Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 9. december 2009

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love

(Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingcentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen)]

Til § 11

Af økonomi- og erhvervsministeren:

1) Stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 3, nr. 2, § 5, nr. 1-3, og §§ 7 og 9.«

[Tilpasning af hensyn til koordination med det færøske hjemmestyre]

Bemærkninger

Til nr. 1

Af hensyn til koordinationen med det færøske hjemmestyre og Lagtingets udtalelse om loven foreslås det, at økonomi- og erhvervsministeren også kan fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for samtlige af de ændringer, der vedrører Færøerne.