Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 3. december 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om produktsikkerhed

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen)]

1. Ændringsforslag

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 22. oktober 2009 og var til 1. behandling den 5. november 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 1. juli 2009 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2008-09, alm. del – bilag 279. Den 22. oktober 2009 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Forbrugerrådet.

Økonomi- og erhvervsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget finder i det store og hele, at lovforslaget bidrager med en tiltrængt lovrevision af området. Men partierne mener, at det er bekymrende, at tjenesteydelser fjernes fra produktsikkerhedsloven. Forbrugeren stilles hermed dårligere på dette område end tidligere. Der er en række eksempler på, at forbrugere kommer i klemme, hvor en tjenesteydelse ikke lever op til det, den lover, tilfælde, hvor forbrugeren kan forvente noget bestemt ifølge anprisningen, og hvor varen – tjenesteydelsen – ikke lever op til det lovede. I de andre nordiske lande er tjenesteydelser omfattet af produktsikkerhedsloven. Det burde også være tilfældet her i landet.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 9

Af et mindretal (S, SF, RV og EL):

1) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. For effektivt at kunne træffe de forholdsregler, der er nævnt i stk. 1, skal producenten på produktet eller dets emballage angive produktets typebetegnelse samt producentens navn og adresse. Hvis producenten ikke er etableret i Danmark, påhviler forpligtelsen importøren af produktet.«

[Krav om sporbarhed]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslaget stilles der krav om sporbarhedsmærkning på produkt eller emballage, så man altid vil kunne spore producenten, fordi navn og typebetegnelse vil fremgå af produktet.

Hans Christian Schmidt V fmd. Jacob Jensen V Jens Vibjerg V Lars Christian Lilleholt V Tina Nedergaard V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Per Ørum Jørgensen KF Orla Hav S Benny Engelbrecht S Henrik Dam Kristensen S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Østergaard RV Frank Aaen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 41

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Henvendelse af 4/11-09 fra Forbrugerrådet
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 41

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvorledes man vil sikre forbrugerne omkring tjenesteydelser, når tjenesteydelser ikke er omfattet af produktsikkerhedsloven, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om produktets sporbarhed, hvis der ikke stilles krav til det i loven, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om sikring af forbrugernes rettigheder, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-09 fra Forbrugerrådet, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, således at der stilles krav om sporbarhedsmærkning på produkt eller emballage, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå