Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

I henhold til § 11 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000 og § 4 i lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole fastsættes:

§ 1. Følgende uddannelsesinstitutioner har et aftagerpanel:

1) Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole

2) Arkitektskolen Aarhus

3) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

4) Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole

5) Danmarks Designskole

6) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

7) Det Jyske Musikkonservatorium

8) Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

9) Rytmisk Musikkonservatorium

10) Statens Teaterskole

11) Den Danske Filmskole

12) Danmarks Biblioteksskole

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

§ 2. Aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Stk. 2. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet.

Stk. 3. Aftagerpanelet kan afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.

Stk. 4. Aftagerpanelets anbefalinger og institutionens opfølgning herpå indgår i institutionens årlige rapportering til ministeriet.

Stk. 5. Formændene for aftagerpanelerne kan afgive fælles anbefalinger til kulturministeren på tværs af et uddannelsesområde.

Stk. 6. Aftagerpanelet kommenterer årligt beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede fra uddannelsesinstitutionen.

§ 3. Aftagerpanelet består af 5-7 eksterne medlemmer, som repræsenterer aftagerne af de færdiguddannede. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i den pågældende institutions uddannelsesområde og de ansættelsesområder, som uddannelsesområdet giver adgang til. Medlemmerne udpeges på grundlag af deres personlige egenskaber samt erfaring med og viden om det pågældende arbejdsmarked, herunder - hvis det er muligt - det internationale arbejdsmarked.

Stk. 2. Kulturministeren udpeger formanden. Rektor og formanden udpeger sammen de øvrige medlemmer efter drøftelse med Kulturministeriet.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år. Udtræder et medlem af aftagerpanelet, udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden. Medlemmerne kan genudpeges én gang.

Stk. 4. Formanden indkalder aftagerpanelet til møde mindst 3 gange årligt, samt efter behov.

Stk. 5. Rektor deltager i aftagerpanelets møder.

§ 4. Formanden deltager i skole- og konservatorierådsmøder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling, dog mindst to gange årligt.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2010.

Stk.2. Bekendtgørelse nr. 1001 af 7. oktober 2008 om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner ophæves.

Kulturministeriet, den 11. december 2009

Carina Christensen

/ Pernille Lindberg