Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Almindelige bestemmelser

Kapitel 2   7-trinsskalaen m.v

Kapitel 3   Bedømmelse m.v.

Kapitel 4   Beståkrav m.v.

Kapitel 5   Eksamensbeviser

Kapitel 6   Krav til studieordningen

Kapitel 7   Andre regler

Kapitel 8   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

I henhold til § 10, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 1 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, og § 3, stk. 1, nr. 2 og § 7, stk. 1, i lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører uddannelser ved følgende institutioner:

1) Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole

2) Arkitektskolen Aarhus

3) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

4) Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole

5) Danmarks Biblioteksskole

6) Danmarks Designskole

7) Designskolen Kolding

8) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet

9) Det Jyske Musikkonservatorium

10) Rytmisk Musikkonservatorium

11) Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

7-trinsskalaen m.v

§ 2. Ved de prøver og eksaminer, hvor der i henhold til uddannelsesbekendtgørelserne gives karakterer, skal den studerende bedømmes individuelt efter følgende karakterskala (7-trins-skalaen), jf. dog stk. 3 og 4:

12:
For den fremragende præstation.
10:
For den fortrinlige præstation.
7:
For den gode præstation.
4:
For den jævne præstation.
02:
For den tilstrækkelige præstation.
00:
For den utilstrækkelige præstation.
-3:
For den ringe præstation.

Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 3. Bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået« kan anvendes efter reglerne i bekendtgørelserne om uddannelserne.

Stk. 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået« finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen »Godkendt/Ikke godkendt«.

§ 3. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

§ 4. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

§ 5. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

§ 6. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

§ 7. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

§ 8. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

§ 9. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Kapitel 3

Bedømmelse m.v.

§ 10. Bedømmelse af præstationer skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag/element (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning).

§ 11. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder de mål for faget/fagelementet, som er fastsat i bekendtgørelserne om uddannelserne, studieordninger mv.

Stk. 2. Institutionen fastsætter i studieordningen præcise målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen, jf. §§ 3-9, for de enkelte fag/fagelementer, som afsluttes med en prøve.

§ 12. Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Stk. 2. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Stk. 3. Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.

§ 13. Medvirker flere eksaminatorer eller flere censorer ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Stk. 2. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om karakteren, giver eksaminatorgruppen og censorgruppen hver en karakter. Hvis der ikke er enighed inden for eksaminatorgruppen eller censorgruppen om karakteren, giver hver eksaminator eller censor en karakter. Hver gruppes karakter er gennemsnittet af de afgivne karakterer inden for gruppen afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af eksaminatorgruppens og censorgruppens karakterer. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censorgruppen har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Stk. 3. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er bedømmelsen »Bestået«, hvis mindst halvdelen af bedømmerne, heraf mindst en censor, giver denne bedømmelse.

§ 14. Det kan fastsættes i studieordningen, at en karakter består af flere delkarakterer for forskellige præstationer (delprøver). I så fald er karakteren gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at delkaraktererne tæller med forskellig vægt, når den samlede karakter skal fastsættes. I så fald er karakteren summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene og herefter afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer.

Kapitel 4

Beståkrav m.v.

§ 15. En prøve er bestået, når den studerende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen »Bestået«. En bestået prøve kan ikke tages om, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Består en prøve af flere delprøver, skal karakteren for den samlede prøve, jf. § 14, være mindst 02. Hvis den samlede prøve er bestået, kan delprøver med karakteren 00 eller -3 ikke tages om, jf. dog stk. 3. Selv om den samlede prøve ikke er bestået, kan delprøver med karakteren 02 eller derover ikke tages om, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Det kan fastsættes i studieordningen, at der ved en eller flere delprøver, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

Stk. 4. Det kan fastsættes i studieordningen, at to eller flere prøver skal bestås i samme eksamenstermin.

§ 16. Det kan fastsættes i studieordningen, at to eller flere prøver bestås på et samlet karaktergennemsnit. I så fald skal gennemsnittet være mindst 2,0 uden oprunding.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at en prøve med karakteren 00 eller -3 ikke kan tages om, hvis prøven er bestået efter regler fastsat efter stk. 1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Det kan fastsættes i studieordningen, at der ved en eller flere prøver, der bestås på et samlet karaktergennemsnit, jf. stk. 1, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

Stk. 4. Det kan fastsættes i studieordningen, at de enkelte karakterer, der indgår i et samlet karaktergennemsnit, jf. stk. 1, tæller med forskellig vægt ved beregningen af gennemsnittet. I så fald er gennemsnittet summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.

§ 17. Det fastsættes i studieordningen, hvilke karakterer der indgår i det samlede eksamensresultat.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient. Ved beregningen af gennemsnitskvotienten medtages én decimal. Ved beregningen indgår ikke fag/fagelementer, hvor der er anvendt bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.

Stk. 3. Det kan fastsættes i studieordningen, at de enkelte karakterer, der indgår i det samlede eksamensresultat, tæller med forskellig vægt ved beregningen af gennemsnitskvotienten. I så fald er gennemsnitskvotienten summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.

§ 18. En eksamen er bestået, når gennemsnitskvotienten, jf. § 17, stk. 2 og 3, er mindst 2,0 uden oprunding, og når alle prøver, der bedømmes med »Bestået/Ikke bestået«, er bestået. Hvis der er fastsat særlige beståkrav i studieordningen efter §§ 15 og 16, skal de tillige være opfyldt. Hvis der ikke beregnes en gennemsnitskvotient, skal alle prøver, der indgår i eksamen, være bestået, jf. §§ 15 og 16.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at der ved en eller flere prøver, som indgår i gennemsnitskvotienten, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

Kapitel 5

Eksamensbeviser

§ 19. På eksamensbeviser skal der ved hver karakter efter 7-trins-skalaen tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, jf. bilag 2.

Stk. 2. Udsteder institutionen dokumentation for beståede dele af uddannelsen til studerende, som forlader uddannelsen uden at have gennemført den, jf. institutionens uddannelsesbekendtgørelse, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Krav til studieordningen

§ 20. I studieordningen for den enkelte uddannelse fastsættes:

1) Præcise målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen for de enkelte fag/fagelementer, som afsluttes med en prøve, jf. § 11, stk. 2.

2) Eventuelle regler om delprøver, jf. § 14.

3) Eventuelle regler om, at der ved en eller flere delprøver skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen, jf. § 15, stk. 3.

4) Eventuelle regler om, at to eller flere prøver skal bestås i samme eksamenstermin, jf. § 15, stk. 4.

5) Eventuelle regler om, at to eller flere prøver bestås på et samlet karaktergennemsnit, jf. § 16, stk. 1-4.

6) Hvilke karakterer der indgår i det samlede eksamensresultat, jf. § 17, stk. 1.

7) Eventuelle regler om, at det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient, jf. § 17, stk. 2 og 3.

8) Eventuelle regler om, at der ved en eller flere prøver, som indgår i gennemsnitskvotienten, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen, jf. § 18, stk. 2.

Kapitel 7

Andre regler

§ 21. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 2. Kulturministeriet kan tillade, at bekendtgørelsen fraviges som et led i forsøg.

Klager over institutionens afgørelser

§ 22. Institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Kulturministeriet af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere institutionens udtalelse inden for en frist af mindst en uge. Institutionen sender klagen til Kulturministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Stk. 3. For så vidt angår klager på konservatorieområdet henvises til Kulturministeriets bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikkonservatorierne og Operaakademiet.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 818 af 1. juli 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet ophæves.

§ 24. På eksamensbeviser udstedt den 1. september 2007 eller senere konverteres karakterer givet efter 13-skalaen til karakterer efter 7-trins-skalaen. En eventuel gennemsnitskvotient, jf. § 17, stk. 2 og 3, skal i så fald beregnes på basis af karaktererne efter 7-trins-skalaen. For konverterede karakterer skal karakteren efter 13-skalaen tillige fremgå af beviset.

Stk. 2. For så vidt angår forsøgsordningen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Designskole og Designskolen Kolding, konverteres karakterer givet efter ECTS-skalaen til 7-trins-skalaen.

Stk. 3. En delkarakter, som er givet efter 13-skalaen, konverteres til 7-trins-skalaen, hvis en eller flere delkarakterer er givet efter 7-trins-skalaen, jf. § 22, stk. 1, sådan at den samlede karakter er givet efter 7-trins-skalaen.

Stk. 4. Konvertering sker efter følgende oversættelsesskala:

13-skala
13
11
10
9
8
7
6
5
03
00
7-trinsskala
12
12
10
7
7
4
02
00
00
-3

Kulturministeriet, den 11. december 2009

Carina Christensen

/ Pernille Lindberg


Bilag 1

Oversættelse af karakterskalaen til engelsk

12: For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses.

10: For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses.

7: For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses.

4: For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses.

02: For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance.

00: For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance.

-3: For a performance which is unacceptable in all respects.


Bilag 2

Relationer mellem karakterskalaen og ECTS-skalaen

Karakteren 12 på 7-trins-skalaen svarer til A på ECTS-skalaen

Karakteren 10 på 7-trins-skalaen svarer til B på ECTS-skalaen

Karakteren 7 på 7-trins-skalaen svarer til C på ECTS-skalaen

Karakteren 4 på 7-trins-skalaen svarer til D på ECTS-skalaen

Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til E på ECTS-skalaen

Karakteren 00 på 7-trins-skalaen svarer til Fx på ECTS-skalaen

Karakteren -3 på 7-trins-skalaen svarer til F på ECTS-skalaen