Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Del 2 til bilag 1

Del 3 til bilag 1

Del 4 til bilag 1

Del 5 til bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

I medfør af § 7 i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, og §§ 1-2 i bekendtgørelse nr. 1079 af 11. november 2004 om ændringer i ministeriernes forretningsområder fastsættes:

§ 1. Når finansministeren i henhold til § 7 i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008, har fastsat regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder i OIOUBL-standarden, kan disse offentlige myndigheder vælge at sende og modtage regninger udarbejdet i OIOUBL-standarden, som er den fælles offentlige standard for elektroniske regninger.

Stk. 2. OIOUBL er en teknisk videreudvikling af standarden OIOXML elektronisk regning.

Stk. 3. Offentlige myndigheder, jf. stk. 1, skal fra og med 1. maj 2011 sende og modtage regninger udarbejdet i OIOUBL-standarden.

Stk. 4. Reglerne for udformningen af en elektronisk regning udarbejdet i OIOUBL-standarden, jf. stk. 1 og 2, fremgår af bilag 1.

§ 2. Indtil 1. maj 2011 kan offentlige myndigheder i stedet vælge at modtage regninger i OIOXML-standarden, som fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Indtil 1. maj 2011 skal offentlige myndigheder kunne modtage regninger udarbejdet i OIOXML-standarden, jf. stk. 1.

§ 3. Offentlige myndigheder skal sende og modtage elektroniske regninger, som opfylder kravene i OIOUBL-standarden, via en transportinfrastruktur, som opfylder kravene i OIO RASP-standarden. Kravene i OIO RASP-standarden fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Offentlige myndigheder skal på det tidspunkt, hvor OIOUBL-standarden tages i brug, jf. § 1, stk. 1, være registreret i det fællesoffentlige webservicekatalog for e-handel; NemHandelsregistret, som drives af IT- og Telestyrelsen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de af finansministerens i henhold til § 1, stk. 1 fastsatte regler, i det omfang dette tidspunkt ligger efter nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, jf. stk. 1.

Stk. 3. Bekendtgørelse. nr. 1075 af 11. november 2004 om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder ophæves på tidspunktet for nærværende bekendtgørelses ikrafttrædelse og virkning, jf. stk. 1-2.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 26. marts 2010

Charlotte Sahl-Madsen

/ Mikkel Leihardt


Bilag 1

Bilag 1: Udformning af en elektronisk regning (OIOUBL elektronisk regning) til brug for afregning med offentlige myndigheder

Bilaget viser indhold (herunder blandt andet syntaks og semantik) for en OIOUBL elektronisk regning. Der skelnes i bilaget mellem fire forskellige typer af regningsdokumenter; en elektronisk faktura, en elektronisk kreditnota, en elektronisk rykker og en elektronisk forretningskvittering.

Hver af de fire meddelelser opmærkes med eXtensible Markup Language, som defineret af World Wide Web konsortiet (W3C). En OIOUBL elektronisk regning skal overholde specifikationerne i nærværende bilag og samtidig kunne valideres med et UBL 2.0 XML schema, som stilles til rådighed af IT- og Telestyrelsen.

De fire meddelelser kan sammensættes i en række profiler (forretningsprocesser). Det fremgår af IT- og Telestyrelsens hjemmeside hvilke profiler, der skal understøttes i henhold til bekendtgørelsen.

I en OIOUBL elektronisk regning til en offentlig myndighed skelnes der mellem obligatorisk, betinget, frivillig og aftalt information.

Obligatorisk information skal være til stede i en elektronisk regning, for at modtageren kan anvende meddelelsen.

Betinget information skal – såfremt de forudsætninger, der betinger den er opfyldt – være til stede i en meddelelse.

Frivillig information kan være til stede i en elektronisk regning, - og modtageren har pligt til at checke om informationen er til stede, samt til at lade informationer indgå i sagsbehandlingen.

Aftalt information kan være til stede i en meddelelse – men modtageren har kun pligt til at checke om informationen er til stede, samt til at lade informationen indgå i sagsbehandlingen, såfremt modtageren på forhånd har erklæret sig indforstået hermed.

Beskrivelsen i bilaget er mere restriktiv end kardinaliteten (antal forekomster af en klasse) i klassediagrammer afspejler. Det er beskrivelsen, der er gældende.

Såfremt der er mulighed for at angive mere end en værdi i et kode- eller ID-felt, skal der anvendes kodelister. De obligatoriske kodelister findes via IT- og Telestyrelsens hjemmeside.

Eksempler er ikke normative. Ved uoverensstemmelser mellem eksempler og beskrivelser er beskrivelsen gældende.

Der henvises til IT- og Telestyrelsens hjemmeside (FAQ) vedrørende præciseringer og fortolkninger af bilaget.

Yderligere information, herunder uddybende guidelines og vejledning om OIOUBL elektronisk regning, kan findes via IT- og Telestyrelsens hjemmeside.

Det anbefales aktører, som påtænker at implementere OIOUBL elektroniske regning i deres it-systemer, at tage udgangspunkt i materialet på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, da dettet materiale er mere detaljeret og informativt end specifikationerne i dette bilag.


Del 2 til bilag 1

OIOUBL Faktura

Version 1.2

Indholdsfortegnelse

1. Læsevejledning
 
1.1 Dokumentets opbygning
 
1.2 Figurforklaring
 
1.3 Ordforklaringer
 
1.4 Referencer
2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter
3. Invoice
 
3.1. Invoice
 
3.2. Invoice.OrderReference
 
3.2.1. Invoice.OrderReference.DocumentReference
 
3.2.1.1. Invoice.OrderReference.DocumentReference.Attachment
 
3.3. Invoice.BillingReference
 
3.3.1. Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference
 
3.3.1.1. Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment
 
3.3.2. Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference
 
3.3.2.1. Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment
 
3.3.3. Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference
 
3.3.3.1. Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment
 
3.3.4. Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference
 
3.3.4.1. Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment
 
3.3.5. Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference
 
3.3.5.1. Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment
 
3.4. Invoice.DespatchDocumentReference
 
3.4.1. Invoice.DespatchDocumentReference.Attachment
 
3.5. Invoice.ReceiptDocumentReference
 
3.5.1. Invoice.ReceiptDocumentReference.Attachment
 
3.6. Invoice.OriginatorDocumentReference
 
3.6.1. Invoice.OriginatorDocumentReference.Attachment
 
3.7. Invoice.ContractDocumentReference
 
3.7.1. Invoice.ContractDocumentReference.Attachment
 
3.8. Invoice.AccountingSupplierParty
 
3.8.1. Invoice.AccountingSupplierParty.Party
 
3.9. Invoice.AccountingCustomerParty
 
3.9.1. Invoice.AccountingCustomerParty.Party
 
3.9.1.1. Invoice.AccountingCustomerParty.Party.Contact
 
3.10. Invoice.PayeeParty
 
3.11. Invoice.BuyerCustomerParty
 
3.11.1. Invoice.BuyerCustomerParty.Party
 
3.12. Invoice.SellerSupplierParty
 
3.12.1. Invoice.SellerSupplierParty.Party
 
3.13. Invoice.Delivery
 
3.14. Invoice.DeliveryTerms
 
3.14.1. Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation
 
3.15. Invoice.TaxExchangeRate
 
3.15.1. Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract
 
3.15.1.1. Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference
 
3.15.1.1.1. Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment
 
3.16. Invoice.PricingExchangeRate
 
3.16.1. Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract
 
3.16.1.1. Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference
 
3.16.1.1.1. Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment
 
3.17. Invoice.PaymentExchangeRate
 
3.17.1. Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract
 
3.17.1.1. Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference
 
3.17.1.1.1. Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment
 
3.18. Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate
 
3.18.1. Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract
 
3.18.1.1. Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference
 
3.18.1.1.1. Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment
 
3.19. Invoice.InvoiceLine
 
3.19.1. Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference
 
3.19.1.1. Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference
 
3.19.1.1.1. Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference
 
3.19.1.1.1.1. Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference.Attachment
 
3.19.2. Invoice.InvoiceLine.BillingReference
 
3.19.2.1. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference
 
3.19.2.1.1. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment
 
3.19.2.2. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference
 
3.19.2.2.1. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment
 
3.19.2.3. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference
 
3.19.2.3.1. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment
 
3.19.2.4. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference
 
3.19.2.4.1. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment
 
3.19.2.5. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference
 
3.19.2.5.1. Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment
 
3.19.3. Invoice.InvoiceLine.DocumentReference
 
3.19.3.1. Invoice.InvoiceLine.DocumentReference.Attachment
 
3.19.4. Invoice.InvoiceLine.Delivery
 
3.19.5. Invoice.InvoiceLine.Item
 
3.19.5.1. Invoice.InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification
 
3.19.5.2. Invoice.InvoiceLine.Item.SellersItemIdentification
 
3.19.5.3. Invoice.InvoiceLine.Item.ManufacturersItemIdentification
 
3.19.5.4. Invoice.InvoiceLine.Item.StandardItemIdentification
 
3.19.5.5. Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueItemIdentification
 
3.19.5.6. Invoice.InvoiceLine.Item.AdditionalItemIdentification
 
3.19.5.7. Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueDocumentReference
 
3.19.5.7.1. Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueDocumentReference.Attachment

1. Læsevejledning

Denne guideline beskriver anvendelsen af en faktura i OIOUBL. Guidelinen skal læses i sammenhæng med de øvrige dokumenter, der indgår i OIOUBL pakken.

1.1 Dokumentets opbygning

Dokumentet skal ses som den normative beskrivelse af en faktura. I tilfælde af konflikter er det altid den mest specifikke beskrivelse, der er den gældende. For eksempel overstyrer beskrivelsen på linjerne for et bestemt element, beskrivelsen på dokumentniveau. Det der står på dokumentniveau, kan altså regnes som default værdier for linjerne. Eksemplerne i dokumentet og de tilhørende tværgående guidelines skal ses som beskrivende. Teksten i guidelinen har forrang for figurerne.

Dokumentet består af en læsevejledning, en beskrivelse af, hvorledes man udfylder instanser af dokumenter, samt selve klassespecifikationen. Selve specifikationen er opbygget af:

En figur, der viser de elementer i klassen, der er medtaget i OIOUBL

En tekstuel specifikation af klassen

En liste over de felter, der indgår i klassen

En liste over de underklassser, der indgår i klassen

Tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forretningsregler for hver af klassens felter

En tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forretningsregler for klassens underklasser

En liste over de UBL elementer, som af forretningsmæssige årsager ikke giver mening i den konkrete kontekst.

For hver af de underklasser, der anvendes anderledes end beskrevet i klassebiblioteket, OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK (G30), er der et underafsnit med en tilsvarende specifikation. De underklasser, der er medtaget i specifikationen, er altså ikke udvalgt ud fra, hvor væsentlige de er, men alene om de adskiller sig fra den generelle definition.

1.2 Figurforklaring

I klassespecifikationerne er klassen vist som en skemadokumentation.

BD544_19_1.jpg Size: (394 X 253)

1.3 Ordforklaringer

I denne specifikation vil følgende termer blive anvendt i tabellerne:

Term
Forklaring
UBL-Navn
Det navn, man vil kunne finde i UBL 2.0 skemaerne
DK-Navn
Navnet på dansk
Brug
Beskriver kardinaliteten, altså reglen for hvor mange forekomster af
forretningsinformationen, der er tilladt:
[1] angiver, at der skal være en og kun en forekomst
[0..1] betyder at forretningsinformationen er valgfri
[0. .n] betyder, at der kan være nul til uendelig mange forekomster
[1. .n] betyder, at der mindst er en, men at der kan være uendelig mange forekomster
Alternativ term
Beskriver en term, som forretningsinformationen også er kendt som.
Afløftes
Angiver om man kan forvente, at modtageren er i stand til at læse den beskrevne forretningsinformation. Information der ikke afløftes kan dog stadig anvendes efter bilateral aftale.
Forretningsregel
Beskriver de regler, der knytter sig til forretningsinformationen. Forretningsregler er normative og vil indgå i valideringen af det pågældende dokument.
Anbefaling
Angiver at det er god praksis at have den beskrevne forretningsinformation med. Det er en ikke-normativ vejledning om anvendelse af forretningsinformationen.
Lovlige værdier:
Beskrivelse af det udfaldsrum, som et forretningselement skal holde sig inden for.
Kodeliste
Refererer til den kodeliste, som udfaldsrummet skal findes inden for.
Klasse
En struktur af sammenhængende forretningsinformation.

1.4 Referencer

Der refereres i dette dokument til følgende andre dokumenter i OIOUBL pakken.

Filnavn
Titel
Ref
OIOUBL_GUIDE_INTRO
Introduktion til OIOUBL Guidelines
G01
     
Dokumentguidelines
   
OIOUBL_GUIDE_APPRESPONS
OIOUBL Applikationsmeddelelse - UBL 2.0 ApplicationResponse
G02
OIOUBL_GUIDE_KATALOG
OIOUBL Kataloger - UBL 2.0 Catalogue
G03
OIOUBL_GUIDE_KATALOGFORESP
OIOUBL Katalogforespørgsel - UBL 2.0 CatalogueRequest
G04
OIOUBL_GUIDE_KATALOGSLET
OIOUBL Sletning af katalog - UBL 2.0 CatalogueDeletion
G05
OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATELEMENT
OIOUBL Opdatering af katalogelement - UBL 2.0 CatalogueItemSpecificationUpdate
G06
OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATPRIS
OIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate
G07
OIOUBL_GUIDE_ORDRE
OIOUBL Ordre - UBL 2.0 Order
G08
OIOUBL_GUIDE_ORDERBEKRAFT
OIOUBL Ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponse
G09
OIOUBL_GUIDE_SIMPELORDREBEKRAFT
OIOUBL Simpel ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrdreResponseSimple
G10
OIOUBL_GUIDE_ORDREANDRING
OIOUBL Ordreændring - UBL 2.0 OrderChange
G11
OIOUBL_GUIDE_ORDREANNULLER
OIOUBL Ordreannullering - UBL 2.0 Ordercancellation
G12
OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTA
OIOUBL Kreditnota - UBL 2.0 CreditNote
G13
OIOUBL_GUIDE_RYKKER
OIOUBL Rykker - UBL 2.0 Reminder
G14
OIOUBL_GUIDE_KONTOOPGOR
OIOUBL Kontoopgørelse - UBL 2.0 Statement
G15
OIOUBL_GUIDE_FAKTURA
OIOUBL Faktura - UBL 2.0 Invoice
G16
     
Generelle tværgående guidelines
   
OIOUBL_GUIDE_RABAT
OIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer - UBL 2.0 AllowanceCharge
G17
OIOUBL_GUIDE_VALUTA
OIOUBL Valutakurser og valutakoder - UBL 2.0 CurrencyExchangeRates
G18
OIOUBL_GUIDE_LEVERING
OIOUBL Levering - UBL 2.0 Delivery and Delivery Party
G19
OIOUBL_GUIDE_LEVBETING
OIOUBL Leveringsbetingelser - UBL 2.0 Delivery Terms
G20
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF
OIOUBL Dokumentreference - UBL 2.0 Document Reference
G21
OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT
OIOUBL EndepunktID - UBL 2.0 Endpoints
G22
OIOUBL_GUIDE_PART
OIOUBL Part - UBL 2.0 Party
G23
OIOUBL _GUIDE _BETALING
OIOUBL Betalingsmåder og betingelser - UBL 2.0 Payment means og payment terms
G24
OIOUBL_GUIDE_PRISER
OIOUBL Priser - UBL 2.0 Prices
G25
OIOUBL_GUIDE_PROFILER
OIOUBL Profiler - UBL 2.0 Profiles
G26
OIOUBL_GUIDE_SKAT
OIOUBL Skat - UBL 2.0 Tax
G27
OIOUBL_GUIDE_TOTALER
OIOUBL Totaler - UBL 2.0 Totals
G28
OIOUBL_GUIDE_DATATYPER
OIOUBL Datatyper - UBL 2.0 Datatypes
G29
OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK
OIOUBL Fælles klassebibliotek - UBL 2.0 CommonLibrary
G30
OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR
OIOUBL Signatur - UBL 2.0 Signature
G31
OIOUBL_GUIDE_UUID
OIOUBL UUID - UBL 2.0 UUID
G32
OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER
OIOUBL Udvidelse - UBL 2.0 Extension
G33
OIOUBL_GUIDE_KONTAKT
OIOUBL Kontakt - UBL 2.0 Contact
G34
OIOUBL_GUIDE_RESPONS
OIOUBL Bekræftelse - UBL 2.0 Respons
G35
OIOUBL_GUIDE_ADRESSER
OIOUBL Adresser - UBL 2.0 Adress
G36
OIOUBL_GUIDE_INSTANSER
OIOUBL Instanser
G41
Katalogspecifikke tværgående guidelines
   
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID
OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger
G37
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV
OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger
G38
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER
OIOUBL Parter i kataloger
G39
OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER
OIOUBL Pris og mængde i kataloger
G40
     
Scenarie pakker
   
OIOUBL_SCENARIE_INTRO
Introduction to OIOUBL Procurement Scenarios
S01
OIOUBL_SCENARIE_ADVORD
OIOUBL ADVORD - Advanced Ordering Proucrement Cycle
S02
OIOUBL_SCENARIE_BASPRO
OIOUBL BASPRO - Basic procurement Cycle
S03
OIOUBL_SCENARIE_CATEXE
OIOUBL CATEXE - Catalogue Exchange
S04
OIOUBL_SCENARIE_COMDEL
OIOUBL COMDEL - Complex Delivery Procurement Cycle
S05
OIOUBL_SCENARIE_COMORG
OIOUBL COMORG - Complex Organisations Procurement Cycle
S06
Følgende OIOUBL dokumenttyper er med i bekendtgørelse:
 
OIOUBL ApplicationResponse
 
OIOUBL Invoice
 
OIOUBL CreditNote
 
OIOUBL Reminder
Følgende OIOUBL dokumenttyper er udenfor bekendtgørelse:
 
OIOUBL Orders
 
OIOUBL OrderChange
 
OIOUBL OrderCancellation
 
OIOUBL OrderResponse
 
OIOUBL OrderResponseSimple
 
OIOUBL Catalogue
 
OIOUBL CatalogueDeletion
 
OIOUBL CatalogueRequest
 
OIOUBL CatalogueItemSpecificationUpdate
 
OIOUBL CataloguePriceUpdate

2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter

Der henvises til den uddybende guideline (G41), som findes via IT- og Telestyrelsens hjemmeside.

3. Invoice

3.1. Invoice

BD544_19_2.jpg Size: (285 X 649)

BD544_19_3.jpg Size: (288 X 549)

Invoice (Faktura) specifikation

Navn
Faktura
Alternativ term
 
Definition
OIOUBL Faktura er et dokument for udveksling af elektroniske fakturaer. Faktura kan anvendes både som en enkeltstående faktura eller som en faktura, der indgår i et sammenhængende ordre-til-faktura flow.
 
Faktura sendes fra AccountingSupplierParty (Kreditor) til AccountingCustomerParty (Debitor).
 
Fakturaen er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig faktura for anvendelse såvel i Danmark som i forhold til udlandet, herunder momsnummer, leveringstider, specifikationer o.lign.
 
Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en faktura, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID, en personreference og normalt et ordre- eller rekvisitionsnummer samt opfylde kravene i denne dokumentguideline.
 
EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danne grundlag for routning af meddelelsen.
 
Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for behandling af det modtagne elektroniske dokument.
 
Ordre- eller rekvisitionsnummer anvendes i de tilfælde, hvor en faktura udstedes med henvisning til en foregående ordre eller rekvisition. I visse særlige tilfælde, hvor der ikke foreligger en foregående ordre, kan nummeret udelades, hvis den elektroniske faktura fremsendes med et ProfilID, der ikke stiller krav om udfyldelse af ordre- eller rekvisitionsnummer.
 
Vær opmærksom på, at en eventuel rabat anført på en OIOUBL faktura altid fratrækkes i momsgrundlaget, idet der altid vil være tale om ubetingede rabatter.

Eksempel

BD544_19_4.jpg Size: (475 X 383)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
UBLVersionID
UBLVersionID
Identifier
Ja
1
CustomizationID
SpecialtilpasningsID
Identifier
Ja
1
ProfileID
ProfilID
Identifier
Ja
1
ID
ID
Identifier
Ja
1
CopyIndicator
KopiIndikator
Indicator
Ja
0..1
UUID
UniversaltUnikID
Identifier
Ja
0..1
IssueDate
UdstedelsesDato
Date
Ja
1
IssueTime
UdstedelsesTid
Time
Aftales
0..1
InvoiceTypeCode
FakturaTypeKode
Code
Ja
0..1
Note
Note
Text
Ja
0..n
TaxPointDate
AfgiftsDato
Date
Aftales
0..1
DocumentCurrencyCode
DokumentValutaKode
Code
Ja
1
TaxCurrencyCode
AfgiftsValutaKode
Code
Ja
0..1
PricingCurrencyCode
PrisValutaKode
Code
Ja
0..1
PaymentCurrencyCode
BetalingsValutaKode
Code
Ja
0..1
PaymentAlternativeCurrencyCode
AlternativBetalingsValutaKode
Code
Ja
0..1
AccountingCostCode
FinansKontoNummerKode
Code
Aftales
0..1
AccountingCost
FinansKontoNummer
Text
Ja
0..1
LineCountNumeric
LinjeAntal
Numeric
Aftales
0..1

Underklasser i klassen Invoice (Faktura)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
UBLExtensions
UBLExtensions
Aftales
0..1
G22
InvoicePeriod
FakturaPeriode
Ja
0..1
G30 3.78
OrderReference
OrdreReference
Ja
0..1
3.2
BillingReference
AfregningsReference
Ja
0..n
3.3
DespatchDocumentReference
AfsendelsesDokumentReference
Aftales
0. .n
3.4
ReceiptDocumentReference
ModtagelsesDokumentReference
Aftales
0. .n
3.5
OriginatorDocumentReference
InitierendeDokumentReference
Aftales
0. .n
3.6
ContractDocumentReference
KontraktDokumentReference
Ja
0. .1
3.7
AdditionalDocumentReference
SupplerendeDokumentReference
Ja
0..n
G30 3.36
Signature
Signatur
Ja
0..n
G30 3.96
AccountingSupplierParty
Kreditor
Ja
1
3.8
AccountingCustomerParty
Debitor
Ja
1
3.9
PayeeParty
Betalingsmodtager
Ja
0..1
3.10
BuyerCustomerParty
Køber
Ja
0..1
3.11
SellerSupplierParty
Sælger
Ja
0..1
3.12
Delivery
Levering
Ja
0..n
3.13
DeliveryTerms
LeveringsBetingelser
Ja
0..1
3.14
PaymentMeans
BetalingsMåde
Ja
0..n
G30 3.76
PaymentTerms
BetalingsBetingelser
Ja
0..n
G30 3.77
PrepaidPayment
ForudBetaling
Ja
0..n
G30 3.75
AllowanceCharge
RabatGebyr
Ja
0..n
G30 3.4
TaxExchangeRate
AfgiftsVekselKurs
Ja
0..1
3.15
PricingExchangeRate
PrisVekselKurs
Ja
0..1
3.16
PaymentExchangeRate
BetalingsVekselKurs
Ja
0..1
3.17
PaymentAlternativeExchangeRate
AlternativBetalingsVekselKurs
Ja
0..1
3.18
TaxTotal
AfgiftsTotal
Ja
1..n
G30 3.104
LegalMonetaryTotal
Total
Ja
1
G30 3.64
InvoiceLine
FakturaLinje
Ja
1..n
3.19

Felt specifikationer

UBLVersionID

Feltnavn
UBLVersionID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Versionen af UBL skemaet der er i brug.
Lovlige værdier
2.0
Eksempel
2.0

CustomizationID

Feltnavn
SpecialtilpasningsID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Identifikationen for en specialtilpasset version af UBL.
Lovlige værdier
OIOUBL-2.01 eller OIOUBL-2.02
Eksempel
OIOUBL-2.02

ProfileID

Feltnavn
ProfilID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Identifikationen for en profil i en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt.
Id list
urn:oioubl:id:profileid-1.2
Se i øvrigt
OIOUBL_GU IDE_PROFILER ( G26 )
Eksempel
Procurement-OrdSim-BilSim-1.0

ID

Feltnavn
ID
Alternativ term
FakturaNummer
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Identifikator for en faktura tildelt af kreditor.
Forretningsregel
Den vigtigste information skal være i slutningen af ID.
Anbefaling
Maksimum 35 tegn er anbefalet.
Eksempel
298423-2

CopyIndicator

Feltnavn
KopiIndikator
Alternativ term
Fakturakopi
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Indicator
Definition
Indikerer om et dokument er en kopi eller ej (true/false).
Forretningsregel
Standard værdien er "false", hvilket betyder, at fakturaen er original
Eksempel
false

UUID

Feltnavn
UniversaltUnikID
Alternativ term
DokumentInstansID
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
En computer-genereret universally unique identifier (UUID) for en instans af en faktura.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )

IssueDate

Feltnavn
UdstedelsesDato
Alternativ term
FakturaDato
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Date
Definition
Datoen tildelt af Kreditor for hvornår fakturaen er udstedt.
Eksempel
2006-09-01

IssueTime

Feltnavn
UdstedelsesTid
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Time
Definition
Tiden tildelt af Kreditor for hvornår fakturaen er udstedt.

InvoiceTypeCode

Feltnavn
FakturaTypeKode
Alternativ term
Faktura type
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Code
Definition
Kode der specificere typen af en faktura.
Forretningsregel
Hvis ingen kode angives er standard værdien "380" for en almindelig faktura
Kodeliste
urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1
Eksempel
325

Note

Feltnavn
Note
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
Text
Definition
Fritekst tilføjet til fakturaen. Dette element kan indholde noter eller lignede information, der ikke eksplicit er i en anden struktur.
Forretningsregel
Kun en note pr. sprog er tilladt.
Afhængigheder
 
Eksempel
Tak for en god handel

TaxPointDate

Feltnavn
AfgiftsDato
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Date
Definition
Fakturadatoen der er brugt til at angive fra hvornår afgiften skal anvendes.
Forretningsregel
Ikke brugt i Danmark

DocumentCurrencyCode

Feltnavn
DokumentValutaKode
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Code
Definition
Valutaen som er brugt i dokumentet. Dette kan være den samme valuta som pris eller afgift.
Kodeliste
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )
Eksempel
DKK

TaxCurrencyCode

Feltnavn
AfgiftsValutaKode
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Code
Definition
Valutaen som er brugt til afgiftsbeløb i fakturaen.
Kodeliste
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )
Eksempel
DKK

PricingCurrencyCode

Feltnavn
PrisValutaKode
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Code
Definition
Valutaen brugt til priser i fakturaen.
Kodeliste
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )
Eksempel
DKK

PaymentCurrencyCode

Feltnavn
BetalingsValutaKode
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Code
Definition
Valutaen brugt til betaling i fakturaen.
Kodeliste
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )
Eksempel
DKK

PaymentAlternativeCurrencyCode

Feltnavn
AlternativBetalingsValutaKode
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Code
Definition
The alternative currency used for payment in the Invoice. Alternativ valuta som kan bruges til betaling af fakturaen.
Kodeliste
urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )
Eksempel
DKK

AccountingCostCode

Feltnavn
FinansKontoNummerKode
Alternativ term
FinansKontoKode
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Code
Definition
Kundens kontonummerkode anvendt i fakturaen. Afhængighed: ../AccountingCost
Forretningsregel
Bilateral
Eksempel
5050

AccountingCost

Feltnavn
FinansKontoNummer
Alternativ term
FinansKontoStreng
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Text
Definition
Kundens kontonummer anvendt i fakturaen. Afhængighed: ../AccountingCostCode
Forretningsregel
 

LineCountNumeric

Feltnavn
LinjeAntal
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Numeric
Definition
Antallet af linier i dokumentet.

Klasse specifikationer

InvoicePeriod

Klassenavn
FakturaPeriode
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Period
Definition
Oplysninger vedrørende perioden for en faktura.
Se afsnit
G30 3.78

OrderReference

Klassenavn
OrdreReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
OrderReference
Definition
Oplysninger vedrørende en Ordre.
Forretningsregel
 
Se afsnit
3.2

BillingReference

Klassenavn
AfregningsReference
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
BillingReference
Definition
Oplysninger vedrørende andre Afregningsdokumenter.
Se afsnit
3.3

DespatchDocumentReference

Klassenavn
AfsendelsesDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Aftales
Datatype
DocumentReference
Definition
Oplysninger vedrørende Afsendelsesdokumentet
Se afsnit
3.4
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

ReceiptDocumentReference

Klassenavn
ModtagelsesDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Aftales
Datatype
DocumentReference
Definition
Oplysninger vedrørende modtagelsesdokumentet
Se afsnit
3.5
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

OriginatorDocumentReference

Klassenavn
InitierendeDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Aftales
Datatype
DocumentReference
Definition
Oplysninger vedrørende det initierende dokument.
Se afsnit
3.6
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

ContractDocumentReference

Klassenavn
KontraktDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
DocumentReference
Definition
Oplysninger vedrørende en rammeaftale eller kontrakt
Se afsnit
3.7
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

AdditionalDocumentReference

Klassenavn
SupplerendeDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
DocumentReference
Definition
Oplysninger vedrørende andre dokumenter
Forretningsregel
AdditionalDocumentReference kan anvendes til at angive, hvis dokumentet indeholder personfølsomme oplysninger. Hvis DokumentTypeKode er "PersonalSecure" skal der i ID angives hvilket sikkerhedsniveau (1, 2 eller 3) der er gældende for dokumentet. Gruppe 1 niveau omfatter almindelige personoplysnininger som CVR-nummer, navn, adresse, civilstand etc. Gruppe 2 niveau omfatter følsomme oplysninger som race, religion, helbredsmæssige og seksuelle forhold etc.. Gruppe 3 niveau omfatter andre følsomme oplysninger som strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold.
Se afsnit
G30 3.36
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

Signature

Klassenavn
Signatur
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
Signature
Definition
En eller flere signaturer er tilføjet til fakturaen
Se afsnit
G30 3.96
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR ( G31 )

AccountingSupplierParty

Klassenavn
Kreditor
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
SupplierParty
Definition
Oplysninger vedrørende Kreditor
Se afsnit
3.8

AccountingCustomerParty

Klassenavn
Debitor
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
CustomerParty
Definition
Oplysninger vedrørende Debitor
Se afsnit
3.9

PayeeParty

Klassenavn
Betalingsmodtager
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Party
Definition
Oplysninger vedrørende Betalingsmodtager
Se afsnit
3.10
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 )

BuyerCustomerParty

Klassenavn
Køber
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
CustomerParty
Definition
Oplysninger vedrørende Køber
Se afsnit
3.11

SellerSupplierParty

Klassenavn
Sælger
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
SupplierParty
Definition
Oplysninger vedrørende Sælger
Se afsnit
3.12

Delivery

Klassenavn
Levering
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
Delivery
Definition
Oplysninger vedrørende levering
Se afsnit
3.13
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_LEVERING ( G19 )

DeliveryTerms

Klassenavn
LeveringsBetingelser
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
DeliveryTerms
Definition
Oplysninger vedrørende leveringsbetingelser
Se afsnit
3.14
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_LEVBETING ( G20 )

PaymentMeans

Klassenavn
BetalingsMåde
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
PaymentMeans
Definition
Oplysninger vedrørende betalingsmåde
Se afsnit
G30 3.76
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_BETALING ( G24 )

PaymentTerms

Klassenavn
BetalingsBetingelser
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
PaymentTerms
Definition
Oplysninger vedrørende betalingsbetingelser
Se afsnit
G30 3.77
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_BETALING ( G24 )

PrepaidPayment

Klassenavn
ForudBetaling
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
Payment
Definition
Oplysninger vedrørende forudbetaling(er)
Se afsnit
G30 3.75

AllowanceCharge

Klassenavn
RabatGebyr
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
AllowanceCharge
Definition
Oplysninger vedrørende rabatter og gebyrer der tillægges fakturaen som helhed
Se afsnit
G30 3.4
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_RABAT ( G17 )

TaxExchangeRate

Klassenavn
AfgiftsVekselKurs
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
ExchangeRate
Definition
Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og valutaen for afgift
Se afsnit
3.15
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )

PricingExchangeRate

Klassenavn
PrisVekselKurs
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
ExchangeRate
Definition
Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og valutaen prisen er angivet i
Se afsnit
3.16
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )

PaymentExchangeRate

Klassenavn
BetalingsVekselKurs
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
ExchangeRate
Definition
Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og valutaen som der bliver betalt i
Se afsnit
3.17
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )

PaymentAlternativeExchangeRate

Klassenavn
AlternativBetalingsVekselKurs
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
ExchangeRate
Definition
Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og en alternativ valuta som der bliver betalt i
Se afsnit
3.18
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 )

TaxTotal

Klassenavn
AfgiftsTotal
Alternativ term
 
Brug
1..n
Afløftes
Ja
Datatype
TaxTotal
Definition
Oplysninger vedrørende afgiftstotal for specifikke afgiftstyper
Forretningsregel
Minimum 1 til at indikere om fakturaen er momspligtig eller ej.
Se afsnit
G30 3.104
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 )

LegalMonetaryTotal

Klassenavn
Total
Alternativ term
FakturaTotal
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
MonetaryTotal
Definition
Oplysninger vedrørende det totale beløb der skal betales på fakturaen, inkl. rabatter og afgifter
Se afsnit
G30 3.64
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_TOTALER ( G28 )

InvoiceLine

Klassenavn
FakturaLinje
Alternativ term
 
Brug
1..n
Afløftes
Ja
Datatype
InvoiceLine
Definition
Oplysninger vedrørende en eller flere FakturaLinjer.
Se afsnit
3.19

Ekskluderede klasser og felter i Invoice (Faktura)

Navn
DK-Navn
Type
TaxRepresentativeParty
Afg iftPart
Klasse

3.2. Invoice.OrderReference

BD544_19_5.jpg Size: (267 X 180)

OrderReference (OrdreReference) specifikation

Navn
OrdreReference
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger vedrørende en OrdreReference.

Eksempel

BD544_19_6.jpg Size: (476 X 66)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
ID
ID
Identifier
Ja
1
SalesOrderID
SalgsOrdreID
Identifier
Aftales
0..1
CopyIndicator
KopiIndikering
Indicator
Aftales
0..1
UUID
UniversalUnikID
Identifier
Ja
0..1
IssueDate
UdstedelsesDato
Date
Ja
0..1
IssueTime
UdstedelsesTid
Time
Aftales
0..1
CustomerReference
KundeReference
Text
Aftales
0..1

Underklasser i klassen OrderReference (OrdreReference)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
DocumentReference
DokumentReference
Ja
0..1
3.2.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn
ID
Alternativ term
KøbsOrdreNummer
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Identifikationen for den Ordre, der refereres til, angivet af Køber.

SalesOrderID

Feltnavn
SalgsOrdreID
Alternativ term
SalgsOrdreNummer
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Identifier
Definition
Identifikationen for den Ordre, der refereres til, angivet af Sælger.

CopyIndicator

Feltnavn
KopiIndikering
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Indicator
Definition
Angiver, om den Ordre, der refereres til, er en kopi (true) eller originalen (false).

UUID

Feltnavn
UniversalUnikID
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for Ordre-instansen, der refereres til.

IssueDate

Feltnavn
UdstedelsesDato
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Date
Definition
Dato for udstedelse af den ordre, der refereres til.

IssueTime

Feltnavn
UdstedelsesTid
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Time
Definition
Tidspunkt for udstedelse af den Ordre, der refereres til.

CustomerReference

Feltnavn
KundeReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Text
Definition
En reference [CRI], der bruges til at mærke indkøbskorttransaktioner.

Klasse specifikationer

DocumentReference

Klassenavn
DokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
DocumentReference
Definition
Oplysninger vedrørende DokumentReference.
Se afsnit
3.2.1
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

Ekskluderede klasser og felter i OrderReference (OrdreReference)

Ingen

3.2.1. Invoice.OrderReference.DocumentReference

BD544_19_7.jpg Size: (256 X 144)

DocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn
DokumentReference
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

Eksempel

BD544_19_8.jpg Size: (476 X 96)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
ID
ID
Identifier
Ja
1
CopyIndicator
KopiIndikator
Indicator
Aftales
0..1
UUID
UniversalUnikID
Identifier
Ja
0..1
IssueDate
UdstedelsesDato
Date
Ja
0..1
XPath
XPath
Text
Ja
0..n

Underklasser i klassen DocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
Attachment
Vedhæftet
Ja
0..1
3.2.1.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn
ID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Identifikation for det dokument, der refereres til.
Eksempel
428.34

CopyIndicator

Feltnavn
KopiIndikator
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Indicator
Definition
Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (true) eller originalen (false).
Eksempel
false

UUID

Feltnavn
UniversalUnikID
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )

IssueDate

Feltnavn
UdstedelsesDato
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Date
Definition
Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.
Eksempel
2006-09-01

XPath

Feltnavn
XPath
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
Text
Definition
Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.
Eksempel
/DocumentReference[ID='428.22']

Klasse specifikationer

Attachment

Klassenavn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Attachment
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Se afsnit
3.2.1.1

Ekskluderede klasser og felter i DocumentReference (DokumentReference)

Navn
DK-Navn
Type
DocumentTypeCode
DokumentTypeKode
Felt
DocumentType
DokumentType
Felt

3.2.1.1. Invoice. OrderReference.DocumentReference.A ttachment

BD544_19_9.jpg Size: (298 X 46)

Attachment (Vedhæftet) specifikation

Navn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 )

Eksempel

BD544_19_10.jpg Size: (476 X 33)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject
IndlejretDokument
Binary Object
Aftales
0..1

Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
ExternalReference
EksternReference
Ja
0..1
G30 3.41

Felt specifikationer

EmbeddedDocumentBinaryObject

Feltnavn
IndlejretDokument
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Binary Object
Definition
Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt.
Afhængigheder
../ExternalReference

Klasse specifikationer

ExternalReference

Klassenavn
EksternReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
ExternalReference
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet
Afhængigheder
../EmbeddedDocumentBinaryObject
Se afsnit
G30 3.41

Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)

Ingen

3.3. Invoice.BillingReference

BD544_19_11.jpg Size: (348 X 110)

BillingReference (AfregningsReference) specifikation

Navn
AfregningsReference
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger, der direkte vedrører et relateret dokument

Eksempel

BD544_19_12.jpg Size: (476 X 69)

Felter

Ingen

Underklasser i klassen BillingReference (AfregningsReference)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
InvoiceDocumentReference
FakturaDokumentReference
Ja
0..1
3.3.1
SelfBilledInvoiceDocumentReference
KøberInitieretFakturaDokumentReference
Aftales
0..1
3.3.2
CreditNoteDocumentReference
KreditnoteDokumentReference
Ja
0..1
3.3.3
SelfBilledCreditNoteDocumentReference
KøberInitieretKreditnoteDokumentReference
Aftales
0..1
3.3.4
ReminderDocumentReference
RykkerDokumentReference
Ja
0..1
3.3.5

Klasse specifikationer

InvoiceDocumentReference

Klassenavn
FakturaDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
DocumentReference
Definition
Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere fakturaer, der oprettes relation til.
Se afsnit
3.3.1

SelfBilledInvoiceDocumentReference

Klassenavn
KøberInitieretFakturaDokumentRefererence
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
DocumentReference
Definition
Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere køberinitierede fakturaer, der oprettes relation til.
Se afsnit
3.3.2

CreditNoteDocumentReference

Klassenavn
KreditnoteDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
DocumentReference
Definition
Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere kreditnotaer.
Se afsnit
3.3.3

SelfBilledCreditNoteDocumentReference

Klassenavn
KøberInitieretKreditnoteDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
DocumentReference
Definition
Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere køberinitierede kreditnotaer.
Se afsnit
3.3.4

ReminderDocumentReference

Klassenavn
RykkerDokumentReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
DocumentReference
Definition
Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere rykkere.
Se afsnit
3.3.5

Ekskluderede klasser og felter i BillingReference (AfregningsReference)

Navn
DK-Navn
Type
DebitNoteDocumentReference
DebitNoteDokumentreference
Klasse
AdditionalDocumentReference
AndenDokumentReference
Klasse
BillingReferenceLine
AfregningsLinjeReference
Klasse

3.3.1. Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference

BD544_19_13.jpg Size: (286 X 142)

InvoiceDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn
DokumentReference
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

Eksempel

BD544_19_14.jpg Size: (476 X 59)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
ID
ID
Identifier
Ja
1
CopyIndicator
KopiIndikator
Indicator
Aftales
0..1
UUID
UniversalUnikID
Identifier
Ja
0..1
IssueDate
UdstedelsesDato
Date
Ja
0..1
XPath
XPath
Text
Ja
0..n

Underklasser i klassen InvoiceDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
Attachment
Vedhæftet
Ja
0..1
3.3.1.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn
ID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Identifikation for det dokument, der refereres til.
Eksempel
428.34

CopyIndicator

Feltnavn
KopiIndikator
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Indicator
Definition
Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (true) eller originalen (false).
Eksempel
false

UUID

Feltnavn
UniversalUnikID
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )

IssueDate

Feltnavn
UdstedelsesDato
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Date
Definition
Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.
Eksempel
2006-09-01

XPath

Feltnavn
XPath
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
Text
Definition
Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.
Eksempel
/DocumentReference[ID='428.22']

Klasse specifikationer

Attachment

Klassenavn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Attachment
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Se afsnit
3.3.1.1

Ekskluderede klasser og felter i InvoiceDocumentReference (DokumentReference)

Navn
DK-Navn
Type
DocumentTypeCode
DokumentTypeKode
Felt
DocumentType
DokumentType
Felt

3.3.1.1. Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment

BD544_19_15.jpg Size: (300 X 45)

Attachment (Vedhæftet) specifikation

Navn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 )

Eksempel

BD544_19_16.jpg Size: (476 X 32)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject
IndlejretDokument
Binary Object
Aftales
0..1

Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
ExternalReference
EksternReference
Ja
0..1
G30 3.41

Felt specifikationer

EmbeddedDocumentBinaryObject

Feltnavn
IndlejretDokument
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Binary Object
Definition
Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt.
Afhængigheder
../ExternalReference

Klasse specifikationer

ExternalReference

Klassenavn
EksternReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
ExternalReference
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet
Afhængigheder
../EmbeddedDocumentBinaryObject
Se afsnit
G30 3.41

Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)

Ingen

3.3.2. Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference

BD544_19_17.jpg Size: (325 X 142)

SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn
DokumentReference
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
ID
ID
Identifier
Aftales
1
CopyIndicator
KopiIndikator
Indicator
Aftales
0..1
UUID
UniversalUnikID
Identifier
Aftales
0..1
IssueDate
UdstedelsesDato
Date
Aftales
0..1
XPath
XPath
Text
Aftales
0..n

Underklasser i klassen SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
Attachment
Vedhæftet
Aftales
0..1
3.3.2.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn
ID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Aftales
Datatype
Identifier
Definition
Identifikation for det dokument, der refereres til.
Eksempel
428.34

CopyIndicator

Feltnavn
KopiIndikator
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Indicator
Definition
Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk).
Eksempel
false

UUID

Feltnavn
UniversalUnikID
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Identifier
Definition
Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )

IssueDate

Feltnavn
UdstedelsesDato
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Date
Definition
Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.
Eksempel
2006-09-01

XPath

Feltnavn
XPath
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Aftales
Datatype
Text
Definition
Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.
Eksempel
/DocumentReference[ID='428.22']

Klasse specifikationer

Attachment

Klassenavn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Attachment
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Se afsnit
3.3.2.1

Ekskluderede klasser og felter i SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference)

Navn
DK-Navn
Type
DocumentTypeCode
DokumentTypeKode
Felt
DocumentType
DokumentType
Felt

3.3.2.1. Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment

BD544_19_18.jpg Size: (299 X 45)

Attachment (Vedhæftet) specifikation

Navn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 )

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject
IndlejretDokument
Binary Object
Aftales
0..1

Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
ExternalReference
EksternReference
Aftales
0..1
G30 3.41

Felt specifikationer

EmbeddedDocumentBinaryObject

Feltnavn
IndlejretDokument
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Binary Object
Definition
Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt.
Afhængigheder
../ExternalReference

Klasse specifikationer

ExternalReference

Klassenavn
EksternReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
ExternalReference
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet
Afhængigheder
../EmbeddedDocumentBinaryObject
Se afsnit
G30 3.41

Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)

Ingen

3.3.3. Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference

BD544_19_19.jpg Size: (299 X 143)

CreditNoteDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn
DokumentReference
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

Eksempel

BD544_19_20.jpg Size: (476 X 59)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
ID
ID
Identifier
Ja
1
CopyIndicator
KopiIndikator
Indicator
Aftales
0..1
UUID
UniversalUnikID
Identifier
Ja
0..1
IssueDate
UdstedelsesDato
Date
Ja
0..1
XPath
XPath
Text
Ja
0..n

Underklasser i klassen CreditNoteDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
Attachment
Vedhæftet
Ja
0..1
3.3.3.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn
ID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Identifikation for det dokument, der refereres til.
Eksempel
428.34

CopyIndicator

Feltnavn
KopiIndikator
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Indicator
Definition
Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (true) eller originalen (false).
Eksempel
false

UUID

Feltnavn
UniversalUnikID
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )

IssueDate

Feltnavn
UdstedelsesDato
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Date
Definition
Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.
Eksempel
2006-09-01

XPath

Feltnavn
XPath
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
Text
Definition
Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.
Eksempel
/DocumentReference[ID='428.22']

Klasse specifikationer

Attachment

Klassenavn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Attachment
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Se afsnit
3.3.3.1

Ekskluderede klasser og felter i CreditNoteDocumentReference (DokumentReference)

Navn
DK-Navn
Type
DocumentTypeCode
DokumentTypeKode
Felt
DocumentType
DokumentType
Felt

3.3.3.1. Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment

BD544_19_21.jpg Size: (299 X 45)

Attachment (Vedhæftet) specifikation

Navn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 )

Eksempel

BD544_19_22.jpg Size: (476 X 32)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject
IndlejretDokument
Binary Object
Aftales
0..1

Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
ExternalReference
EksternReference
Ja
0..1
G30 3.41

Felt specifikationer

EmbeddedDocumentBinaryObject

Feltnavn
IndlejretDokument
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Binary Object
Definition
Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt.
Afhængigheder
../ExternalReference

Klasse specifikationer

ExternalReference

Klassenavn
EksternReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
ExternalReference
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet
Afhængigheder
../EmbeddedDocumentBinaryObject
Se afsnit
G30 3.41

Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)

Ingen

3.3.4. Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference

BD544_19_23.jpg Size: (338 X 143)

SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn
DokumentReference
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
ID
ID
Identifier
Aftales
1
CopyIndicator
KopiIndikator
Indicator
Aftales
0..1
UUID
UniversalUnikID
Identifier
Aftales
0..1
IssueDate
UdstedelsesDato
Date
Aftales
0..1
XPath
XPath
Text
Aftales
0..n

Underklasser i klassen SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
Attachment
Vedhæftet
Aftales
0..1
3.3.4.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn
ID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Aftales
Datatype
Identifier
Definition
Identifikation for det dokument, der refereres til.
Eksempel
428.34

CopyIndicator

Feltnavn
KopiIndikator
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Indicator
Definition
Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (true) eller originalen (false).
Eksempel
false

UUID

Feltnavn
UniversalUnikID
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Identifier
Definition
Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )

IssueDate

Feltnavn
UdstedelsesDato
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Date
Definition
Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.
Eksempel
2006-09-01

XPath

Feltnavn
XPath
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Aftales
Datatype
Text
Definition
Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.
Eksempel
/DocumentReference[ID='428.22']

Klasse specifikationer

Attachment

Klassenavn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Attachment
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Se afsnit
3.3.4.1

Ekskluderede klasser og felter i SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference)

Navn
DK-Navn
Type
DocumentTypeCode
DokumentTypeKode
Felt
DocumentType
DokumentType
Felt

3.3.4.1. Invoice. BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment

BD544_19_24.jpg Size: (299 X 48)

Attachment (Vedhæftet) specifikation

Navn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 )

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject
IndlejretDokument
Binary Object
Aftales
0..1

Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
ExternalReference
EksternReference
Aftales
0..1
G30 3.41

Felt specifikationer

EmbeddedDocumentBinaryObject

Feltnavn
IndlejretDokument
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Binary Object
Definition
Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt.
Afhængigheder
../ExternalReference

Klasse specifikationer

ExternalReference

Klassenavn
EksternReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
ExternalReference
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet
Afhængigheder
../EmbeddedDocumentBinaryObject
Se afsnit
G30 3.41

Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)

Ingen

3.3.5. Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference

BD544_19_25.jpg Size: (297 X 144)

ReminderDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn
DokumentReference
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

Eksempel

BD544_19_26.jpg Size: (476 X 60)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
ID
ID
Identifier
Ja
1
CopyIndicator
KopiIndikator
Indicator
Aftales
0..1
UUID
UniversalUnikID
Identifier
Ja
0..1
IssueDate
UdstedelsesDato
Date
Ja
0..1
XPath
XPath
Text
Ja
0..n

Underklasser i klassen ReminderDocumentReference (DokumentReference)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
Attachment
Vedhæftet
Ja
0..1
3.3.5.1

Felt specifikationer

ID

Feltnavn
ID
Alternativ term
 
Brug
1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Identifikation for det dokument, der refereres til.
Eksempel
428.34

CopyIndicator

Feltnavn
KopiIndikator
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Indicator
Definition
Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (true) eller originalen (false).
Eksempel
false

UUID

Feltnavn
UniversalUnikID
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Identifier
Definition
Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til.
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 )

IssueDate

Feltnavn
UdstedelsesDato
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Date
Definition
Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt.
Eksempel
2006-09-01

XPath

Feltnavn
XPath
Alternativ term
 
Brug
0..n
Afløftes
Ja
Datatype
Text
Definition
Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans.
Eksempel
/DocumentReference[ID='428.22']

Klasse specifikationer

Attachment

Klassenavn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
Attachment
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Se afsnit
3.3.5.1

Ekskluderede klasser og felter i ReminderDocumentReference (DokumentReference)

Navn
DK-Navn
Type
DocumentTypeCode
DokumentTypeKode
Felt
DocumentType
DokumentType
Felt

3.3.5.1. Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment

BD544_19_27.jpg Size: (299 X 45)

Attachment (Vedhæftet) specifikation

Navn
Vedhæftet
Alternativ term
 
Definition
Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument).
Se i øvrigt
OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 )

Eksempel

BD544_19_28.jpg Size: (476 X 32)

Felter

UBL-Navn
DK-Navn
Datatype
Afløftes
Brug
EmbeddedDocumentBinaryObject
IndlejretDokument
Binary Object
Aftales
0..1

Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet)

UBL-Navn
DK-Navn
Afløftes
Brug
Reference
ExternalReference
EksternReference
Ja
0..1
G30 3.41

Felt specifikationer

EmbeddedDocumentBinaryObject

Feltnavn
IndlejretDokument
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Aftales
Datatype
Binary Object
Definition
Indeholder et indlejret dokument som et BLOB.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt.
Afhængigheder
../ExternalReference

Klasse specifikationer

ExternalReference

Klassenavn
EksternReference
Alternativ term
 
Brug
0..1
Afløftes
Ja
Datatype
ExternalReference
Definition
Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret.
Forretningsregel
Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet
Afhængigheder
../EmbeddedDocumentBinaryObject
Se afsnit
G30 3.41

Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet)

Ingen

3.4. Invoice.DespatchDocumentReference

BD544_19_29.jpg Size: (293 X 142)

DespatchDocumentReference (DokumentReference) specifikation

Navn