Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Regnskabsaflæggelse

Kapitel 2   Revision

Kapitel 3   Godkendelse af årsrapport m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Landsbyggefondens årsrapporter m.v.

I medfør af § 77, stk. 2 og 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Regnskabsaflæggelse

§ 1. Landsbyggefondens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet.

Stk. 3. Årsrapporten skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og med foretagelse af de nødvendige afskrivninger. Hvor der ikke foreligger en konkret værdiansættelse af de enkelte udlån, ansættes lånene til parikurs. Udlån, som er ydet af fondens egenkapital, skal modsvares af henlæggelse til reservefond. Kapitalindskud til finansiering af udlån forudsættes nedskrevet svarende til en eventuel særlig værdiansættelse under pari af udlån.

Stk. 4. Reglerne i årsregnskabsloven finder anvendelse, medmindre lov om almene boliger m.v., anden lovgivning, denne bekendtgørelse eller regler for fondens virksomhed fastsat i medfør af lov, herunder fondens vedtægter, fraviger disse regler.

Kapitel 2

Revision

§ 2. Revisionen udføres af en statsautoriseret revisor, der er udpeget af Indenrigs- og Socialministeriet efter indstilling fra fonden.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse om grundene til fratrædelsen.

§ 3. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastsat i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om årsrapporten er rigtig, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 4. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af fondens midler og drift.

Stk. 3. Ved revisionen skal revisor særligt påse, at fondens administration af tilskuds- og låneordninger, hvori der indgår offentlige midler, følger de herom fastlagte bestemmelser i lovgivningen og i de regulativer, som fonden har udstedt, herunder at de fastlagte retningslinjer for fondens revisorerklæringer overfor Økonomistyrelsen overholdes.

§ 4. Revisionens omfang afhænger af fondens adminis⁠trative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 5. Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen, jf. § 4, undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af udlåns- og tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision, jf. 2. pkt., udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision ved som udgangspunkt at foretage stikprøvevise undersøgelser af regnskabsposterne og andre regnskabsoplysninger. Uanmeldt beholdningseftersyn indgår i revisionen.

Stk. 2. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af fondens midler og drift. Revisionen udføres med udgangspunkt i fondens rapportering om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Stk. 3. Ved den afsluttende revision påses det, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

§ 6. Fonden skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fondens årsrapport og forvaltning. Fonden skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 7. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med fondens administration, herunder særligt fondens forvaltning af offentlige midler, påhviler det revisor straks at give fondens bestyrelse meddelelse derom, samt påse, at fondens bestyrelse inden 3 uger giver Indenrigs- og Socialministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Indenrigs- og Socialministeriet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 8. Revisor skal føre en revisionsprotokol.

Stk. 2. I revisionsprotokollen skal indføres oplysninger om

1) hvilke revisionsarbejder, der er udført, samt resultatet heraf, herunder resultatet af foretagne beholdningseftersyn,

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende bogholderi, regnskabsvæsen eller intern kontrol, og

3) øvrige væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Stk. 3. Revisor skal endvidere redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende fondens sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for fondens formål.

Stk. 4. Det skal i revisionsprotokollen til årsrapporten oplyses,

1) om revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2) om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) om revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og

4) om revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statslige og kommunale midler er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 5. I revisionsprotokollen indføres endvidere oplysninger om særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning eller assistance.

Stk. 6. Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9. Den reviderede årsrapport forsynes med en påtegning, hvoraf skal fremgå, at årsrapporten er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Påtegningen skal afgives efter bestemmelser i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

Kapitel 3

Godkendelse af årsrapport m.v.

§ 10. Den vedtagne årsrapport skal underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor, jf. § 9.

Stk. 2. Den påtegnede årsrapport samt en genpart heraf skal sammen med genpart af årets revisionsprotokol indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 11. Fonden udarbejder en beretning om sin virksomhed og indvundne erfaringer i det forløbne regnskabsår. Beretningen indsendes samtidig med fondens årsrapport til Indenrigs- og Socialministeriet.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1032 af 14. december 1994 om Boligselskabernes Landsbyggefonds regnskaber m.v.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 15. december 2009

Karen Ellemann

/ Mikael Lynnerup Kristensen