Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler

(henlæggelse af visse tilsynsopgaver til Plantedirektoratet)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler som ændret ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003 foretages følgende ændringer:

1. § 59, stk. 1, 1. pkt., affattes således: »Bortset fra de i § 59 a nævnte tilfælde udøves tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen af Miljøstyrelsen, jf. lovens § 48.«

2. Efter § 59 indsættes:

» § 59 a. Tilsyn og kontrol med opbevaring, besiddelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på jordbrug udføres af Plantedirektoratet, jf. lovens § 48, for så vidt angår overholdelse af følgende regler:

1) Lovens § 10, stk. 2, § 33, stk. 1, og § 35 d, stk. 1.

2) § 44, § 45, stk. 1, § 46 og § 47 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved jordbrug forstås i denne bekendtgørelse de jordbrugsbedrifter, der er omfattet af de af SKAT fastsatte benyttelseskoder 05 (landbrug, bebygget), 07 (frugtplantage, gartneri og planteskole), 17 (ubebygget jordbrugslod m.v.) eller 01 (beboelse), for så vidt angår ejendomme med karakter af landbrug eller gartneri.«

Stk. 3 . Plantedirektoratets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006.

Miljøministeriet, den 16. marts 2006

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen