Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0112
 
32006L0138
 
32008L0008
 
32008L0117
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)1)

§ 1

I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1380 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 1206 af 2. december 2008 og bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2009, foretages følgende ændringer:

1. Note 1) til bekendtgørelsens Titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EU-Tidende 2006, L 347/1), Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser (EU-Tidende 2006, L 384/92), Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser (EU-Tidende 2008, L 44/11), og Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet (EU-Tidende 2009, L 14/7)«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 13, stk. 1, nr. 18, § 29, stk. 4, § 34, stk. 1, nr. 5, stk. 2, 3 og 4, § 35, stk. 1, nr. 2, § 36, stk. 1, nr. 2 og 3, § 38, stk. 4, § 42, stk. 5, § 43, stk. 4, § 45, stk. 7 og 8, § 46, stk. 10, § 51, stk. 3, § 52, stk. 4, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1, § 55, § 57, stk. 1, § 62a, stk. 6, § 64, stk. 2, § 66, stk. 9, § 70, stk. 4 og 5, § 72, stk. 5, § 73, stk. 2, § 73a, stk. 3, og § 81, stk. 2, i merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 525 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 1134 af 4. december 2009, fastsættes:«

3. § 11 ophæves.

4. Overskriften før § 27 affattes således:

»Afgiftsgodtgørelse til fremmede staters ambassader, humanitære organisationer m.v.«

5. §§ 27, 28, 29 og 30 ophæves.

6. Efter § 36 indsættes:

»Kapitel 9 a

Afgiftsfritagelse ved udenrigs luftfart

§ 36 a. Luftfartsselskaber, der ønsker told- og skatteforvaltningens godkendelse af, at selskabet i det senest afsluttede regnskabsår mod betaling hovedsageligt har fløjet i udenrigstrafik, kan indsende ansøgning herom til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen offentliggør løbende en liste over godkendte luftfartsselskaber. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tilsvarende godkende, at nystartede luftfartsselskaber hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, hvis told- og skatteforvaltningen på baggrund af fartplaner, kontrakter, budgetter m.v. finder det ubetænkeligt. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for behandling af ansøgninger efter 1.-2. pkt.«

7. § 40 a, stk. 2-4, ophæves.

8. § 45 ophæves og i stedet indsættes:

»§ 45. Ved handel med varer og ydelser, såvel ved handel inden for landets grænser som ved handel med andre EU-lande og lande uden for EU, skal virksomheder, der er registreret for afgift her til landet, følge stk. 2-5, når der anvendes elektroniske fakturaer ved handlen.

Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelse af elektroniske fakturaer, at køberen er indforstået hermed, og at de elektroniske fakturaer indeholder de i § 40, stk. 1, § 40a og § 41 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Ved fremsendelse af flere fakturaer ad elektronisk vej til den samme registrerede kunde kan oplysninger, som er fælles for de forskellige fakturaer, blot angives en gang, såfremt der for hver faktura er adgang til samtlige oplysninger.

Stk. 4. Registrerede virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de systemer, herunder hardware og software, og de procedurer, der benyttes. Endvidere skal den registrerede virksomhed opbevare kontrakter og certifikater som en del af beskrivelsen.

Stk. 5. Registrerede virksomheder, der anvender, udsteder eller modtager elektroniske fakturaer til brug for regnskabsførelsen, skal opbevare de elektroniske fakturaer i deres oprindelige form og format. Opbevaringen skal ske på en sådan måde, at kravene til ægthed og integritet overholdes og sådan, at data ikke mistes helt eller delvis som følge af fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser, uanset om data opbevares i den registrerede virksomhed eller hos en tredjepart.

§ 45 a. Ved handel med varer og ydelser med andre EU-lande og lande uden for EU skal virksomheder, der er registreret for afgift her til landet, ud over bestemmelserne efter § 45 følge stk. 2-5, når der anvendes elektroniske fakturaer ved handlen.

Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelse af elektroniske fakturaer, at ægtheden af fakturaernes oprindelse og integriteten af fakturaernes indhold sikres ved enten elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI).

Stk. 3. Anvendelse af elektronisk signatur skal være baseret på en avanceret elektronisk signatur, der minimum har et sikkerhedsniveau svarende til for eksempel et OCES-certifikat (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service).

Stk. 4. Det er en forudsætning for anvendelse af elektronisk dataudveksling (EDI), at der mellem aftaleparterne foreligger en aftale, som fastsætter procedurer for den elektroniske dataudveksling, som sikrer, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 5. Registrerede virksomheder, som opfylder bestemmelserne i § 45, stk. 2, om, at køberen er indforstået, samt opfylder stk. 3 i denne bestemmelse, kan anvende en anden sikker metode til elektronisk fakturering end elektronisk signatur og EDI, som nævnt i stk. 2-4. Ved handel med virksomheder i et andet EU-land forudsætter anvendelsen af en anden metode, at det andet EU-land accepterer denne metode.«

9. § 50, stk. 1 og 2, affattes således:

»§ 50. Virksomheder, der er registreret efter lovens § 47, § 49, § 51 eller § 51a, skal føre et regnskab over leverancer af varer og ydelser til og fra virksomheden. Beløbene, som virksomheden ved udgangen af hver afgiftsperiode skal angive til told- og skatteforvaltningen på afgiftsangivelsen og på listen over EU-leverancer, skal fremgå af regnskabet.

Stk. 2. Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab.«

10. Overskriften før § 52 affattes således:

»Særlige konti og rubrikker«

11. § 52 affattes således:

»§ 52. Regnskabet skal indeholde følgende særlige konti:

1) konto for indgående afgift (købsmoms),

2) konto for udgående afgift (salgsmoms),

3) konto for afgift af varekøb fra udlandet (afgift af EU-erhvervelser af varer og afgift af indførsel af varer fra steder uden for EU),

4) konto for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt,

5) konto for EU-erhvervelser af varer,

6) konto for køb af ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt,

7) konto for EU-leverancer af varer,

8) konto for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt og

9) konto for eksport m.v.

Stk. 2. På kontoen for indgående afgift føres afgiften på indkøb m.v. af varer og ydelser til brug for virksomheden, i det omfang afgiften på indkøbene kan medregnes til den indgående afgift.

Stk. 3. På kontoen for udgående afgift føres afgiften af virksomhedens leverancer, herunder udtagning til privat brug m.v., samt fraførsel af varer fra et afgiftsoplag og betalingspligtige køb efter lovens § 46, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. På kontoen for afgift af varekøb fra udlandet anføres afgiften af:

1) erhvervelser af varer fra andre EU-lande,

2) varer, der indføres her til landet fra steder uden for EU, jf. lovens § 12 (afgiften beregnes på grundlag af enhedsdokumentets eksemplar 8 af varernes afgiftsværdi, som er toldværdien tillagt told, importafgifter m.v. samt de forsendelses- og forsikringsomkostninger m.v., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, når dette sted er kendt på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder) og

3) køb af varer fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 1-2 og 5.

Stk. 5. På kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt anføres afgiften af køb af ydelser fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 3.

Stk. 6. På kontoen for EU-erhvervelser af varer anføres købsprisen uden afgift for varer, som virksomheden erhverver fra andre EU-lande, jf. lovens § 11.

Stk. 7. På kontoen for køb af ydelser fra andre EU-lande med omvendt betalingspligt anføres købsprisen uden afgift for ydelser, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 3, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.

Stk. 8. På kontoen for EU-leverancer af varer anføres salgsprisen for varer, der leveres til andre EU-lande, og hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 9. På kontoen for EU-leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt anføres salgsprisen for ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for afgiften af køb af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.

Stk. 10. På kontoen for eksport m.v. anføres salgsprisen for:

1) leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens §§ 14-21d, og hvortil virksomheden har indkøbt m.v. varer og ydelser her i landet. Dog bortset fra leverancer efter lovens § 14, nr. 2, 2. og 3. pkt., og leverancer af ydelser efter lovens § 16, stk. 1, i de tilfælde, hvor en modtager i et andet EU-land er betalingspligtig for afgiften af køb af ydelserne og

2) leverancer, hvoraf der ikke skal betales afgift efter lovens § 34, stk. 1, nr. 5-19, samt stk. 3-4.«

12. § 54 ophæves og i stedet indsættes:

»§ 54. Afgiftskontiene afsluttes ved hver afgiftsperiodes udløb. Saldoen på kontoen for indgående afgift, saldoen på kontoen for afgift af varekøb fra udlandet, og saldoen for kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt overføres til kontoen for udgående afgift. Kontoen for udgående afgift viser herefter det afgiftsbeløb, som skal indbetales til told- og skatteforvaltningen, eller det afgiftsbeløb, der skal godtgøres af told- og skatteforvaltningen. Ved indbetalingen til eller udbetalingen fra told- og skatteforvaltningen føres det betalte eller godtgjorte beløb på kontoen for udgående afgift, der hermed udlignes.

Stk. 2. I stedet for at overføre den indgående afgift, afgiften af varekøb fra udlandet, og kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt til kontoen for udgående afgift, kan virksomheden oprette en konto for afregning med told- og skatteforvaltningen og overføre afgiften hertil.

§ 54 a. Oplysninger om handel med varer og ydelser, som en virksomhed, der er registreret her i landet, foretager med udlandet, samt om virksomhedens indenlandske afgiftsfritagne leverancer, skal på afgiftsangivelsen, jf. lovens § 57, stk. 1, anføres i:

1) rubrik A-varer,

2) rubrik A-ydelser,

3) rubrik B-varer,

4) rubrik B-ydelser og

5) rubrik C.

Stk. 2. I rubrik A-varer anføres:

1) værdien uden afgift af varekøb i andre EU-lande (EU-erhvervelser), jf. lovens § 11, og jf. § 52, stk. 6,

2) værdien uden afgift af udenlandske virksomheders fjernsalg her til landet, jf. § 83, og

3) værdien uden afgift af udenlandske virksomheders installation og montering af varer her i landet, jf. § 78, stk. 1.

Stk. 3. I rubrik A-ydelser anføres værdien uden afgift af køb af ydelser i andre EU-lande, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 3, jf. § 52, stk. 7, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.

Stk. 4. I rubrik B-varer anføres:

1) værdien uden afgift af varesalg til andre EU-lande, jf. lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, og jf. § 52, stk. 8,

2) værdien uden afgift af fjernsalg af varer til andre EU-lande, jf. § 82, stk. 2, og

3) værdien uden afgift af installation og montering af varer i andre EU-lande, jf. § 77.

Stk. 5. I rubrik B-ydelser anføres værdien uden afgift af ydelser, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, jf. § 52, stk. 9.

Stk. 6. I rubrik C anføres værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift til aftagere her i landet, til andre EU-lande og til lande uden for EU, jf. § 52, stk. 10.

§ 54 b. Kravet om at virksomhedens regnskab skal indeholde særlige konti efter §§ 52-54 og § 60 anses for opfyldt, i det omfang virksomheden på told- og skatteforvaltningens anmodning kan fremskaffe og specificere de oplysninger, der skal fremgå af de særlige konti efter §§ 52-54 og § 60, i kraft af virksomhedens elektroniske programmer og koder.«

13. I § 56, stk. 1, ændres ”faktureret” til: ”leveret”.

14. § 60, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Regnskabet over afgiften af erhvervelser af varer fra andre EU-lande og køb af varer fra udlandet, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 1-2 og 5, skal føres på kontoen for afgift af varekøb fra udlandet, jf. § 52, stk. 4.

Stk. 3. Regnskabet over afgiften af køb af ydelser fra andre EU-lande, for hvilken afgift virksomheden er betalingspligtig efter lovens § 46, stk. 1, nr. 3, skal føres på kontoen for afgift af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt, jf. § 52, stk. 5.«

15. §§ 72 og 73 affattes således:

»§ 72. Virksomheder, der til registrerede virksomheder og personer i andre EU-lande leverer varer uden afgift efter lov­ens § 34, stk. 1, nr. 1 og 3-4, samt leverer ydelser uden afgift, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, skal for hvert kvartal (listeperiode) udarbejde en liste over de i perioden foretagne leverancer med angivelse af følgende oplysninger:

1) virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode,

2) køberens registreringsnummer.

3) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden afgift til hver enkelt køber i andre EU-lande,

4) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande,

5) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden afgift til hver enkelt køber i andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, og

6) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden afgift til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.

§ 73. Virksomhederne skal indgive lister efter § 72 senest den 20. i måneden efter listeperiodens udløb.

Stk. 2. Indgivelse af lister skal ske ved elektronisk indberetning til told- og skatteforvaltningens web-portal, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Virksomheder, der ikke har det fornødne tekniske udstyr til rådighed til elektronisk indgivelse af lister efter stk. 2, kan få told- og skatteforvaltningens tilladelse til at indgive lister ved at benytte en blanket, udarbejdet af told- og skatteforvaltningen.«

16. § 76, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Såfremt virksomheden ikke får tilbageleveret varer, der er midlertidigt overført til et andet EU-land, skal virksomheden medregne værdien af de pågældende varer til den samlede værdi af EU-leverancer af varer, jf. § 52, stk. 8, og berigtige virksomhedens liste over EU-leverancer efter § 72.

Stk. 3. Virksomheder, der fra en virksomhed i et andet EU-land modtager varer til brug for sagkyndig vurdering af løsøre eller arbejde, udført på løsøregenstande, jf. lovens § 20, nr. 2, skal registrere de modtagne varer i virksomhedens regnskab­er. De modtagne varer medregnes ikke ved opgørelsen af EU-erhvervelser af varer, jf. § 52, stk. 4 og 6, og de skal ikke anføres på listen over EU-leverancer efter § 72.«

17. I § 79 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved indgivelse af lister efter stk. 2 finder § 73 tilsvarende anvendelse.«

18. I § 81 ændres »§ 52, stk. 4 og 5« til: »§ 52, stk. 4 og 6, samt § 54a, stk. 2, nr. 1«.

19. I § 83 indsættes efter »afgiftsperiode«: », jf. § 54a, stk. 2, nr. 2.«

20. I § 95, stk. 3, ændres »§ 4, stk. 1 i Lov om nr. 348 af 9. juni 1993 om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge« til: »kapitel 4 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009«.

21. I § 100, stk. 2, ændres »§ 45, stk. 3, 5 og 6« til: »§ 45, § 45a«, indsættes efter § 52: », § 54a«, indsættes efter § 73: », stk. 1«, og ændres »eller § 98« til: », § 98 eller § 99«.

22. I § 100, stk. 4, ændres »lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter« til: »lov om opkrævning af skatter og afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Skatteministeriet, den 15. december 2009

Kristian Jensen

/ K.-H. Ludolph

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EU-Tidende 2006, L 347/1), Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser (EU-Tidende 2006, L 384/92), Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser (EU-Tidende 2008, L 44/11), og Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftsystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet (EU-Tidende 2009, L 14/7)