Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikfaglige uddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

I medfør af § 10, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter klager over optagelsesprøver, prøver med intern eller ekstern censur eller andre bedømmelser, der indgår i eksamen ved musikfaglige uddannelser.

Stk. 2. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende) og dets forhold til eksamenskravene,

2) eksamensforløbet,

3) bedømmelsen.

§ 2. En klage indgives af den studerende til konservatoriet/Operaakademiet. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 2. Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at resultatet af prøven/eksamen er bekendtgjort.

Stk. 3. Konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra fristen i stk. 2, hvor usædvanlige forhold begrunder det.

§ 3. Konservatoriet/Operaakademiet forelægger hurtigst muligt klagen for den eller de oprindelige bedømmere.

§ 4. Bedømmeren(ne) kan:

1) tilbyde reeksamination eller

2) afvise klagen.

Stk. 2. Ved skriftlige prøver kan endvidere tilbydes, at der foretages en ny bedømmelse.

Stk. 3. I tilfælde af uenighed blandt bedømmerne træffes afgørelse efter stemmeflertal. Ved stemmelighed tilbydes den studerende reeksamination eller ny bedømmelse. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 4. Foretages en ny bedømmelse på grund af mangler i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 1, stk. 2, skal der gennemføres en ny bedømmelse for alle eksaminander, hvis eksamen lider af den samme mangel.

Stk. 5. Der skal gives tilbud om reeksamination, hvis bedømmeren, eller en af bedømmerne, mener, at der er en væsentlig mangel i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og nr. 2. Tilbuddet gives til alle eksaminander, hvis eksamen lider af samme mangel. Reeksamination skal finde sted snarest muligt.

§ 5. Senest 2 uger efter at bedømmeren(erne) har modtaget klagen, skal klagen være færdigbehandlet og afgørelsen meddelt til konservatoriet/Operaakademiet, der hurtigst muligt giver klageren meddelelse om resultatet.

Stk. 2. Foreligger der omstændigheder, der umuliggør klagens behandling inden for fristen i stk. 1, skal konservatoriet/Operaakademiet hurtigst muligt underrette klageren herom med angivelse af, hvornår klagen forventes færdigbehandlet.

§ 6. Foretages en ny bedømmelse i henhold til § 4, stk. 1, kan denne ikke resultere i en lavere karakter end den oprindeligt givne.

Stk. 2. Foretages reeksamination i henhold til § 4, stk. 1, nr. 1, bortfalder resultatet af den første eksamination.

Anke

§ 7. Bedømmernes afgørelse, jf. § 4, herunder en eventuel ny bedømmelse, kan af klageren indbringes for et ankenævn.

Stk. 2. Anken skal være skriftlig og begrundet og være indgivet senest 2 uger efter, at klageren er gjort bekendt med bedømmerens(nes) afgørelse.

Stk. 3. Konservatoriet/Operaakademiet kan dispensere fra fristen i stk. 2, hvor usædvanlige forhold begrunder det.

§ 8. Ankenævnet nedsættes, når der er behov for det, og i øvrigt hurtigst muligt efter indgivelsen af anke. Nævnet består af 3 ministerielt beskikkede censorer, og sammensætningen kan variere efter faglige behov. Kulturministeriet udpeger den ene censor som formand for nævnet. Formanden udpeger de to øvrige censorer samt suppleanter for disse. Kulturministeriet udpeger endvidere en sekretær for nævnet.

§ 9. Ankenævnet kan:

1) beslutte en ny bedømmelse ved nye bedømmere,

2) give tilbud om reeksamination ved nye bedømmere eller

3) afvise anken.

Stk. 2. Nævnet udpeger nye bedømmere.

Stk. 3. Vedtager nævnet, at der skal foretages en ny bedømmelse på grund af mangler i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 1, stk. 2, har afgørelsen virkning for alle eksaminander, hvis eksamen lider af samme mangel. Tilsvarende gælder, hvor nævnet tilbyder reeksamination på grund af væsentlige mangler i et eller flere af de forhold, der er nævnt i § 1, stk. 2.

§ 10. Ankenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 14, stk. 1.

§ 11. Ankenævnet giver hurtigst muligt klageren meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Ny bedømmelse og reeksamination skal finde sted snarest muligt.

§ 12. Foretages en ny bedømmelse i henhold til § 9, stk. 1, nr. 1, kan denne ikke resultere i en lavere karakter end den oprindeligt givne.

Stk. 2. Foretages reeksamination i henhold til § 9, stk. 1, nr. 2, bortfalder resultatet af den første eksamination.

Andre bestemmelser

§ 13. Den studerende kan fortsætte uddannelsen under klage- eller ankesagens behandling.

Stk. 2. En klage eller en anke har ikke opsættende virkning for udstedelse af eksamensbevis.

§ 14. Klager over afgørelser, som træffes i medfør af denne bekendtgørelse, kan indbringes for Kulturministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes retsstilling.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klagen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 15. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Ikrafttræden mv.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 328 af 22. maj 1995 om behandling af klager over prøver og eksamener ved konservatorierne og Operaakademiet ophæves.

Kulturministeriet, den 11. december 2009

Carina Christensen

/ Pernille Lindberg