Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2009

Forslag

til

Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

(Ændring af status for Danmarks Designskole, udmøntning af aftale om fusion af visse uddannelsesinstitutioner m.v.)

§ 1

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Loven gælder for følgende statslige institutioner under Kulturministeriet, der giver uddannelse på de kunstneriske fagområder: Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Statens Teaterskole, Den Danske Filmskole og Danmarks Designskole.

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre statslige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af loven.

Stk. 3. Loven gælder også for institutioner, der måtte opstå som følge af fusioner mellem to eller flere af institutionerne nævnt i stk. 1.«

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Danmarks Designskole har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.«

3. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har ud over de opgaver, der fremgår af stk. 1, til opgave at uddanne skuespillere. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole kan herudover give uddannelse i andre fag inden for scenekunstområdet.«

4. I § 6 ændres »teaterområdet« til: »scenekunstområdet«.

5. §§ 7 a og 7 b ophæves.

6. I § 13 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Designskolen Kolding og Danmarks Designskole kan opkræve et gebyr fra deres studerende til dækning af forbrug af fællesmaterialer.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter regler om opkrævning og regulering af gebyr efter stk. 4.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Folketinget, den 8. december 2009

Thor Pedersen

/ Jens Vibjerg