Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Overførelse af kompetence i forbindelse med klassificering af skibe som affald m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret bl.a. ved lov nr. 1373 af 20. december 2004 og § 6 i lov nr. 325 af 18. maj 2005 og senest ved lov nr. 572 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 45, stk. 1, indsættes efter »affald«: », jf. dog § 45 b«.

2. Efter § 45 a indsættes:

»§ 45 b. Ministeren kan fastsætte regler om

1) fordeling af kompetencen mellem stat og kommuner i forbindelse med klassificering af skibe som affald,

2) statens og kommunernes behandling af sager om klassificering af skibe som affald, herunder myndighedernes indbyrdes koordination og

3) pligt for købere, sælgere og eksportører af skibe til at underrette den kompetente kommunalbestyrelse om salg, anden overdragelse eller påtænkt eksport af et skib beliggende i en dansk havn, og

4) at skibe med destination uden for EU/EØS ikke må eksporteres, førend der er truffet afgørelse om, hvorvidt skibet må anses som affald efter den til hver tid gældende bekendtgørelse om affald.

§ 45 c. Ministeren kan fastsætte regler om krav til dokumentation, herunder regler om oplysningspligt for ejere, købere, sælgere og eksportører i forbindelse med behandlingen af sager om klassificering af affald.«

3. I § 46 ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Myndighederne«.

4. I § 70, stk. 3, ændres »§ 69, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 69, stk. 1, nr. 4, § 70 a, § 70 b«.

5. I § 110, stk. 3, indsættes efter »§ 45, stk. 2, 3 og 6,«: »§ 45 b, § 45 c,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2006.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Connie Hedegaard