartikler. Filtrene skal være udformet, så det er let at foretage den påkrævede rengøring og udskiftning.
Ved bøjninger i udsugningsanlæggets kanaler skal der være mulighed for adgang for eftersyn og rengøring.
   
2.3.10
Når der foretages sprøjtelakering, må brandsektionen ikke anvendes til andet formål, idet der dog kan indrettes et anbringelsessted.
       
     
Dyppelakering med kategori A-væske
   
2.3.11
Afdrypning fra behandlede emner skal ske over dyppekarret, over en afdrypningsslidske eller på en anden måde, der sikrer, at afdryppet væske ledes tilbage til dyppekarret.
   
2.3.12
Der skal træffes de under litra a eller b nævnte foranstaltninger mod udflydning af væske fra en brandsektion med dyppelakering:
     
a)
Dyppekar, hvis rumindhold overstiger 50 liter, skal anbringes på en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken.
Døråbninger, herunder til det fri, fra brandsektionen med arbejdssted skal forsynes med så høje, tætte tærsk­ler, at en væskemængde svarende til det maksimale rumindhold af det største dyppekar forhindres i at flyde ud fra brandsektionen.
Kravet bortfalder, hvis arbejdsstedet indrettes i en kabine eller som åben dyppelakering i et særligt område med lignen­de foranstaltninger, der forhindrer, at væske kan flyde ud fra henholdsvis kabinen og området.
     
b)
Dyppekar skal anbringes i et væske­tæt bassin af ubrændbart materiale, som kan rumme en væskemængde, der svarer til det maksimale rumindhold af det største dyppekar i bassinet.
         
     
Elektrostatisk sprøjtelakering med kategori A-væske
   
2.3.13
Elektrostatisk sprøjtelakering skal udføres i overensstemmelse med punkterne
2.3.2-2.3.5 samt enten punkterne 2.3.6-2.3.8 eller punkterne 2.3.9-2.3.10.
   
2.3.14
De emner, der males, skal være jordforbundet. Inden for en afstand af 3 m fra sprøjtepistolen skal metalgenstande være jordforbundet.
Personer, der arbejder med eller opholder sig i nærheden af sprøjte­pistolen, skal bære antistatisk fodtøj, og gulvbelægningen skal være elektrostatisk ledende.
       
     
Indretning af afluftningsrum til emner behandlet med kategori A-væske
   
2.3.15
Afluftningsrum må ikke benyttes til andre formål, når der er anbragt emner til afluftning.
       
     
Arbejdssted i det fri med kategori A-væske
   
2.3.16
Permanente arbejdssteder i det fri skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med punkt 2.3.1.
   
2.3.17
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at der etableres et midlertidigt arbejdssted for sprøjtelakering i et telt.
Teltdug skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber kan bestå af en godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i EU- og EFTA-lande og i Tyrkiet.
Et arbejdssted i et telt sidestilles med et arbejdssted i det fri for så vidt angår afstandsforhold. Forskrifterne for udsugningsanlæg, elektriske installationer, flugtveje m.v. for arbejdssted i bygning skal overholdes. Herudover kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille de krav, som i hvert enkelt tilfælde skønnes fornødne på grundlag af en bedømmelse af de stedlige forhold.
       
   
2.3.18
Små autolakererier
   
2.3.18.1
Små autolakererier kan tillades indrettet som industrivirksomheder i anvendelseskategori 1 efter bestemmelserne i bygningsreglementet og i overensstemmelse med disse forskrifters punkter 2.3.18.2 – 2.3.18.9.
       
     
Opstilling af kabiner m.m.
   
2.3.18.2
Sprøjte- og kombikabiner skal opstilles i en selvstændig brandsektion efter bygningsreglementets bestemmelser. I brandsektionen kan der indrettes forberedelsesområde samt klargøringsområde. Endvidere kan der opstilles en pistolrenser i rummet, såfremt anlægget maksimalt indeholder 40 liter rensefortynder e.l., og produktets flammepunkt er mindst 30 °C.
   
2.3.18.3
Fra kabiner, der fungerer som arbejdssted, skal der være to af hinanden uafhængige flugtveje. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved kabinens modstående ender. Afstanden fra kabinen til en udgang må ikke overstige 25 m. Kabinens døre til den brandsektion, den er placeret i, skal være forsynet med et gennemsigtigt vindue, der gør det muligt for personen i kabinen at orientere sig om forholdene i brandsektionen.
   
2.3.18.4
Kabiner skal betjenes af et selvstændigt ventilationsanlæg, der dog kan være fælles for flere kabiner.
   
2.3.18.5
Der må i arbejdstiden forefindes op til 5 liter brandfarlige væsker i kabinerne.
       
     
Indretning af blanderum og afrensningsrum
   
2.3.18.6
I blanderum og afrensningsrum må der højst være 50 oplagsenheder brandfarlig væske. Der kan i samme rum indrettes et blandeområde og et afrensningsområde, såfremt grænsen på 50 oplagsenheder ikke overskrides.
   
2.3.18.7
Rummet skal adskilles fra andre lokaliteter og aktiviteter med bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] og mindst dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
   
2.3.18.8
Overflader på loft og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1-beklædning].
       
     
Oplagsrum
   
2.3.18.9
Oplagsrum skal udføres i overensstemmelse med de relevante krav i kapitel 3 og 4.
       
 
2.4
Destillationsanlæg for brandfarlige væsker
   
2.4.1
Destillationsanlæg skal opstilles i en selvstændig brandsektion eller i det fri. Brandsektionen skal udføres i overensstemmelse med afsnit 2.7.
   
2.4.2
Anlægget skal være forsynet med automatisk overvågning af kølefunktionen. Ved svigtende køling skal varmetilførslen afbrydes. Automatisk genindkobling må ikke anvendes.
   
2.4.3
Afblæsning fra sikkerhedsventiler skal ske til det fri. Eventuel udluftning fra destillatbeholdere skal føres til det fri.
   
2.4.4
På anlæg, hvor der sker automatisk fyldning, skal der etableres overfyldningssikring og alarm.
   
2.4.5
Anlæg må kun betjenes af personale, som er instrueret i risikoforholdene og anlæggets betjening, herunder leverandørens anvisninger.
       
 
2.5
Afbrænding af brandfarlige dampe fra udsugningsanlæg
   
2.5.1
Anlæg til afbrænding af brandfarlige dampe i forbindelse med udsugning fra eksplosionsfarlige områder, f.eks. udsugningsluft fra produktionsanlæg eller områder med sprøjtelakering, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen.
       
 
2.6
Rumopvarmning og ventilation
     
     
Rumopvarmning
   
2.6.1
Opvarmning af brandsektioner skal ske:
     
a)
med varmt vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for brandsektionen, eller
     
b)
med varmluft i overensstemmelse med punkterne 2.6.5-2.6.10.
         
     
Ventilation
   
2.6.2
Ventilationsanlæg skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.3.1 og på en sådan måde, at de kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.
Ventilationsanlæg skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets, Sikkerhedsstyrelsens og bygningsreglementets bestemmelser om ventilationsanlæg.
   
2.6.3
Ventilationsanlæg må alene betjene én brandsektion med produktion med kategori A-væske.
   
2.6.4
Ventilationsanlægget kan anbringes i den brandsektion, som anlægget betjener.
Ventilationsanlæg, der betjener mere end én brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i det fri eller i et særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
       
     
Luftindtag og -afkast
   
2.6.5
Der må ikke ske luftindtag fra fyrrum.
   
2.6.6
Friskluftindtag skal placeres i forhold til eventuelle afkastkanaler på en sådan måde, at der ikke trækkes eksplosionsfarlige gasser og dampe ind i ventilationsanlægget.
   
2.6.7
Luftindtag skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensudmundinger, renselemme og eksplosionsklapper i skorstene.
   
2.6.8
Afkastkanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge og skal forsynes med renselemme i nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at kanalerne let kan rengøres indvendigt. Den indsugede luft skal passere et filter for at modvirke afsætninger i kanaler. Filtret skal let kunne rengøres og udskiftes.
   
2.6.9
Afkastkanaler skal have en udmunding i en højde på mindst 5 m over terræn i en afstand af mindst 1 m fra brændbare materialer og mindst 3 m fra oplukkelige vin­duer og andre ydervægsåbninger. Afkastkanalerne skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæste dampe, støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade.
   
2.6.10
Afkastkanaler placeret i tagfladen skal føres op til minimum 0,5 m over tagfladen.
       
 
2.7
Brandsektioner
     
   
2.7.1
Generelle bestemmelser
   
2.7.1.1
Bestemmelserne i punk­terne 2.7.2.1-2.7.2.12 og 2.7.2.16-2.7.2.19 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er frit­lig­gende.
   
2.7.1.2
Indvendige trapper, ­der indgår i flugtveje, skal anbrin­ges i trap­perum. Vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette afsnit, skal udføres i overensstemmelse med punkterne 2.7.2.1-2.7.2.7 og 2.7.2.11-2.7.2.16. Desuden skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.
Bestemmelsen gælder ikke for trapper mellem gulv og parti­elle, indskudte etageadskillelser i samme brand­sektion.
Døre til trapperum fra lokaler, der er indrettet efter disse forskrifter, må ikke fastholdes i åben stilling, medmindre de er forsynet med automatiske brand­dør­luk­nings­anlæg. Såfremt der i lokalerne anvendes kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasalarmanlæg ved mulige udslipskilder.
   
2.7.1.3
Brandsektioner med produktions­af­snit må kun indrettes i stueetage.
   
2.7.1.4
Brandsektioner på over 600 m2 må kun indrettes i 1-etages bygninger, herunder bygninger med 1 etage og kælder.
I brandsektioner på over 600 m2 skal loftet udgøres af tag­undersiden, og størrelsen af hver partiel, indskudt etageadskillelse må maksimalt være 150 m2. Der må være flere partielle, indskudte etageadskillelser i en brandsektion, såfremt det dokumenteres, at dette ikke forringer brandventilationens effektivitet.
   
2.7.1.5
Størrelsen af brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske må ikke overstige 5.000 m2.
   
2.7.1.6
Størrelsen af brandsektioner med andre produktionsafsnit end de i punkt 2.7.1.5 nævnte, må ikke overstige 10.000 m2.
   
2.7.1.7
Beboelsesafsnit samt lokaliteter omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter med til­hørende flugtveje må ikke have for­bindelse, herunder døre, til eller placeres på etager over brandsektio­ner, der er omfattet af disse forskrifter.
   
2.7.1.8
Renselemme og eksplosionsklapper i skorstene samt gasmålere må ikke findes i brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske.
       
   
2.7.2
Brandsektionsadskillelse
       
     
Generelle bestemmelser
   
2.7.2.1
En brandsektionsvæg skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60].
Er der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for vælte­nde reoler e.l., kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forlange, at sektionsvæggens stabilitet og in­tegritet dokumenteres specifikt for disse forhold.
   
2.7.2.2
Etageadskillelser skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], idet de dog kan udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum.
   
2.7.2.3
Åbninger i brandsektionsvægge og etageadskil­lelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Såfremt døre, porte og lemme i driftstiden ønskes fastholdt i åben stilling kortvarigt eller permanent skal dette udføres i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
     
a)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk system, der sikrer lukning umiddelbart efter passage.
     
b)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg. Såfremt der i ét af lokalerne oplagres eller håndteres kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasdetekteringsanlæg i lokalet med kategori A-væske. Aktivering af anlægget skal medføre aktivering af det automatiske branddørlukningsanlæg.
     
Åbninger i bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
   
2.7.2.4
Fremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
     
Brandsektionsvæg - forbindelse med ydervæg
   
2.7.2.5
En brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI A2-s1,d0 [BS-bygningsdel] sammenbygges med denne. Ved en yder­væg af bygningsdel klasse EI [BD-bygningsdel] skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendi­ge beklædning.
   
2.7.2.6
Ved en brandsektionsvæg skal der sikres mod brandsmitte på én af følgende måder:
     
a)
Ydervæggen skal på en stræk­ning af mindst 5 m være udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åb­ning, herunder ventilationsåbning, af nogen art, bortset fra dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60], og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklæd­ning]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i for­hold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri.
     
b)
Brandsektionsvæggen videre­føres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side.
   
2.7.2.7
Ved mulighed for vinkelsmitte finder punkt 2.7.2.11 anvendelse.
       
     
Brandsektionsvæg - forbindelse med tag
   
2.7.2.8
Brandsektionsvægge skal føres op over taget med en forsvar­ligt afdækket brandkam af samme konstruk­tion som den under­liggende væg og med en højde på mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen.
Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8 på den ene eller begge sider af væggen, skal brandkammen føres op i en sådan højde, dog på mindst 0,5 m, at der opnås en vandret afstand på mindst 5 m mellem tagfladerne.
Murede brandkamme skal have vandrette skifter.
   
2.7.2.9
Brandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktio­nen langs brand­sektionsvæggen (brandkamserstatning). Sikringen skal udføres som bygningsdel mindst klasse REI 60 [bærende, adskillende BD-bygningsdel 60] i et 5 m bredt bælte uden åbning, herunder ventilationsåbninger, af nogen art. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale.
Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8, skal bæltets bredde svare til en vandret afstand på 5 m fra brandsektionsvæggen.
Brand­kamser­statningen skal have forbindelse med brandsek­tionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsek­tionsvæggen er i øvrigt valgfri.
Sikringen kan udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 [ikke bærende, adskillende BD-bygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt brandkamserstatning).
I begge tilfælde skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.
   
2.7.2.10
Ved bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt 2.7.2.12 anvendelse.
       
     
Særlige foranstaltninger mod bra­ndsmit­te
   
2.7.2.11
Hvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vin­kelsmitte, skal ydervægge og tage ved vink­len sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne 2.7.2.1-2.7.2.4 og 2.7.2.8-2.7.2.10.
   
2.7.2.12
Hvis der ved en brandsektionsvæg er for­skellige byg­nings­høj­der, skal der sikres mod brandsmitte i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
     
a)
Den højere brandsektions yder­væg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punk­terne 2.7.2.1-2.7.2.4 og 2.7.2.8-2.7.2.9. Punkterne 2.7.2.8-2.7.2.9 finder dog ikke anvendelse, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag.
     
b)
Den la­vere brandsektions tag skal udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [adskillende BS-byg­ningsdel 60] uden åbning af nogen art inden for en afstand på mindst 5 m fra den højere brandsektion. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. De bærende konstruktioner, der understøtter dette bælte, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
   
2.7.2.13
Døråbninger, herunder til det fri, fra bra­ndsek­tioner med produktionsafsnit skal forsynes med mindst 5 cm høje, tætte tærsk­ler. Tærskelhøjden skal forøges, hvis dette er nød­vendigt for at hindre ud­flydning af en væskemæng­de svar­en­de til rumind­hol­det af den største beholder i brandsektionen.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at der ikke etableres tærskler, hvis muligheden for ud­flydning af væske udelukkes ved anbringelse af beholdere m.v. i væsketætte bassiner af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materia­le], eller hvis der træffes andre foran­stal­tninger, som efter kommunal­bestyrelsens (red­nings­beredskabet­­s) skøn er tilstrækkelige.
   
2.7.2.14
Såfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en højde, der mindst svarer til overkanten af dørtærskelen, jf. punkt 2.7.2.13.
   
2.7.2.15
Hvis der er udnyttelige etager med ydervægsåb­ninger over brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske, skal brandsektionernes døre til det fri udføres som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
   
2.7.2.16
Hvis etageadskillelser mod uudnyttelige tagrum er rin­gere end bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], skal brandsektionsvæggen føres op gennem tagrummet og afslut­tes som angivet i punkterne 2.7.2.8-2.7.2.9.
       
     
Transportåbninger
   
2.7.2.17s
Transportåbninger skal forsynes med døre eller lemme som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at der foretages udskæringer i dørene eller lemmene, hvis følgende krav er opfyldt:
     
a)
Transportåbningerne skal være placeret med overkanten lavere end 2/3 af rumhøjden.
     
b)
Mellemrummene mellem udskæringerne og transportorganerne må ikke være større, end der kræves for, at dørene eller lemmene lukker pålideligt.
     
c)
Der skal etableres slukningsanlæg, som beskytter mod brandspredning gennem mellemrummene mellem udskæringerne og transportorganerne.
     
Transportåbninger skal opfylde punkt 2.7.2.13.
   
2.7.2.18
Dørene eller lemmene skal forsynes med automatiske branddørluk­ningsanlæg. Ved lukning skal trans­portorganerne standse i en stilling, hvor trans­porterede emner ikke blokerer lukningen.
   
2.7.2.19
I begge brandsektioner skal der på hensigtsmæssige steder opsættes nødafbrydere, som lukker dørene el­ler lemmene og standser transportorganerne, som angivet i punkt 2.7.2.18.
Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tyde­ligt ­markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
   
2.7.3
Flugtveje og udgange
   
2.7.3.1
Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden helt til terræn i det fri og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender.
   
2.7.3.2
Der må intet sted i en brandsektion, herunder ind­skudt etage, være over 25 m til nærmeste udgang, når der ikke tages hensyn til indretning.
Hvor den faktiske afstand pga. placering af oplag, opstilling af reoler, maskiner e.l. overstiger 30 m målt i ganglinie, skal der etableres yderligere udgange.
   
2.7.3.3
I brandsektioner med produktionsafsnit, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal udgange og døre i flugtveje åbne i flugtretningen.
       
   
2.7.4
Konstruktive forhold
       
     
Generelle bestemmelser
   
2.7.4.1
Bygningsdele skal sammenbygges, så den samlede konstruktio­n i brand­mæssig henseende ikke er ringere, end hvad der kræves for de enkelte byg­ningsdele i konstruktionen.
       
     
Bærende bygningskonstruktioner m.v.
   
2.7.4.2
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger med produktionsafsnit med kategori A-væske, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygning på ind­til 600 m², der er fritliggende, kan dog ud­føres som angivet i punkt 2.7.4.3.
   
2.7.4.3
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygning på indtil 600 m2 med andre produktionsafsnit end nævnt i punkt 2.7.4.2, 1. pkt., skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 30 [BD-byg­ningsdel 30].
Der stilles dog ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i bygninger med let tagkon­struk­tion, såfremt der etableres brandventilationsanlæg i overensstemmelse med punkt 2.10.2.
   
2.7.4.4
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på over 600 m2 med andre produktionafsnit end nævnt i punkt 2.7.4.2, 1. pkt., skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
   
2.7.4.5
En partiel, indskudt etageadskillelse samt kon­struktio­ner, der bærer denne, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-byg­nings­del 60], når etageadskillelsen er større end 150 m2.
       
     
Vægge og overflader
   
2.7.4.6
Ydervægge skal udføres som mindst:
     
a)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 [BD-bygningsdel 60] ved brandsek­tion mellem 600 m2 og 1.000 m2 i 1-etages bygninger.
     
b)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygnings­del 60] ved brandsektion på over ­1.000 m² i 1- etages bygninger.
     
c)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-byg­nings­del 60] ved bygning med mere end 1 etage samt ved produktionsafsnit med kategori A-væske.
   
2.7.4.7
Udvendige vægoverflader på bygninger med mere end 1 etage og udvendige vægoverflader ved brandsektioner på over 600 m² i 1-etages byg­ninger skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklæd­ning].
   
2.7.4.8
Indvendige væg- og loftoverflader skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
I 1-etages bygning med andre produktionsafsnit end med kategori A-væske, kan overflader på vægge til en højde på 2,5 m over gulv dog udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] i sådanne til­fælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor.
   
2.7.4.9
Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på alle sider er afdækket med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Punkt 1.3.8 skal overholdes.
       
     
Tage
   
2.7.4.10
Tagdækning skal være som mindst klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning].
Taget kan dog udføres med ovenlys som angivet i bygningsreglementet.
   
2.7.4.11
Brændbar tagdækning skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale mindst klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] med øvre brændværdi på max. 3,0 MJ/kg.
   
2.7.4.12
Brændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på under­lag af adskillende bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og skal sektioneres med ubrænd­bare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m² tagflade, jf. dog punkterne 2.7.2.9 og 2.7.2.12 b.
Fremgår det ubrændbare bælte ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
 
2.8
Afstandsforhold
     
     
Afstand til naboskel, vej og sti
   
2.8.1
Brandsektioner på indtil 600 m² med produktionsafsnit skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst
     
a)
2,5 m, hvis de udvendige vægoverflader svarer til mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klas­se 1 beklædning], eller
     
b)
5 m, hvis de udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
   
2.8.2
Brandsektioner på over 600 m² med andre produktionsafsnit end med kategori A-væske skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
   
2.8.3
Brandsektioner på over 600 m² med produktionsafsnit med kategori A-væske skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
   
2.8.4
Produktionsafsnit i det fri skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
   
2.8.5
Destillationsanlæg, som opstilles i det fri, skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
   
2.8.6
Afstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for bygninger kan nedsættes til 2,5 m ved etablering af brandsektionsvæg, der opfylder bestemmelserne i underafsnit 2.7.2.
       
     
Indbyrdes afstandsforhold
   
2.8.7
Produktionsafsnit og oplag, der er omfattet af disse forskrifter, samt bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, skal på samme grund placeres således i forhold til hinanden, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
Det indbyrdes afstandskrav bortfalder dog, såfremt der i forbindelse med en bygning etableres brand­sektionsadskillelse inden for den krævede afstand og i overensstemmelse med afsnit 2.7.2. Placeres bygninger m.v. således, at den indbyrdes afstand er mindre end 5 m, skal bestemmelserne i punkterne 2.7.2.8-2.7.2.16 om brandsmitte overholdes.
   
2.8.8
Det indbyrdes afstandskrav ­­for produktionsafsnit i det fri og oplag i det fri eller bygning kan nedsættes til 5 m, hvis der opføres en lodret stående flammeskærm udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-væg 60]­ uden åbninger. Flammeskærmen skal udformes således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (red­ningsberedskabets)­ skøn forsvarlig brandmæssig adskillel­se.
       
 
2.9
Brandslukningsmateriel
   
2.9.1
Der skal installeres vand­fyldte slangevinder på følgende steder og i et omfang, så hele det pågældende sted er dækket:
     
a)
I brandsektioner med produktionsafsnit.
     
b)
Ved produktionsafsnit i det fri med et omrids større end 50 m2.
   
2.9.2
Vandfyldte slangevinder skal anbringes i en sådan afstand fra produktionsafsnittet, at de kan betjenes hurtigt og sikkert, dog mindst 10 m.
   
2.9.3
Vandfyldte slangevinder kan for produktionsafsnit i det fri erstattes af en anden slukningsmulighed baseret på en ikke-vandfyldt slange med monteret strålerør. Installationen skal være udformet således, at den på samme måde som en vandfyldt slangevinde tilgodeser kravet til tilstrækkelig slukningsevne og umiddelbar funktionsdygtighed.
Udformningen og placeringen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
   
2.9.4
I brandsektioner med produktionsafsnit skal der som minimum anbringes 2 egnede håndildslukkere for hver påbegyndt 600 m² gulvare­al.
       
 
2.10
Brandtekniske installationer
     
     
Brandventilationsanlæg
   
2.10.1
Brandsektioner på over 600 m2 skal forsynes med brandventilationsanlæg, jf. dog punkt 2.7.4.3.
   
2.10.2
Brandventilationsanlægget skal kunne skabe tilstrækkelig ventilation i tilfælde af brand. Det skal iagttages, at:
     
a)
der inden for et brandforløb på 60 minutter ikke sker brandudbredelse ved strålevarme fra røglaget,
     
b)
redningsberedskabets indsats kan gennemføres forsvarligt,
     
c)
bygningsdelene bevarer deres brandmodstandsevne,
     
d)
ejendom i størst muligt omfang sikres, og
     
e)
risikoen for skade på personer og miljøet formindskes mest muligt.
         
     
Brandslukningsanlæg
   
2.10.3
Brandsektioner på over 1.000 m2 med produktionsafsnit med kategori A-væske skal forsynes med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.
   
2.10.4
Brandsektioner på over 2.000 m2 med andre produktionsafsnit end de i punkt 2.10.3 nævnte, skal forsynes med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.
   
2.10.5
I produktionsafsnit skal der installeres automatiske punktbeskyttel­sesanlæg ved objek­ter, som efter kommunalbestyrelsens (red­ningsberedskabets) skøn indebærer særlig brandfare.
       
     
Brandalarmanlæg
   
2.10.6
Brandsektioner på over 1.000 m2 skal udføres med et automatisk brandalarmanlæg.
Såfremt brandsektioner er forsynet med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet, kan automatisk brandalarmanlæg udelades.
       
 
2.11
Ordensregler
     
Generelle bestemmelser
   
2.11.1
Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for drift­stiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på ste­der, der af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) er god­kendt til dette formål. Garagering må ikke ske i produk­tionsafs­nit.
   
2.11.2
Personalet skal instrueres om de brandfarlige væ­skers egenskaber med hensyn til brand- og eksplo­sions­fare og om produktionsanlæggets indretning og virke­måde, herunder om indholdet af betjeningsinstrukser.
   
2.11.3
Personalet skal instrueres om placering og brug af brandslukningsmateriellet.
   
2.11.4
Det skal ved aflåsning eller på anden måde sikres, at uvedkommende hindres adgang til produktionsafsnittet.
   
2.11.5
I virksomheden skal der holdes rent og ryddeligt, bl.a. ved dagligt at fjerne affald fra produktionsafsnit m.v. til de dertil indrettede affaldssteder.
   
2.11.6
Emballager, hvorimellem der omhældes, skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Der skal anbringes spildbakker e.l. under taphaner. Spildbakkerne skal have en sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden for bakken.
   
2.11.7
Spildbakker skal holdes fri for vand, renses og tømmes for spildt væske ved arbejdstids ophør, dog mindst én gang dagligt på arbejdsdage.
       
     
Skiltning
   
2.11.8
Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild på følgende steder:
     
a)
I selve produktionsafsnittet med brandfarlige væsker samt udvendigt på alle døre hertil.
     
b)
Ved produktionsafsnit med brandfarlige væsker i det fri.
         
     
Branddøre
   
2.11.9
Selv­lukkemekanismen må ikke sættes ud af funk­tion, og dørene må ikke fast­holdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler e.l.
   
2.11.10
Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: "BRANDDØR - holdes lukket".
   
2.11.11
Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af automatisk branddørlukningsanlæg, skal hver dag lukkes ved arbejdstids ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: ”BRANDDØR – lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand”.
       
     
Flugtveje
   
2.11.12
Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
   
2.11.13
Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, her­under udgange, der ikke benyttes i den daglige drift.
   
2.11.14
Udgange skal i flugt­retningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
       
     
Brandtekniske installationer
   
2.11.15
Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes af en kvalificeret virksomhed, så de er pålidelige i hele installationernes levetid, jf. dog punkt 2.11.6.
   
2.11.16
Automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020 til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller –norm, for at sikre, at kravene i standarden eller normen til stadighed er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
Andre brandslukningsanlæg end automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en kvalificeret virksomhed.
   
2.11.17
Der skal føres logbog, hvori alle væsentlige begivenheder indføres, herunder frakobling, konstaterede fejl, reparation, dato for udført egenkontrol og funktionsafprøvning.
Logbogen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn.
       
   
2.11.18
Særlige ordensregler for sprøjtelakering
       
     
Generelle bestemmelser
   
2.11.18.1
Sprøjtelakering må ikke finde sted, medmindre ventilationsanlægget er i gang.
Behandlede emner skal snarest muligt efter påførings­arbejdets afslutning føres til afdampningsrum eller anbringes i tørreaggregat. Anbringelsessteder i brandsektioner med arbejdssteder må ikke få karakter af afdampningsrum, hvorfor anbringelser skal være kortvarige, f.eks. under opfyldning af en reolvogn til et tørreaggregat.
   
2.11.18.2
Kompressorer må ikke anbringes i brandsektioner med arbejdssteder, i afdampningsrum eller rum med tørre­aggregater.
   
2.11.18.3
Eventuelle beholdere med brandfarlige eller brandnærende gasser skal være fjernet, inden arbejdet påbegyndes.
   
2.11.18.4
Døre til sprøjtekabiner skal holdes aflukket.
   
2.11.18.5
I blanderum og afrensningsrum må der ud over beholdere med brandfarlige væsker, jf. punkt 2.3.18.6, og den for opbevaringen nødvendige emballage, f.eks. papkasser og paller, alene oplagres uantændeligt materiale og beholdere med ikke brændbare væsker.
       
     
Rengøring
   
2.11.18.6
Brandsektioner med arbejdssteder, afdampningsrum og rum med tørreaggregater skal altid holdes rene og ryddelige. Arbejdssteder og afdampningsrum skal rengøres omhyggeligt ved arbejds­tids ophør, dog mindst én gang dagligt på arbejdsdage.
   
2.11.18.7
Ventilatorer og ventilationskanaler skal renses tilstrække­ligt hyppigt og regelmæssigt. Værktøj af jern eller andet gnistgivende materiale må ikke anvendes.
Filtre i ventilationskanaler skal jævnligt renses eller om nødvendigt udskiftes for til stadighed at sikre ventilationsanlæggets effektivitet.
   
2.11.18.8
Filtre i udsugningsinstallationer til sprøjtebokse og –kabiner samt til områder, hvor der foretages åben sprøjtelakering, skal udskiftes iht. leverandørens anvisninger.
   
2.11.18.9
Inden større reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt mindre reparationer på anlægget med brug af slibemaskiner eller lignende gnistgivende værktøjer, skal lokalet være rengjort for malingafsætninger, og evt. oplag af brandfarlige væsker skal fjernes.
   
2.11.18.10
Afrensning af påføringsudstyr med brandfarlig væske må kun foregå i en sprøjteboks eller på et særligt indrettet sted med punktudsugning.
   
2.11.18.11
Afrenset lakaffald m.v. skal anbringes på en brandmæssig forsvarlig måde i det fri, f.eks. i en metalbeholder med tæts­luttende og selvlukkende låg.
Brugt tvist, afdækningspapir og lign. skal ligeledes opsamles i metalbe­holdere med tætsluttende og selvlukkende låg.
       
     
Brandfarlige væsker
   
2.11.18.12
Beholdere med maling og lign. skal holdes forsvarligt lukket.
   
2.11.18.13
Der må ikke oplagres brandfarlige væsker i kabiner og sprøjtebokse, jf. dog punkt 2.3.18.5.
   
2.11.18.14
Ved arbejdstids ophør skal brandfarlige væsker flyttes til oplagsrum eller blanderum.
   
2.11.18.15
Beholdere med brandfarlige væsker, hvorfra der tappes, skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Der skal anbringes spildbakker af uantændeligt materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant under taphaner. Spild­bakkerne skal have en sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden for bakken.
   
2.11.18.16
Tilberedning af maling, herunder opvarmning, skal ske enten i det fri eller på arbejdssteder, hvis ventila­tionsanlæg skal være i gang under tilberedningen.
       
3
Oplag i emballager på højst 450 liter
   
 
3.1
Anvendelsesområde
   
3.1.1
Bestemmelserne i dette kapitel omfatter oplag i bygninger og i det fri af brandfarlige væsker i emballager med et rumindhold hver på højst 450 liter.
   
3.1.2
Følgende oplag er undtaget fra bestemmelserne i punkterne 3.2.2-3.10.18:
     
a)
Oplag på højst 25 oplagsenheder, jf. dog litra b og c.
     
b)
Oplag på højst 120 oplagsenheder, som udelukkende om­fat­ter væsker af klasse III, jf. dog litra c.
     
c)
Oplag på højst 200 oplagsenheder i butikker.
Undtagelsen gælder dog kun, såfremt
i) oplaget i butikkens salgslokale ikke over­stiger 100 oplagsenheder, og der an­vendes emballa­ge med et rumindhold på højst 1 liter til væsker af klasse I og højst 10 liter til væsker af klasse II-1,
ii) butikkens samlede oplag i glasemballage, bortset fra oplag af alkoholiske drikkevarer, ikke over­stiger 75 liter, eller
iii) omhældning og aftapning, bortset fra omhældning i forbindelse med farve- og viskositetsjustering af maleprodukter samt påføring af duftprøver af parfumeprodukter og lign., ikke finder sted.
   
3.1.3
To eller flere oplag på samme grund betragtes som et oplag, medmindre de er adskilt i overensstem­melse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 3.6.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstands­reg­lerne i punkt 3.7.8, 1. pkt., eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 3.7.9.
       
 
3.2
Generelle bestemmelser
   
3.2.1
Beholdere af kunststof, som er større end 150 liter, må ikke stables højere end i 2 lag.
   
3.2.2
Oplag på højst 800 oplagsenheder kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (red­ningsberedska­bet), når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med punkter­ne 3.3.1-3.3.11 og 3.4.2-3.4.3, jf. dog punkterne 1.3.2 og 3.2.3.
Kommunalbestyrelsen (red­ningsberedska­bet) kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 3.3.1-3.3.11 og 3.4.2-3.4.3 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.3.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
   
3.2.3
Etablering af oplag af brandfarlige væsker i butikker i bygninger med flere etager eller i butikker, som ikke udgør selvstændige brandsektioner i henhold til bygningsreglementet, må kun ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
   
3.2.4
Følgende oplag må kun etableres med kommu­nalbe­styrelsens (redningsberedskabets) tilladelse:
     
a)
Indendørs oplag på over 800 oplagsenheder og højst 10.000 oplag­senheder, jf. dog punkt 1.3.2.
     
b)
Oplag i det fri på over 800 oplagsenheder og højst 100.000 oplagsenheder, jf. dog punkt 1.3.2.
     
Oplag skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med punkterne 3.3.12 og 3.4.4-3.4.10.
Kom­mu­nalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 3.3.12 og 3.4.4-3.4.10 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.3.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
   
3.2.5
Indendørs oplag på over 10.000 oplagsenheder samt oplag i det fri på over 100.000 oplagsenheder må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Be­redskabs­styrel­sen.
   
3.2.6
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at brandfarlige væsker, som har andre farlige egenskaber, skal opbevares på nærmere angivne vilkår.
       
 
3.3
Oplag i bygninger
     
     
Oplag i butikker, som ikke er omfattet af punkt 3.2.3
   
3.3.1
I hver butik må der oplagres højst 800 oplagsenheder i grupper på hver højst 200 oplagsenheder, jf. dog punkterne 3.3.2-3.3.3. Den indbyrdes afstand mellem grupperne skal være mindst 10 m.
   
3.3.2
I hvert salgslokale og lagerlokale, der er indbyrdes adskilt med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], må der oplagres højst 800 oplagsenheder, jf. dog punkt 3.3.3. Åbninger mellem salgs- og la­gerlokaler skal lukkes med dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60].
Overflader på lofter og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 be­klædning].
   
3.3.3
Uanset antallet af salgslokaler og lagerlokaler må butik­kens samlede oplag ikke overstige 1.600 oplagsen­heder, medmindre hvert enkelt oplag på højst 800 op­lags­en­heder indrettes i overensstemmelse med punkt 3.3.11.
   
3.3.4
Lokaler med brandfarlige væsker skal have mindst 1 dør direkte til det fri i terrænhøjde.
   
3.3.5
Glasemballager må have et rumindhold på højst 1 liter.
Det samlede oplag i glasemballage må, når der ses bort fra alkoholiske drikkevarer, ikke over­stige 75 liter i hverken salgs- eller lagerom­råder.
   
3.3.6
Omhældning og aftapning må ikke finde sted, bortset fra omhældning i forbindelse med farvejustering af maleprodukter samt påføring af duftprøver af parfumeprodukter og lign.
       
     
Oplag i laboratorier
   
3.3.7
I la­bora­torier, som er adskilt fra andre lokaliteter, her­under andre laboratori­er, med bygningsdel mindst klasse EI-60 [BD-bygningsdel 60] og dør mindst klasse EI2 30 [BD-dør 30-M] må der højst oplagres 50 oplagsenheder.
Overflader på lofter og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 be­klædning].
   
3.3.8
I en brandsektion med flere laboratorier, der hver især opfylder bestemmelserne i punkt 3.3.7, må der tilsammen oplagres højst 800 oplagsenheder.
       
     
Oplag i bygninger, som i øvrigt ikke indeholder virksomheder og oplag m.v. omfattet af beredskabslovgivningen
   
3.3.9
Oplag på højst 200 oplagsenheder skal etableres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
     
a)
Brandsektioner skal kunne henføres under anvendelseskategori 1 efter bygningsreglementet.
     
b)
Oplagsrummet skal adskilles fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60].
     
c)
Overflader på lofter og vægge skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,s0 [klasse 1-beklædning].
     
d)
Oplagsrummet skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
     
e)
Plastemballager må højst have et rumindhold på 20 liter og stålemballager må højst have et rumindhold på 200 liter.
     
f)
Der må ikke ske omhældning eller aftapning.
   
3.3.10
Oplag på højst 800 oplagsenheder skal etableres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
     
a)
Oplagsrummet skal udgøre en selvstændig brandsektion efter bygningsreglementets bestemmelser. Døre til andre lokaliteter skal dog udføres som dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60].
     
b)
Brandsektioner, der støder op til oplagsrummet, skal kunne henføres under anvendelseskategori 1 efter bygningsreglementet.
     
c)
Overflader på lofter og vægge skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1-beklædning].
     
d)
Oplagsrummet skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
     
e)
Plastemballager må højst have et rumindhold på 20 liter og stålemballager må højst have et rumindhold på 200 liter.
     
f)
Der må ikke ske omhældning eller aftapning.
     
g)
Ud over beholdere med brandfarlige væsker og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. papkasser og paller, må der alene oplagres uantændeligt materiale og beholdere med ikke-brændbare væsker.
         
     
Oplag i andre bygninger
   
3.3.11
Oplag på højst 800 oplagsenheder skal etableres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
     
a)
Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i over­ensstemmelse med forskrifterne i afsnit 3.6.
     
b)
Brandsektioner med kategori A-væske skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
     
c)
Bestemmelserne i afsnit 3.5 om opvarmning og ventilation skal overholdes.
     
d)
Afstandsreglerne i afsnit 3.7 skal overholdes.
     
e)
Bestemmelserne i afsnit 3.9 om brandtekniske installationer skal overholdes.
     
f)
Der må ikke ske omhældning eller aftapning.
     
g)
Ordensreglerne i punkterne 3.10.16-3.10.18 om brandtekniske installationer skal overholdes.
   
3.3.12
Oplag på over 800 og højst 10.000 oplagsenheder skal etableres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
     
a)
Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i over­ensstemmelse med forskrifterne i afsnit 3.6.
     
b)
Brandsektioner med kategori A-væske skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
     
c)
Bestemmelserne i afsnit 3.5 om opvarmning og ventilation skal overholdes.
     
d)
Afstandsreglerne i afsnit 3.7 skal overholdes.
     
e)
Bestemmelserne i afsnit 3.8 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
     
f)
Bestemmelserne i afsnit 3.9 om brandtekniske installationer skal overholdes.
     
g)
Ordensreglerne i afsnit 3.10 skal overholdes.
     
h)
Der må ikke ske omhældning eller aftapning.
         
 
3.4
Oplag i det fri
   
3.4.1
Oplag placeret i container eller under anden form for vejrligsbeskyttelse betragtes som oplag i det fri. Vejrligsbeskyttelsen skal udføres af ubrændbare materialer.
       
     
Oplag på højst 800 oplagsenheder
   
3.4.2
Afstandsreglerne i afsnit 3.7 skal overholdes.
   
3.4.3
Der må ikke ske omhældning eller aftapning.
       
     
Oplag på over 800 og højst 100.000 oplagsenheder
   
3.4.4
Oplag skal omgives af et mindst 2 m højt, ubrænd­bart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uved­kommende hindres adgang.
   
3.4.5
Oplag skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj, dog mindst 0,2 m, og tæt omgrænsning af oplagsområdet, eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade.
   
3.4.6
Oplag af brandfarlige væsker i emballager af plast skal opdeles i felter med oplag af højst 20 m3 med mellemliggende friarealer med en bredde på mindst 3 m. Afstanden mellem oplagsfelter kan nedsættes til 1,5 m, såfremt friarealet på begge sider er afgrænset med flammeskærm med en højde på mindst 1,8 m.
Alle felter skal være forsynet med egen sikring mod udflydning eller afledning af udsivende væsker, således at der ikke kan forårsages skade på et andet oplagsfelt.
   
3.4.7
Afstandsreglerne i afsnit 3.7 skal overholdes.
   
3.4.8
Bestemmelserne i afsnit 3.8 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
   
3.4.9
Ordensreglerne i afsnit 3.10 skal overholdes.
   
3.4.10
Der må ikke ske omhældning eller aftapning.
       
 
3.5
Rumopvarmning og ventilation
     
Rumopvarmning
   
3.5.1
Opvarmning af brandsektioner skal ske
     
a)
med varmt vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for brandsektionen, eller
     
b)
med varmluft i overensstemmelse med punkterne 3.5.5-3.5.10.
         
     
Ventilation
   
3.5.2
Ventilationsanlæg skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.3.1 og på en sådan måde, at de kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.
Ventilationsanlæg skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets, Sikkerhedsstyrelsens og bygningsreglementets bestemmelser om ventilationsanlæg.
   
3.5.3
Ventilationsanlæg må alene betjene én brandsektion med oplag af kategori A-væske.
   
3.5.4
Ventilationsanlægget kan anbringes i den brandsektion, som anlægget betjener.
Ventilationsanlæg, der betjener mere end én brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i det fri eller i et særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
       
     
Luftindtag og -afkast
   
3.5.5
Der må ikke ske luftindtag fra fyrrum.
   
3.5.6
Friskluftindtag skal placeres i forhold til eventuelle afkastkanaler på en sådan måde, at der ikke trækkes eksplosionsfarlige gasser og dampe ind i ventilationsanlægget.
   
3.5.7
Luftindtag skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensudmundinger, renselemme og eksplosionsklapper i skorstene.
   
3.5.8
Afkastkanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge og skal forsynes med renselemme i nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at kanalerne let kan rengøres indvendigt. Den indsugede luft skal passere et filter for at modvirke afsætninger i kanaler. Filtret skal let kunne rengøres og udskiftes.
   
3.5.9
Afkastkanaler skal have en udmunding i en højde på mindst 5 m over terræn i en afstand af mindst 1 m fra brændbare materialer og mindst 3 m fra oplukkelige vin­duer og andre ydervægsåbninger. Afkastkanalerne skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæste dampe, støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade.
   
3.5.10
Afkastkanaler placeret i tagfladen skal føres op til minimum 0,5 m over tagfladen.
       
 
3.6
Brandsektioner
     
   
3.6.1.
Generelle bestemmelser
   
3.6.1.1
Bestemmelserne i punkterne 3.6.2.1-3.6.2.12 og 3.6.2.16-3.6.2.19 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er frit­lig­gende.
   
3.6.1.2
Indvendige trapper, ­der indgår i flugtveje, skal anbrin­ges i trap­perum. Vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette kapitel, skal udføres i overensstemmelse med punkterne 3.6.2.1-3.6.2.7 og 3.6.2.11-3.6.2.16. Desuden skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.
Bestemmelsen gælder ikke for trapper mellem gulv og parti­elle, indskudte etageadskillelser i samme brand­sektion.
Døre til trapperum fra lokaler, der er indrettet efter disse forskrifter, må ikke fastholdes i åben stilling, medmindre de er forsynet med automatiske brand­dør­luk­nings­anlæg. Såfremt der i lokalerne er områder med oplag af kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasalarmanlæg ved mulige udslipskilder.
   
3.6.1.3
Brandsektioner med oplag af brandfarlige væsker må kun ind­rettes i stueetage.
   
3.6.1.4
Brandsektioner på over 600 m² må kun indrettes i 1-etages bygninger, herunder bygninger med 1 etage og kælder.
I brandsektioner på over 600 m² skal loftet udgøres af tag­undersiden, og størrelsen af hver partiel, indskudt etageadskillelse må maksimalt være 150 m2. Der må være flere partielle, indskudte etageadskillelser i en brandsektion, såfremt det dokumenteres, at dette ikke forringer brandventilationens effektivitet.
   
3.6.1.5
Størrelsen af en brandsektion må ikke overstige 10.000 m2.
   
3.6.1.6
Beboelsesafsnit samt lokaliteter omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter med til­hørende flugtveje må ikke have for­bindelse, herunder døre, til brandsektio­ner, der er omfattet af disse forskrifter. Etager over brandsektioner må ikke indeholde beboel­ses­af­snit.
   
3.6.1.7
Renselemme og eksplosionsklapper i skorstene samt gasmålere må ikke findes i brandsektioner med oplag af kategori A-væske.
       
   
3.6.2
Brandsektionsadskillelse
       
     
Generelle bestemmelser
   
3.6.2.1
En brandsektionsvæg skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60].
Er der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for vælte­nde reoler e.l., kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forlange, at sektionsvæggens stabilitet og in­tegritet dokumenteres specifikt for disse forhold.
   
3.6.2.2
Etageadskillelser skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], idet de dog kan udføres som bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum.
   
3.6.2.3
Åbninger i brandsektionsvægge og etageadskil­lelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Såfremt døre, porte og lemme i driftstiden ønskes fastholdt i åben stilling kortvarigt eller permanent, skal dette udføres i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
     
a)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk system, der sikrer lukning umiddelbart efter passage.
     
b)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg. Såfremt der i ét af lokalerne oplagres eller håndteres kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasdetekteringsanlæg i lokalet med kategori A-væske. Aktivering af anlægget skal medføre aktivering af det automatiske branddørlukningsanlæg.
     
Åbninger i bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
   
3.6.2.4
Fremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
     
Brandsektionsvæg – forbindelse med ydervæg
   
3.6.2.5
En brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI A2-s1,d0 [BS-bygningsdel] sammenbygges med denne. Ved en yder­væg af bygningsdel klasse EI [BD-bygningsdel] skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendi­ge beklædning­.
   
3.6.2.6
Ved en brandsektionsvæg skal der sikres mod brandsmitte på én af følgende måder:
     
a)
Ydervæggen skal på en stræk­ning af mindst 5 m være udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åb­ning, herunder ventilationsåbning, af nogen art, bortset fra dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60], og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklæd­ning]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i for­hold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri.
     
b)
Brandsektionsvæggen videre­føres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side.
   
3.6.2.7
Ved mulighed for vinkelsmitte finder punkt 3.6.2.11 anvendelse.
       
     
Brandsektionsvæg – forbindelse med tag
   
3.6.2.8
Brandsektionsvægge skal føres op over taget med en forsvar­ligt afdækket brandkam af samme konstruk­tion som den under­liggende væg og med en højde på mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen.
Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8 på den ene eller begge sider af væggen, skal brandkammen føres op i en sådan højde, dog på mindst 0,5 m, at der opnås en vandret afstand på mindst 5 m mellem tagfladerne.
Murede brandkamme skal have vandrette skifter.
   
3.6.2.9
Brandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktio­nen langs brand­sektionsvæggen (brandkamserstatning). Sikringen skal udføres som bygningsdel mindst klasse REI 60 [bærende, adskillende BD-bygningsdel 60] i et 5 m bredt bælte uden åbning, herunder ventilationsåbninger, af nogen art. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale.
Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8, skal bæltets bredde svare til en vandret afstand på 5 m fra brandsektionsvæggen.
Brand­kamser­statningen skal have forbindelse med brandsek­tionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsek­tionsvæggen er i øvrigt valgfri.
Sikringen kan udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 [ikke bærende, adskillende BD-bygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt brandkamserstatning).
I begge tilfælde skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.
   
3.6.2.10
Ved bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt ??? anvendelse.
       
     
Særlige foranstaltninger mod brandsmitte
   
3.6.2.11
Hvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vin­kelsmitte, skal ydervægge og tage ved vink­len sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne 3.6.2.1-3.6.2.4 og 3.6.2.8-3.6.2.10.
   
3.6.2.12
Hvis der ved en brandsektionsvæg er for­skellige byg­nings­høj­der, skal der sikres mod brandsmitte i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
     
a)
Den højere bran­dsektions yder­væg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punk­terne 3.6.2.1-3.6.2.4 og 3.6.2.8-3.6.2.9. Punkterne 3.6.2.8 og 3.6.2.9 finder dog ikke anvendelse, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag.
     
b)
Den la­vere brandsektions tag skal udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [adskillende BS-byg­ningsdel 60] uden åbning af nogen art inden for en afstand på mindst 5 m fra den højere brandsektion. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. De bærende konstruktioner, der understøtter dette bælte, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
   
3.6.2.13
Døråbninger­, herunder til det fri, fra bra­ndsek­tioner med oplag af brand­farlige væsker skal forsynes med mindst 5 cm høje, tætte tærsk­ler. Tærskelhøjden skal forøges, hvis dette er nød­vendigt for at hindre ud­flydning af en væskemæng­de svar­en­de til rumind­hol­det af den største beholder i brandsektionen.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at der ikke etableres tærskler, hvis muligheden for ud­flydning af væske udelukkes ved anbringelse af beholdere m.v. i væsketætte bassiner af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materia­le], eller hvis der træffes andre foran­stal­tninger, som efter kommunal­bestyrelsens (red­nings­beredskabet­­s) skøn er tilstrækkelige.
   
3.6.2.14
Såfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en højde, der mindst svarer til overkanten af dørtærskelen, jf. punkt 3.6.2.13.
   
3.6.2.15
Hvis der er udnyttelige etager med ydervægsåb­ninger over brandsektioner med oplag af kategori A-væske, skal brandsektionernes døre til det fri udføres som dør mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
   
3.6.2.16
Hvis etageadskillelser mod uudnyttelige tagrum er rin­gere end bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], skal brandsektionsvæggen føres op gennem tagrummet og afslut­tes, som angivet i punkterne 3.6.2.8-3.6.2.9.
       
     
Transportåbninger
   
3.6.2.17
Transportåbninger skal forsynes med døre eller lemme som mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at der foretages udskæringer i dørene eller lemmene, hvis følgende krav er opfyldt:
     
a)
Transportåbningerne skal være placeret med overkanten lavere end 2/3 af rumhøjden.
     
b)
Mellemrummene mellem udskæringerne og transportorganerne må ikke være større, end der kræves for, at dørene eller lemmene lukker pålideligt.
     
c)
Der skal etableres slukningsanlæg, som beskytter mod brandspredning gennem mellemrummene mellem udskæringerne og transportorganerne.
     
Transportåbninger skal opfylde punkt 3.6.2.13.
   
3.6.2.18
Dørene eller lemmene skal forsynes med automatiske branddørluk­ningsanlæg. Ved lukning skal trans­portorganerne standse i en stilling, hvor trans­porterede emner ikke blokerer lukningen.
   
3.6.2.19
I begge brandsektioner skal der på hensigtsmæssige steder opsættes nødafbrydere, som lukker dørene el­ler lemmene og standser transportorganerne, som angivet i punkt 3.6.2.18.
Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tyde­ligt ­markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
   
3.6.3
Flugtveje og udgange
   
3.6.3.1
Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden helt til det fri i terrænhøjde og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender.
For brand­sektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 flugtvej, hvis denne fører direkte til det fri i terrænhøjde.
   
3.6.3.2
Der må intet sted i en brandsektion, herunder ind­skudt etage, være over 25 m til nærmeste udgang, når der ikke tages hensyn til indretning.
Hvor den faktiske afstand pga. placering af oplag, opstilling af reoler, maskiner e.l. overstiger 30 m målt i ganglinie, skal der etableres yderligere udgange.
   
3.6.3.3
I brandsektioner med oplag, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal udgange og døre i flugtveje åbne i flugtretningen.
       
   
3.6.4
Konstruktive forhold
       
     
Generelle bestemmelser
   
3.6.4.1
Bygningsdele skal sammenbygges, så den samlede konstruktio­n i brand­mæssig henseende ikke er ringere, end hvad der kræves for de enkelte byg­ningsdele i konstruktionen.
       
     
Bærende bygningskonstruktioner m.v.
   
3.6.4.2
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger med oplag af kategori A-væske, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på ind­til 600 m², der er fritliggende, kan dog ud­føres, som angivet i punkt 3.6.4.3.
   
3.6.4.3
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på indtil 600 m2 med andre oplag af brandfarli­ge væsker, end nævnt i punkt 3.6.4.2, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 30 [BD-byg­ningsdel 30].
Der stilles dog ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i bygninger med let tagkon­struk­tion, såfremt der etableres brandventilationsanlæg i overensstemmelse med punkt 3.9.2.
     
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på over 600 m2 med andre oplag af brandfarlige væsker, end nævnt i punkt 3.6.4.2, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
   
3.6.4.4
En partiel, indskudt etageadskillelse samt kon­struktio­ner, der bærer denne, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-byg­nings­del 60], når etageadskillelsen er større end 150 m2.
       
     
Vægge og overflader
   
3.6.4.5
Ydervægge skal udføres som mindst:
     
a)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 [BD-bygningsdel 60] ved brandsek­tion mellem 600 m2 og 1.000 m2 i 1-etages bygninger.
     
b)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygnings­del 60] ved brandsektion på over 1.000 m² i 1- etages bygninger.
     
c)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-byg­nings­del 60] ved bygning med mere end 1 etage samt ved oplag af kategori A-væske.
   
3.6.4.6
Udvendige vægoverflader på bygninger med mere end 1 etage og udvendige vægoverflader ved brandsektioner på over 600 m² i 1-etages byg­ninger skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklæd­ning].
   
3.6.4.7
Indvendige væg- og loftoverflader­ skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
I 1-etages bygning med andre oplag af brandfarlige væsker end af kategori A-væske, kan overflader på vægge til en højde på 2,5 m over gulv dog udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] i sådanne til­fælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor.
   
3.6.4.8
Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på alle sider er afdækket med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Punkt 1.3.8 skal overholdes.
       
     
Tage
   
3.6.4.9
Tagdækning skal være som tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning].
Taget kan dog udføres med ovenlys som angivet i bygningsreglementet.
   
3.6.4.10
Brændbar tagdækning skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] med øvre brændværdi på max. 3,0 MJ/kg.
   
3.6.4.11
Brændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på under­lag af adskillende bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og skal sektioneres med ubrænd­bare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m² tagflade, jf. i øvrigt punkterne 3.6.2.9 og 3.6.2.12 b.
Fremgår det ubrændbare bælte ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om, at der udføres en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
 
3.7
Afstandsforhold
     
     
Afstand til naboskel, vej og sti
   
3.7.1
Brandsektioner på indtil 600 m² skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst
     
a)
2,5 m, hvis de udvendige vægoverflader svarer til mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klas­se 1 beklædning], eller
     
b)
5 m, hvis de udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
   
3.7.2
Brandsektioner på over 600 m² med andre oplag af brandfarlige væsker end af kategori A-væske skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
   
3.7.3
Brandsektioner på over 600 m² med oplag af kategori A-væske skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
   
3.7.4
Oplag i det fri på højst 2.000 oplagsenheder skal have en af­stand på mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.
   
3.7.5
Oplag i det fri på mellem 2.000 og 5.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
   
3.7.6
Oplag i det fri på over 5.000 op­lagsenheder skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
   
3.7.7
Afstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for bygninger kan nedsættes til 2,5 m ved etablering af brandsektionsvæg, der opfylder bestemmelserne i afsnit 3.6.2.
Afstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for oplag i det fri kan halveres, dog ikke til mindre end 2,5 m, ved etablering af en flammeskærm efter reglerne i punkt 3.7.9. Flammeskærmen må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra naboskel samt vej- og stiskel.
       
     
Indbyrdes afstandsforhold
   
3.7.8
Produktionsafsnit og oplag, der er omfattet af disse forskrifter, samt bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, skal på samme grund placeres således i forhold til hinanden, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
Det indbyrdes afstandskrav bortfalder dog, såfremt der i forbindelse med en bygning etableres brand­sektionsadskillelse inden for den krævede afstand og i overensstemmelse med underafsnit 3.6.2. Placeres bygninger, oplag m.v. således, at den indbyrdes afstand er mindre end 5 m, skal bestemmelserne i punkterne 3.6.2.8-3.6.2.16 om brandsmitte overholdes.
   
3.7.9
Det indbyrdes afstandskrav for produktionsafsnit i det fri og oplag i det fri eller bygning kan nedsættes til 5 m, hvis der opføres en lodret stående flammeskærm udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-væg 60]­ uden åbninger. Flammeskærmen skal udformes således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (red­ningsberedskabets)­ skøn forsvarlig brandmæssig adskillel­se.
       
 
3.8
Brandslukningsmateriel
   
3.8.1
Ved oplagssted på over 50 m2 for mere end 800 oplagsenheder skal der installeres vandfyldte slangevinder i et omfang, så hele oplagsstedet er dækket.
   
3.8.2
Vandfyldte slangevinder skal anbringes i en sådan afstand fra oplagsstedet, at de kan betjenes hurtigt og sikkert, dog mindst 10 m.
   
3.8.3
Vandfyldte slangevinder kan for oplag i det fri erstattes af en anden slukningsmulighed baseret på en ikke-vandfyldt slange med monteret strålerør. Installationen skal være udformet således, at den på samme måde som en vandfyldt slangevinde tilgodeser kravet til tilstrækkelig slukningsevne og umiddelbar funktionsdygtighed.
Udformningen og placeringen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
       
 
3.9
Brandtekniske installationer
     
     
Brandventilationsanlæg
   
3.9.1
Brandsektioner på over 600 m2 skal forsynes med brandventilationsanlæg, jf. dog punkt 3.6.4.3.
   
3.9.2
Brandventilationsanlægget skal kunne skabe tilstrækkelig ventilation i tilfælde af brand. Det skal iagttages, at
     
a)
der inden for et brandforløb på 60 minutter ikke sker brandudbredelse ved strålevarme fra røglaget,
     
b)
redningsberedskabets indsats kan gennemføres forsvarligt,
     
c)
bygningsdelene bevarer deres brandmodstandsevne,
     
d)
ejendom i størst muligt omfang sikres, og
     
e)
risikoen for skade på personer og miljøet formindskes mest muligt.
         
     
Brandslukningsanlæg
   
3.9.3
Brandsektioner på over 2.000 m2 skal forsynes med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.
       
     
Brandalarmanlæg
   
3.9.4
Brandsektioner på over 1.000 m2 skal udføres med et automatisk brandalarmanlæg.
Såfremt brandsektioner er forsynet med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet, kan automatisk brandalarmanlæg udelades.
       
 
3.10
Ordensregler
     
     
Generelle bestemmelser
   
3.10.1
Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for drift­stiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på ste­der, der af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) er god­kendt til dette formål. Garagering må ikke ske i rum med oplag af brandfarlige væsker.
   
3.10.2
Personalet skal instrueres om de brandfarlige væ­skers egenskaber med hensyn til brand- og eksplo­sions­fare.
   
3.10.3
Personalet skal instrueres om placering og brug af brandslukningsmateriellet.
   
3.10.4
Det skal ved aflåsning eller på anden måde sikres, at uvedkommende hindres adgang til oplaget.
   
3.10.5
Oplagsstedet skal holdes rent og ryddeligt.
   
3.10.6
På oplagssteder for indtil 2.000 oplagsenheder må der ud over beholdere med brandfarlige væsker og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. papkasser og paller, alene oplagres uantændeligt materiale og beholdere med ikke brændbare væsker.
   
3.10.7
På oplagssteder for mere end 2.000 oplagsenheder må der ikke findes andet end beholdere med brandfarlige væsker og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. papkasser og paller.
   
3.10.8
Letantændelig vegetation skal fjernes ved oplag i det fri.
       
     
Skiltning
   
3.10.9
Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild på følgende steder:
     
a)
I selve afsnittet med oplag af brandfarlige væsker samt udvendigt på alle døre hertil.
     
b)
Ved op­lags­steder for brand­farlige væsker i det fri.
         
     
Branddøre
   
3.10.10
Selv­lukkemekanismen må ikke sættes ud af funk­tion, og dørene må ikke fast­holdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler e.l.
   
3.10.11
Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: "BRANDDØR - holdes lukket".
   
3.10.12
Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af automatisk branddørlukningsanlæg, skal hver dag lukkes ved arbejdstids ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: ”BRANDDØR – lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand”.
       
     
Flugtveje
   
3.10.13
Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
   
3.10.14
Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, her­under udgange, der ikke benyttes i den daglige drift.
   
3.10.15
Udgange skal i flugt­retningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
       
     
Brandtekniske installationer
   
3.10.16
Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes af en kvalificeret virksomhed, så de er pålidelige i hele installationernes levetid, jf. dog punkt 3.10.17.
   
3.10.17
Automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020 til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller –norm, for at sikre, at kravene i standarden eller normen til stadighed er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
Andre brandslukningsanlæg end automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en kvalificeret virksomhed.
   
3.10.18
Der skal føres logbog, hvori alle væsentlige begivenheder indføres, herunder frakobling, konstaterede fejl, reparation, dato for udført egenkontrol og funktionsafprøvning.
Logbogen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn.
       
4
Oplag i emballage større end 450 liter og tanke samt salgs-, forbrugs- og depottankanlæg
   
 
4.1
Anvendelsesområde
   
4.1.1
Bestemmelserne i dette kapitel omfatter oplag i bygninger og i det fri af brandfarlige væsker i emballager med et rumindhold større end 450 liter og tanke.
   
4.1.2
Følgende oplag er undtaget fra bestemmelserne i afsnit 4.2 og afsnittene 4.4-4.20:
     
a)
Oplag på højst 25 oplagsenheder, jf. dog litra b og c.
     
b)
Oplag på højst 120 oplagsenheder, som udelukkende om­fat­ter væsker af klasse III, jf. dog litra c.
     
c)
Oplag af væsker af klasse III i jorddækkede tanke.
     
Undtagelserne i litra a og b finder dog ikke anvendelse på oplag i emballager eller tanke af plast.
     
To eller flere oplag på samme grund betragtes som et oplag, medmindre de er adskilt i overensstem­melse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 4.16.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstands­reg­lerne i punkt 4.17.12, 1. pkt., og punkt 4.17.13 eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 4.17.14.
       
 
4.2
Generelle bestemmelser
   
4.2.1
Tankanlæg til brandfarlige væsker skal være udført som angivet i afsnit 4.3 eller god­kendes af Beredskabs­styrelsen, jf. dog punkterne 4.2.2-4.2.3.
   
4.2.2
Oplag på højst 50 oplagsenheder i indendørs tanke af plast kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med afsnit 4.5.
   
4.2.3
Oplag på højst 50 oplagsenheder i overjordiske tanke af plast kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med afsnit 4.7.
   
4.2.4
Følgende oplag må kun etableres med kommu­nalbe­styrelsens (redningsberedskabets) tilladelse:
     
a)
Indendørs oplag på højst 10.000 oplagsenheder i emballager eller tanke, bortset fra tanke omfattet af punkterne 4.2.2-4.2.3, jf. dog punkterne 1.3.2 og 4.2.7.
     
b)
Oplag i det fri af højst 100.000 oplagsenheder i emballager eller overjordiske tanke samt de til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning af tanke, jf. afsnit 4.10, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.11, og depottankanlæg, jf. afsnit 4.12, bortset fra tanke omfattet af punkterne 4.2.2-4.2.3, jf. dog punkterne 1.3.2 og 4.2.7.
     
c)
Oplag af væsker af klasse I og II i jorddækkede tanke.
   
4.2.5
Oplagene skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i disse tekniske forskrifter.
Kom­mu­nalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 4.2.9-4.2.10 og afsnittene 4.4, 4.6 og 4.8-4.12 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.3.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.
   
4.2.6
Indendørs oplag på mere end 10.000 oplagsenheder i emballager eller tanke, oplag i det fri på mere end 100.000 oplagsenheder i emballager eller overjordiske tanke samt de til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning af tanke, jf. afsnit 4.10, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.11, og depottankanlæg, jf. afsnit 4.12, må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.
   
4.2.7
Oplag på mere end 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i indendørs eller overjordiske tanke af plast må kun etableres med Beredskabsstyrelsens tilladelse.
   
4.2.8
Plasttanke må kun anvendes til væsker af klasse III og til højst 120 oplagsenheder.
   
4.2.9
Rørgrave samt hulrum under udleveringsstandere, pumpeøer og lignende områder med kategori A-væske, skal fyldes med sand eller andet tilsvarende fyldmateriale for at forhindre tilstedeværelse af eksplosionsfarlige blandinger.
Dette krav gælder dog ikke tankbrønde, koblingsbrønde og standergruber, hvor der i henhold til anden lovgivning skal foretages inspektion af rør, udstyr m.v.
   
4.2.10
Rørgrave og installationskanaler hørende til tankanlæg med kategori A-væske må ikke have forbindelse til bygninger.
Rør og kabler skal føres ind i bygninger over terræn eller via gastætte muffer.
   
4.2.11
Funktionsdygtigheden af beredskabsinstallationer, herunder vandpumper, manuelle nødstop og tilslutningssteder for redningsberedskabet, må ikke kunne påvirkes i tilfælde af brand.
   
4.2.12
Hvor der skal anvendes specialskum, f.eks. alkoholbestandigt skum, til slukning af brand i brand­farlige væsker, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedska­bet) stille krav om oplag af specialskumvæske hos virk­somheden.
   
4.2.13
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at brandfarlige væsker, som har andre farlige egenskaber, skal opbevares på nærmere angivne vilkår.
       
 
4.3
Udførelse af tankanlæg
     
     
Generelle bestemmelser
   
4.3.1
Tankanlæg skal være konstrueret således, at op­lagring af den væske, som de er beregnet til, sker på betryg­gende måde.
   
4.3.2
Tanke skal være modstandsdygtige over for normale ydre og indre påvirkninger, herunder korrosion.
   
4.3.3
Tanke skal opstilles og understøttes således, at der ikke kan opstå utilsigtede spændinger i rørsystemet og farlige sætninger af tankene.
   
4.3.4
Tankanlæg, der anvendes til oplag af olieprodukter, skal udføres i henhold til Miljøministeriets be­kendt­gørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rør­syste­mer og pipelines (olietankbekendtgørelsen).
Tankanlæg, der anvendes til oplag af andre brandfarlige væsker end olieprodukter skal:
     
a)
udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets be­kendt­gørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), idet dog bekendtgørelsens krav vedrøren­de iso­lerende belægning ikke finder anvendelse på indendørs og overjordiske tanke, eller
     
b)
godkendes af Beredskabsstyrelsen.
   
4.3.5
Armaturer, rørledninger og andet tilbehør skal anbringes på studse, flanger, muffer, halse, eller andre former for forstærkninger.
   
4.3.6
Udvendigt isoleringsmateriale på indendørs og overjordiske tanke og rørledninger skal være af materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale].
   
4.3.7
Lodretstående tanke skal placeres på understøtninger, som mindst svar­er til bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
   
4.3.8
Bestemmelserne i punkterne 4.3.24-4.3.36 finder ikke anvendelse for indendørs og overjordiske tanke af plast.
       
     
Udluftning af tanke
   
4.3.9
Tanke skal udluftes til det fri, evt. gennem tryk-vakuum ventil, gennem udluftningsrør med tværsnitsareal af en sådan størrelse, at skadelige over- og undertryk undgås under såvel fyldning som tøm­ning.
   
4.3.10
Udluftningsrør skal føres op til en højde af mindst 1 m over terræn, dog kun 0,5 m over terræn for tanke med oplag af klasse III-væske. Der skal være god naturlig ventilation omkring udluftningsrøret.
Den del af rørene, der er over terræn, skal over­ alt være synlig og tilgængelig for eftersyn.
   
4.3.11
Udluftningsrør skal have fald mod tanken, idet rørenes frie ender dog kan være nedadvendte.
   
4.3.12
Udluftningsrør må ikke kunne afspærres.
Tankalarmer må kun anvendes, hvis det i punkt 4.3.9 beskrevne nødvendige tværsnitsareal ikke derved formindskes.
   
4.3.13
Udluftningen i rørets frie ende skal forsynes med be­skyt­telsesnet, som ikke må formindske det i punkt 4.3.9 nødvendige beskrevne tværsnitsareal.
   
4.3.14
Udluftningsrør fra tanke, hvori der kan forekomme antændelige dampe, skal forsynes med en sikring mod flammepassage. Sikringen må ikke formindske det i punkt 4.3.9 beskrevne nødvendige tværsnitsareal.
   
4.3.15
Udluftningsrør fra tanke med kategori A-væske skal udføres og anbringes på en sådan måde i forhold til bebyggel­se m.v., herunder døre, vinduer og andre ydervæg­såbninger, at vaga­bonderende dampe ikke kan antændes eller på anden måde forvolde skade.
       
     
Niveaukontrol på tanke
   
4.3.16
Tankes fyldningsgrad skal kunne kontrolleres manuelt eller ved automatisk overfyldningssikring med henblik på fore­byg­gelse mod overfyldning, jf. dog punkt 4.3.17.
   
4.3.17
Anlæg med overjordiske tanke med et individuelt oplagsvolumen på over 10 m3 kategori A-væske skal være forsynet med et overfyldningssikringssystem, der er fysisk og elektrisk uafhængigt af det niveaumålingssystem, der rutinemæssigt anvendes til fyldning af tanken til den normale fyldningsgrad.
Aktivering af overfyldningssikringssystemet skal resultere i standsning af indpumpning til tanken.
   
4.3.18
Niveaupejling må ikke ved beskadigelse kunne give an­led­ning til farlig udtrængning af væske.
Standglas skal være forsynet med fjederbelastet ventil.
       
     
Rørledninger
   
4.3.19
Rørledninger, der kan afspærres, skal forsynes med trykaf­lastningsmulighed.
   
4.3.20
Ved underjordiske tanke skal rørledninger være til­slut­tet tankens overside over højeste væskestand.
   
4.3.21
Lægges rørledninger på noget punkt lavere end højeste væ­skestand i tanken, skal der anbringes:
     
a)
en let til­gænge­lig afspærringsventil direkte på rørstudsen. I tilfælde, hvor afspærringsventilen ikke kan placeres direkte på rørstudse, skal den placeres så nær denne som muligt, eller
     
b)
en fjernbetjent pneumatisk ventil, som er selvlukkende ved manglende tryk.
     
Ved indbyrdes forbundne tanke (tankbat­teri­) i forbindelse med oliefyringsanlæg skal der dog kun være en ventil på rørledningen til fyret.
   
4.3.22
Rørledninger fra tanke skal føres direkte til den brandsektion, hvor væsken skal anvendes eller aftappes. Ved tanken skal rørledningen forsynes med en afspærringsventil.
Rørledninger med brandfarlige væsker, der føres gennem brand­sek­tions­afgrænsninger, skal forsynes med afspærringsventiler på begge sider af afgrænsningen umiddelbart ved gennemføringsstedet.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forlange, at afspær­ringsventi­ler, som ikke er let tilgængelige og tyde­ligt afmærkede, ­skal lukke automatisk ved brand.
   
4.3.23
Processtyringssystemet på virksomheder med anlæg med tanke med et individuelt oplagsvolumen på over 10 m3 kategori A-væske, hvortil der overføres brandfarlige væsker fra eksterne rørledninger, skal være indrettet, så virksomheden er i stand til at afbryde eller omdirigere en produktstrøm.
       
     
Ventiler
   
4.3.24
Sikkerhedsmæssigt vigtige ventiler, som f.eks. tankventiler, rørbrudsventiler og tryk-vakuumventiler, skal være i brandsikker udførelse og i gods af støbestål eller tilsvarende, som tåler chokafkøling med vand uden at sprække.
   
4.3.25
Sikkerhedsmæssigt vigtige ventiler og tappeudstyr skal være tydeligt mærket og let tilgængeligt i en nødsituation.
   
4.3.26
Ventiler, der ofte åbnes, f.eks. til prøveudtagning, skal være selvlukkende.
   
4.3.27
Ventiler, der sjældent åbnes, f.eks. til drænering af tank, skal forsegles eller aflåses.
       
     
Fylde- og aftapningsanordning i tanke til væsker af klasse I og II
   
4.3.28
På­fyld­ningsrør skal føres ned i nærheden af tankens bund og mindst 15 mm under mundingen på tankens aftapningsrør. Hvor tankens aftapningsrør sidder i bunden af tanken, skal påfyldningsrøret føres så tæt på tankens bund som muligt.
       
     
Pumpeaggregater for væsker af klasse I og II
   
4.3.29
Pumper skal være sikret mod et kritisk overtryk.
   
4.3.30
Pumper skal udføres på en sådan måde, at gnistdannelser ikke kan forekomme under normale driftsforhold.
   
4.3.31
Tørløb og varmeløb af pumper skal forhindres. Pumper, der som følge af deres konstruktionsprincip og dimensionering ikke er til fare ved tørløb, overhedning, overtryk m.v., kræver ikke yderligere sikring.
   
4.3.32
Pumpeaggregatets normale startkontakt skal suppleres med en nødafbryder, der anbringes efter aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) således, at pumpen med sikker­hed kan stan­dses i tilfælde af brand under driften.
Nødafbryderen kan beskyttes af en rude af splintfrit glas e.l., som let kan knuses.
Nødafbryderen skal placeres et sikkert sted, og anbringelsesstedet skal tydeligt markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
   
4.3.33
Pumper må ikke placeres i rørgrave.
       
     
Udleveringsstandere
   
4.3.34
Udleveringsstandere for væsker af klasse I og II skal opfylde følgende krav:
     
a)
Udleveringsstandere skal opstilles i det fri på pumpeø eller på anden måde sikres mod påkørsel.
     
b)
Standerne skal være belyste i brugstiden.
     
c)
Nødafbrydere for udleverings­standere skal anbringes i det fri, jf. punkt 4.3.32.
     
d)
Selvlukkende pistolventiler, der forsynes med fastholdeanordning, skal udføres i henhold til EN 13012.
     
e)
Slanger mellem udleveringsstandere og pistolventiler skal være ledende med en modstand på mindre end 106 Ω.
   
4.3.35
Udleveringsstandere på salgstankanlæg skal være indrettet således, at der ikke kan udleveres mere end 150 liter pr. tankning, dog 1.000 liter pr. tankning af diesel. Dette gælder dog ikke udleveringsstandere til både og fly.
       
     
Opvarmningsanordninger i forbindelse med tanke
   
4.3.36
Opvarmningsanordninger, f.eks. varmeslanger, der er udført således, at farlige temperaturer kan opstå, når opvarmningsa­nordningen ikke er omgivet af væske, skal placeres minimum 15 cm lavere end studsen for aftap­ningsrørets munding i tanken.
       
 
4.4
Oplag i emballager større end 450 liter
     
     
Generelle bestemmelser
   
4.4.1
Emballager skal placeres direkte på gulv eller terræn og må ikke stables.
Emballager kan dog oplagres i reoler, hvis oplaget forsynes med et automatisk slukningsanlæg. Indretningen af reolerne og brandslukningsanlægget skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen.
   
4.4.2
Emballager skal anbringes på en sådan måde, at udflydende væske i tilfælde af lækage ikke kan forårsage skade.
       
     
Indendørs oplag på højst 10.000 oplagsenheder i emballager af metal
   
4.4.3
Oplag skal etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.6.
       
     
Oplag i det fri på højst 100.000 oplagsenheder i emballager af metal
   
4.4.4
Oplag skal etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.8.
       
     
Indendørs oplag på højst 10.000 oplagsenheder i emballager af plast
   
4.4.5
Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i over­ensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.16. Brandsektionen skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
   
4.4.6
Ved oplag af kategori A-væsker større end 3 m3 skal der etableres sikring mod ukontrolleret udflydning med en opsamlingskapacitet på det samlede oplagsvolumen.
   
4.4.7
Bestemmelserne i afsnit 4.15 om rumopvarmning og ventilation skal overholdes.
   
4.4.8
Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes.
   
4.4.9
Bestemmelserne i afsnit 4.18 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
   
4.4.10
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
   
4.4.11
Ordensreglerne i afsnit 4.20 skal overholdes.
       
     
Oplag i det fri på højst 100.000 oplagsenheder i emballager af plast
   
4.4.12
Oplag skal omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang.
   
4.4.13
Oplag skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj, dog mindst 0,2 m, og tæt omgrænsning af oplagsområdet eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade.
   
4.4.14
Oplag skal opdeles i felter med oplag af højst 20 m3 med mellemliggende friarealer med en bredde på mindst 3 m. Afstanden mellem oplagsfelter kan nedsættes til 1,5 m, såfremt friarealet på begge sider er afgrænset med flammeskærm med en højde på mindst 1,8 m og højst 3 m.
Alle felter skal være forsynet med egen sikring mod udflydning eller afledning af udsivende væsker, således at der ikke kan forårsages skade på et andet oplagsfelt.
   
4.4.15
Emballager, der placeres, hvor påkørsel kan finde sted, skal be­skyt­tes ved opsætning af:
     
a)
Et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt be­fæstet og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne, eller
     
b)
mindst 0,7 m høje påkørselsstolper, der er for­svar­ligt be­fæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne. Stolperne skal styrkemæssigt svare til mindst 100 mm betonfyldt stålrør.
   
4.4.16
Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes.
   
4.4.17
Bestemmelserne i afsnit 4.18 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
   
4.4.18
Ordensreglerne i afsnit 4.20 skal overholdes.
       
 
4.5
Oplag på højst 50 oplagsenheder i indendørs tanke af plast
   
4.5.1
To eller flere oplag på samme grund betragtes som et oplag, medmindre de er adskilt i overensstem­melse med reglerne om brandsektionsadskillelser i afsnit 4.16.2.
   
4.5.2
Tanke, der opstilles indendørs, skal placeres i stueetage eller kælder.
   
4.5.3
Tanke må ikke placeres i rum, som anvendes til person- eller dyreophold.
   
4.5.4
I bygninger skal rum, hvori plasttanke placeres, adskilles fra øvrige rum med person- eller dyreophold med bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Eventuelle døre i adskillelsen skal udføres som mindst klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
   
4.5.5
Rum i bygninger, hvori plasttanke placeres, skal forsynes med så høje og tætte tærskler, at en væskemængde svarende til indholdet af tanken forhindres i at flyde ud fra oplagsrummet til andre rum.
Kravet om tærskler bortfalder, såfremt tanken anbringes i et væsketæt bassin af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] eller på anden måde sikres, således at udflydning forhindres.
   
4.5.6
Rum i bygninger, hvori plasttanke placeres, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 2,5 m.
Afstandskravet bortfalder, såfremt bygningens ydervæg svarer til bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Væggen skal have en sådan udformning, at der fremkommer en forsvarlig brandmæssig adskillelse.
       
 
4.6
Oplag på højst 10.000 oplagsenheder i indendørs tanke af metal
     
     
Oplag på højst 800 oplagsenheder af væske af klasse III
   
4.6.1
Oplagsstedet skal adskilles fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60], og åbninger til andre lokali­te­ter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60]. Overflader på lofter og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 be­klædning].
   
4.6.2
Døråbninger skal forsynes med høje, tætte tærskler, således at en væskemængde svarende til det maksi­male rum­ind­hold af den største tank forhindres i at flyde ud fra oplagsrum­met.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at der ikke etableres tærskler, hvis muligheden for ud­flydning af væske udelukkes ved anbringelse af beholdere m.v. i væsketætte bassiner af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materia­le], eller hvis der træffes andre foran­stal­tninger, som efter kommunal­bestyrelsens (red­nings­beredskabet­­s) skøn er tilstrækkelige.
Anbrin­gelse af tanke i fyrrum må kun ske i bassi­ner.
   
4.6.3
På oplagsstedet må der ikke oplagres andre brandfarlige væsker.
       
     
Andre oplag på højst 800 oplagsenheder
   
4.6.4
Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i over­ensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.16.
   
4.6.5
Brandsektioner med oplag af kategori A-væske skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
   
4.6.6
Bestemmelserne i afsnit 4.15 om rumopvarmning og ventilation skal overholdes.
   
4.6.7
Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes.
   
4.6.8
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
   
4.6.9
Ordensreglerne i punkterne 4.20.11-4.20.13 om brandtekniske installationer skal overholdes.
       
     
Oplag på mellem 800 og 10.000 oplagsenheder
   
4.6.10
Oplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i over­ensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.16.
   
4.6.11
Brandsektionen skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.
   
4.6.12
Ved oplag af mere end 3 m3 og indtil 10 m3 kategori A-væske i to eller flere tanke skal de i punkt 4.16.2.13 beskrevne tærskler være af en sådan højde, at der kan hindres udflydning af en væskemængde svarende til rumindholdet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.
Ved oplag af mere end 10 m3 kategori A-væske i to eller flere tanke skal de i punkt 4.16.2.13 beskrevne tærskler være af en sådan højde, at der kan hindres udflydning af en væskemængde svarende til mindst 75 % af det samlede oplagsvolumen, dog mindst svarende til rumindholdet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.
   
4.6.13
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen stille krav om skumsluknings- og overrislingsanlæg, såfremt oplaget frembyder særlige risici.
Skumslukningsanlæg skal opfylde bestemmelserne i punkterne 4.19.6-4.19.15, og overrislingsanlæg skal opfylde bestemmelserne i punkterne 4.19.18-4.19.26.
   
4.6.14
Bestemmelserne i afsnit 4.15 om rumopvarmning og ventilation skal overholdes.
   
4.6.15
Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes.
   
4.6.16
Bestemmelserne i afsnit 4.18 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
   
4.6.17
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
   
4.6.18
Ordensreglerne i afsnit 4.20 skal overholdes.
       
 
4.7
Oplag på højst 50 oplagsenheder i overjordiske tanke af plast
   
4.7.1
Flere oplag i tanke, som placeres med en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes som ét oplag.
   
4.7.2
Tanke i det fri, der placeres nærmere end 2 m fra bygninger eller 1,5 m fra tagudhæng, skal brandmæssigt adskilles fra bygningerne med bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] uden åbninger i en afstand af indtil 2 m fra tanken.
   
4.7.3
Såfremt tanke placeres i skure eller carporte eller under halvtage eller lignende vejrligsbeskyttende konstruktioner, skal disse konstruktioner placeres mindst 2 m fra bygninger og mindst 1,5 m fra tagudhæng. Alternativt skal konstruktionerne brandmæssigt adskilles fra bygningerne med bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Eventuelle døre skal udføres mindst som klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
   
4.7.4
Der skal være en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 2,5 m fra:
     
a)
Tanke i det fri.
     
b)
Skure, carporte, halvtage eller lignende vejrligsbeskyttelser, hvori eller hvorunder tanke er placeret.
     
Afstandskravet bortfalder, såfremt der mod naboskel etableres en væg som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Væggen skal have en sådan udformning, at der fremkommer en forsvarlig brandmæssig adskillelse. Væggen skal være mindst 0,5 m højere end tanken og mindst 0,5 m længere end tanken.
       
 
4.8
Oplag på højst 100.000 oplagsenheder i overjordiske tanke af metal
     
     
Generelle bestemmelser
   
4.8.1
Oplag skal omgives af et mindst 2 m højt, ubrænd­bart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uved­kommende hindres adgang.
   
4.8.2
Tanke, der placeres på en sådan måde, at der er risiko for, at de påkøres, skal be­skyt­tes ved opsætning af:
     
a)
et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt be­fæstet og placeret mindst 0,5 m fra tankene, eller
     
b)
mindst 0,7 m høje påkørselsstolper, der er for­svar­ligt be­fæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra tankene. Stolperne skal styrkemæssigt svare til mindst 100 mm betonfyldt stålrør.
   
4.8.3
Tanke med væsker af klasse I og II må ikke anbringes i samme gruppe som tanke med væsker af klasse III.
   
4.8.4
Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes.
   
4.8.5
Bestemmelserne i afsnit 4.19 om brandtekniske installationer skal overholdes.
   
4.8.6
Ordensreglerne i afsnit 4.20 skal overholdes.
       
     
Oplag på højst 10.000 oplagsenheder
   
4.8.7
Tanke skal anbringes på en spildbakke e.l. af beton, murværk eller jern. Spildbakken skal have et rumindhold svarende til 5 min. overpumpningstid ved højeste pumpekapacitet, jf. dog punkt 4.8.8.
   
4.8.8
Tanke til kategori A-væske, hvor oplagsvolumen er større end 3 m3, skal anbringes i et bassin, der kan rumme hele tankens volumen. Hvis oplaget er fordelt i to eller flere tanke, skal bassinet kunne rumme volumenet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.
       
     
Oplag på mellem 10.000 og 100.000 oplagsenheder
   
4.8.9
Der må højst anbringes 10 tanke i en gruppe.
Tanke i en gruppe må ikke opstilles i flere end to rækker ved siden af hinanden.
   
4.8.10
Tanke skal jordforbindes og forsynes med udligningsforbindelser, der forhindrer udladning af statisk elektricitet.
   
4.8.11
Tanke til væsker af klasse I og II skal anbringes i bassiner, der kan rumme indholdet af den største tank. Bassinerne skal derudover forsy­nes med en mindst 15 cm høj kant af hensyn til eventuel udlægning af skum m.v. i forbindelse med uheld.
Ved oplag i tanke til kategori A-væske, hvor oplagsvolumen er større end 10 m3, og oplaget er fordelt i to eller flere tanke, skal bassinet kunne rumme volumenet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.
Når flere tanke an­bringes i samme bassin, skal bassinet opdeles i et antal rum svarende til antallet af tanke ved hjælp af mindst 0,5 m høje vægge.
   
4.8.12
Tanke til væsker af klasse III skal anbringes i et bassin med et rumindhold, der svarer til overpumpning ved højeste pumpeka­pacitet i det tidsrum, der forventes at forløbe, indtil pumpning kan bringes til ophør, dog mindst 5 minutter.
   
4.8.13
Bassinvægge og opdelinger skal forblive stabile ved helt vand­fyldt bassin.
   
4.8.14
Samlinger i bassinvægge skal kunne modstå varmepåvirkning i tilfælde af brand, så bassinet forbliver tæt.
   
4.8.15
Rør må ikke føres gennem bassinvægge, medmindre det er nødvendigt af procestekniske årsager. Rørgennemføringer i beton- og murstensvægge skal i givet fald udføres ved brug af en indstøbt flange, og der skal anbringes en afspærringsventil på røret på ydersiden af bassinet.
   
4.8.16
Ved oplag af væsker i klasse I og II skal bassinvægge med overkant mere end 3 m over terræn forsynes med omløbende balkon med en bredde på mindst 0,6 m eller med mindst 3 platforme med direkte adgang fra terræn.
   
4.8.17
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen stille krav om overrislingsanlæg, såfremt oplaget frembyder særlige risici. Overrislingsanlægget skal udføres i overensstemmelse med punkterne 4.19.18-4.19.26, og ordensreglerne i punkt 4.20.26 skal overholdes.
       
 
4.9
Oplag i jorddækkede tanke
   
4.9.1
Tanke med væsker af klasse I må ikke placeres under bygninger.
   
4.9.2
Tanke skal overdækkes og placeres på en sådan måde, at der skabes sikkerhed mod beskadigelse, herunder fra trafiklast.
   
4.9.3
Tanke skal have en afstand af mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.
   
4.9.4
Afstandsreglerne i punkt 4.17.10 skal overholdes.
   
4.9.5
Ordensreglerne i afsnit 4.20 skal overholdes.
       
 
4.10
Påfyldning af tanke fra tankkøretøjer
     
     
Generelle bestemmelser
   
4.10.1
Påfyldningsstudse skal anbringes i det fri og forsynes med tætsluttende dæksler, som på offentligt tilgængelige områder skal være aflåste.
   
4.10.2
Påfyldningsstudse skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan beskadiges ved påkørsel.
   
4.10.3
Hvor der er flere påfyldningsstudse, skal disse mærkes tydeligt med produkttype for at forebygge påfyldning af forkerte produkter.
       
     
Påfyldningspladser ved tankanlæg med kategori A-væsker
   
4.10.4
Ved et tankanlæg med kategori A-væske skal der være en tilkørsel til en på­fyldningsplads, der er placeret på et areal i det fri i umiddelbar tilknytning til tankanlægget. Påfyldningspladsen må ikke placeres på offentlig vej.
Påfyldningspladsen skal placeres på en sådan måde, at frakørsel med tankkøretøjer umiddelbart kan finde sted.
   
4.10.5
Påfyldningspladsen skal udføres af jævn, tæt og ubrændbar belægning og have en størrel­se på mindst 4 m x 4 m. Pladsen skal tydeligt afmærkes.
Påfyldningspladsen skal anlægges således, at det sikres, at spild ledes til afløb. Afløbet skal placeres inden for påfyldningspladsens kontur.
Påfyldningsstudse skal anbringes inden for plad­sens kon­tur og i det fri eller under dæksel.
   
4.10.6
Påfyldningspladsen og hele det areal, som tankkøretøjet optager under påfyldning af anlæggets tanke, må ikke over­dæk­kes.
   
4.10.7
Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes.
   
4.10.8
Ordensreglerne i punkterne 4.20.27-4.20.29 skal overholdes.
       
 
4.11
Supplerende bestemmelser for salgs- og forbrugstankanlæg for væsker af klasse I og II
   
4.11.1
Overdækning af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg skal opfylde bestemmelserne i punkterne 4.11.2-4.11.5.
   
4.11.2
Tage skal bæres af søjler e.l. af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart ma­teria­le].
   
4.11.3
Tage, som anvendes til overdækning af arealer på over 50 m², skal udføres af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart ma­teria­le].
   
4.11.4
Tage, der ikke er udført af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart ma­teria­le], skal have en afstand på mindst 5 m til enhver bygning med mere end 1 etage og skal an­bringes i en indbyrdes afstand på mindst 10 m.
   
4.11.5
Tage må ikke medføre en forringelse af den naturlige ven­tilation ved udleveringsstandere og arealer i nær­heden af disse.
   
4.11.6
Bestemmelserne i punkt 4.18.4 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
   
4.11.7
Ordensreglerne i punkterne 4.20.30-4.20.32 skal overholdes.
       
     
Sikkerhedsbestemmelser
   
4.11.8
Anlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet er instrueret om:
     
a)
De brandfarlige væskers egenskaber i hen­seende til brand- og eksplosionsfare.
     
b)
Anlæggets virkemåde og indretning.
     
c)
Brugen og placeringen af de til anlægget hørende hån­dilds­lukkere.
     
d)
Indholdet af den til anlægget hørende be­tjeningsin­struks for personalet.
   
4.11.9
Ved udleveringsstandere for væsker af klasse I og II skal der opsættes skilte med teksten ”RYG­NING OG ÅBEN ILD FORBUDT. STANDS MOTOREN FØR PÅ­FYLD­NINGEN” med en skrifthøjde på mindst 1,5 cm. Skilte skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
   
4.11.10
Ved selvbetjeningsstandere skal der anbringes en instruks for benyttelse af standeren med tyde­lig angivelse af, hvor nødafbryderen er anbragt.
       
     
Betjeningsinstruks for chaufføren i forbindelse med påfyldning af tanke fra tankkøretøj
   
4.11.11
Ved salgs- og forbrugstankanlæg med kategori A-væske skal der forefindes en betjeningsinstruks, som mindst omfatter en beskrivelse af det i punkterne 4.11.12-4.11.17 anførte.
   
4.11.12
Ved påfyldning af anlægget fra tankkøretøj skal tankkøretøjets udløbs­stud­se pla­ceres inden for den godkendte påfyldningsplads.
   
4.11.13
Tankes fyldningsgrad skal kontrolleres manuelt eller ved automatisk overfyldningssikring med henblik på fore­byg­gelse mod overfyldning.
   
4.11.14
Efter pejling af en tank skal pejlestudse lukkes for­svar­ligt. Pejlestudse må aldrig være åbne under på­fyldning af en tank.
   
4.11.15
Anlægget skal holdes rent og ryddeligt.
   
4.11.16
Chaufføren skal blive ved tankkøretøjet under hele påfyldningen og påse, at uvedkommende ikke færdes på påfyldningspladsen ved tankning, samt tilse, at der ikke foregår aktiviteter i det zoneklassificerede område omkring udluftningsrørene, som kan frembyde farlige tændkilder. 
   
4.11.17
Hvis uvedkommende kørsel på påfyldningspladsen er mulig, skal chaufføren sikre, at slangerne til studse er tydeligt markeret med henblik på at forebygge påkørsel.
       
 
4.12
Supplerende bestemmelser for depottankanlæg for væsker af klasse I og II
     
     
Læsseplads for tankkøretøjer
   
4.12.1
Læsning af tankkøretøjer skal ske på en læsseplads af beton, der er beliggende i det fri på et areal omgivet af et mindst 2 m højt, ubrænd­bart hegn med døre eller porte, som kan aflåses, så uved­kommende hindres adgang.
Pladsen skal placeres på en sådan måde, at fra­kørsel med tankkøretøjer umiddelbart kan finde sted.
   
4.12.2
Læssepladsen skal have en sådan størrelse, at hele tankkøretøjet kan holde på pladsen under lastningen.
Læssepladsen skal tydeligt afmærkes og anlægges med van­dret kontur samt med fald fra alle sider (1:50) til afløb.
   
4.12.3
Ved læsning skal der ved læssepladsen være en sikker udligningsfor­bin­delse med fast monterede kabler med tilslut­nings­anord­ning svaren­de til tankkøretøjets metalbeslag for jord­forbin­delse.
Det skal sikres, at lastning ikke kan foretages, medmindre denne udligningsforbindelse er etable­ret.
   
4.12.4
Afstandsreglerne i afsnit 4.17 skal overholdes.
   
4.12.5
Bestemmelserne i punkt 4.18.4 om brandslukningsmateriel skal overholdes.
       
     
Udleveringsstandere
   
4.12.6
Udleveringsstandere til lastning af tankkøretøjer skal anbringes inden for læssepladsens kontur.
       
     
Sikkerhedsbestemmelser
   
4.12.7
Anlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet er instrueret om:
     
a)
De brandfarlige væskers egenskaber i hen­seende til brand- og eksplosionsfare.
     
b)
Anlæggets virkemåde og indretning.
     
c)
Brugen og placeringen af de til anlægget hørende hån­dilds­lukkere.
     
d)
Indholdet af den til anlægget hørende be­tjeningsin­struks.
   
4.12.8
På læssepladsen skal der opsættes skilte med teksten ”RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT” med en skrift­højde på mindst 1,5 cm. Skilte skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
     
Betjeningsinstruks
   
4.12.9
Ved depottankanlæg med væsker af klasse I og II skal der ophænges en betjeningsinstruks i holdbar udførelse, som mindst omfatter en beskrivelse af det i punkterne 4.12.10-4.12.18 anførte.
   
4.12.10
Ved påfyldning fra tankkøretøj skal tankkøretøjets udløbs­stud­se pla­ceres inden for påfyldnings­pladsen.
   
4.12.11
Tankes fyldningsgrad skal kontrolleres manuelt eller ved automatisk overfyldningssikring med henblik på fore­byg­gelse mod overfyldning.
   
4.12.12
Efter pejling af en tank skal pejlestudse lukkes for­svar­ligt. Pejlestudse må ikke være åbne under på­fyldning af en tank.
   
4.12.13
Ved lastning af tankkøretøj skal dennes motor være stand­set, inden arbejdet påbegyndes. Motoren må ikke startes igen, før tanken og de be­holdere, hvortil eller hvorfra der tappes, er forsvarligt lukket.
Tankkøretøjets egen pumpe må ikke anvendes ved last­ning.
   
4.12.14
Lastning af tankkøretøj må ikke påbegyndes, før vog­nens tank er jordforbundet.
   
4.12.15
Tankkøretøj til kørsel med blandet last samt anlæggets ud­le­veringsstandere, fyldepistoler m.v. skal være for­synet med en ensartet mærkning, der angiver væsketypen og -kvaliteten.
Tankkøretøjets ventilindstilling ved kørsel med blandet last og ved enhver senere omstilling må kun foretages af chaufføren.
   
4.12.16
Anlægget skal holdes rent og ryddeligt.
   
4.12.17
Der skal foreligge en nødplan til brug ved brand eller andet uheld. Nødplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen (red­ningsberedskabet).
Nødplanen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af hvordan redningsberedskabet alarmeres.
   
4.12.18
Chaufføren skal blive ved tankkøretøjet under hele påfyldningen.
       
     
Depottankanlæg uden betjeningsmand­skab
   
4.12.19
Bestemmelserne i punkterne 4.12.1-4.12.18 skal overholdes.
   
4.12.20
Ved produkttanke og ved læsseramper skal der instal­leres automatisk virkende ventiler, som kun åbner, når pumpen aktiveres, og som lukker i tilfælde af drifts­forstyrrel­ser samt ved betjening af nødstop. Kravet gælder ikke for anlæg med tanke, der er lavere beliggende end udleveringsstanderne.
   
4.12.21
Til sikring mod produktspild, som følge af brud på rør­led­ninger e.l., skal anlægget forsynes med en kon­tro­lanord­ning, der standser pumpen og lukker de i punkt 4.12.20 nævn­te ventiler, såfremt der i et tidsrum af højst 3 minut­ter ikke er indikeret flow på måleren ved fylderøret, eller der efter start af pumpen ikke er målt impulser fra tælle­vær­kets impulsgiver på måleren ved fylderøret.
   
4.12.22
Anlægget skal forsynes med et tidsrelæ, som uafhængigt af den i punkt 4.12.21 nævnte kontrolanordning standser pumpen og lukker de i punkt 4.12.20 omtalte ventiler senest 20 minut­ter efter start af pumpen.
   
4.12.23
Ved anlægget skal der etableres manuelt alarmtryk med direkte alarmafgivelse til red­ningsberedskabet. Ved store anlæg kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve flere manuelle alarmtryk.
Redningsberedskabet skal på ethvert tidspunkt sikres adgang til depottankanlægget.
   
4.12.24
Den i punkt 4.12.7 omtalte instruktion skal gives til de chauffører, der laster tankkøretøjer ved anlægget.
       
 
4.13
Dampreturanlæg
   
4.13.1
Installationer i forbindelse med tankanlæg, hvor der etableres dampreturanlæg, skal være udført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin og Miljø- og Energiministeriets (nu Miljøministeriets) bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
       
 
4.14
Dampgenvindingsanlæg
   
4.14.1
Dampgenvindingsanlæg skal typegodkendes af ­Beredskabsstyrelsen.
Installationer i forbindelse med anlæg, hvor der etableres dampgenvinding, skal være udført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.
       
 
4.15
Rumopvarmning og ventilation
     
     
Rumopvarmning
   
4.15.1
Opvarmning af brandsektion skal ske:
     
a)
med varmt vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for brandsektionen, eller
     
b)
med varmluft i overensstemmelse med punkterne 4.15.5-4.15.10.
         
     
Ventilation
   
4.15.2
Ventilationsanlæg skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.3.1 og på en sådan måde, at de kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.
Ventilationsanlæg skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets, Sikkerhedsstyrelsens og bygningsreglementets bestemmelser om ventilationsanlæg.
   
4.15.3
Ventilationsanlæg må alene betjene én brandsektion med oplag af kategori A-væske.
   
4.15.4
Ventilationsanlægget kan anbringes i den brandsektion, som anlægget betjener.
Ventilationsanlæg, der betjener mere end én brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i det fri eller i særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med dør mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
       
     
Luftindtag og afkast
   
4.15.5
Der må ikke ske luftindtag fra fyrrum.
   
4.15.6
Friskluftindtag skal placeres i forhold til eventuelle afkastkanaler på en sådan måde, at der ikke trækkes eksplosionsfarlige gasser og dampe ind i ventilationsanlægget.
   
4.15.7
Luftindtag skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensudmundinger, renselemme og eksplosionsklapper i skorstene.
   
4.15.8
Afkastkanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge og skal forsynes med renselemme i nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at kanalerne let kan rengøres indvendigt. Den indsugede luft skal passere et filter for at modvirke afsætninger i kanaler. Filtret skal let kunne rengøres og udskiftes.
   
4.15.9
Afkastkanaler skal have udmunding i en højde på mindst 5 m over terræn i en afstand af mindst 1 m fra brændbare materialer og mindst 3 m fra oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger. Afkastkanalerne skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæste dampe, støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade.
   
4.15.10
Afkastkanaler placeret i tagfladen skal føres op til minimum 0,5 m over tagfladen.
       
 
4.16
Brandsektioner
     
   
4.16.1
Generelle bestemmelser
   
4.16.1.1
Bestemmelserne i punkterne 4.16.2.1-4.16.2.12 og 4.16.2.16 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er frit­lig­gende.
   
4.16.1.2
Indvendige trapper, ­der indgår i en flugtvej, skal anbrin­ges i trap­perum. Vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette kapitel, skal udføres i overensstemmelse med punkterne 4.16.2.1-4.16.2.7 og 4.16.2.11-4.16.2.16. Desuden skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.
Bestemmelsen gælder ikke for trapper mellem gulv og parti­elle, indskudte etageadskillelser i samme brand­sektion.
Døre til trapperum fra lokaler, der er indrettet efter disse forskrifter, må ikke fastholdes i åben stilling, medmindre de er forsynet med automatiske branddørlukningsanlæg. Såfremt der i lokalerne er områder med oplag af kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasalarmanlæg ved mulige udslipskilder.
   
4.16.1.3
Brandsektioner med oplag af brandfarlige væsker må kun indrettes i stueetage.
   
4.16.1.4
Brandsektioner på over 600 m² må kun indrettes i 1-etages bygninger, herunder bygninger med 1 etage og kælder.
I brandsektioner på over 600 m² skal loftet udgøres af tag­undersiden, og størrelsen af hver partiel indskudt etageadskillelse må maksimalt være 150 m2. Der må være flere partielle indskudte etageadskillelser i en brandsektion, såfremt det dokumenteres, at dette ikke forringer brandventilationens effektivitet.
   
4.16.1.5
Størrelsen af en brandsektion må ikke overstige 10.000 m2.
   
4.16.1.6
Beboelsesafsnit samt lokaliteter omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter med til­hørende flugtveje må ikke have for­bindelse, herunder døre, til brandsektio­ner, der er omfattet af disse forskrifter. Etager over brandsektioner må ikke indeholde beboel­ses­af­snit.
   
4.16.1.7
Renselemme og eksplosionsklapper i skorstene samt gasmålere må ikke findes i brandsektioner med oplag af kategori A-væske.
       
   
4.16.2
Brandsektionsadskillelse
       
     
Generelle bestemmelser
   
4.16.2.1
En brandsektionsvæg skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60].
Er der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for vælte­nde reoler e.l., kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forlange, at sektionsvæggens stabilitet og in­tegritet dokumenteres specifikt for disse forhold.
   
4.16.2.2
Etageadskillelser skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], idet de dog kan udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum.
   
4.16.2.3
Åbninger i brandsektionsvægge og etageadskil­lelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
Såfremt døre, porte og lemme i driftstiden ønskes fastholdt i åben stilling kortvarigt eller permanent skal dette udføres i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
     
a)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk system, der sikrer lukning umiddelbart efter passage.
     
b)
Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg. Såfremt der i ét af lokalerne oplagres eller håndteres kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasdetekteringsanlæg i lokalet med kategori A-væske. Aktivering af anlægget skal medføre aktivering af det automatiske branddørlukningsanlæg.
     
Åbninger i bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 30-C [BD-dør 30].
   
4.16.4
Fremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
     
Brandsektionsvæg – forbindelse med ydervæg
   
4.16.2.5
En brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI A2-s1,d0 [BS-bygningsdel] sammenbygges med denne. Ved en yder­væg af bygningsdel klasse EI [BD-bygningsdel] skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendi­ge beklædning­.
   
4.16.2.6
Ved en brandsektionsvæg skal der sikres mod brandsmitte på én af følgende måder:
     
a)
Ydervæggen skal på en stræk­ning af mindst 5 m være udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åb­ning, herunder ventilationsåbning, af nogen art, bortset fra dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60], og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklæd­ning]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i for­hold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri.
     
b)
Brandsektionsvæggen videre­føres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side.
   
4.16.2.7
Ved mulighed for vinkelsmitte finder punkt 4.16.2.11 anvendelse.
       
     
Brandsektionsvæg – forbindelse med tag
   
4.16.2.8
Brandsektionsvægge skal føres op over taget med en forsvar­ligt afdækket brandkam af samme konstruk­tion som den under­liggende væg med en højde på mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen.
Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8 på den ene eller begge sider af væggen, skal brandkammen føres op i en sådan højde, dog på mindst 0,5 m, at der opnås en vandret afstand på mindst 5 m mellem tagfladerne.
Murede brandkamme skal have vandrette skifter.
   
4.16.2.9
Brandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktio­nen langs brand­sektionsvæggen (brandkamserstatning). Sikringen skal udføres som bygningsdel mindst klasse REI 60 [bærende, adskillende BD-bygningsdel 60] i et 5 m bredt bælte uden åbning, herunder ventilationsåbninger, af nogen art. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale.
Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8 skal bæltets bredde svare til en vandret afstand på 5 m fra brandsektionsvæggen.
Brandkamserstatningen skal have forbindelse med brandsek­tionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsek­tionsvæggen er i øvrigt valgfri.
Sikringen kan udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 [ikke bærende, adskillende BD-bygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt brandkamserstatning).
I begge tilfælde skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning­.
   
4.16.2.10
Ved bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt 4.16.2.12 anvendelse.
       
     
Særlige foranstaltninger mod brandsmitte
   
4.16.2.11
Hvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vin­kelsmitte, skal ydervægge og tage ved vink­len sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne 4.16.2.1-4.16.2.4 og 4.16.2.8-4.16.2.10.
   
4.16.2.12
Hvis der ved en brandsektionsvæg er for­skellige byg­nings­høj­der, skal der sikres mod brandsmitte i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:
     
a)
Den højere bran­dsektions yder­væg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punk­terne 4.16.2.1-4.16.2.4 og 4.16.2.8-4.16.2.9. Punkterne 4.16.2.8 og 4.16.2.9 finder dog ikke anvendelse, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag.
     
b)
Den la­vere brandsektions tag skal udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [adskillende BS-byg­ningsdel 60] uden åbning af nogen art inden for en afstand på mindst 5 m fra den højere brandsektion. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. De bærende konstruktioner, der understøtter dette bælte, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
   
4.16.2.13
Døråbninger, herunder til det fri, fra bra­ndsek­tioner med oplag af brand­farlige væsker skal forsynes med mindst 5 cm høje, tætte tærsk­ler. Tærskelhøjden skal forøges, hvis dette er nød­vendigt for at hindre ud­flydning af en væskemæng­de svar­en­de til rumind­hol­det af den største beholder i brandsektionen, jf. dog punkt 4.4.6 med hensyn til oplag af kategori A-væske i plastemballager og punkt 4.6.12 med hensyn til oplag af kategori A-væske i tanke.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at der ikke etableres tærskler, hvis muligheden for ud­flydning af væske udelukkes ved anbringelse af beholdere m.v. i væsketætte bassiner af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materia­le], eller hvis der træffes andre foran­stal­tninger, som efter kommunal­bestyrelsens (red­nings­beredskabet­­s) skøn er tilstrækkelige.
   
4.16.2.14
Såfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en højde, der mindst svarer til overkanten af dørtærskelen, jf. punkt 4.16.2.13.
   
4.16.2.15
Hvis der er udnyttelige etager med ydervægsåb­ninger over brandsektioner med oplag af kategori A-væske, skal brandsektionernes døre til det fri udføres som dør mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].
   
4.16.2.16
Hvis etageadskillelse mod uudnytteligt tagrum er rin­gere end bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], skal brandsektionsvæggen føres op gennem tagrummet og afslut­tes som angivet i punkterne 4.16.2.8-4.16.2.9.
       
   
4.16.3
Flugtveje og udgange
   
4.16.3.1
Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden helt til det fri i terrænhøjde og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender.
For brand­sektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 flugtvej, hvis denne fører direkte til det fri i terrænhøjde.
   
4.16.3.2
Der må intet sted i en brandsektion, herunder ind­skudt etage, være over 25 m til nærmeste udgang, når der ikke tages hensyn til indretning.
Hvor den faktiske afstand pga. placering af oplag, opstilling af reoler, maskiner e.l. overstiger 30 m målt i ganglinie, skal der etableres yderligere udgange.
   
4.16.3.3
I brandsektioner med oplag, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal udgange og døre i flugtveje åbne i flugtretningen.
       
   
4.16.4
Konstruktive forhold
       
     
Generelle bestemmelser
   
4.16.4.1
Bygningsdele skal sammenbygges, så den samlede konstruktio­n i brand­mæssig henseende ikke er ringere, end hvad der kræves for de enkelte byg­ningsdele i konstruktionen.
       
     
Bærende bygningskonstruktioner m.v.
   
4.16.4.2
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger med oplag af kategori A-væske, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på ind­til 600 m2, der er fritliggende, kan dog ud­føres som angivet i punkt 4.16.4.3.
   
4.16.4.3
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på indtil 600 m2 med andre oplag af brandfarli­ge væsker, end nævnt i punkt 4.16.4.2, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 30 [BD-byg­ningsdel 30].
Der stilles dog ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i bygninger med let tagkon­struk­tion, såfremt der etableres brandventilationsanlæg i overensstemmelse med punkt 4.19.2.
     
Bærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på over 600 m2 med andre oplag af brandfarlige væsker end nævnt i punkt 4.16.4.2, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].
   
4.16.4.4
En partiel, indskudt etageadskillelse samt kon­struktio­ner, der bærer denne, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-byg­nings­del 60], når etageadskillelsen er større end 150 m².
       
     
Vægge og overflader
   
4.16.4.5
Ydervægge skal udføres som mindst:
     
a)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 [BD-bygningsdel 60] ved brandsek­tion mellem 600 m2 og 1.000 m2 i 1-etages bygninger.
     
b)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygnings­del 60] ved brandsektion på over 1.000 m2 i 1-etages bygninger.
     
c)
Bygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-byg­nings­del 60] ved bygning med mere end 1 etage samt ved oplag af kategori A-væske.
   
4.16.4.6
Udvendige vægoverflader på bygninger med mere end 1 etage og udvendige vægoverflader ved brandsektioner på over 600 m2 i 1-etages byg­ninger skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklæd­ning].
   
4.16.4.7
Indvendige væg- og loftoverflader­ skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
I 1-etages bygning med andre oplag af brandfarlige væsker end af kategori A-væske, kan overflader på vægge til en højde på 2,5 m over gulv dog udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] i sådanne til­fælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor.
   
4.16.4.8
Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på alle sider er afdækket med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Punkt 1.3.8 skal overholdes.
       
     
Tage
   
4.16.4.9
Tagdækning skal være udført som tagdækning mindst klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning].
Taget kan dog udføres med ovenlys som angivet i bygningsreglementet.
   
4.16.4.10
Brændbar tagdækning skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] med øvre brændværdi på max. 3,0 MJ/kg.
   
4.16.4.11
Brændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på under­lag af adskillende bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og skal sektioneres med ubrænd­bare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m² tagflade, jf. i øvrigt punkterne 4.16.2.9 og 4.16.2.12 b.
Fremgår det ubrændbare bælte ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.
       
 
4.17
Afstandsforhold
     
     
Afstand til naboskel, vej og sti
   
4.17.1
Brandsektioner på indtil 600 m2 skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst:
     
a)
2,5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klas­se 1 beklædning], eller
     
b)
5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].
   
4.17.2
Brandsektioner på over 600 m2 med andre oplag af brandfarlige væsker end af kategori A-væske, skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
   
4.17.3
Brandsektioner på over 600 m² med oplag af kategori A-væske skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte.
   
4.17.4
Oplag i det fri på højst 2.000 oplagsenheder skal have en af­stand på mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.
   
4.17.5
Oplag i det fri på over 2.000 og højst 5.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.
   
4.17.6
Oplag i det fri på over 5.000 op­lagsenheder skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel, dog skal overjordiske tanke med et indhold af mere end 5.000 oplagsenheder af klasse II-væske have en afstand på mindst 4 gange diameteren af tanken til naboskel samt vej- og stimidte.
   
4.17.7
Kanter af bassiner og spildbakker skal have en afstand på mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.
   
4.17.8
Konturen af påfyldningspladser for tankkøretøjer skal have en afstand på mindst 2,5 m til naboskel, vej- og stiskel samt parkeringsarealer. Læssepladser for tankkøretøjer skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt vej- og stiskel.
   
4.17.9
Udleveringsstandere for væske af klasse I og II skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt vej- og stiskel.
Desuden skal standerne pla­ceres i det fri i en af­stand på mindst 4 m fra døre, oplukkeli­ge vinduer og andre ydervægsåbninger.
   
4.17.10
Fra tanke med oplag med farlig eksplosiv atmosfære skal udluftningsrør have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt vej- og stiskel. For tankanlæg med dampreturanlæg skal afstanden dog være mindst 2,5 m.
   
4.17.11
Afstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for bygninger kan nedsættes til 2,5 m ved etablering af brandsektionsvæg efter reglerne i afsnit 4.16.2.
Afstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for oplag i det fri kan halveres, dog ikke til mindre end 2,5 m, ved etablering af flammeskærm efter reglerne i punkt 4.17.14. Flammeskærmen må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra naboskel samt vej- og stiskel.
       
     
Indbyrdes afstandsforhold
   
4.17.12
Produktionsafsnit og oplag, der er omfattet af disse forskrifter, samt bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, skal på samme grund placeres således i forhold til hinanden, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkt 4.17.13. Dette gælder dog ikke for de i punkt 4.17.9 nævnte udleveringsstandere og de i punkt 4.17.10 nævnte udluftningsrør. For oplag i overjordiske tanke henvises endvidere til punkt 4.17.15.
Det indbyrdes afstandskrav bortfalder dog, såfremt der i forbindelse med en bygning etableres brand­sektionsadskillelse inden for den krævede afstand og i overensstemmelse med afsnit 4.16.2. Placeres bygninger, oplag m.v. således, at den indbyrdes afstand er mindre end 5 m, skal bestemmelserne i punkterne 4.16.2.8 – 4.16.2.16 om brandsmitte overholdes.
Konturen af påfyldningspladser og læssepladser skal dog have en afstand på mindst 5 m til bygninger og flammeskærme, og på tre af påfyldningspladsens sider skal der være mindst 10 m til vinduer, døre og andre ydervægsåbninger i bygninger med mere end to etager.
   
4.17.13
Tanke med oplagsvolumen større end 200 m3 og med oplag af kategori A-væsker skal have en afstand af mindst 15 m til nærmeste bygning og mindst 50 m til bygninger og andre oplag omfattet af beredskabslovgivningen.
   
4.17.14
Det indbyrdes afstandskrav ­­for produktionsafsnit i det fri og oplag i det fri eller bygning kan nedsættes til 5 m, hvis der opføres en lodret stående flammeskærm udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-væg 60]­ uden åbninger. Flammeskærmen skal udformes således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (red­ningsberedskabets)­ skøn forsvarlig brandmæssig adskillel­se.
   
4.17.15
Tanke i grupper med et oplag på højst 100.000 oplagsenheder af væsker i klasse I skal placeres således i forhold til nabotanke i gruppen og bassinkanter, at følgende afstandskrav er overholdt:
     
Afstand i meter fra tank til
V ≤ 5 m3
5 < V ≤ 100 m3
     
Nabotank i samme gruppe
1
0,5 D, dog mindst 1
     
Bassinkant
- *)
1
     
*) Bassinkanter skal dog være placeret sådan i forhold til tanke, at kontrol og vedligeholdelse er mulig.
     
I skemaet betegner V tankvolumenet og D tankdiameteren.
   
4.17.16
Tanke i grupper med et oplag på højst 100.000 oplagsenheder af væsker i klasse II skal placeres således i forhold til nabotanke i gruppen og bassinkanter, at følgende afstandskrav er overholdt:
     
Afstand i meter fra tank til
V ≤ 25 m3
25 < V ≤ 500 m3
     
Nabotank i gruppe
1
0,5 D, dog mindst 1
     
Bassinkant
- *)
1
     
*) Bassinkanter skal dog være placeret sådan i forhold til tanke, at kontrol og vedligeholdelse er mulig.
     
I skemaet betegner V tankvolumenet og D tankdiameteren.
   
4.17.17
Tanke i grupper med et oplag på højst 100.000 oplagsenheder af væsker i klasse III-1 skal placeres således i forhold til nabotanke i gruppen og bassinkanter, at følgende afstandskrav er overholdt:
     
Afstand i meter fra tank til
V ≤ 500 m³
500 m³ < V ≤ 5.000 m³
     
Nabotank i gruppe
1/6 D, dog mindst 1
1/6 D, dog mindst 1
     
Bassinkant
- *)
3
     
*) Bassinkanter skal dog være placeret sådan i forhold til tanke, at kontrol og vedligeholdelse er mulig.
     
I skemaet betegner V tankvolumenet og D tankdiameteren.
       
 
4.18
Brandslukningsmateriel
   
4.18.1
Ved oplagssted på over 50 m2 for mere end 800 oplagsenheder skal der installeres vandfyldte slangevinder i et omfang, så hele oplagsstedet er dækket.
   
4.18.2
Vandfyldte slangevinder skal anbringes i en sådan afstand fra oplagsstedet, at de kan betjenes hurtigt og sikkert, dog mindst 10 m.
   
4.18.3
Vandfyldte slangevinder kan for oplag i det fri erstattes af en anden slukningsmulighed baseret på en ikke-vandfyldt slange med monteret strålerør. Installationen skal være udformet således, at den på samme måde som en vandfyldt slangevinde tilgodeser kravet til tilstrækkelig slukningsevne og umiddelbar funktionsdygtighed.
Udformningen og placeringen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
   
4.18.4
Ved salgs-, forbrugs- og depottankanlæg skal der an­bringes mindst 1 egnet håndildslukker i sikker afstand fra udleveringsstanderen, f.eks. ved nødaf­bryderen. Håndildslukkeren skal være let tilgængelig.
       
 
4.19
Brandtekniske installationer
     
     
Brandventilationsanlæg
   
4.19.1
Brandsektioner på over 600 m2 skal forsynes med brandventilationsanlæg, jf. dog punkt 4.16.4.3.
   
4.19.2
Brandventilationsanlægget skal kunne skabe tilstrækkelig ventilation i tilfælde af brand. Det skal iagttages, at:
     
a)
der inden for et brandforløb på 60 minutter ikke sker brandudbredelse ved strålevarme fra røglaget,
     
b)
redningsberedskabets indsats kan gennemføres forsvarligt,
     
c)
bygningsdelene bevarer deres brandmodstandsevne,
     
d)
ejendom i størst muligt omfang sikres, og
     
e)
risikoen for skade på personer og miljøet formindskes mest muligt.
         
     
Brandslukningsanlæg i bygninger
   
4.19.3
Brandsektioner på over 2.000 m2 skal forsynes med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.
       
     
Brandalarmanlæg
   
4.19.4
Brandsektioner på over 1.000 m2 skal udføres med et automatisk brandalarmanlæg.
Såfremt brandsektioner er forsynet med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet, kan automatisk brandalarmanlæg udelades.
       
     
Skumslukningsanlæg
   
4.19.5
Tanke med oplag større end 10.000 oplagsenheder af væsker af klasse I og II samt tilhørende bassiner skal forsynes med skumslukningsanlæg.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at bassinerne ikke forsynes med skumslukningsanlæg, hvis slukningsmulighederne vurderes at være forsvarlige uden fast skumslukningsanlæg.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at skumslukningen delvis baseres på mobile anlæg eller mobilt udstyr, og at den for så vidt angår henstillede transporttanke helt kan baseres på mobile anlæg eller mobilt udstyr. I givet fald skal der være udarbejdet en risikovurdering for den samlede løsning.
   
4.19.6
Skumslukningsanlæg skal designes således, at der opnås en hensigtsmæssig og ensartet slukningseffekt.
   
4.19.7
Skumslukningsanlægget skal være indrettet således, at der ved overfyldning af en tank ikke kan forekomme indtrængning af brændbar væske eller antændelige dampe i det.
   
4.19.8
Skumrør og forsyningsrør skal placeres således, at de ikke umiddelbart kan skades ved forskydning i konstruktioner som følge af brand eller eksplosion.
   
4.19.9
Antallet af skumrør og deres placering skal afpasses til tankstørrelsen.
   
4.19.10
Skumvæsken skal være egnet til slukning af den aktuelle væske.
   
4.19.11
Fastsættelse af den nødvendige vand- og skumvæskemængde pr. m2 væskeoverflade pr. minut samt den nødvendige påføringstid skal ske med udgangspunkt i den brandfarlige væskes egenskaber, de tekniske specifikationer for den anvendte skumvæske samt den anvendte påføringsmetode.
   
4.19.12
Ved bestemmelse af den nødvendige vandmængde og tilblanding af skum skal der tages højde for eventuelt tab af effekt som følge af bassinstørrelse, kastelængde samt vindpåvirkning.
   
4.19.13
Der skal i den nødvendige påføringstid, jf. punkt 4.19.11, tilvejebringes kontinuerlig forsyning af vand og skumvæske for at opnå en tilstrækkelig slukningsindsats.
   
4.19.14
Betjenings- og tilkoblingssteder for skumanlæg skal være placeret let tilgængelige og i sikker afstand fra tankområdet, så redningsberedskabets adgang og betjening kan ske på betryggende vis.
   
4.19.15
Der skal udfærdiges en instruks til redningsberedskabet om betjening af skum­sluk­nings­an­læg­gene. Instruksen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
   
4.19.16
For tanke med oplag af andet end brandfarlige væsker af klasse I og II, men hvor oplaget frembyder særlige risici, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen kræve skum­sluk­nings­anlæg.
       
     
Overrislingsanlæg
   
4.19.17
Tanke med oplag større end 10.000 oplagsenheder af klasse III-1-væske, som er beliggende inden for en afstand på 50 m fra:
     
a)
overjordiske tanke med væsker af klasse I eller II-1,
     
b)
påfyldnings- eller læssepladser m.v. for væsker af klasse I eller II-1, eller
     
c)
oplag af væsker af klasse I eller II i emballage,
     
skal forsynes med overrislingsanlæg eller på anden måde beskyttes mod farlig varmepåvirkning i et omfang, som kan sidestilles med det niveau, der ville være opnået med et overrislingsanlæg.
Kravet kan dog fraviges, såfremt det kan dokumenteres, at afstanden er tilstrækkelig til at hindre farlig varmepåvirkning af tanken.
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at overrisling delvis baseres på mobile anlæg eller mobilt udstyr. I givet fald skal der være udarbejdet en risikovurdering for den samlede løsning.
   
4.19.18
Overrislingsanlæg skal indrettes således, at den nødvendige kølende effekt opnås over det nødvendige overrislingsareal.
   
4.19.19
Overrislingsanlægget skal være indrettet således, at der ved overfyldning af en tank ikke kan forekomme indtrængning af brændbar væske eller antændelige dampe i overrislingsanlægget.
   
4.19.20
Overrislingsrør og forsyningsrør skal placeres således, at de ikke umiddelbart kan skades ved forskydning i konstruktioner som følge af brand eller eksplosion.
   
4.19.21
Antallet af dyser og deres placering skal afpasses til tankstørrelsen.
   
4.19.22
Fastsættelse af:
     
a)
det nødvendige overrislingsareal på tanke,
     
b)
den nødvendige vandmængde pr. m2 overrislingsareal pr. minut samt
     
c)
den nødvendige samlede indsatstid
     
skal ske med udgangspunkt i den forventede varmestrålings- og flammepåvirkning.
   
4.19.23
Ved bestemmelse af den nødvendige vandmængde skal der tages højde for eventuelt tab af effekt som følge af tankens udformning samt vindpåvirkning.
   
4.19.24
Der skal i den nødvendige indsatstid, jf. punkt 4.19.22, tilvejebringes kontinuerlig forsyning af vand for at opnå en tilstrækkelig kølingsindsats.
   
4.19.25
Betjenings- og tilkoblingssteder for overrislingsanlæg skal være placeret let tilgængelige og i sikker afstand fra tankområdet, så redningsberedskabets adgang og betjening kan ske på betryggende vis.
   
4.19.26
Der skal udfærdiges en instruks til redningsberedskabet om betjening af overrislingsanlæggene. Instruksen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
       
 
4.20
Ordensregler
     
     
Generelle bestemmelser
   
4.20.1
Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for drift­stiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på ste­der, der af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) er god­kendt til dette formål. Garagering må ikke ske i rum med oplag af brandfarlige væsker.
   
4.20.2
Personalet skal instrueres om de brandfarlige væ­skers egenskaber med hensyn til brand- og eksplo­sions­fare.
   
4.20.3
Personalet skal instrueres om placering og brug af brandslukningsmateriellet.
       
     
Skiltning
   
4.20.4
Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild på følgende steder:
     
a)
I selve afsnittet med oplag af brandfarlige væsker samt udvendigt på alle døre hertil.
     
b)
Ved op­lags­steder for brand­farlige væsker i det fri.
         
     
Branddøre
   
4.20.5
Selv­lukkemekanismen må ikke sættes ud af funk­tion, og dørene må ikke fast­holdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler e.l.
   
4.20.6
Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: "BRANDDØR - holdes lukket".
   
4.20.7
Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af automatisk branddørlukningsanlæg, skal hver dag lukkes ved arbejdstids ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: ”BRANDDØR – lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand”.
       
     
Flugtveje
   
4.20.8
Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
   
4.20.9
Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, her­under udgange, der ikke benyttes i den daglige drift.
   
4.20.10
Udgange skal i flugt­retningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
       
     
Brandtekniske installationer
   
4.20.11
Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes af en kvalificeret virksomhed, så de er pålidelige i hele installationernes levetid, jf. dog punkt 4.20.12.
   
4.20.12
Automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17020 til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller –norm, for at sikre, at kravene i standarden eller normen til stadighed er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
Andre brandslukningsanlæg end automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en kvalificeret virksomhed.
   
4.20.13
Der skal føres logbog, hvori alle væsentlige begivenheder indføres, herunder frakobling, konstaterede fejl, reparation, dato for udført egenkontrol og funktionsafprøvning.
Logbogen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn.
       
     
Særlige ordensregler for oplag over 800 oplagsenheder
   
4.20.14
Det skal ved aflåsning eller på anden måde sikres, at uvedkommende hindres adgang til oplaget.
   
4.20.15
Oplagsstedet skal holdes rent og ryddeligt.
   
4.20.16
På oplagssteder for indtil 2.000 oplagsenheder må der ud over beholdere med brandfarlige væsker og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. papkasser og paller, alene oplagres uantændeligt materiale og beholdere med ikke brændbare væsker.
   
4.20.17
På oplagssteder for mere end 2.000 oplagsenheder må der ikke findes andet end beholdere med brandfarlige væsker og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. papkasser og paller.
   
4.20.18
Letantændelig vegetation skal fjernes ved oplag i det fri.
   
4.20.19
Spildbakker og bassiner skal holdes fri for vand. Spildbakker skal endvidere renses og tømmes for spildt væske ved arbejdstids ophør, dog mindst én gang dagligt.
       
     
Særlige ordensregler for tankanlæg
   
4.20.20
Personalet skal instrueres om anlæggenes sikkerhedsfunktioner.
   
4.20.21
Anlægget skal holdes rent og ryddeligt.
   
4.20.22
Eventuelle benzin- og olieudskillere skal jævnligt efterses, tømmes og om fornødent renses.
Der skal udvises for­sigtighed ved rens­ningen. Rensning må kun foretages ved dagslys og på tids­punk­ter, hvor der er ringe trafik ved an­lægget.
   
4.20.23
Når anlægget ikke er under konstant opsyn, skal overjordiske påfyldnings- og pej­lerør være aflåst.
   
4.20.24
Spildbakker og bassiner skal holdes fri for vand, renses og tømmes for spildt væske ved arbejdstids ophør, dog mindst én gang dagligt på arbejdsdage.
       
     
Særlige ordensregler for tankanlæg med skumslukningsanlæg eller overrislingsanlæg
   
4.20.25
Tankanlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig skal sørge for, at skumin­stallationer, herunder koblinger, ventiler, rørinstallationer og skumrør m.m., efterses, kontrolleres og afprøves mindst 1 gang om året. Det lokale redningsberedskab skal orienteres om afprøvningen, således at det har mulighed for at deltage i denne.
Eventuelle mangler skal omgående afhjælpes.
Der skal føres journal over de udførte eftersyn og afprøvninger.
   
4.20.26
Tankanlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftansvarlig skal sørge for, at overrislingsanlæg efterses, kontrolleres og afprøves mindst 1 gang om året. Afprøvning skal ske efter aftale med det lokale redningsberedskab.
Eventuelle mangler skal omgående afhjælpes.
Der skal føres journal over de udførte eftersyn og afprøvninger.
       
     
Særlige ordensregler for påfyldning af tanke fra tankkøretøjer
   
4.20.27
Tankkøretøjets udløbsstudse skal under påfyldning være placeret inden for påfyldningspladsens kontur.
   
4.20.28
Før påfyldning af en tank skal der foretages en pejling af tanken for at sikre mod over­fyld­ning.
   
4.20.29
Efter pejling af en tank skal pejlestudse lukkes for­svar­ligt. Pejlestudse må aldrig være åbne under på­fyldning af en tank.
       
     
Særlige ordensregler for salgs- og forbrugstankanlæg
   
4.20.30
Når anlægget ikke er under konstant opsyn, skal ud­leveringsstandere være aflåst, dog undtaget udleveringsstandere for selvbe­tjening i forbindelse med betalingsautomat m.v.
   
4.20.31
Inden for en afstand af 3 m fra udleveringsstandere, herunder udleveringsstander for sprinklervæske, og 5 m fra påfyldningspladsen må der ikke placeres anlæg eller brændbare materialer og væsker, som er tankanlægget uvedkommende, f.eks. oplag af sprinklervæske, F-gas, pejsebrænde o.l. Dog kan der placeres udstyr for oppumpning af dæk samt mindre lukkede affaldsbeholdere, der er udført således, at en brand vil være begrænset til beholdernes indre, i tilfælde af antændelse af affaldet.
Affaldsbeholderne skal løbende tømmes, således at affald ikke forhindrer, at beholderen er lukket.
   
4.20.32
Nødafbrydere skal være synlige og let tilgængelige og må ikke skjules af vareudstilling m.v.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Redaktionel note
  • www.brs.dk