Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Personkreds

Kapitel 2   Ret til og udbetaling af dagpenge under aktivering

Kapitel 3   Dagpengesats til ledige medlemmer under 25 år

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dagpenge under aktivering og dagpengesatser til ledige medlemmer under 25 år

I medfør af § 52 f, § 55, stk. 5, og § 58, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret ved lov nr. 482 af 12. juni 2009, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:1)

Kapitel 1

Personkreds

§ 1. Kapitel 2 i bekendtgørelsen omfatter ledige medlemmer af en a-kasse, som deltager i tilbud om aktivering med en sammenhængende varighed på 4 uger eller derover efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kapitel 3 i bekendtgørelsen omfatter reglerne om dagpengesatser til ledige medlemmer under 25 år.

Kapitel 2

Ret til og udbetaling af dagpenge under aktivering

§ 2. Et medlem kan få dagpenge under aktivering, hvis medlemmet har ret til ydelser efter § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og a-kassen har modtaget en tro og love erklæring om,

1) at medlemmet deltager aktivt i tilbudet, og

2) at medlemmet ikke får en statslig uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Et medlem, der har en begrænset dagpengeret, fordi medlemmet driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, eller fordi medlemmet får pension efter lov om social pension eller efter tilsvarende udenlandsk lovgivning, jf. § 64 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan få udbetalt dagpenge under aktivering, indtil tilbudet ophører, selv om den begrænsede ret til dagpenge er udløbet under tilbudet.

§ 3. Uger, hvor et medlem deltager i aktivering, er ikke omfattet af tidsbegrænsningen for supplerende dagpenge i § 60, stk. 1, og § 73, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 4. Reglerne om minimumsbelægning og mindsteudbetaling, jf. bekendtgørelse om supplerende dagpenge, finder ikke anvendelse i forbindelse med udbetaling af dagpenge under aktivering.

§ 5. Reglerne om belægning af dagpengekort på baggrund af sygdom, jf. bekendtgørelse om supplerende dagpenge, finder ikke anvendelse i forbindelse med udbetaling af dagpenge under aktivering, medmindre medlemmet får udbetalt sygedagpenge, jf. § 7, stk. 2.

§ 6. Der skal ikke opgøres overskydende timer, jf. bekendtgørelse om overskydende timer, i forbindelse med, at et medlem begynder et tilbud om aktivering med dagpenge.

§ 7. Et medlem, der deltager i et tilbud om uddannelse, kan få dagpenge under uddannelsesforløbet, under korte afbrydelser i undervisningen i forbindelse med ordinære ferieperioder eller under andre korte afbrydelser, der skyldes uddannelsesstedets forhold, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioder, hvor et medlem holder egen ferie, kan der dog ikke udbetales dagpenge under aktivering.

Stk. 2. Under korte afbrydelser herunder sygdom, der opstår under deltagelse i et tilbud om uddannelse, som skyldes medlemmets forhold, og som kan betegnes som lovligt forfald, kan et medlem modtage dagpenge under aktivering, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Et medlem kan dog ikke få dagpenge under aktivering, hvis medlemmet samtidig får sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

§ 8. Hvis der til et tilbud om uddannelse er knyttet løn eller elevgodtgørelse, og denne efter fradrag for eventuelt arbejdsmarkedsbidrag er lavere end dagpengene, kan der udbetales dagpenge under aktivering, så medlemmet i alt får et beløb, der svarer til dagpengene.

§ 9. Et medlem kan ikke få dagpenge under et tilbud om uddannelse, hvis der samtidig udbetales en statslig uddannelsesstøtte.

Kapitel 3

Dagpengesats til ledige medlemmer under 25 år

§ 10. Et medlem under 25 år har ret til dagpenge beregnet efter § 51, jf. § 47 og § 70, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Et medlem får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, hvis medlemmet

1) ikke har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, og indtil medlemmet har haft 104 ugers sammenlagt ledighed, og

3) som fuldtidsforsikret ikke har haft beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 24 måneder inden for 36 måneder, eller som deltidsforsikret ikke har haft beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 16 måneder inden for 36 måneder.

Stk. 3. Et medlem får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, hvis medlemmet

1) ikke har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) har haft mellem 26 ugers sammenlagt ledighed og indtil 104 ugers sammenlagt ledighed, og

3) som fuldtidsforsikret har haft beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 24 måneder inden for 36 måneder, eller som deltidsforsikret har haft beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 16 måneder inden for 36 måneder, og

4) deltager i tilbud i henhold til en jobplan efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Et medlem får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, hvis medlemmet

1) ikke har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) har haft mindst 104 ugers sammenlagt ledighed, jf. stk. 2, litra b, og

3) deltager i tilbud i henhold til en jobplan efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Et medlem får dagpenge, der svarer til 82 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, hvis medlemmet

1) har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, og

3) deltager i tilbud i henhold til en jobplan efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Opgørelsen af beskæftigelse i medlemsperioder i stk. 2, nr. 3, og stk. 3, nr. 3, sker efter bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.

Stk. 7. Et medlem, der får dagpenge efter stk. 2-5, og som fylder 25 år under sin deltagelse i tilbud om aktivering, får fra dette tidspunkt dagpenge beregnet efter § 51, jf. § 47 og § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010 og har virkning for dagpenge, der udbetales fra og med den 4. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1340 af 4. december 2007 om ydelser under aktivering.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 14. december 2009

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro

Officielle noter

1) Fra den 1. oktober 2009 har Beskæftigelsesministeriet fået en ny organisering, der betyder, at kompetencen til at fastsætte regler i medfør af de nævnte hjemmelsbestemmelser er overgået fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.