Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 2. december 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love

(Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område)

[af miljøministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Ændringsforslag

Miljøministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 29. oktober 2009 og var til 1. behandling den 12. november 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 30. juni 2009 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2008-09 alm. del – bilag 691. Den 29. oktober 2009 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, men vil stemme for det stillede ændringsforslag.

Liberal Alliance, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 3

Af miljøministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I den under nr. 7 foreslåede ændring af § 4 ændres i stk. 2, 1. pkt., og to steder i stk. 5 ordene »midlertidigt eller lejlighedsvis« til: »midlertidigt og lejlighedsvis«.

[Formuleringen bringes i overensstemmelse med direktivets ordlyd]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslaget bringes formuleringen i overensstemmelse med ordlyden i anerkendelsesdirektivet.

Peter Juel Jensen V nfmd. Eyvind Vesselbo V Erling Bonnesen V Birgitte Josefsen V Hans Christian Thoning V Jørn Dohrmann DF Liselott Blixt DF Per Ørum Jørgensen KF Helle Sjelle KF Torben Hansen S Mette Gjerskov S Flemming Møller Mortensen S Ida Auken SF Steen Gade SF fmd. Johs. Poulsen RV Per Clausen EL Juliane Henningsen IA

Liberal Alliance, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 50

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat fra miljøministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning
4
Ændringsforslag fra miljøministeren
5
2. udkast til betænkning