Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål

Kapitel 2   Tilskudsordninger

Kapitel 3   Støtteordning for yngre jordbrugeres etablering

Kapitel 4   Fællesbestemmelser

Kapitel 5   Straffebestemmelser m.v.

Kapitel 6   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Herved bekendtgøres lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008, med de ændringer der følger af § 65 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og af lov nr. 95 af 10. februar 2009.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Med det formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, som især fremmer miljømæssige, økonomiske og sociokulturelle forhold, fastlægges ved denne lov rammer for en række ordninger om støtte til foranstaltninger under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område.

Kapitel 2

Tilskudsordninger

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud i forbindelse med

1) investeringer i jordbrugsbedrifter for at forbedre leve-, arbejds- og produktionsvilkårene, herunder i forhold til dyrevelfærd og miljø, og for at forøge jordbrugsindkomsterne,

2) efteruddannelse af jordbrugere og skovbrugere og andre personer involveret i jordbrugs- og skovbrugsvirksomhed med henblik på at forbedre de faglige kvalifikationer,

3) kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder,

4) opfyldelse af normer vedrørende miljø, folke-, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd og arbejdssikkerhed,

5) landbrugsmetoder, der sigter på at beskytte miljøet, bevare naturen eller forbedre dyrevelfærden, herunder

a) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og

b) økologisk jordbrugsproduktion,

6) forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugs- og skovbrugsprodukter med henblik på at øge produkternes merværdi og konkurrencedygtighed,

7) landbrugsproduktionsmetoder, der skal forbedre landbrugsprodukternes kvalitet, og salgsfremstød for disse produkter,

8) fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne og

9) Fællesskabsinitiativet LEADER.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud,

3) størrelse og udbetaling af tilskud,

4) udvælgelse m.v. af ansøgninger og

5) forholdsmæssig reduktion af tilskud.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at tilskud efter § 2 bortfalder, hvis

1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes eller

3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sine pligter i medfør af regler fastsat efter § 20, stk. 1, eller pligter i medfør af § 20, stk. 3, og § 21.

Stk. 2. Ministeren kan, hvis tilskud bortfalder efter stk. 1, bestemme, at ydede tilskud skal tilbagebetales.

Kapitel 3

Støtteordning for yngre jordbrugeres etablering

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri yder statsgaranti for lån finansieret med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer til jordbrugere, der opfylder betingelserne i §§ 5 og 10.

Stk. 2. Ministeren yder endvidere statsgaranti for lån, jf. stk. 1, til interessentskaber, jf. § 5 a.

Stk. 3. Lånet skal være udbetalt senest 6 måneder efter meddelelsen om tilsagn om statsgaranti for lånet.

Stk. 4. I lånets løbetid betaler låntagerne en præmie. Ministeren fastsætter præmiens størrelse.

Stk. 5. Den i stk. 4 omhandlede præmie tilfalder statskassen.

Stk. 6. Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af præmien.

§ 4 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri yder statsgaranti for lån finansieret med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 10 a.

Stk. 2. Ministeren yder endvidere statsgaranti for lån, jf. stk. 1, til interessentskaber, jf. § 5 a.

Stk. 3. Lånet skal være udbetalt senest 6 måneder efter meddelelsen om tilsagn om statsgaranti for lånet.

Stk. 4. I lånets løbetid betaler låntagerne en præmie. Ministeren fastsætter præmiens størrelse.

Stk. 5. Den i stk. 4 omhandlede præmie tilfalder statskassen.

Stk. 6. Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af præmien.

§ 5. Statsgaranti, jf. § 4, ydes for lån til jordbrugere, der første gang etablerer sig som selvstændige jordbrugere og er under 40 år, jf. stk. 6.

Stk. 2. Det er en betingelse, at jordbrugeren

1) erhverver en jordbrugsbedrift, herunder en anpart på mindst 20 pct. af en jordbrugsbedrift, jf. stk. 6,

2) opfylder et uddannelseskrav, jf. stk. 6,

3) opfylder et egenkapitalkrav, jf. stk. 6,

4) ved budgetter godtgør økonomisk overlevelsesevne, jf. stk. 6,

5) er beskæftiget på jordbrugsbedriften mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 6, og

6) driver jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 6.

Stk. 3. Det er en betingelse, at jordbrugsbedriften

1) er økonomisk levedygtig, jf. stk. 6, og

2) har et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 6.

Stk. 4. Betingelserne om arbejdstid, jf. stk. 2, nr. 5, om drift for egen regning og risiko, jf. stk. 2, nr. 6, og om at have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 3, nr. 2, skal være opfyldt i hele lånets løbetid.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i stk. 2, nr. 2 og 6, og stk. 4.

Stk. 6. Ministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1-3, nævnte betingelser.

§ 5 a. Statsgaranti, jf. § 4, ydes for lån til interessentskaber, der første gang erhverver en jordbrugsbedrift og driver denne for egen regning og risiko.

Stk. 2. Det er en betingelse, at interessentskabet er baseret på en skriftlig interessentskabskontrakt, der skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ministeren skal endvidere godkende ændringer i interessentskabskontrakten.

Stk. 3. Det er en betingelse, at mindst en af interessenterne er under 40 år og ikke tidligere har etableret sig som selvstændig jordbruger.

Stk. 4. Det er en betingelse, at personer omfattet af stk. 3

1) erhverver en andel i interessentskabet på mindst 20 pct. og opnår en dispositionsret på mindst 20 pct.,

2) opfylder et uddannelseskrav,

3) opfylder et egenkapitalkrav og

4) er beskæftiget på jordbrugsbedriften, jf. stk. 1, mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser.

Stk. 5. Det er en betingelse, at jordbrugsbedriften,

1) er økonomisk levedygtig,

2) ved budgetter godtgør økonomisk overlevelsesevne og

3) har et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser.

Stk. 6. Betingelserne om, at interessentskabet skal drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 1, at personer omfattet af stk. 3 skal eje en andel i interessentskabet på mindst 20 pct. og have en dispositionsret på mindst 20 pct., jf. stk. 4, nr. 1, at personer omfattet af stk. 3 skal være beskæftiget på jordbrugsbedriften, jf. stk. 1, mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 4, nr. 4, og at jordbrugsbedriften skal have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 5, nr. 3, skal være opfyldt i hele lånets løbetid.

Stk. 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne om, at interessentskabet første gang erhverver en jordbrugsbedrift, jf. stk. 1, at interessentskabet skal drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 1 og 6, og at personer omfattet af stk. 4, nr. 2, opfylder et uddannelseskrav.

Stk. 8. Ministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1-5 nævnte betingelser.

§ 6. (Ophævet).

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med et eller flere realkreditinstitutter om, at instituttet yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. §§ 5, 5 a og 10 samt § 13, stk. 8.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om opgørelse og godkendelse af tab på lånet m.v.

Stk. 3. Ministeren godkender satser for gebyrer og administrationsbidrag for de lån, for hvilke der ydes garanti efter loven, jf. stk. 1.

§ 7 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med et eller flere realkreditinstitutter om, at instituttet yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. § 10 a.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om gebyrer og godkendelse af tab på lånet m.v.

Stk. 3. Ministeren godkender satser for gebyrer og administrationsbidrag for de lån, for hvilke der ydes garanti efter loven, jf. stk. 1.

§ 8. Udmålingsgrundlaget for lånet efter § 9, jf. §§ 5 og 5 a, er den konstaterede handelspris for jordbrugsbedriften omregnet til kontant handelspris. Den kontante handelspris korrigeres for ændringer i jordbrugsbedriftens erhvervsaktiver foretaget inden ansøgningstidspunktet. Udmålingsgrundlaget kan dog ikke overstige den ved en værdiansættelse af jordbrugsbedriften foretaget af det långivende institut på ansøgningstidspunktet opgjorte og af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendte kontante handelsværdi. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om udmålingsgrundlag, om omregning af den konstaterede handelspris til kontant handelspris, om korrektion af den kontante handelspris og om opgørelse af den kontante handelsværdi.

Stk. 2. Ved etablering inden for væksthusgartneri kan værdien af bedriftens beholdning af potteplanter under kultur på ansøgningstidspunktet tillægges bedriftens udmålingsgrundlag efter stk. 1. Det samme gælder for planteskolers beholdning af containerplanter.

Stk. 3. Ved etablering på en anpart af en jordbrugsbedrift udmåles lånet i forhold til anpartens værdi. Ministeren kan fastsætte regler om, at udmålingsgrundlaget udvides til at omfatte hele jordbrugsbedriften, hvis ansøger ejer mindst halvdelen af jordbrugsbedriften og den resterende del ejes af ansøgers ægtefælle eller samlever.

Stk. 4. Lån efter § 5 a, stk. 1, udmåles i forhold til de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i § 5 a. Kun interessentskabets aktiver vedrørende jordbrugsbedriften kan indgå i udmålingsgrundlaget.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om reduktion af udmålingsgrundlaget, hvis ansøger modtager støtte eller overtager bevilget støtte efter anden lovgivning til investeringer i bedriftens erhvervsaktiver.

§ 9. Lån til jordbrugere, der opnår statsgaranti efter § 5, udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger 500.000 kr. Lånet kan dog højst udmåles af 24.500.000 kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Såfremt en jordbruger har foranlediget udmåling af lån til et eller flere interessentskaber, jf. § 5 a, og det eller de udmålte lån ikke er indfriet, kan det samlede udmålingsgrundlag for lån til jordbrugeren, jf. § 5, og til interessentskaber, jf. § 5 a, for så vidt angår lån, som er foranlediget udmålt af jordbrugeren, højst udgøre 24.500.000 kr.

Stk. 2. Lån til interessentskaber, der opnår statsgaranti efter § 5 a, udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger 500.000 kr. Lånet kan dog højst udmåles af 24.500.000 kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Såfremt flere interessenter opfylder betingelserne efter § 5 a, forhøjes de i 1. og 2. pkt. nævnte beløb tilsvarende.

Stk. 3. Lån efter stk. 1 og 2 ydes som et 20-årigt nominelt forrentet lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om ydelse af lånet.

Stk. 4. Lånene skal sikres ved oprykkende panteret i jordbrugernes ejendomme efter de bestående pantehæftelser, således at lånene i forbindelse med restgælden på disse pantehæftelser får pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommenes kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter §§ 5 og 5 a og § 10, jf. §§ 5 og 5 a, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommenes kontante handelsværdi.

Stk. 5. Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte en maksimumsgrænse for det i stk. 2, 4. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb.

§ 10. Statsgaranti, jf. § 4, ydes for et eller flere supplerende lån til en låntager, der ikke har opnået maksimumslån, jf. § 9, indtil der er opnået maksimalt lån. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån. Lånet ydes og sikres som anført i § 9, stk. 3-5.

Stk. 2. Statsgaranti for lån efter stk. 1 kan alene ydes, hvis låntager inden 7 år fra det første låns udbetaling erhverver

1) suppleringsjord,

2) anden ejendom til sammenlægning med den belånte ejendom,

3) anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom,

4) anpart af anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom,

5) yderligere anpart af den belånte ejendom eller

6) anden jordbrugsbedrift efter afhændelse af den belånte ejendom og overførsel af det tidligere ydede lån, jf. § 12.

Stk. 3. Det er en betingelse for statsgaranti for lån efter stk. 1, at jordbrugeren opfylder de i § 5, stk. 2, nr. 3-6, og § 5, stk. 4, nævnte betingelser, og at jordbrugsbedriften opfylder de i § 5, stk. 3 og 4, nævnte betingelser. Det er ligeledes en betingelse for statsgaranti for lån efter stk. 1, at personer i et interessentskab, der opfylder betingelserne i § 5 a, opfylder de i § 5 a, stk. 4, nr. 3 og 4, og § 5 a, stk. 6, nævnte betingelser, samt opnår en dispositionsret, der mindst svarer til den tilkøbte andel. Det er endvidere en betingelse for statsgaranti for lån til et interessentskab, jf. 2. pkt., at jordbrugsbedriften opfylder betingelserne i § 5 a, stk. 5 og 6, og at interessentskabet driver bedriften for egen regning og risiko, jf. § 5 a, stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i § 5, stk. 2, nr. 6, og § 5, stk. 4. Ministeren kan ligeledes, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelsen i § 5 a, stk. 1, om at drive jordbrugsbedriften for egen regning og risiko.

Stk. 5. Udmålingsgrundlaget for lån, for hvilke der ydes statsgaranti i henhold til stk. 1, er den konstaterede handelspris af det i stk. 2 nævnte aktiv omregnet til kontant handelspris. Udmålingsgrundlaget kan ikke overstige den ved en vurdering af det erhvervede aktiv på ansøgningstidspunktet opgjorte kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om omregning af den konstaterede handelspris til kontant handelspris og om opgørelse af den i 2. pkt. nævnte kontante handelsværdi. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler for ydelse af statsgaranti for lån efter stk. 1, herunder om egenkapitalkravet, jf. § 5, stk. 2, nr. 3.

Stk. 6. Ved et interessentskabs erhvervelse af aktiver nævnt i stk. 2, for hvilke der ydes statsgaranti i henhold til stk. 1, udmåles lånet efter reglerne i stk. 5, 1.-3. pkt., i forhold til de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i § 5 a. Kun interessentskabets aktiver vedrørende jordbrugsbedriften kan indgå i udmålingsgrundlaget. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af statsgaranti for lån efter stk. 1, herunder om egenkapitalkravet, jf. § 5 a, stk. 4, nr. 3.

Stk. 7. Lånet udgør 20 pct. af udmålingsgrundlaget, jf. stk. 5.

§ 10 a. Låntager kan ansøge om et tillægslån, jf. § 4a, hvis låntageren

1) har erhvervet førstegangsetableringsbedriften, jf. §§ 5 og 5 a, efter den 8. december 2003,

2) ikke har indgivet ansøgning om lån inden den 8. oktober 2004, og

3) har fået udmålt lån efter reglerne i § 8, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Låntageren er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån.

Stk. 3. Udmålingsgrundlaget ved ansøgninger om lån på grundlag af erhvervelse af førstegangsetableringsbedriften efter den 1. januar 2006 udgør det beløb for værdien af betalingsrettighederne, der er fastsat i adkomstdokumentet eller i et andet dokument udstedt i forbindelse med erhvervelsen af førstegangsetableringsbedriften. I udmålingsgrundlaget kan kun indgå betalingsrettigheder, der vedrører den erhvervede førstegangsetableringsbedrift.

Stk. 4. Lånet udmåles med 90 pct. af det udmålingsgrundlag, der følger af stk. 3, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Lånet kan dog kun udmåles med 70 pct. af det udmålingsgrundlag, der følger af stk. 3, hvis det långivende instituts værdiansættelse af jordbrugsbedriften, jf. § 8, stk. 1 og 2, er større end den kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 6. Lånet kan dog sammen med det lån, der er udmålt efter § 9, jf. § 5, højst udmåles til et beløb svarende til 30 pct. af det långivende instituts værdiansættelse af jordbrugsbedriften, jf. § 8, stk.1 og 2. Ved denne beregning kan værdiansættelsen efter fradrag af værdien af betalingsrettigheder højst indgå med 25.000.000 kr.

Stk. 7. Lånet skal have pantesikkerhed inden for 100 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 8. Lånet ydes som et 20-årigt nominelt lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Der ydes kun lån, der udmåles til mindst 200.000 kr. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om ydelse af lånet.

Stk. 9. Lån udmålt efter § 9, jf. § 5, og lån udmålt efter stk. 3, kan udbetales som et samlet lån, hvis det udmålte lån efter § 9, jf. § 5, ikke er udbetalt. Det samlede lån skal have pantesikkerhed inden for 100 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 10. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for beregningen af udmålingsgrundlaget og for udmålingen af lånet.

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at lånet rykker tilbage for lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift. Efter tilbagerykning skal lånet have pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lånet opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommens kontante handelsværdi.

§ 12. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at lånet overføres til en ny ejendom på de hidtidige vilkår, hvis låntager erhverver anden jordbrugsbedrift eller anpart heraf.

Stk. 2. Ved overførsel af lån, jf. stk. 1, må restgælden ikke overstige summen af de lån, der kunne ydes. Lånet kan respektere nødvendig låntagning til finansiering af erhvervelsen. Lånet skal dog være pantesikret i den erhvervede ejendom som anført i § 9.

§ 13. Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvis.

Stk. 2. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog § 14, og ved salg af de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i § 5 a, samt ved opløsning eller ophør af interessentskabet.

Stk. 3. Lånet skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis en låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom, og ved salg af de andele i interessentskabet, der tilhører personer, der opfylder betingelserne i § 5 a.

Stk. 4. Lånet kan forlanges nedbragt forholdsmæssigt, hvis ejendommens kontante handelsværdi, jf. § 8, stk. 1, nedbringes ved salg af en del af ejendommen. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 5. Ministeren kan bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis betingelserne i § 5, stk. 4, eller § 5 a, stk. 6, ikke længere er opfyldt, samt hvis betingelser stillet i forbindelse med ydelse af statsgarantien eller i forbindelse med ydelse af lånet ikke opfyldes. Ministeren kan endvidere bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis det er overtaget af låntagerens ægtefælle eller samlever og betingelserne herfor ikke længere er opfyldt.

Stk. 6. Ministeren kan, hvis låntageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes vedrørende garanti og lån, bestemme, at lånet forlanges indfriet.

Stk. 7. Ministeren kan, hvis låntager, herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån, tilsidesætter sine pligter i medfør af regler udstedt efter § 20, stk. 1, eller pligter i medfør af § 20, stk. 3, og § 21, bestemme, at lånet forlanges indfriet.

Stk. 8. Lånet kan til enhver tid konverteres til et nyt lån. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 14. Erhverver låntagerens efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, eller erhverver den efterlevende samlever adkomst på den belånte ejendom ved arv, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tillade, at lånet overtages af ægtefællen eller samleveren.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om de vilkår, der i øvrigt skal opfyldes for at opnå tilladelse efter stk. 1 til at overtage lånet.

§ 15. (Ophævet).

Kapitel 4

Fællesbestemmelser

Regler om ansøgning m.v.

§ 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter loven og om administrationen af de i loven omhandlede ordninger, herunder regler om, at udbetaling af støtte efter loven skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

Udvalg m.v.

§ 17. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter udvalg med repræsentanter for berørte myndigheder og interesseorganisationer til at varetage tilsyns- og opfølgningsfunktioner ved administrationen af støtteordninger efter loven.

Stk. 2. Ministeren kan nedsætte et rådgivende udvalg for støtteordningerne efter loven.

Bemyndigelser

§ 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige en institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller en anden statslig institution til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Ministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige Økonomistyrelsen til at træffe afgørelser vedrørende den i kapitel 3 omhandlede støtteordning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af de i § 2, stk. 1, nr. 5, litra a, og § 2, stk. 1, nr. 8, omhandlede foranstaltninger, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet om kommunalbestyrelsens og regionsrådets deltagelse i administrationen af foranstaltningerne. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at private organisationer kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af de under § 2, stk. 1, nr. 8, og § 2, stk. 1, nr. 9, omhandlede foranstaltninger, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at private organisationer kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med private organisationer om deres deltagelse i administrationen af foranstaltningerne. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse.

Stk. 5. Bornholms Kommunalbestyrelse sidestilles med regionsråd i den i stk. 3 nævnte situation.

Klage

§ 19. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om myndigheders og private organisationers adgang til at genvurdere en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 18, stk. 1 og 2, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter loven, kan indbringes for ministeren.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af et regionsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter loven, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet på grundlag af indstilling fra et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat organisation, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Finansiering

§ 19 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at kommuner, regioner, andre offentlige myndigheder, private organisationer, offentlige fonde og private fonde med almennyttigt formål kan deltage i finansieringen af de i § 2, stk. 1, nævnte foranstaltninger.

Kontrol m.v.

§ 20. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskab og revision vedrørende foranstaltninger, der ydes støtte til efter loven.

Stk. 2. Den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, adgang til jordbrugsbedrifternes eller virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 3. Den, der driver en jordbrugsbedrift, herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån, eller anden virksomhed, jf. stk. 2, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres eller indsendes til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 4. Til brug for kontrollen kan kontrolmyndigheden indhente fornødne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen eller andre offentlige myndigheder.

Stk. 5. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 2 nævnte kontrol. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 20 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af de relevante forordningsbestemmelser og loven samt de regler, der er udstedt i medfør af loven, blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Oplysningspligt for støttemodtager

§ 21. Støttemodtageren, herunder en interessent, hvis et interessentskab har fået bevilget statsgaranti for et lån, skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte efter loven skal opfyldes, på ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris forlangende, jf. dog § 18, stk. 3-5, afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte efter loven skal opfyldes, underrette ministeren, jf. dog § 18, stk. 3-5, hvis betingelserne for støtte ikke længere opfyldes.

Renter

§ 22. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at ydede tilskud, der skal tilbagebetales, jf. § 3, stk. 2, skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 1.

§ 23 og 23 a. (Ophævet).

§ 23 b. Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.

Udelukkelse

§ 24. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at en støtteansøger i en periode kan udelukkes fra støtte efter de af lovens støtteordninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1783/2003, hvis ansøgeren med forsæt eller grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af støtte efter lovens støtteordninger eller andre støtteordninger i nævnte forordning.

Stk. 2. Ministeren kan i overensstemmelse med reglerne i artikel 14, stk. 3, i den i stk. 1 nævnte forordning fastsætte regler om, at en støtteansøger efter § 2, stk. 1, nr. 3, i en periode kan udelukkes fra støtte.

Forenelighed og sammenhæng

§ 25. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at der ikke samtidig kan ydes støtte til en og samme foranstaltning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1783/2003, og i henhold til andre fællesskabsstøtteordninger.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om, at støtte til flere foranstaltninger i henhold til den i stk. 1 nævnte forordning kun kan kombineres, hvis foranstaltningerne hænger sammen og er indbyrdes forenelige. Hvis det er nødvendigt, justeres støtteniveauet.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at der ikke kan ydes støtte til et projekt i medfør af § 2, stk. 1, nr. 9, hvis dette projekt samtidig kan opnå støtte under støtteordningerne under Mål 2 og Mål 3 under Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene eller fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

Kapitel 5

Straffebestemmelser m.v.

§ 26. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen,

2) handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,

3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til jordbrugsbedriften eller virksomheden efter § 20, stk. 2,

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter § 20, stk. 3.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der meddeles efter reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 27. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 28. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen af følgende love eller dele heraf:

1) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, med undtagelse af § 4 og kapitel 7-10, for så vidt bestemmelserne angår § 4,

2) lov om tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 18. maj 1989,

3) lov nr. 89 af 23. februar 1991 om tilskud til strukturprojekter inden for jordbruget og

4) lov om læhegn og tilskud til læplantning, jf. lovbekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996, som ændret ved lov nr. 15 af 14. januar 1998, med undtagelse af kapitel 1 og 3.

Stk. 3. De i stk. 2 ophævede lovbestemmelser er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.

Stk. 4. For tilskud, hvorpå reglerne i de i stk. 2 nævnte love i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan ministeren efter forhandling med vedkommende minister delegere sine beføjelser efter lovene til en anden statslig myndighed eller institution.

Stk. 5. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 2 ophævede lovbestemmelser, er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.

§ 29. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, som ændret ved tekstanmærkning nr. 117 ad § 24.24.05 til finanslov for finansåret 2000. Loven gælder dog fortsat for jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, jf. dog § 32, samt for de lån og tilskud, der er ydet under nævnte lov, jf. dog § 32, og i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, jf. dog § 33, og lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981.

Stk. 2. For lån, hvorpå reglerne i lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994 i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indhente sådanne oplysninger hos told- og skatteforvaltningen, der er nødvendige ved bedømmelsen af, hvorvidt lånevilkårene fortsat opfyldes.

Stk. 3. For lån, hvorpå reglerne i lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse, skal ansøgning om supplerende lån være indgivet til Økonomistyrelsen senest den 31. december 2009.

Stk. 4. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 1 ophævede lovbestemmelser, forbliver i kraft for lån og tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 30. Lovens bestemmelser om yngre jordbrugeres etablering, jf. kapitel 3, har ikke virkning for jordbrugere, der ved dens ikrafttræden har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud i henhold til lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981, i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, eller i henhold til lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere.

§ 31. (Udeladt).1)

§ 32. (Udeladt). 1)

§ 33. (Udeladt). 1)

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.), indeholder i § 30 bestemmelser, som vedrører § 23 b. Loven indeholder i § 47 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.


Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) indeholder i kapitel 5 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Ministeren kan i forbindelse med fastsættelse af regler i medfør af § 3 bestemme, at loven eller dele af loven har virkning fra og med den 1. januar 2007.

Stk. 3. Ministeren kan i forbindelse med hel eller delvis ikraftsættelse af denne lov fastsætte regler om hel eller delvis ophævelse af kapitel 1, 2, 4 og 5 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006.

§ 17. Tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovens ikrafttræden behandles efter de hidtil gældende regler.


Lov nr. 95 af 10. februar 2009 om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Mulighed for at yde lån til interessentskaber og ændring af indholdet af præmien for statsgaranti m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 10. december 2009

Eva Kjer Hansen

/ Søren Sørensen

Officielle noter

1) Vedrører anden lovgivning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006.