Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændringer som følge af Servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 7 b, § 16, § 18, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 som ændret ved lov nr. 513 af 12. juni 2009 og lov nr. 1383 af 21. december 2009, fastsættes:«

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Den i § 2 nævnte anmeldelse skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 14 dage, før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tidsfristen. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet en sådan afgørelse inden udløbet af den i stk. 1 angivne frist, kan aktiviteten påbegyndes, jf. dog stk. 4. Oplysningerne i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger mv. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for, at anmeldelsen er modtaget. Kvitteringen skal indeholde oplysning om,

1) at aktiviteten kan påbegyndes ved udløbet af den i stk. 1 nævnte frist inden for rammerne af de i anmeldelsen afgivne oplysninger om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v., hvis ikke kommunalbestyrelsen forinden har fastsat vilkår for eller nedlagt forbud mod aktiviteten, jf. stk. 2,

2) at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf. stk. 4,

3) at kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke eller fastsættelse af vilkår for aktiviteten ikke forhindrer kommunalbestyrelsen i senere at fastsætte vilkår eller nedlægge forbud mod aktiviteten i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. stk. 5,

4) at kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 og 4 kan påklages til Miljøklagenævnet, hvis afgørelsen vedrører kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jf. §§ 19-21,

5) klagefristen for afgørelser, der kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. lovens § 93, og

6) søgsmålsfristen for andre afgørelser, jf. lovens § 101.

Stk. 4. Hvis sagens kompleksitet berettiger dette, kan kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen i stk. 1 meddele anmelder, at den agter at fastsætte vilkår eller meddele påbud inden et nærmere angivet tidspunkt efter den nævnte frist. Meddelelsen om udsættelse skal være begrundet. Hvis kommunalbestyrelsen ikke forinden har fastsat vilkår eller nedlagt forbud efter stk. 2, kan den anmeldte aktivitet påbegyndes ved udløbet af den forlængede frist. Oplysningerne i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger m.v. udgør rammen for en aktivitet, der påbegyndes med kommunalbestyrelsens stiltiende samtykke.

Stk. 5. Hvis den anmeldte aktivitet giver anledning til væsentlig forurening, kan kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår for det videre arbejde eller nedlægge forbud mod aktiviteten, selv om de anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger eller den anmeldte driftstid mv. er overholdt.«

4. Efter § 4 indsættes:

»Oplysningspligt

§ 4 a. Den, der udfører et af de i § 2, nr. 5-9, nævnte arbejder for en tjenestemodtager, skal oplyse tjenestemodtageren om navn og adresse på den myndighed, den pågældende har anmeldt sig til, og som fører tilsyn med den pågældendes arbejde.

Stk. 2. Den, der udfører arbejde med et af de i § 2, nr. 1-4, nævnte anlæg for en tjenestemodtager, skal give tjenestemodtageren de i stk. 1 nævnte oplysninger.«

5. I § 23, stk. 1, udgår: »og ophæves automatisk den 1. januar 2010, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. Justitsministeriets skrivelse af 28. februar 2002 om en forsøgsordning om anvendelse af automatiske ophørsklausuler i visse bekendtgørelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. december 2009.

Miljøministeriet, den 21. december 2009

Troels Lund Poulsen

/ Anne-Marie Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36.