Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0046
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kosttilskud1)

I medfør af § 7, § 16, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter kosttilskud. Kosttilskud kan kun sælges eller på anden måde overgives til forbrugeren i færdigpakket form.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på lægemidler, jf. lægemiddellovens § 2.

§ 2. Ved kosttilskud forstås i denne bekendtgørelse fødevarer, der

1) har til formål at supplere den normale kost,

2) er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller kombinerede, og

3) markedsføres i dosisform, f.eks. kapsler, pastiller, tabletter, piller og andre lignende former, pulverbreve, væskeampuller, dråbedispenseringsflasker og andre lignende former for væsker og pulvere beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder.

Sammensætning

§ 3. Kun de vitaminer og mineraler, der er opført i bilag 1, kan anvendes til fremstilling af kosttilskud og kun i de mængder, der ligger indenfor grænseværdierne.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde, når forholdene taler herfor, meddele dispensation fra de i stk.1 nævnte grænseværdier.

§ 4. Kun de kilder til vitaminer og mineraler, der er anført i bilag 2 kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud.

Stk. 2. For de stoffer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, og for hvilke der er fastsat renhedskriterier i henhold til Positivlisten2), gælder de i Positivlisten fastsatte renhedskriterier.

Anmeldelse

§ 5. Produkter, der ønskes markedsført som kosttilskud, skal anmeldes til den lokale fødevareregion. Anmeldelsen sker ved, at den ansvarlige for første afsætning i Danmark senest samtidig med markedsføring indsender en model af den mærkning, der anvendes for varen.

Stk. 2. For kosttilskud med andre indholdsstoffer end vitaminer og mineraler skal der herudover indsendes oplysning om produktets formål og sammensætning, herunder koncentrationsforhold og fremstillingsmetoder. For vegetabilske og animalske kilder skal det desuden oplyses, hvilken del af planten eller dyret der er anvendt, samt ekstraktionsforhold.

Stk. 3. Tilsætningsstoffer, der anvendes i kosttilskud, skal være godkendt i henhold til reglerne i bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til fødevarer.

Stk. 4. Alle ændringer i de anmeldte oplysninger samt tilbagetrækning af produkter fra markedet skal meddeles den lokale fødevareregion.

Mærkning og markedsføring

§ 6. Kosttilskud skal være forsynet med følgende oplysninger:

1) varebetegnelsen kosttilskud,

2) navnet på de kategorier af næringsstoffer eller stoffer, der kendetegner produktet, eller en angivelse af arten af disse næringsstoffer eller stoffer,

3) såvel det danske som det latinske navn, herunder author navn, for ingredienser bestående af droger,

4) den anbefalede daglige dosis,

5) en advarsel om ikke at indtage en højere dosis end den angivne anbefalede daglige dosis,

6) en angivelse af, at kosttilskud ikke bør træde i stedet for varieret kost,

7) en angivelse af, at produkterne bør opbevares uden for små børns rækkevidde, og

8) påskriften »Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn under 1 år«, medmindre andet er fastsat af Fødevarestyrelsen, f.eks. i form af en dispensation.

Stk. 2. Kosttilskud skal herudover opfylde de generelle mærkningsbestemmelser.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde, når forholdene taler herfor, meddele dispensation fra stk.1, nr. 3.

§ 7. Mængden af de næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, som kosttilskuddet indeholder, skal anføres i mærkningen i numerisk form. De enheder, der skal benyttes for vitaminer og mineraler, er anført i bilag 1.

Stk. 2. Mængden af de anførte næringsstoffer eller andre stoffer skal angives i forhold til den i mærkningen anbefalede daglige dosis.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte værdier skal være gennemsnitsværdier fastsat på grundlag af producentens analyse af produktet.

Stk. 4. Oplysninger om vitaminer og mineraler skal ligeledes angives i procent af de referenceværdier for anbefalet daglig tilførsel (ADT), der er anført i bilag 3. Procentdelen kan tillige angives grafisk.

Stk. 5. For de vitaminer og mineraler, anført i bilag 3, hvor der ikke er fastlagt ADT, anføres »ikke fastlagt« i stedet for procentdelen af ADT.

§ 8. Det er ikke tilladt ved mærkning og præsentation af samt reklame for kosttilskud at anføre eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer.

Straffebestemmelser

§ 9. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, og §§ 2-8 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 683 af 21. juli 2003 om kosttilskud.

Stk. 3. Kosttilskud, der opfylder kravene i bilag 3 til ADT for voksne samt børn fra 11 år og derover i bekendtgørelse nr. 683 af 21. juli 2003, kan sælges til og med den 30. oktober 2012.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2009

Esben Egede Rasmussen

/ Anette Flensborg


Bilag 1

Vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud

Næringsstof
Minimumsindhold pr. anbefalet daglig dosis
Maksimumsindhold pr. anbefalet daglig dosis
Vitaminer
   
Vitamin A (µg)
250
1500
Vitamin D (µg)
1,5
10
Vitamin E (mg)
3
41
Vitamin K (µg)
20
150
Vitamin C (mg)
20
90
Thiamin-B1 (mg)
0,5
2,25
Riboflavin-B2 (mg)
0,5
2,6
Niacin (mg)
5
30
Vitamin B6 (mg)
0,5
3
Folsyre (µg)
60
400
Vitamin B12 (µg)
0,5
9
Biotin (µg)
45
225
Pantothensyre (mg)
2
15
     
Mineraler
   
Kalium
   
Natrium
   
Chlorid
   
Calcium (mg)
250
1500
Phosphor (mg)
250
1500
Magnesium (mg)
90
600
Jern (mg)
4
27
Zink (mg)
4
22,5
Kobber (mg)
0,5
3
Mangan (mg)
1
5
Fluorid
   
Selen (µg)
15
125
Chrom (µg)
15
125
Molybdæn (µg)
45
250
Jod (µg)
45
225
Bor (mg)
   
Silicium (mg)
   


Bilag 2

Kilder til vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud

Næringsstof
Kilde
VITAMINER
 
Vitamin A
Retinol
 
Retinylacetat
 
Retinylpalmitat
 
Betacaroten
Vitamin D
Cholecalciferol
 
Ergocalciferol
Vitamin E
D-α-tocopherol
 
DL-α-tocopherol
 
D-α-tocopherylacetat
 
DL-α-tocopherylacetat
 
D-α-tocopherylsuccinat
 
Blandede tocopheroler*
 
Tocotrienoltocopherol**
Vitamin K
Phylloquinon (phytomenadion )
 
Menaquinon***
Vitamin B1 (Thiamin)
Thiaminhydrochlorid
 
Thiaminmononitrat
 
Thiaminmonophosphatchlorid
 
Thiaminpyrophosphatchlorid
Vitamin B2 (Riboflavin)
Riboflavin
 
Riboflavin-5’-phosphat, natrium
Niacin
Nikotinsyre
 
Nikotinamid
 
Inositolhexanicotinat (inositolhexaniacinat)
Pantothensyre
Calcium-D-pantothenat
 
Natrium-D-pantothenat
 
Dexpantothenol
 
Pantethin
Vitamin B6
Pyridoxinhydrochlorid
 
Pyridoxin-5’-phosphat
 
Pyridoxal-5’-phosphat
Folat
Pteroylmonoglutaminsyre
 
Calcium-L-methylfolat
Vitamin B12
Cyanocobalamin
 
Hydroxycobalamin
 
5’-deoxyadenosylcobalamin
 
Methylcobalamin
Biotin
D-Biotin
Vitamin C
L-Ascorbinsyre
 
Natrium-L-ascorbat
 
Calcium-L-ascorbat****
 
Kalium-L-ascorbat
 
L-ascorbyl-6-palmitat
 
Magnesium-L-ascorbat
 
Zink-L-ascorbat
MINERALER
 
 
Calciumacetat
 
Calcium-L-ascorbat
 
Calciumbisglycinat
 
Calciumcarbonat
 
Calciumchlorid
 
Calciumcitratmalat
 
Calciumsalte af citronsyre
 
Calciumgluconat
 
Calciumglycerophosphat
 
Calciumlactat
 
Calciumpyruvat
 
Calciumsalte af orthophosphorsyre
 
Calciumsuccinat
 
Calciumhydroxid
 
Calcium-L-lysinat
 
Calciummalat
 
Calciumoxid
 
Calcium-L-pidolat
 
Calcium-L-threonat
 
Calciumsulfat
 
Magnesiumacetat
 
Magnesium-L-ascorbat
 
Magnesiumbisglycinat
 
Magnesiumcarbonat
 
Magnesiumchlorid
 
Magnesiumsalte af citronsyre
 
Magnesiumgluconat
 
Magnesiumglycerophosphat
 
Magnesiumsalte af orthophosphorsyre
 
Magnesiumlactat
 
Magnesium-L-lysinat
 
Magnesiumhydroxid
 
Magnesiummalat
 
Magnesiumoxid
 
Magnesium-L-pidolat
 
Magnesiumkaliumcitrat
 
Magnesiumpyrovat
 
Magnesiumsuccinat
 
Magnesiumsulfat
 
Magnesiumtaurat
 
Magnesiumacetyltaurat
 
Ferrocarbonat
 
Ferrocitrat
 
Ferriammoniumcitrat
 
Ferrogluconat
 
Ferrofumarat
 
Natriumferridiphosphat
 
Ferrolactat
 
Ferrosulfat
 
Ferridiphosphat (ferripyrophosphat)
 
Ferrisaccharat
 
Jern (carbonyl + elektrolytisk + hydrogenreduceret)
 
Ferrobisglycinat
 
Ferro-L-pidolat
 
Ferrophosphat
 
Jern(II)taurat
 
Cupricarbonat
 
Cupricitrat
 
Cuprigluconat
 
Cuprisulfat
 
Kobber-L-aspartat
 
Kobberbisglycinat
 
Kobber-lysin-complex
 
Kobber(II)oxid
 
Natriumjodid
 
Natriumjodat
 
Kaliumjodid
 
Kaliumjodat
 
Zinkacetat
 
Zink-L-ascorbat
 
Zink-L-aspartat
 
Zinkbisglycinat
 
Zinkchlorid
 
Zinkcitrat
 
Zinkgluconat
 
Zinklactat
 
Zink-L-lysinat
 
Zinkmalat
 
Zink-mono-L-methioninsulfat
 
Zinkoxid
 
Zinkcarbonat
 
Zink-L-pidolat
 
Zinkpicolinat
 
Zinksulfat
 
Manganoascorbat
 
Mangan-L-aspartat
 
Manganobisglycinat
 
Manganocarbonat
 
Manganochlorid
 
Manganocitrat
 
Manganogluconat
 
Manganoglycerophosphat
 
Manganopidolat
 
Manganosulfat
 
Natriumbicarbonat
 
Natriumcarbonat
 
Natriumchlorid
 
Natriumcitrat
 
Natriumgluconat
 
Natriumlactat
 
Natriumhydroxid
 
Natriumsalte af orthophosphorsyre
 
Kaliumbicarbonat
 
Kaliumcarbonat
 
Kaliumchlorid
 
Kaliumcitrat
 
Kaliumgluconat
 
Kaliumglycerophosphat
 
Kaliumlactat
 
Kaliumhydroxid
 
Kalium-L-pidolat
 
Kaliummalat
 
Kaliumsalte af orthophosphorsyre
 
L-selenmethionin
 
Selenberiget gær*****
 
Selensyrling
 
Natriumselenat
 
Natriumhydrogenselenit
 
Natriumselenit
 
Chrom(III)chlorid
 
Chrom(III)lactat, trihydrat
 
Chromnitrat
 
Chrompicolinat
 
Chrom(III)sulfat
 
Ammoniummolybdat (molybdæn VI)
 
Kaliummolybdat (molybdæn VI)
 
Natriummolybdat (molybdæn VI)
 
Calciumfluorid
 
Kaliumfluorid
 
Natriumfluorid
 
Natriummonofluorphosphat
 
Borsyre
 
Natriumborat
 
Cholinstabiliseret orthosiliciumsyre
 
Siliciumdioxid
 
Kiselsyre******
*
Alpha-tocophero <20 %, beta-tocopherol <10 %, gamma-tocopherol 50-70 % og delta-tocopherol 10-30 %.
   
**
Typisk indhold af individuelle tocopheroler og tocotrienoler:
 
- 115 mg/g alpha-tocopherol (101 mg/g minimum)
- 5 mg/g beta-tocopherol (<1 mg/g minimum)
- 45 mg/g gamma-tocopherol (25 mg/g minimum)
- 12 mg/g delta-tocopherol (3 mg/g minimum)
- 67 mg/g alpha-tocotrienol (30 mg/g minimum)
- <1mg/g beta-tocotrienol (1mg/g minimum)
- 82 mg/g gamma-tocotrienol (45 mg/g minimum)
- 5 mg/g delta-tocotrienol (<1 mg/g minimum).
   
***
Menaquinon forekommer primært som menaquinon-7 og i mindre omfang menaquinon-6.
   
****
Kan indeholde højst 2 % threonat.
   
*****
Selenberiget gær, der er fremstillet ved dyrkning med forekomst af natriumselenit som selenkilde, og som i tørret form som markedsført højst indeholder 2,5 mg Se/g. Den fremherskende organiske selenforbindelse, der forekommer i gæren, er selenmethionin (60-85 % af det samlede ekstraherede selen i produktet). Indholdet af andre organiske selen-forbindelser, herunder selencystin, må højst udgøre 10 % af det samlede ekstraherede selen. Indholdet af uorganisk selen må normalt højst udgøre 1 % af det samlede ekstraherede selen.
   
******
I form af kiselgel.


Bilag 3

Vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og den anbefalede daglige tilførsel (ADT)

Vitaminer
Børn 1-10 år
Voksne samt børn fra 11 år og derover
Vitamin A1)  (µg)
400
800
Vitamin D (µg)
10
5
Vitamin E2)  (mg)
5
12
Vitamin K (µg)
30
75
Vitamin C (mg)
40
80
Thiamin (mg)
0,7
1,1
Riboflavin (mg)
0,8
1,4
Niacin3)  (mg)
9
16
Vitamin B6 (mg)
0,8
1,4
Folsyre (µg)
75
200
Vitamin B12 (µg)
1
2,5
Biotin (µg)
8
50
Pantothensyre (mg)
2
6
     
Mineraler
   
Kalium (mg)
 
2 000
Chlorid (mg)
 
800
Calcium (mg)
600
800
Phosphor (mg)
470
700
Magnesium (mg)
85
375
Jern (mg)
8
14
Zink (mg)
5
10
Kobber (mg)
0,34
1
Mangan (mg)
1,2
2
Fluorid (mg)
 
3,5
Selen (µg)
20
55
Chrom (µg)
11
40
Molybdæn (µg)
17
50
Jod (µg)
70
150

1) 1 retinolækvivalent (RE) =1 µg retinol eller 2 µg β-caroten fra kosttilskud eller 12 µg β-caroten fra kosten.

2) 1 alpha-tocopherolækvivalent (alpha-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.

3) 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EU-Tidende 2002, L 183, s. 51), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår listerne over vitaminer og mineraler og former heraf, der kan tilsættes til fødevarer, herunder kosttilskud (EU-Tidende 2009, L 314, s. 36).

2) Positivliste. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer, Fødevarestyrelsen.