Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store
naturforvaltningsprojekter

 

I medfør af § 60 b, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler alle større naturforvaltningsprojekter, der gennemføres med hjemmel i kapitel 8 i lov om naturbeskyttelse.

§ 2. De statslige eller kommunale myndigheder, der træffer beslutning i sagen, skal informere de berørte lodsejere og de lokale myndigheder og inddrager disse i det indledende planlægningsarbejde.

§ 3. Inden beslutning træffes om gennemførelse af et projekt, bekendtgør den besluttende myndighed planerne om projektet i stedlige blade efter myndighedens nærmere bestemmelse og indkalder til offentligt møde om sagen, medmindre der ikke skønnes at være behov herfor.

Stk. 2. Ved bekendtgørelsen efter stk. 1 fastsætter den besluttende myndighed en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planerne om projektet.

Stk. 3. Senest 2 uger inden bekendtgørelsen efter stk. 1 giver den besluttende myndighed skriftlig underretning om hovedindholdet af planerne til:

1) de berørte lodsejere,

2) statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af planerne,

3) følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet om underretning:

a) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i planerne,

b) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

c) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når planerne berører sådanne interesser.

Stk. 4. Underretningen skal oplyse om fristen efter stk. 2.

§ 4. Hvis der træffes beslutning om gennemførelse af et projekt, skal den besluttende myndighed inddrage berørte lodsejere, lokale interesseorganisationer samt repræsentanter for lokalsamfundet i planlægningen heraf under projektforløbet f.eks. ved repræsentation i udvalg, følgegrupper m.v.

§ 5. Det lokale statsskovdistrikts brugerråd skal inddrages i forbindelse med projekter på arealer, der ejes af Skov- og Naturstyrelsen eller erhverves af styrelsen som et led i projektets gennemførelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 836 af 4. september 2000 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter ophæves.

 

Miljøministeriet, den 11. december 2006

Connie Hedegaard

/Anne-Marie Rasmussen