Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner

Kapitel 2   Bidrag, garantistillelse, indberetning af nøgletal og regnskabsoplysninger

Kapitel 3   Klageadgang

Kapitel 4   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

I medfør af § 8, stk. 3, og § 23, stk. 1, i lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192 af 8. december 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved en pakkerejse forstås en rejseydelse som defineret i § 2, stk. 1, nr. 1-3, i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Ved flytransport eller billeje i udlandet forstås en rejseydelse som defineret i § 2, stk. 1, nr. 4 og 5, i lov om en rejsegarantifond.

Anmeldelse og registrering

§ 2. Dansk etablerederejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere må kun udbyde og sælge rejseydelser, såfremt de er registreret i Rejsegarantifonden, jf. § 8, stk. 2, i lov om en rejsegarantifond.

§ 3. Til brug for registrering skal rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder benytte et af fonden udarbejdet skema.

Stk. 2. Efter anmeldelsen vurderer Rejsegarantifonden, hvilken garantistillelse rejseudbyderen skal stille i henhold til §§ 11-12. Rejseudbyderen kan anmode om dispensation efter § 8, stk. 8, eller § 14 i lov om en rejsegarantifond eller fremsende dokumentation for, at garanti ikke skal stilles, jf. § 8, stk. 9, i lov om en rejsegarantifond. En anmodning om dispensation skal indeholde en begrundelse og fornøden dokumentation for, at betingelserne for dispensation er opfyldt.

Stk. 3. Samtidig med anmeldelsen skal rejseudbyderen og formidleren for en udenlandsk rejseudbyder indsende en oversigt, som skal indeholde alle relevante oplysninger om de rejseydelser, som rejseudbyderen og formidleren for en udenlandsk rejseudbyder udbyder.

§ 4. Når fonden har modtaget en anmodning om registrering, afgør fonden snarest, om registrering kan ske.

Stk. 2. Fonden kan i forbindelse med en anmodning om registrering kræve, at rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder skal indsende oplysninger om deres kapitalgrundlag, budgetter, prispolitik etc. med henblik på, at fonden kan vurdere virksomhedens økonomiske grundlag i forhold til den planlagte drift.

Stk. 3. Kan fonden ikke foretage registrering inden 14 dage, efter anmeldelse er modtaget i fonden, underretter fonden rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder om årsagen hertil samt om, hvornår registrering kan forventes. Når registrering er foretaget, skal fonden samtidig hermed underrette den registrerede.

Stk. 4. Fonden kan midlertidigt foretage registrering af en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder, mens fonden behandler en dispensationsanmodning. Når midlertidig registrering er foretaget, skal fonden samtidig hermed underrette den registrerede. Afgør fonden, at den pågældende skal stille garanti, og er garantien ikke stillet inden en frist, der fastsættes af fonden, sletter fonden den pågældende fra registeret. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal fonden samtidig hermed underrette den pågældende herom og om konsekvenserne af sletningen.

§ 5. Formidlere for dansk etablerede rejseudbydere skal ikke registreres i Rejsegarantifonden.

Stk. 2. En virksomhed anses som formidler for en dansk etableret rejseudbyder, såfremt virksomheden videresælger rejseudbyderens rejseydelser, og det af udbudsmateriale, faktura mv. fremgår, at virksomheden er formidler for en rejseudbyder.

Stk. 3. Fonden kan kræve en af fonden udarbejdet formular udfyldt af rejseudbyderen og formidleren for rejseudbyderen, hvoraf det fremgår, at formidleren for rejseudbyderen opnår fritagelse for registrering i fonden.

Kapitel 2

Bidrag, garantistillelse, indberetning af nøgletal og regnskabsoplysninger

§ 6. Dansk etablerederejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal en gang om året indbetale et administrationsbidrag til fonden. Bidraget består af et grundbidrag, som er ens for alle registrerede, og et bidrag, der fastsættes i forhold til rejseudbyderens eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyders omsætning, jf. §§ 15-16. Administrationsbidraget fastsættes af fondens bestyrelse den l. juli hvert år og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Administrationsbidraget forfalder til betaling den 1. september.

§ 7. Dansk etablerederejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal i forbindelse med registrering i fonden betale et grundbidrag til fonden. Dette gælder også, såfremt en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder slettes fra registrering i Rejsegarantifonden, og efterfølgende ansøger om at blive registreret igen.

§ 8. Såfremt udviklingen i fondens formue tilsiger det, kan der indføres et bidrag fra rejseudbydere af pakkerejser og formidler for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser til fondens formue jf. § 9, stk. 2, i lov om en rejsegarantifond. Fondens bestyrelse fastsætter bidragets størrelse, således at det udgør et fast beløb pr. deltager i en pakkerejse, der er omfattet af fondens dækning. Indføres bidraget, er rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser forpligtet til at indbetale dette til fonden, jf. dog § 8, stk. 9, og § 14 i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Bidragspligten indtræder, når pakkerejsen påbegyndes.

Stk. 3. Den registrerede skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til fonden over antal deltagere i de pakkerejser, der er påbegyndt i det pågældende kvartal.

Stk. 4. Fonden kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 3.

Stk. 5. Bidrag til fondens formue forfalder til betaling med udgangen af et kvartal. Bidraget skal senest én måned og 10 dage efter kvartalets udløb være indbetalt til fonden.

§ 9. Når en kunde har betalt et bidrag til en rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet og til en formidler for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet for dækning af Rejsegarantifonden, skal rejseudbyderen viderebetale bidraget til fonden jf. § 9, stk. 3, i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Fondens bestyrelse fastsætter bidragets størrelse, således at det udgør et fast beløb pr. deltager i en rejseydelse, der er omfattet af fondens dækning. Fondens bestyrelse kan ikke fastsætte, at kunder, der tilvælger dækning af Rejsegarantifonden ved køb af flytransport eller billeje i udlandet, ikke skal betale bidrag.

Stk. 3. Den registrerede skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til fonden over rejseydelser, der er påbegyndt i det pågældende kvartal, hvor kunden har tilvalgt dækning af Rejsegarantifonden.

Stk. 4. Fonden kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 3.

Stk. 5. Bidrag betalt til en rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet og til en formidler for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet for dækning af Rejsegarantifonden forfalder til betaling med udgangen af det kvartal, hvor rejseydelsen påbegyndes. Bidraget skal senest én måned og 10 dage efter kvartalets udløb være indbetalt til fonden.

§ 10. Betales administrationsbidrag, bidrag til fondens formue og bidrag betalt for dækning af Rejsegarantifonden vedrørende flytransport og billeje i udlandet ikke rettidigt, udsender fonden et påkrav, hvoraf det fremgår, at manglende betaling kan få de i stk. 2 nævnte konsekvenser, at der opkræves et ekspeditionsgebyr samt at der påløber renter.

Stk. 2. Såfremt fonden ikke senest 14 dage efter, at påkrav er udsendt, har modtaget det skyldige beløb, kan fonden søge sig fyldestgjort i den stillede garanti, jf. §§ 11 og 12. Fyldestgøres fonden ved hjælp af den stillede garanti, skal fonden samtidig hermed give rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder skriftlig oplysning samt give den pågældende en frist på 14 dage til at reetablere garantien. Er garantien ikke reetableret inden denne frist, kan fonden slette rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder fra registrering i Rejsegarantifonden. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal fonden samtidig hermed underrette den pågældende herom og om konsekvenserne heraf.

Stk. 3. Betales administrationsbidrag og bidrag til fondens formue ikke rettidigt, påløber der renter fra forfaldsdag. Renten fastsættes til en månedlig rente på 1 pct. for hver påbegyndt måned efter forfaldsdagen, dog mindst 50 kr. pr. kvartal.

Stk. 4. Fonden kan opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. meddelelse, som fonden udsender efter stk. 1 og 2.

§ 11. Rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser skal over for fonden stille en garanti, der er afhængig af den til kunderne fakturerede omsætning for pakkerejser, jf. § 8, stk. 5 og 7, i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Uanset stk. 1 og stk. 4 kan fonden i overensstemmelse med § 14 og § 19 i lov om en rejsegarantifond fastsætte, at garantien skal have en anden størrelse.

Stk. 3. Det fremgår af § 8, stk. 4, i lov om en rejsegarantifond, at garantiens størrelse beregnes efter den til kunderne fakturerede omsætning af rejseydelser de seneste fire kvartaler. Såfremt rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for udenlandske rejseudbydere af pakkerejser modtager betaling fra kunderne, uden at der udskrives en egentlig faktura, skal sådanne indbetalinger medregnes som faktureret omsætning i det pågældende kvartal.

Stk. 4. Nystartede rejseudbydere af pakkerejser og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser skal ved registreringen stille en garanti, der er afhængig af den i de fire første kvartaler budgetterede omsætning af de af lovens omfattede pakkerejser, jf. lovens § 8, stk. 5 og 7. Såfremt den fakturerede omsætning overstiger den budgetterede årsomsætning, inden der er forløbet fire kvartaler, skal rejseudbyderen stille garanti i overensstemmelse med lovens § 8, stk. 5 og 7, i forhold til den fakturerede omsætning.

Stk. 5. Indebærer § 8, stk. 5 eller stk. 7, i lov om en rejsegarantifond, at der skal ske forhøjelse af garantien, skal den registrerede af egen drift forhøje garantien. En sådan forhøjelse skal være sket over for fonden senest én måned og 10 dage efter udgangen af det kvartal, der udløser den forhøjede garanti.

Stk. 6. Ønsker en rejseudbyder af pakkerejser eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder af pakkerejser i tilfælde af omsætningsnedgang hel eller delvis frigivelse af garantien, skal anmodning skriftligt rettes til fonden. Fonden kan kræve, at der fremlægges revisorerklæring, jf. § 18, stk. 1, der angår de fire kvartaler, som berettiger til, at garantien nedsættes. Bestemmelsen i § 16 om opsigelse og ophør i lov om en rejsegarantifond finder tilsvarende anvendelse.

§ 12. Rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet skal over for fonden stille en garanti i forhold til deres omsætning på konkursbeskyttede rejser jf. § 8, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond.

Stk. 2. Rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet og formidlere for udenlandske rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet skal i overensstemmelse med § 8, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond indtil 1. januar 2011 stille garanti i forhold til 25 pct. af deres årlige omsætning på flytransport eller billeje i udlandet til privat brug.

Stk. 3. Nystartede rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet skal i overensstemmelse med § 8, stk. 5, i lov om en rejsegarantifond ved registreringen stille en garanti i forhold til 25 pct. af den i de fire første kvartaler budgetterede omsætning af flytransport eller billeje i udlandet til privat brug.

Stk. 4. Ønsker en rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet, i tilfælde af at færre kunder tilvælger dækning af rejsegarantifonden, hel eller delvis frigivelse af garantien, skal anmodning skriftligt rettes til fonden. Fonden kan kræve, at der fremlægges revisorerklæring, jf. § 16, stk. 1. Bestemmelsen i § 16 om opsigelse og ophør i lov om en rejsegarantifond finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Uanset stk. 1 og stk. 4 kan fonden i overensstemmelse med § 14 og § 19 i lov om en rejsegarantifond fastsætte, at garantien skal have en anden størrelse. Rejseudbydere af flytransport eller billeje i udlandet og formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan dog højst stille en garanti på 100 mio. kr. jf. § 8, stk. 6, i lov om en rejsegarantifond.

§ 13. Rejseudbydere, der udbyder både pakkerejser, jf. § 11, og flytransport og billeje i udlandet, jf. § 12, skal stille én garanti i forhold til den samlede omsætning af rejseydelser omfattet af fondens dækning, det vil sige pakkerejser, flytransport og billeje i udlandet, jf. lovens § 8, stk. 5, 6 og 7.

§ 14. En rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyder kan, jf. § 8, stk. 3, i lov om en rejsegarantifond, stille garanti ved deponering af andre tilsvarende aktiver. Ved tilsvarende aktiver forstås statsobligationer samt obligationer, der er udstedt af et finansielt institut, der er under tilsyn af Finanstilsynet eller en lignende tilsynsmyndighed. Dette gælder kun, hvis aktiverne er noteret på en fondsbørs og pantsat til fordel for Rejsegarantifonden.

Stk. 2. Ved garantistillelse med aktiver efter stk. 1 medregnes aktivernes værdi med 90 pct. af deres kursværdi. Er den aktuelle kursværdi højere end aktivets nominelle værdi medregnes 90 pct. af den nominelle værdi.

Stk. 3. Stilles garantien ved deponering af aktiver, jf. stk. 1, skal der med garantistillelsen vedlægges en fortegnelse over de aktiver, der er stillet som garanti. Senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal skal fonden desuden modtage depotudskrift til dokumentation af aktivernes værdi. Modtager fonden ikke depotudskriften, eller konstaterer fonden, at 90 pct. af aktivernes kursværdi/nominelle værdi udgør mindre end garantibeløbet i henhold til §§ 8, 14 eller 19 i lov om en rejsegarantifond, kan fonden bestemme, at aktivernes værdi fremover skal medregnes med 75 pct. af deres kursværdi/nominelle værdi.

§ 15. Den registrerede rejseudbyder af pakkerejser skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til Rejsegarantifonden over:

1) den for det pågældende kvartal til kunderne fakturerede omsætning inklusiv eventuel flycharteromsætning ved salg af pakkerejser, der er omfattet af lov om en rejsegarantifond og

2) den til kunderne fakturerede flycharteromsætning i det pågældende kvartal.

Stk. 2. Fonden kan dispensere helt eller delvist fra stk. 1.

§ 16. Den registrerede rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet skal senest én måned og 10 dage efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse til Rejsegarantifonden over:

1) antal deltagere i de rejseydelser, der er påbegyndt i det pågældende kvartal, og som har tilvalgt dækning af Rejsegarantifonden og

2) den for det pågældende kvartal fakturerede omsætning til kunder, der har tilvalgt dækning af Rejsegarantifonden.

Stk. 2. Fonden kan dispensere helt eller delvist fra stk. 1.

§ 17. En rejseudbyder og en formidler for en udenlandsk rejseudbyder skal i forbindelse med aflæggelse af sin årsrapport, jf. årsregnskabslovens og skattekontrollovens regler herom, indberette følgende til fonden:

1) virksomhedens dækningsgrad (omsætning fratrukket omkostningerne ved rejseydelsen i pct. af omsætningen),

2) virksomhedens likviditetsgrad (forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld) og

3) virksomhedens soliditetsgrad (egenkapitalens andel af aktivernes sum)

Stk. 2. Indberetningen skal ske i den i § 18 nævnte erklæring.

§ 18. Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere skal samtidig med aflæggelse af årsrapport foranledige, at en registreret eller statsautoriseret revisor indsender en erklæring til fonden. Dette gælder uanset om rejseudbyderen kan undlade at lade årsregnskabet revidere, jf. § 135 i årsregnskabsloven. Revisorerklæringen skal indeholde oplysning om, at de kvartalsvise opgørelser, som den registrerede for det afsluttede kalenderår har indsendt til fonden, jf. §§ 15 og 17, og de indberettede nøgletal, jf. § 16, er kontrolleret af revisoren.

Stk. 2. Revisorerklæringen skal udformes i overensstemmelse med en på Rejsegarantifondens hjemmeside offentliggjort erklæring og indsendes elektronisk via www.virk.dk.

Stk. 3. Fonden kan helt eller delvist dispensere fra stk. 1 og 2. Fonden kan i særlige tilfælde bestemme, at de i stk. 1 nævnte oplysninger ikke skal kontrolleres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 19. Modtager fonden ikke de i § 8, stk. 3, § 9, stk. 3 og §§ l5-18 nævnte oplysninger mv. rettidigt, jf. fristerne for indsendelse af årsrapport til det offentlige, udsender fonden en rykkerskrivelse til rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder. Rykkerskrivelsen skal indeholde oplysning om, at manglende indsendelse af oplysningerne mv. kan medføre, at rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder slettes fra registrering i Rejsegarantifonden. Har fonden ikke modtaget oplysningerne mv. inden 14 dage efter, at rykkerskrivelse er udsendt, kan fonden slette rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejseudbyder fra registrering i Rejsegarantifonden. Slettes en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder, skal fonden samtidig hermed underrette den pågældende om sletningen og om konsekvenserne heraf.

Stk. 2. Fonden kan opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. meddelelse, som fonden udsender efter stk. 1.

Kapitel 3

Klageadgang

§ 20. Fondens afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet i det omfang det følger af § 24 i lov om en rejsegarantifond.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 503 af 9. juni 2004 om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden ophæves den 1. januar 2010.

Forbrugerstyrelsen, den 16. december 2009

Tanja Franck

/ Signe Schmidt