Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift på kartofler

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Ved salg af læggekartofler og spisekartofler af dansk avl samt industrikartofler, der ikke forarbejdes i Danmark, skal betales en afgift på 0,40 kr. pr. 100 kg.

Stk. 2. Ved anvendelsen af kartofler af dansk avl til industriel forarbejdning i Danmark skal ligeledes betales en afgift på 0,40 kr. pr. 100 kg.

§ 2. Ved salg forstås i denne bekendtgørelse enhver form for overdragelse mod vederlag, herunder fordeling og levering.

§ 3. Afgiftspligten efter § 1, stk. 1, påhviler

1) kartoffelcentraler, kartoffelpakkerier og kartoffelavlere, der i medfør af bekendtgørelse om kartofler, er autoriseret som sorterevirksomhed for læggekartofler og spisekartofler,

2) virksomheder, der er autoriseret, godkendt eller registreret i medfør af bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer, og som klassificerer og emballerer spisekartofler,

3) virksomheder, der er afgiftspligtige efter nr. 1 og 2, samt ikke-autoriserede virksomheder og kartoffelavlere, der sælger industri-, spise- eller læggekartofler, der ikke forarbejdes eller anvendes i Danmark, og

4) fysiske eller juridiske personer, der sælger spisekartofler af egen avl eller avl fra nærliggende bedrifter, direkte til forbrugeren.

§ 4. Afgiftspligten efter § 1, stk. 2, påhviler den pågældende forarbejdningsvirksomhed.

§ 5. Afgift for læggekartofler og spisekartoflerskal betales første gang, de sælges fra en afgiftspligtig virksomhed, jf. § 3, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 2. Afgift på industri-, spise- eller læggekartofler, der ikke forarbejdes eller anvendes i Danmark, jf. § 3, nr. 3, skal betales første gang, kartoflerne sælges til en udenlandsk modtager, medmindre afgiften allerede er pålagt en virksomhed i medfør af § 3, nr. 1 og 2.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også ved salg til driftsmæssigt adskilte enheder inden for samme virksomhed.

§ 6. Afgiftsbeløbet skal fremgå af salgsafregningen.

§ 7. Virksomheder og kartoffelavlere, der er afgiftspligtige efter § 3, nr. 1-3, skal hvert år pr. 31. december udarbejde en opgørelse over køb, salg og anden anvendelse af kartofler i de foregående 12 måneder.

Stk. 2. Opgørelsens overensstemmelse med virksomhedens regnskaber skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af en driftsøkonomisk jordbrugskonsulent godkendt som særligt sagkyndig efter reglerne om støtteordning for yngre jordbrugere.

Stk. 3. Hvis afgiftsgrundlaget er på 20.000 hkg. eller derunder, kan attestationen erstattes af en skriftlig erklæring fra den afgiftspligtige.

Stk. 4. Opgørelsen skal senest den 10. maj indsendes til Kartoffelafgiftsfonden, c/o Fællessekretariatet, Grindstedvej 55, 7184 Vandel.

§ 8. Virksomheder, der er afgiftspligtige efter § 4 skal hvert år pr. 30. juni udarbejde en opgørelse over køb, salg og anden anvendelse af kartofler i de foregående 12 måneder. Opgørelsen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Opgørelsen skal senest den 10. september indsendes til Kartoffelafgiftsfonden, c/o Fællessekretariatet, Grindstedvej 55, 7184 Vandel.

§ 9. Fysiske eller juridiske personer, der sælger spisekartofler af egen avl eller avl fra nærliggende bedrifter, skal

1) anmelde dette skriftligt til Kartoffelafgiftsfonden og

2) udarbejde en opgørelse pr. 31. december over areal samt køb, salg og anden anvendelse af kartofler i de foregående 12 måneder.

Stk. 2. Opgørelsen skal senest den 10. marts indsendes til Kartoffelafgiftsfonden, c/o Fællessekretariatet, Grindstedvej 55, 7184 Vandel.

§ 10. Kartoffelafgiftsfonden kan efter skriftlig ansøgning godkende, at en virksomhed fraviger datoen for udarbejdelse af opgørelse til fonden og i stedet overholder datoen for virksomhedens regnskabsafslutning.

Stk. 2. Opgørelsen skal indsendes til Kartoffelafgiftsfonden senest 90 dage efter regnskabsperiodens afslutning.

§ 11. Forfaldne afgifter skal indbetales til Kartoffelafgiftsfonden samtidig med indsendelse af de opgørelser, der er nævnt i §§ 7-9.

Stk. 2. Hvis det fremgår af opgørelsen til Kartoffelafgiftsfonden, at afgiftsbeløbet er på 100 kr. eller derunder, skal beløbet ikke indbetales til fonden.

§ 12. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter bemyndigelseslovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 13. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder for de i § 12 nævnte rentebeløb.

§ 14. Overtrædelse af §§ 7-9, og § 11 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer, m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 973 af 4. december 2003 om produktionsafgift på kartofler.

FødevareErhverv, den 8. december 2009

Arent B. Josefsen

/ Elisabeth Demandt