Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udviklingskontrakt, drift og tilsyn
Kapitel 2 Centerråd
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd

I medfør af § 9 d og § 9 f, stk. 3, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, som ændret ved lov nr. 1100 af 30. november 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Udviklingskontrakt, drift og tilsyn

§ 1. Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, indgår en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, udarbejder udviklingskontrakten under inddragelse af de uddannelsesinstitutioner, der medvirker i det pågældende VEU-center.

Stk. 3 . Udviklingskontrakten løber for en periode på 2 år, hvorefter der indgås en ny udviklingskontrakt.

Stk. 4 . Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, følger op på udviklingskontrakten og afrapporterer årligt til Undervisningsministeriet.

Stk. 5. Udviklingskontrakten indeholder mål og resultatkrav for VEU-centrets opgaver og samarbejde til opfyldelse af VEU-centrenes formål.

Stk. 6. Den årlige handleplan for VEU-centrets virke indgår som en del af grundlaget for udviklingskontrakten og opfølgning herpå.

§ 2 . Bestyrelsen for en uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, er over for Undervisningsministeriet ansvarlig for VEU-centrets drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2 . Undervisningsministeriet fører tilsyn med VEU-centrene og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette brug.

Kapitel 2

Centerråd

§ 3. Centerrådets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Centerrådet vælger en formand og næstformand, formandskabet, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer. Repræsentanten i centerrådet for den institution, som varetager VEU-centerfunktionen, skal indgå i formandskabet enten som formand eller næstformand.

Stk. 3 . Formandskabet har til opgave at forberede centerrådets møder.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen, som varetager VEU-centerfunktionen, varetager sekretariatsfunktionen for centerrådet.

§ 4 . Centerrådet mødes så ofte, at det kan opfylde sine formål og varetage sine aktuelle og kommende opgaver. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 3 af centerrådets medlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 2 . Centerrådet udarbejder en forretningsorden. Forretningsorden og en oversigt over centerrådets medlemmer skal offentliggøres på hjemmesiden for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen.

Stk. 3. Centerrådets beslutninger optages i et referat.

Stk. 4. Centerrådets mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres tilgængeligt på hjemmesiden for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen.

§ 5. Centerrådet har bl.a. til opgave, at

1) rådgive bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, der varetager VEU-centerfunktionen, om VEU-centrets virke,

2) påse, at alle de medvirkende institutioner i VEU-centret bidrager til at løse VEU-centrets opgaver,

3) afgive indstilling til bestyrelsen på den institution, som varetager VEU-centerfunktionen, om den årlige handleplan for VEU-centrets virke,

4) afgive indstilling til bestyrelsen på den institution, som varetager VEU-centerfunktionen, om den årlige beretning til VEU-rådet om det regionale samspil m.v.,

5) udtale sig til undervisningsministeren om, hvorvidt uddannelsesinstitutionen skal fratages VEU-centerfunktionen, fordi institutionen ikke varetager funktionen tilfredsstillende og

6) sikre, at information om uddannelsesinstitutionernes tilknytning til et VEU-center gøres tilgængelig på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. De første centerråd, jf. § 3, skal være nedsat snarest efter etableringen af VEU-centrene 1. januar 2010, dog senest 15. februar 2010. Funktionsperioden for de første centerråd løber indtil 30. april 2014.

Undervisningsministeriet, den 10. december 2009

Bertel Haarder

/ Villy Hovard Pedersen