Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning

(Regler for campinghytter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, 1. pkt., indsættes efter »benyttelse af campingpladser«: », herunder campinghytter«.

2. Efter § 3 indsættes i kapitel 1:

»§ 4. Ved en campinghytte forstås en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom.

Stk. 2. Campinghytter skal være placeret samlet. Arealer, hvorpå der er opført campinghytter, må ikke udstykkes eller matrikuleres, således at der opstår en eller flere nye samlede faste ejendomme, hvorpå der er opført en eller flere campinghytter. Campinghytter må kun udlejes i perioden 1. marts-31. oktober, medmindre campingpladsen har tilladelse til vintercampering, jf. § 3. Ejere og brugere af fast ejendom, jf. § 1, må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud.«

3. § 10 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af § 4 og af de regler, der er fastsat med hjemmel i § 2, stk. 2, og § 3, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 3.«

4. § 10 b, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) overtræder § 1 og § 4,«

§ 2

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 36 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på campinghytter.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. § 36, stk. 5, i lov om planlægning som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, finder ikke anvendelse på campinghytter, hvortil der er meddelt tilladelse efter § 2, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, i lov om sommerhuse og campering m.v. inden den 1. januar 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.