Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om beskatning af pensionsordninger m.v. og lov om pensionsafkastbeskatning

(Forlængelse af den særlige udbetalingsmulighed i Særlig Pensionsopsparing og afvikling af ordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 f indsættes som stk. 14:

»Stk. 14. Indeståendet hidrørende fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. stk. 12 og 13, der henstår på den pågældendes særskilte SP-konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension, kan på den enkelte kontohavers anmodning tilbageføres til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.«

2. § 17 i ophæves.

3. § 17 j affattes således:

»§ 17 j. Pensionsopsparingen udbetales fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til kontohaveren forud fra den 1. i måneden efter, at folkepensionsalderen er nået, jf. § 1 a i lov om social pension, hvis der er sket godskrivning på kontoen efter § 17 g. Dette gælder dog ikke indestående beløb på kontantkontoen, hvis SP-kontoen er flyttet til et andet pensionsinstitut, jf. § 17 n. Pensionsopsparingen udbetales som et engangsbeløb, som årlige rater over en periode på 10 år eller som månedlige rater over en periode på 10 år.

Stk. 2. Kontoens indestående opgøres ved udbetalingens påbegyndelse og ved indgangen til hvert år i udbetalingsperioden efter reglerne i § 17 h, stk. 5. Det beløb, der udbetales i hvert af de 10 år, udgør et beløb svarende til kontoens indestående ved udbetalingens begyndelse henholdsvis ved indgangen til hvert år i udbetalingsperioden divideret med det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetalinger.

Stk. 3. For konti, der udbetales i månedsvise rater, fastsætter Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse forud for hvert kalenderår en rentesats. Den samlede udbetaling for et år beregnes ved hvert års begyndelse som et fast beløb på grundlag af kontoens indestående ved årets begyndelse og den af bestyrelsen fastsatte rentesats, således at den årlige udbetaling ved uændret rentesats i hele udbetalingsperioden vil give lige store rater. Den månedlige rate hæves på kontohavers konto.

Stk. 4. Hvis indeståendet på kontoen er mindre end den månedlige rate, der skal udbetales, nedsættes raten til indeståendet på kontoen, og udbetalingen ophører. Hvis der ved udbetaling af den sidste rate fortsat er et indestående på kontoen, forhøjes den sidste rate tilsvarende.

Stk. 5. Personer, der er berettiget til udbetaling af pensionsopsparing efter stk. 1, kan udskyde udbetaling eller påbegyndelse af udbetaling til et senere tidspunkt, dog ikke ud over det fyldte 70. år.

Stk. 6. Beløb, der ikke har kunnet udbetales senest ved kontohavers fyldte 85. år, er forældede og indgår i reguleringspuljen, jf. § 17 p, stk. 1.

Stk. 7. Uanset stk. 1 kan kontohaver i perioden fra den 1. juni 2009 til den 30. april 2010 anmode Arbejdsmarkedets Tillægspension om udbetaling af det samlede indestående på den særskilte SP-konto indbetalt i medfør af § 17 f, stk. 1-3, som et engangsbeløb, jf. dog § 17 f, stk. 13.

Stk. 8. Uanset stk. 1 kan en kontohaver, der har overflyttet indestående på en særskilt SP-konto indbetalt i medfør af § 17 f, stk. 1-3, til en særskilt SP-konto i et andet pensionsinstitut, i perioden fra den 1. juni 2009 til den 30. april 2010 anmode dette pensionsinstitut om at udbetale det samlede indestående på den særskilte SP-konto som et engangsbeløb, jf. dog § 17 f, stk. 13.

Stk. 9. En kontohaver, til hvem udbetalingen af indeståendet på den særskilte SP-konto er påbegyndt efter stk. 1, kan i perioden fra den 1. juni 2009 til den 30. april 2010 anmode Arbejdsmarkedets Tillægspension eller det pensionsinstitut, hvortil den særskilte SP-konto måtte være overflyttet, om, at det resterende indestående på den særskilte SP-konto udbetales som et engangsbeløb, jf. dog § 17 f, stk. 13. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på en kontohaver, der har udskudt udbetalingen af SP-indeståendet efter stk. 5.

Stk. 10. Kontohavere, der ikke anmoder om udbetaling efter stk. 7-9, kan overføre indeståendet opgjort efter stk. 13 til en ratepensionsordning eller en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf. pensionsbeskatningslovens §§ 2, 8 og 11 A. Anmodningen om overførsel skal være modtaget senest den 30. april 2010. Overførslen kan ikke ske, hvis der ikke er dækning for omkostningerne forbundet med flytningen.

Stk. 11. Kontohavere, der ikke senest den 30. april 2010 har anmodet om at få indeståendet på deres SP-konto udbetalt, jf. stk. 7-9, eller har fået overført indeståendet, jf. stk. 10, vil automatisk få udbetalt indeståendet, der opgøres efter stk. 13. Udbetaling kan ikke ske, hvis der ikke er dækning for omkostningerne forbundet med udbetalingen.

Stk. 12. Indeståendet på en SP-konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension, der hidrører fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, overføres automatisk og gebyrfrit til en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, såfremt der ikke senest den 30. april 2010 er anmodet om overførsel, jf. § 17 f, stk. 14. Efter overførslen administreres midlerne efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Indeståendet på en SP-konto i et andet pensionsinstitut end Arbejdsmarkedets Tillægspension, der hidrører fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, er efter udbetaling, jf. stk. 7-9 og 11, eller efter flytning, jf. stk. 10, omfattet af reglerne i § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 13. Indestående på en særskilt SP-konto, som udbetales i henhold til stk. 7-9 eller stk. 11, eller som flyttes, jf. stk. 10, opgøres som værdien af den del af investeringskontoen, som hidrører fra indbetalinger i henhold til § 17 f, stk. 1-3, og den del af indeståendet på kontantkontoen, som relaterer sig til midler indbetalt i henhold til § 17 f, stk. 1-3, med fradrag for omkostninger og eventuelt fradrag i henhold til lov om pensionsafkastbeskatningsloven.

Stk. 14. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling og opgørelse m.v. efter stk. 2, 3 og 7-13.

Stk. 15. Indeståender i SP, som det ikke har været muligt at udbetale, jf. stk. 11, overføres den 1. oktober 2010 til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning. Arbejdsmarkedets Tillægspension indestår herefter for SP's forpligtelser og foretager den nødvendige administration. Krav på de overførte indeståender forældes efter 5 år, jf. § 36, stk. 2, regnet fra den 30. april 2010.

Stk. 16. En kontohaver eller boet efter en afdød kontohaver, der kan dokumentere et krav på et indestående, kan i perioden fra den 1. maj 2010 til den 1. maj 2015 henvende sig til Arbejdsmarkedets Tillægspension og få udbetalt tilgodehavendet.

Stk. 17. Overførte indeståender som nævnt i stk. 15, der ikke er blevet anmodet udbetalt senest den 30. april 2015, tilfalder Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

4. § 17 k og § 17 l ophæves.

5. § 17 o affattes således:

»§ 17 o. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter omkostningsprocenter og gebyrer i forbindelse med forvaltning og administration af SP.«

6. § 17 p, stk. 2 og 3, ophæves.

7. § 17 q affattes således:

»§ 17 q. For kapitel 5 c finder reglerne i kapitlerne 7, 7 a, 9 og 10 samt §§ 29, 32, 34 og 35, § 36, stk. 1, og § 38 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om udarbejdelse af regnskab for SP.«

8. § 17 r affattes således:

»§ 17 r. Indbetalinger til den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister godskrives på særskilte konti på grundlag af indberetning fra kommunerne, jf. lov om social pension § 33 b.

Stk. 2. Indbetalte og godskrevne midler efter stk. 1 administreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Midlerne skal være anbragt i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8, jf. dog stk. 3 og 4. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension kan vælge at lade midlerne forvalte sammen med eller adskilt fra fondens øvrige formue, jf. § 26 b, stk. 1, eller sammen med de midler, der forvaltes efter § 17 m, stk. 1.

Stk. 3. § 26 d, stk. 1, nr. 4, og § 26 e, stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse på midler placeret i investeringsinstitutter eller foreninger omfattet af § 26 b, stk. 1, nr. 7.

Stk. 4. § 26 d, stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse på midler, der direkte eller indirekte er placeret i investeringsinstitutter eller foreninger omfattet af § 26 b, stk. 1, nr. 7, under forudsætning af at disse institutter eller foreningers beholdning af aktiver medgår ved opgørelsen af placeringen af de midler, der er omfattet af stk. 1, og at bestemmelserne i kapitel 8 med de undtagelser, der er nævnt i stk. 3, ved denne opgørelse er overholdt.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter omkostningsprocenter og gebyrer i forbindelse med forvaltning og administration af den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Stk. 6. Ved dødsfald før folkepensionsalderen er nået, jf. § 1 a i lov om social pension, udbetales indeståendet på kontoen til dødsboet. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om opgørelse og udbetaling af beløb til boet.

Stk. 7. Reglerne i kapitlerne 7, 7 a, 9 og 10 samt §§ 29, 32, 34 og 35, § 36, stk. 1, og § 38 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte regler for udarbejdelse af regnskabet for den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister efter § 25 m.«

9. I § 17 s ændres »efter § 17 h, stk. 5« til: »i henhold til § 17, stk. 6«.

§ 2

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, som ændret ved § 8 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 8 i lov nr. 517 af 17. juni 2008 og § 12 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. § 7 a affattes således:

»§ 7 a. Kontohaveren kan vælge at flytte hele sit indestående til et andet pensionsinstitut. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan afvise flytning af indeståendet, hvis der ikke er dækning for omkostningerne forbundet med flytningen.

Stk. 2. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal på anmodning fra kontohaveren via det modtagende pensionsinstitut flytte hele indeståendet senest 3 måneder efter den uge, hvor anmodningen er modtaget. Overflyttede beløb kan ikke senere flyttes tilbage til Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt., kan personer, der har flyttet deres indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til en SP-konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension, tilbageføre beløb hidrørende fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17 f, stk. 14, til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Indeståendet på en SP-konto i et andet pensionsinstitut end Arbejdsmarkedets Tillægspension, der hidrører fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan efter udbetaling af SP-andelen overføres i overensstemmelse med reglerne fastsat i henhold til stk. 5.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af konti, overførsel af indestående på konti m.v. ved overflytning til et andet pensionsinstitut.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om krav til de modtagende pensionsinstitutter, herunder om information, tekniske krav og rådgivning i forbindelse med flytning.«

§ 3

I lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007, lov nr. 1534 af 19. december 2007, § 2 i lov nr. 1339 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 387 af 25. maj 2009 og § 1 lov nr. 412 af 29. maj 2009 og senest ved § 11 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 29 B, nr. 2, affattes således:

»2) engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, § 14 e, stk. 1, og § 17 j, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,«

2. § 29 B, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

3. § 29 D affattes således:

»§ 29 D. Ved udbetaling af Særlig Pensionopsparing efter § 17 j, stk. 7-9, 11, 13 og 16, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension svares en afgift på 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger 15.000 kr. Af den del af udbetalingen, der overstiger 15.000 kr., svares en afgift på 50 pct.«

4. § 41, stk. 1, nr. 7, ophæves.

Nr. 8 og 9 bliver herefter nr. 7 og 8.

5. I § 41, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 7, ændres », til en pen­sions­ordning med løbende udbetalinger eller til en SP-konto, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension« til: »eller til en pensionsordning med løbende udbetalinger«.

§ 4

I pensionsafkastbeskatningsloven, lov nr. 1535 af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 221 af 8. april 2008, § 1 i lov nr. 1339 af 19. december 2008, § 22 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 13 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitutter, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

2. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 13:

»13) Den Særlige Pensionsopsparing, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

3. I § 5 ændres »ordninger i Den Særlige Pensionsopsparing,« til: »særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitutter og ordninger i«.

4. § 6, stk. 1, affattes således:

»De institutter, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 3-6 og 9, og Den Særlige Pensionsopsparing efter § 1, stk. 2, nr. 13, skal medregne alle former for formueafkast til beskatningsgrundlaget. For ATP medregnes dog ikke den del af formueafkastet, der kan henføres til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister.«

5. I § 38, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»For Arbejdsmarkedets Tillægspension gælder dette tilsvarende for uudnyttet negativ skat som nævnt i stk. 1, 2. pkt.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 4, træder i kraft den 1. maj 2010.

Stk. 3. § 17 o i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, træder i kraft den 1. oktober 2010.

Stk. 4. § 3, nr. 1 og 4, har virkning fra og med den 1. maj 2010.

Stk. 5. § 4, nr. 1-4, har virkning fra og med indkomståret 2010.

§ 6

Stk. 1. Udbetalinger af SP-konti omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af § 17 i i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension afgiftsbelægges efter pensionsbeskatningslovens § 29 B, nr. 2.

Stk. 2. Overførsel af en SP-konto som nævnt i § 17 j, stk. 10, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven for samme person, behandles ikke som ud- og indbetaling efter pensionsbeskatningsloven. Pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ved overførsel af en SP-konto under udbetaling til en ratepensionsordning fortsættes det påbegyndte udbetalingsforløb i ratepensionsordningen efter nærmere aftale med det modtagende forsikringsselskab m.v. i lige store rater og sådan, at sidste rate udbetales samme år, som sidste rate af SP-kontoen ville være blevet udbetalt. Udbetalingsforløbet i en modtagende rateforsikring eller rateopsparing beregnes i øvrigt i overensstemmelse med principperne i pensionsbeskatningslovens § 8 henholdsvis § 11 A. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på tilbageførsel af beløb hidrørende fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 17 f, stk. 14, og § 17 j, stk. 12, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, henholdsvis § 1, nr. 3, og på overførsel af indeståendet på en SP-konto i et andet forsikringsselskab m.v. end Arbejdsmarkedets Tillægspension, der hidrører fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1.

Stk. 4. Pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på overførsler som nævnt i stk. 2 af særskilte SP-konti i penge- eller pensionsinstitutter, der finder sted den 1. januar 2010 eller senere.

§ 7

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg