Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed

 

Herved bekendtgøres lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 6. oktober 1999, med de ændringer, der følger af lov nr. 1405 af 21. december 2005.

§ 1. Landinspektører beskikkes af miljøministeren.

Stk. 2. Ret til at få meddelt beskikkelse som landinspektør har enhver, der

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

2) ikke har anmeldt betalingsstandsning og ikke er under konkurs,

3) har bestået dansk landinspektøreksamen og

4) i mindst 3 år efter landinspektøreksamen har deltaget i udførelsen af almindeligt forekommende matrikulære arbejder ved ansættelse hos en praktiserende landinspektør, ved Kort- og Matrikelstyrelsens sønderjyske afdeling eller ved matrikelmyndigheden i Københavns eller Frederiksberg Kommune.

Stk. 3. Miljøministeren kan godkende, at ansættelse andre steder end de i stk. 2, nr. 4, nævnte medregnes i de 3 år, dog højst med 1 år, eller at ansættelse i Kort- og Matrikelstyrelsen medregnes med indtil 2 år enten alene eller sammenlagt med indtil 1 års ansættelse andre steder end de i stk. 2, nr. 4, nævnte, således at den sammenlagte periode højst bliver 2 år.

Stk. 4. Kravet i stk. 2, nr. 3, om dansk landinspektøreksamen bortfalder, i det omfang dette har hjemmel i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af miljøministeren. Miljøministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2, nr. 4.

Stk. 5. Beskikkelse kan nægtes under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve virksomheden som landinspektør på forsvarlig måde. Endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

§ 2. (Ophævet)

§ 3. Beskikkelse som landinspektør bortfalder, når vedkommende ophører med at opfylde kravene i § 1, stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 2. En beskikkelse, som er bortfaldet efter stk. 1 eller frakendt efter § 10, stk. 2, § 10 a eller straffelovens § 79, skal straks tilbageleveres til miljøministeren.

Stk. 3. Ophører grunden til en beskikkelses bortfald, eller udløber eller ophæves frakendelsen af en beskikkelse, skal beskikkelsen på ny udleveres til den pågældende.

§ 4. Matrikulære arbejder må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med landinspektørbeskikkelse.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Stk. 3. Kommuner, herunder amtskommuner, kan dog med samtykke fra miljøministeren lade matrikulære arbejder udføre af landinspektører ansat under kommunen, når særlige forhold taler derfor.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at miljøministeren lader særlige matrikulære arbejder udføre af landinspektører, der er ansat i Kort- og Matrikelstyrelsen.

Stk. 5. Miljøministeren kan i øvrigt fravige bestemmelserne i stk. 1, når særlige forhold taler derfor.

§ 4 a. Landinspektørvirksomhed må ud over i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af praktiserende landinspektører kun udøves af et landinspektørselskab, der drives i aktie- eller anpartsselskabsform. Et landinspektørselskab må alene have til formål at drive landinspektørvirksomhed og er pligtig og eneberettiget til i navnet at benytte ordene landinspektøraktieselskab eller landinspektøranpartsselskab eller deraf dannede forkortelser.

Stk. 2. En landinspektør med beskikkelse, der udøver virksomhed i et landinspektørselskab, hæfter personligt sammen med selskabet for ethvert krav, der er opstået som følge af landinspektørens bistand til en klient.

Stk. 3. I et landinspektørselskab skal mindst 51 pct. af aktie- eller anpartskapitalen og stemmerettighederne ejes enten af landinspektører med beskikkelse, der aktivt driver landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab, eller af et andet landinspektørselskab. Af de øvrige kapitalandele og stemmerettigheder kan andre end de i 1. pkt. nævnte personer og selskaber højst eje 15 pct. hver. Denne begrænsning gælder dog ikke for personer, der har deres hovedbeskæftigelse i landinspektørselskabet.

Stk. 4. I et landinspektørselskab skal flertallet af bestyrelsesmedlemmerne have beskikkelse som landinspektør og aktivt drive landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab. Flertallet af medlemmerne af direktionen i et landinspektørselskab skal have beskikkelse som landinspektør og aktivt drive landinspektørvirksomhed i selskabet.

Stk. 5. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om udøvelse af landinspektørvirksomhed i selskabsform, herunder regler om afhændelse af en aktie eller anpart i tilfælde af en aktionærs eller anpartshavers dødsfald eller ophør med udøvelse af aktiv landinspektørvirksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren fastsætter endvidere nærmere regler om navne for landinspektørselskaber samt om navne, hvorunder landinspektørvirksomhed må drives i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af praktiserende landinspektører.

§ 4 b. En praktiserende landinspektør eller et landinspektørselskab må kun have mere end ét kontorsted, hvis hvert kontor ledes af en landinspektør med beskikkelse. Ingen må være leder af mere end ét kontorsted.

Stk. 2. Før et kontorsted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til miljøministeren.

Stk. 3. Miljøministeren kan fravige stk. 1.

§ 4 c. Det er en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder og andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, at den praktiserende landinspektør er forsikret mod erstatningskrav, som måtte følge af udførelse af matrikulære arbejder eller anden landinspektørvirksomhed. Tilsvarende gælder for landinspektørselskaber.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om ansvarsforsikringen, herunder om forsikringens omfang og art og dens tidsmæssige udstrækning, samt om forsikringsselskabets forpligtelse til at underrette miljøministeren om forsikringsforholdet.

§ 4 d. Udfører en landinspektør matrikulære arbejder eller andre arbejder, som landinspektører efter lovgivningen har eneret til at udføre, uden at være forsikret i overensstemmelse med reglen i § 4 c, stk. 1, eller reglerne fastsat i medfør af § 4 c, stk. 2, kan miljøministeren nedlægge forbud mod, at landinspektøren fortsat udfører sådanne arbejder.

§ 5. En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse må ikke udføre matrikulært arbejde vedrørende en ejendom, når landinspektøren har en væsentlig interesse i ejendommen eller er interesseret i sagen på en måde, der i øvrigt kan vække tvivl om landinspektørens upartiskhed. Det samme gælder, når nogen af følgende har en væsentlig interesse i ejendommen:

1) landinspektørens ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående personer eller

2) en person, et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, hvortil landinspektøren er knyttet ved tjenesteforhold.

Stk. 2. Ingen landinspektør må udføre matrikulært arbejde, som en anden landinspektør i samme virksomhed er afskåret fra at udføre efter stk. 1.

Stk. 3. Miljøministeren afgør i tvivlstilfælde, om stk. 1 og 2 er til hinder for, at landinspektøren udfører arbejdet.

Stk. 4. Miljøministeren kan fravige stk. 1 og 2, såfremt interessen må antages ikke at have nogen betydning på grund af det pågældende matrikulære arbejdes karakter eller omfang.

Stk. 5. Miljøministerens afgørelser efter stk. 3 og 4 kan senest 4 uger efter, at afgørelsen blev meddelt, indbringes for retten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

§ 6. Miljøministeren kan pålægge en praktiserende landinspektør eller et landinspektørselskab at udføre et matrikulært arbejde, såfremt samtlige praktiserende landinspektører eller landinspektørselskaber, inden for hvis naturlige forretningsområde arbejdet falder, har afslået at udføre det. Når ikke særlige forhold taler derimod, bør arbejdets udførelse pålægges en af disse landinspektører eller et af disse selskaber.

Stk. 2. En praktiserende landinspektør og et landinspektørselskab er berettiget til at forlange et beløb deponeret forud for et matrikulært arbejdes udførelse som sikkerhed for betalingen.

§ 7. Praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse skal udvise en adfærd, der stemmer med god landinspektørskik. De skal herunder udføre deres hverv med omhu og nøjagtighed og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for landinspektørselskaber.

§ 8. Straffelovens §§ 150-152 og §§ 155-157 finder tilsvarende anvendelse på landinspektører med beskikkelse.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i § 3, stk. 2, § 4, stk. 1, § 4 a, stk. 1, 3 eller 4, § 4 b, stk. 1 eller 2, § 4 c, stk. 1, eller § 5, stk. 1 eller 2.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, stk. 5 og 6, og § 4 c, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Miljøministeren nedsætter et landinspektørnævn bestående af en dommer som formand samt 2 andre medlemmer, hvoraf det ene skal være en landinspektør, der er ansat i Kort- og Matrikelstyrelsen, og det andet en praktiserende landinspektør.

§ 9 a. Klager over, at en praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse ved udøvelsen af sin virksomhed har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, kan indbringes for Landinspektørnævnet. Tilsvarende gælder for klager vedrørende landinspektørselskaber.

Stk. 2. Klage skal indgives senest 6 måneder efter, at klageren blev bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Landinspektørnævnet kan dog behandle en klage, der indgives senere, når omstændighederne taler derfor.

§ 10. En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse, der ved udøvelse af sin virksomhed tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører, kan af Landinspektørnævnet tildeles advarsel eller irettesættelse eller pålægges bøde på indtil 55.000 kr.

Stk. 2. Såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed og de udviste forhold giver grund til at antage, at landinspektøren ikke fremtidig vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Landinspektørnævnet frakende landinspektøren beskikkelsen på tid fra 1-5 år eller indtil videre.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for landinspektørselskaber.

Stk. 4. Nævnets afgørelser efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen blev meddelt den pågældende.

§ 10 a. Miljøministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan frakende landinspektøren beskikkelsen, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås et beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Frakendelse kan ske på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.

§ 11. En i henhold til § 10, stk. 2, og § 10 a truffen afgørelse kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene.

Stk. 2. Begæring i henhold til stk. 1 skal fremsættes over for miljøministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. Miljøministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retplejes former.

Stk. 3. Begæring om sagsanlæg efter § 10, stk. 2, har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som landinspektør. Såfremt nævnets afgørelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne dom bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

Stk. 4. Begæring om sagsanlæg efter § 10 a har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve landinspektørvirksomheden. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at landinspektørvirksomheden ikke må drives under ankesagens behandling.

§ 12. En i henhold til § 10, stk. 2, og § 10 a foretagen frakendelse kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Er frakendelse sket indtil videre, og afslår myndigheden ansøgning om ophævelse af frakendelse, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet 5 år efter frakendelse og mindst 2 år efter, at generhvervelse af beskikkelsen senest er nægtet ved dom. § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 13. Miljøministeren fastsætter de nærmere regler for Landinspektørnævnets virksomhed.

Stk. 2. Landinspektørnævnet kan lade afhøring af parter og vidner foretage ved byretten på det sted, hvor parten eller vidnet bor.

§ 14. Lovens bestemmelser for praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse finder tilsvarende anvendelse for landinspektører, der med særlig tilladelse i henhold til § 4, stk. 3 og 5, udfører matrikulært arbejde.

§ 14 a. Henlægger ministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser efter loven eller efter bestemmelser fastsat efter loven til en institution under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 278 af 29. april 1992 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven 1)  træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Virksomhedsnavne, som er taget i brug inden den 13. november 1991, kan dog fortsat benyttes, selv om de ikke opfylder forskrifter, som udstedes i medfør af § 4 a, stk. 6.

 

§ 34 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 er sålydende:

§ 34

Loven 2)  træder i kraft den 1. januar 1997.

 

§ 4 i lov nr. 139 af 17. marts 1999 er sålydende:

§ 4

Stk. 1. Loven 3)  træder i kraft den 1. oktober 1999.

Stk. 2. Uanset § 1, nr. 3 og 6, og § 2, nr. 6, kan også Kort- og Matrikelstyrelsen i Sønderjyllands Amt bortset fra Hejls, Taps og Vejstrup Sogne og den del af Ribe Amt, som udgøres af Hviding, Roager og Spandet Sogne samt ejerlavet Hjortvad, Kalvslund, udføre matrikulært arbejde og andet arbejde, der efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør, i forbindelse med

1) anmodninger efter § 21 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, der er modtaget inden den 31. december 1999,

2) anmodninger om afholdelse af skelforretninger, der er modtaget inden den 31. december 1999,

3) andre landinspektørarbejder, der er rekvireret inden den 31. december 1999, og

4) fuldførelsen af igangværende opgaver.

Stk. 3. Kort- og Matrikelstyrelsen kan fastsætte regler om opkrævning og betaling for matrikulære arbejder, som matrikelmyndigheden udfører i Sønderjylland efter stk. 2. Betaling kan kræves forud.

 

Lov nr. 1405 af 21. december 2005 § 2 indeholder følgende bestemmelse:

§ 2. Loven 4)  træder i kraft den 1. april 2006.

Miljøministeriet, den 10. februar 2006

Lars Barfoed

/Birgit Kristiansen

Officielle noter

1) § 1 i lov nr. 278 vedrører ændring af § 4 a, § 4 b, § 6, stk. 1 og 2, § 8 og § 10, stk. 3 og 4.

2) § 5 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 vedrører ændring af § 1, stk. 2.

3) § 2 i lov nr. 139 af 17. marts 1999 vedrører ændring af § 1, stk. 2, 3 og 4, § 3, § 4, stk. 2 og § 8, stk. 4.

4) § 1 i lov nr. 1405 af 21. december 2005 vedrører ændring af § 1, stk. 4, § 3, stk. 2 og 3, § 4a, stk. 3 og 4, § 4 c, § 4 d, § 5, stk. 5, § 8, stk. 1, 2 og 3, § 9 a, § 10, stk. 1 og 4 samt § 13, stk. 2.