Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Indledning

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5, § 20, stk. 4, § 27, stk. 4, og § 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, som sat i kraft ved anordning nr. 882 af 25. august 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Forskriften gælder for alt erhvervsmæssigt arbejde, der udføres om bord på nye og eksisterende skibe hjemmehørende i Danmark og Grønland.

Stk. 2. De nærmere regler er optrykt i hæfteform som bilag til denne forskrift.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte regler medfører ingen begrænsning i anvendelsen af de direktiver, som er nævnt i § 3.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 3 finder tillige anvendelse på udenlandske skibe, som over en periode på 14 dage og derover anvendes i forbindelse med konstruktionsarbejder i dansk territorialfarvand.

Stk. 5. Skibe, som udelukkende anvendes til transport af varer og gods, er ikke omfattet af stk. 4.

§ 2. Kapitlerne og kapitelhæfterne er:

   
Kapitel I
Arbejdets udførelse
A I A
Arbejdets udførelse, dateret 1. juli 2002.
A I B
Unges arbejde i skibe, dateret 1. juli 2002.
   
Kapitel II
Kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger
A II A
Stoffer og materialer, dateret 15. december 2009.
A II B
Kodenummererede produkter, dateret 1. april 2003.
A II C
Kræftfremkaldende stoffer og materialer, herunder asbest samt mutagener dateret 1. januar 2006.
A II D
Åndemiddelluft, dateret 1. juli 2002.
   
Kapitel III
Fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger
A III A
Manuel håndtering af byrder, dateret 1. juli 2002.
A III B (1)
Støj, dateret 1. januar 2006.
A III B (2)
Vibrationer, dateret 1. juli 2005.
A III C
Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære, dateret 1. april 2003.
   
Kapitel IV
(Reserveret).
   
Kapitel V
Psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger
A V A
Psykisk arbejdsmiljø (Reserveret).
A V B
Hviletid (Reserveret).
   
Kapitel VI
Tekniske hjælpemidler (maskiner, stilladser m.v.)
A VI
Anvendelse af arbejdsudstyr i skibe, dateret 1. juli 2004.
   
Kapitel VII
Personlige værnemidler
A VII
Brug af personlige værnemidler, dateret 1. januar 2006.
   
Kapitel VIII
Sikkerhedsskiltning mv.
A VIII
Minimumsbestemmelser for signalgivning, sikkerhedsskiltning, afmærkning og tegngivning, dateret 1. juli 2002.
   
Kapitel IX
Undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin
A IX A
Arbejdsmedicinske undersøgelser, dateret 1. juli 2002.
A IX B
Sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe, dateret 1. september 2007.
   
Kapitel X
Arbejdsulykker
A X
Anmeldelse af arbejdsulykker, dateret 1. oktober 2006.
   
Kapitel XI
Sikkerhedsarbejde
A XI A
Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe, dateret 1. januar 2006.
A XI B
Sikkerhedsarbejde i fiskeskibe, dateret 1. juli 2002.
   
Kapitel XII
Arbejdsmiljøråd
A XII A
Søfartens Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste, dateret 15. december 2009.
A XII B
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Arbejdsmiljøtjeneste, dateret 15. december 2009.
   

§ 3. Følgende direktiver finder anvendelse på danske skibe:

1) Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.

2) Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), som ændret ved Rådets direktiv 95/63/EF af 5. december 1995, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/45/EF af 27. juni 2001.

3) Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimums-forskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

4) Rådets direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om personlige værnemidler, som ændret ved Rådets direktiv 93/68/EØF og 93/95/EØF.

5) Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave).

7) Rådets direktiv 91/383/EØF om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold.

8) Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe.

9) Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

10) Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, der er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

11) Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskefartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

12) Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

14) Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

15) Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001 om anden ændring af direktiv 91/155/EØF om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for en særlig informationsordning vedrørende farlige præparater til gennemførelse af artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og vedrørende farlige stoffer til gennemførelse af artikel 27 i Rådets direktiv 67/548/EØF (sikkerhedsdatablade).

16) Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, som er ændret ved Rådets direktiv 91/382/EØF af 25. juni 1991 og ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003. Rådets direktiv 83/478/EØF af 19. september 1983 om femte ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. Rådets direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring af direktiv 76/769/EØF, Kommissionens direktiv 91/659/EØF af 3. december 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF og kommissionens direktiv 99/77/EF af 26. juli 1999 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF.

17) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidhørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

18) Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 98/391/EØF, artikel 16, stk. 1).

19) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (sekstende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1).

20) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (syttende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1).

§ 4. Et eksemplar af denne forskrift skal findes om bord i handelsskibe med 4 besætningsmedlemmer eller flere inklusive skibsføreren samt i fiskeskibe med en længde på 45 m og derover. Dette udelukker ikke brug af elektronisk medium under forudsætning af, at forskriften kan læses om bord.

§ 5. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. En juridisk person, som godtgør at have gjort alt, som er nødvendigt for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø, kan dog ikke straffes i tilfælde, hvor en ansat overtræder forskriftens bestemmelser om anvendelse af personlige værnemidler, udsugningsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsbestemmelser, der alene tjener til beskyttelse af den pågældende selv.

§ 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 5, stk. 2, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 17. december 2009.

Stk. 2. Teknisk forskrift A af 16. august 2007 om arbejdsmiljø i skibe ophæves.

§ 8. Følgende bestemmelser gælder ikke for Grønland:

§ 1, stk. 3-5, § 3 og § 5, kapitlerne A II A, A III B-2, A IX A, A XII A og A XII B samt henvisningerne til EF-direktiverne i de øvrige kapitler.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 2009

Per Sønderstrup

/ Helene Boesen


Indledning

Indledning

Dette regelværk indeholder bestemmelser for arbejdsmiljøforholdene om bord i nye og eksisterende danske skibe. Udenlandske skibe og platforme, som udfører konstruktionsarbejder i dansk territorialfarvand i en periode på 14 dage og derover, er endvidere omfattet af de bestemmelser, som er en følge af EF-direktiverne.

Regelværket består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitelhæfter.

Forskriften indeholder hjemmel, det generelle anvendelsesområde (det detaljerede anvendelsesområde findes i de enkelte kapitler), straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser og en liste over kapitlernes indhold. Kapitlerne er trykt som hæfter. Et kapitel kan være opdelt i flere hæfter. På forsiden af hvert hæfte er anført kapitlets nr., dato, emne og indholdsfortegnelse.

Ved fremtidige ændringer i kapitlerne vil det hæfte, der ændres i, blive udskiftet. Kapitlet vil blive sat i kraft ved udstedelse af en ny forskrift.

§ 8 i forskriften angiver særlige bestemmelser for Grønland. I forbindelse med opslag i regelværket omkring forhold på grønlandske skibe skal man derfor via denne paragraf altid kontrollere, om de pågældende bestemmelser er gældende for Grønland.

Ændrede kapitler

Kapitel II A om kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger

Kapitlet er ændret under hensyntagen til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr.793/93 og kommissionens forordning (EF) nr.1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(EU-Tidende 2006 nr. L396 af 30/12/06 s.1).

Det tilsigtes i forlængelse heraf, at skibe, som ikke omfattes af REACH, anvender samme sikkerhedsstandarder som fastlagt i denne forordning. Dette betyder, at kravene til sikkerhedsdatablade ændres, ligesom der ikke må anvendes produkter, som indeholder stoffer, der indgår i fortegnelsen over stoffer i REACH, bilag XIV og XVII, med mindre de er godkendt til det planlagte formål efter denne forordnings artikel 56, eller anvendes i henhold til de efter artikel 67 fastlagte begrænsninger.

I kapitlet er der er tillige foretaget enkelte sproglige rettelser. Betegnelsen »blandinger« er nu anvendt for at tilgodese sprogbrugen i REACH og indsat, hvor det er relevant. Der kan dog være uklarhed om sprogbrugen fremover som følge af forskellig sprogbrug i de eksisterende lovgivninger vedrørende kemiske stoffer.

Herudover er ordet »leverandørbrugsanvisning« konsekvent rettet til »sikkerhedsdatablad«, da dette fremover kun vil blive anvendt.

Kapitel XII om Arbejdsmiljørådene.

Den økonomiske ramme for Arbejdsmiljørådene er ændret som følge af ændringer i de tilsvarende ordninger for de af lov om arbejdsmiljø omfattede erhverv.


Kapitel I

Kapitel I

Arbejdets udførelse

   
Afsnit A
Almindelige bestemmelser
Regel 1
Anvendelse
Regel 2
Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
Regel 3
Arbejdets udførelse - Almindelige krav
Regel 4
Arbejdets udførelse - Særlige krav
Regel 5
Oplæring og instruktion
Regel 6
Kontrol med arbejdsmiljøet
   
Bilag 1
Generelle forebyggelsesprincipper
   
Bilag 2
Arbejdsmiljøpåvirkninger
   
Afsnit B
Unges arbejde i skibe
Regel 1
Anvendelse
Regel 2
Skibsførerens pligter mv.
Regel 3
Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre
Regel 4
Ulykkesfarer
Regel 5
Sundhedsfarer ved arbejde med visse stoffer og materialer
Regel 6
Støj og vibrationer
Regel 7
Andre sikkerheds- og sundhedsfarer - Fysiske belastninger
Regel 8
Akkordarbejde
Regel 9
Ned- og sammenstyrtningsfare
Regel 10
Ekstrem høje og lave temperaturer
Regel 11
Stråling
Regel 12
Højspænding
Regel 13
Kvælningsfare
Regel 14
Trykflasker
Regel 15
Eksplosionsfarer
Regel 16
Åndedrætsværn
Regel 17
Højt lufttryk
Regel 18
Risiko for vold
   
Bilag 1
Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med
   
Bilag 2
Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for
   

Afsnit A Almindelige bestemmelser

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på alt arbejde, der udføres om bord i skibe, og som ikke omfattes af arbejdsmiljøloven.

2 Forpligtelserne påhviler arbejdsgivere (i det følgende benævnt redere), skibsførere, arbejdsledere og øvrige personer, der arbejder om bord.

3 Dette afsnit indeholder bestemmelser, som er udformet på baggrund af Rådets direktiv nr. 89/391/EØF, EF-Tidende 1989 L 183, s. 1, og Rådets direktiv nr. 92/85/EØF, EF-Tidende 1992 L 348, s. 1.

Regel 2 Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

1 Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerheden og sundheden ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed.

2 Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal desuden ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Den herunder foretagne vurdering skal i den udstrækning, den har særlig betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, foreligge i skriftlig form.

3 Søfartsstyrelsen fastsætter retningslinier for det nærmere indhold af den vurdering, der skal foretages efter stk. 2 under hensyn til skibenes type og tonnage.

4 På grundlag af den efter stk. 2 foretagne vurdering og jf. de angivne forebyggelsesprincipper i bilag 1 træffes de nødvendige foranstaltninger inden arbejdet påbegyndes.

5 Pligterne efter stk. 1 - 2 gælder tillige ved planlægning af nye eller ændringer af eksisterende arbejdspladser, arbejdsprocesser og -metoder, indførelse af ny teknologi, anskaffelse af tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler samt stoffer og materialer.

6 Skibsføreren skal sørge for, at alle, der arbejder om bord, samarbejder om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle uanset ansættelsesforhold.

7 Sikkerhedsorganisationen skal have mulighed for at deltage i planlægningen af arbejdet, jf. stk. 1-5, samt i kontrollen med arbejdsmiljøet, jf. regel 6.

8 I de skibe, hvor der ikke skal oprettes en sikkerhedsorganisation, jf. bestemmelserne i kapitel XI afsnit A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe og afsnit B om sikkerhedsarbejde i mindre fiskeskibe, skal arbejdstagerne have mulighed for at deltage i den i stk. 7 nævnte planlægning af arbejdet og kontrol med arbejdsmiljøet.

Regel 3 Arbejdets udførelse - Almindelige krav

1 Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller langt sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

2 Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller langt sigt, skal der gennemføres særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v.

3 Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed eller sundhed i fare, og hvor denne fare ikke kan imødegås på anden måde, kan pauser og begrænset arbejdstid anvendes som forebyggende foranstaltning. Samme foranstaltninger anvendes, hvor der bruges særligt arbejdstøj og personlige værnemidler.

4 Ved arbejdets udførelse skal der tages hensyn til arbejdstagerens alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger.

5 Særligt følsomme risikogrupper, herunder gravide og ammende arbejdstagere, skal beskyttes mod farer, som for dem er særligt alvorlige.

6 Når skibsføreren er underrettet om eller på anden måde bliver bekendt med, at en arbejdstager er gravid eller ammer, skal skibsføreren sørge for, at der i vurderingen af sikkerhed og sundhed under arbejdet, jf. regel 2, stk. 2, indgår en vurdering af, om arbejdstageren er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen, jf. navnlig de i bilag 2 nævnte arbejdsmiljøpåvirkninger.

7 Hvis det herefter vurderes, at der er en risiko for, at en gravid eller ammende er udsat for de i stk. 6 nævnte påvirkninger, skal det ud fra en vurdering af arten, omfanget og varigheden af den enkelte påvirkning fastlægges, om denne risiko vil få negativ indvirkning på graviditeten eller amningen, og til imødegåelse heraf træffes i givet fald foranstaltninger efter stk. 8 og 9.

8 Foranstaltningerne skal om muligt bestå i tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet. Hvis det ikke er muligt og rimeligt på denne måde at opnå tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstageren, skal risikoen imødegås ved foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse, herunder om nødvendigt ændring af arbejdstiden og begrænsning af natarbejde.

9 Hvis det ikke er muligt at opfylde stk. 8, kan foranstaltningerne bestå i overførsel til andre arbejdsopgaver, der ikke indebærer fare for den gravide eller ammendes sikkerhed og sundhed.

10 Ved udførelsen af arbejdet skal det tilstræbes,

10.1 at ensidigt belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt, undgås eller begrænses,

10.2 at arbejdstempoet er således, at det ikke medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller lang sigt, og

10.3 at isoleret arbejde, som kan medføre fare for psykisk helbredsforringelse, undgås eller begrænses.

11 Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres,

11.1 at udformning af arbejdspladser, inventar, tekniske hjælpemidler samt valg af arbejdsmetoder så vidt muligt passer til de personer, der skal benytte disse, og

11.2 at egnede og effektive hjælpemidler, såsom løfteanordninger og transportmidler m.v., er tilgængelige i det omfang, det er nødvendigt for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Regel 4 Arbejdets udførelse - Særlige krav

1 På skibe, hvor der beskæftiges personer, hvis arbejdskraft er udlejet til skibet eller på anden måde stillet til rådighed for skibet af en fremmed virksomhed, har rederen og i hans sted skibsføreren pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

2 Inden sådan beskæftigelse påbegyndes, skal rederen og i hans sted skibsføreren over for den fremmede virksomhed oplyse følgende:

2.1 det krævede faglige niveau, herunder om særlige kvalifikationer er nødvendige,

2.2 eventuelle krav om helbredsattester, og

2.3 arbejdets særlige art, herunder eventuelle faremomenter.

3 Hvis en arbejdstager arbejder alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må arbejdstageren ikke arbejde alene.

4 Det skal sikres, at kun arbejdstagere, der har fået passende instruktion, har adgang til områder, hvor der er en særlig fare.

5 Hvis den legemlige eller åndelige tilstand hos en arbejdstager ved visse arbejder kan betyde øget fare for denne eller dennes omgivelser, må arbejdstageren ikke beskæftiges ved sådanne arbejder.

6 Hvis det vurderes, at foranstaltningerne efter regel 3, stk. 7 ikke er tilstrækkelige til at imødegå risiko for den gravide eller ammendes sikkerhed eller sundhed, må beskæftigelse ved det pågældende arbejde ikke finde sted. Skibsføreren skal i disse tilfælde fritage hende for tjeneste om bord og sørge for hendes fratræden.

7 Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres,

7.1 at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge ulykkesrisici, herunder særlige risici forårsaget af skibets bevægelser,

7.2 at fare for eksplosion, brand, forgiftning og kvælning m.v. er effektivt forebygget,

7.3 at der træffes effektive foranstaltninger for at forhindre udslip, lækage samt udvikling af støv, røg, damp, lugt, gas m.v., hvor dette kan medføre fare for sikkerhed eller sundhed,

7.4 at der træffes effektive foranstaltninger for at beskytte de arbejdstagere, hvor arbejdsprocessen eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, kan medføre risiko for sygdomssmitte,

7.5 at klima- og belysningsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige under hensyntagen til det arbejde, der skal udføres. Der skal herunder træffes foranstaltninger til at beskytte arbejdstagerne mod stærk hede eller kulde.

8 Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal derfor holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænseværdier skal overholdes.

9 Unødig påvirkning fra stråling skal undgås. Påvirkningen fra stråling under arbejdet skal derfor holdes så lav, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte strålingsnormer skal overholdes.

10 Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænseværdier skal overholdes. Arbejdstilsynets til enhver tid fastsatte grænseværdier for stoffer og materialer skal følges.

11 Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal derfor være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænser skal overholdes.

Regel 5 Oplæring og instruktion

1 Det skal sikres, at hver enkelt arbejdstager, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Der skal gives oplysninger om kendte ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, arbejdstageren har adgang til.

2 Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med:

2.1 Tiltrædelse.

2.2 Ændring af arbejdsopgaver.

2.3 Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr.

2.4 Indførelse af ny teknologi.

3 Den i stk. 1 nævnte oplæring og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunder forekomsten af nye faremomenter, og skal om nødvendigt gentages regelmæssigt.

4 Rederen afholder eventuelle udgifter til den i stk. 1-3 nævnte oplæring og instruktion, som skal foregå i arbejdstiden.

5 Det skal sikres, at arbejdstagere fra en fremmed virksomhed, der udfører arbejde om bord, får passende instruktion om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der har betydning for deres arbejde.

Regel 6 Kontrol med arbejdsmiljøet

1 For at sikre, at arbejdsmiljøet til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal rederen og i hans sted skibsføreren sørge for,

1.1 at vurderingen, jf. regel 2, stk. 2, og regel 3, stk. 7, forefindes om bord på skibet og revideres, når det har særlig betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet,

1.2 at sagkyndig bistand indhentes, når dette er nødvendigt for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og

1.3 at føre en liste over og udarbejde rapporter om arbejdsulykker, jf. bestemmelserne i kapitel X, afsnit A, om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Søfartsstyrelsen.

2 Der skal føres effektiv kontrol med, at de sundhedsskadelige påvirkninger, der er nævnt i regel 4, stk. 8-11, imødegås. Hvor der kan opstå sundhedsfare på grund af gasser, dampe og støv hidrørende fra stoffer og materialer eller på grund af støj og stråling, skal rederen og i hans sted skibsføreren sørge for, at det kontrolleres, at forholdene er i orden, herunder at der foretages de nødvendige målinger for at gennemføre kontrollen. Måleresultater skal findes om bord.

BILAG 1

Generelle forebyggelsesprincipper

1 Forhindring af risici.

2 Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

3 Bekæmpelse af risici ved kilden.

4 Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet.

5 Hensyntagen til den tekniske udvikling.

6 Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt.

7 Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkning fra faktorer i arbejdsmiljøet.

8 Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse.

9 Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

BILAG 2

Arbejdsmiljøpåvirkninger

IArbejdsmiljøpåvirkninger,derkanudgøreenrisikoforgravideogammendejf.regel3,stk.6og7.

Fysiske

1 Følgende fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger, hvis disse anses for at kunne medføre læsioner på fostret og/eller kan medføre, at moderkagen river sig løs navnlig:

1.1 Stød, vibrationer eller skibets bevægelser.

1.2 Manuel håndtering af tunge byrder, der kan indebære risici, navnlig for ryg og lænd.

1.3 Støj.

1.4 Ioniserende stråling.

1.5 Ikke-ioniserende stråling.

1.6 Ekstrem kulde og varme.

1.7 Bevægelser og stillinger (herunder stående og gående arbejde), psykisk og fysisk træthed og andre fysiske og psykiske belastninger i forbindelse med arbejdstagernes arbejdsopgaver.

Biologiske

1 Biologiske agenser fra risikogruppe 2, 3 og 4, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om beskyttelse af arbejdstagere mod biologiske agenser, når disse agenser eller de terapeutiske foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse hermed, er farlige for den gravides og fostrets sundhed.

2 Det kan f.eks. dreje sig om laboratoriearbejde om bord i de miljøskibe, der foretager analysearbejde i forbindelse med målinger på vandmiljø og ydre miljø, eller arbejde med kloakaffald om bord m.v.

Kemiske

1 Følgende kemiske agenser, hvis det er erkendt, at de er farlige for den gravide og fostrets sundhed:

1.1 Stoffer og blandinger, der efter de af Miljøministeriet fastsatte regler om klassificering og mærkning, skal klassificeres og mærkes med

1.1.1 R40, risiko for varig skade på helbred,

1.1.2 R45, kan fremkalde kræft,

1.1.3 R46, kan forårsage arvelige genetiske skader,

1.1.4 R61, kan skade barnet under graviditeten,

1.1.5 R63, risiko for skade på barnet under graviditeten, og

1.1.6 R64, kan skade børn i ammeperioden.

1.2 Stoffer og materialer, der er omfattet af bestemmelserne om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer i skibe.

1.3 Stoffer og materialer, der er omfattet af Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler.

1.4 Bekæmpelsesmidler.

1.5 Narkosegasser.

1.6 Kviksølv og kviksølvforbindelser.

1.7 Carbonmonoxid.

1.8 Kemiske agenser, som beviseligt medfører optagelse gennem huden.

IIA

1Arbejdsmiljøpåvirkninger,derkanudgøreensærligrisikoforgravide:

1.1 Arbejde under højt overtryk, f.eks. i trykkamre og ved dykning.

1.2 Bly og blyforbindelser, hvis der er risiko for, at disse agenser optages i den menneskelige organisme.

IIB

1Arbejdsmiljøpåvirkninger,derkanudgøreensærligrisikoforammende:

1.1 Bly og blyforbindelser.

Afsnit B Unges arbejde i skibe

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette afsnit omfatter erhvervsmæssig beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde om bord i skibe.

2 Forpligtelserne påhviler arbejdsgivere (i det følgende benævnt redere), skibsførere og arbejdsledere.

3 Dette afsnit indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF-Tidende 1994 L 216 s. 12.

4 For så vidt der findes skærpede bestemmelser om unges beskæftigelse i skibe, herunder højere aldersgrænser for visse former for arbejde i andre regler, gælder disse bestemmelser forud for bestemmelserne i dette afsnit.

Regel 2 Skibsførerens pligter mv.

1 Ved beskæftigelse af unge skal der ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets planlægning og tilrettelæggelse drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

2 Foranstaltninger efter regel 2, stk. 1, jf. regel 2, stk. 1-5 i afsnit A i dette kapitel, iværksættes på baggrund af en vurdering af de risici, arbejdet frembyder for de unge, idet der især skal tages hensyn til de særlige risici, der skyldes deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici eller det forhold, at de endnu ikke er fuldt udviklede. Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske, kemiske samt psykiske påvirkninger på såvel kort som langt sigt, som de unge kan blive udsat for.

3 Skibsføreren skal sørge for, at de unge får en grundig oplæring og instruktion i at udføre deres arbejde på farefri måde. Skibsføreren skal herunder gøre de unge bekendt med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.

4 Hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler m.v. til brug for besætningen under arbejdet, skal skibsføreren sørge for, at de unge er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningen.

5 Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art.

6 Skibsføreren skal inddrage besætningen og sikkerhedsorganisationen i planlægning, gennemførelse og kontrol af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende unges arbejde.

7 På skibe, hvor der beskæftiges unge, hvis arbejdskraft er udlejet til skibet eller på anden måde stillet til rådighed for skibet af en fremmed virksomhed, har rederen eller i hans sted skibsføreren pligt til at sørge for, at disses arbejde planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Regel 3 Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre

1 Unge må ikke beskæftiges ved de i regel 4 til 18 nævnte former for arbejde, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

2 Arbejde, der indgår som et nødvendigt led i en lærlingeuddannelse, en af Søfartsstyrelsen godkendt aspirantuddannelse, EFG-uddannelse eller tilsvarende uddannelse af mindst 2 års varighed, som giver erhvervskompetence, er undtaget fra forbudene i reglerne 4, 5, stk. 1, 6, stk. 2, 8 til 12 og 19, stk. 2 og 3 i det omfang, dette er nødvendigt for uddannelsens gennemførelse. For arbejde efter uddannelsens afslutning gælder samme undtagelser i det omfang, de er nødvendige for den unges beskæftigelse.

3 Arbejde i fiskeskibe, der indgår som et nødvendigt led i en oplæring i en af Søfartsstyrelsen godkendt fiskeruddannelse, kan undtages fra forbudene i reglerne 4, 5, stk. 1, 6, stk. 2, 8 til 12 og 19, stk. 2 og 3, i det omfang dette er nødvendigt for uddannelsens gennemførelse. For arbejde efter uddannelsens afslutning gælder samme undtagelser i det omfang, de er nødvendige for den unges beskæftigelse.

4 Stk. 2 og 3 gælder dog ikke arbejde med eller på anden måde udsættelse for bly og asbest.

Regel 4 Ulykkesfarer

Unge må ikke beskæftiges med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, der er angivet i bilag 1, eller med arbejde af tilsvarende farlighed.

Regel 5 Sundhedsfarer ved arbejde med visse stoffer og materialer

1 Unge må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra de stoffer og materialer, der er angivet i bilag 2.

2 Det er tilladt at beskæftige unge ved arbejdsprocesser, hvori de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 2, indgår, hvis processerne befinder sig i lukkede systemer, eller de unge på anden lignende måde er sikret mod påvirkningerne.

Regel 6 Støj og vibrationer

1 Unge må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare.

2 Unge må ikke arbejde med vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB (HA).

3 I tilfælde, hvor det efter regel 3, stk. 2 og 3 er tilladt unge at udføre arbejde med vibrerende håndværktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser.

Regel 7 Andre sikkerheds- og sundhedsfarer - Fysiske belastninger

1 Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling.

2 Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås.

3 Det skal i videst muligt omfang undgås, at unge løfter eller bærer byrder over 12 kg.

4 Dette kan dog fraviges ved arbejde, der foregår under ergonomisk hensigtsmæssige forhold, men det skal tilstræbes, at byrder for den enkelte højst udgør 25 kg.

5 Det bør undgås, at unge ved andet arbejde udsættes for større belastninger end dem, der er nævnt i regel 7, stk. 3 og 4.

Regel 8 Akkordarbejde

Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine og som indebærer akkordarbejde.

Regel 9 Ned- og sammenstyrtningsfare

Hvis et arbejde er forbundet med risiko for ned- eller sammenstyrtning, må unge ikke beskæftiges hermed, før faren er effektivt imødegået ved tekniske foranstaltninger, der ikke indebærer brug af personlige værnemidler.

Regel 10 Ekstremt høje og lave temperaturer

1 Unge må ikke beskæftiges i omgivelser eller ved arbejde, der på grund af ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer kan bringe deres sikkerhed i fare.

2 På skibe hjemmehørende i Grønland må der dog arbejdes ved ekstremt lave temperaturer, såfremt der drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Regel 11 Stråling

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, hvor de bliver udsat for ioniserende stråling.

Regel 12 Højspænding

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der indebærer risiko for højspændingsstød.

Regel 13 Kvælningsfarer

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre kvælningsfare som følge af mangel på i ilt (oxygen)- fattig atmosfære.

Regel 14 Trykflasker

Unge må ikke beskæftiges med påfyldning af trykflasker.

Regel 15 Eksplosionsfarer

Unge må ikke beskæftiges ved arbejdsprocesser, der kan medføre fare for eksplosion, medmindre der er truffet effektive tekniske foranstaltninger til hindring af personskade.

Regel 16 Åndedrætsværn

Unge må højst beskæftiges 4 timer dagligt ved arbejde, hvor der benyttes friskluftforsynet åndedrætsværn.

Regel 17 Højt lufttryk

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde under høje lufttryk i f.eks. trykkamre.

Regel 18 Risiko for vold

Unge må ikke arbejde alene, såfremt arbejdet kan medføre særlig risiko for, at de udsættes for vold.

BILAG 1

Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med

1Maskineltdrevnetekniskehjælpemidler

1.1 Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj.1)

1.2 Maskiner med stempellignende bevægelser.1)

1.3 Maskiner med åbne valser eller snegle.1)

1.4 Blande-, male- knuse-, og hakkemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger.1 )

1.5 Slående værktøj.

1.6 Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et arbejdstryk på over 7MPa (70 bar).

2Motorredskaberm.v.

Industritrucks samt gaffelstablere og gaffeltrucks, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

3Maskineltdrevneløfteanordningerellertransportører,elevatorer,kraner,arbejdsplatforme,hængestilladser,spilogtrawlskovle.

Det er dog tilladt unge at betjene trykknapelevatorer.

BILAG 2

Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for

1 Stoffer og materialer, der er omfattet af regel 2, stk. 2, nr. 1 i kapitel II, afsnit A, der anvendes om bord i skibe og som:

A: Mærkes med følgende faresymboler og farebetegnelser:

Tx, meget giftige

T, giftige

C, ætsende

E, eksplosiv

Herunder stoffer og materialer, der er forsynet med risikosætningerne:

R39, Fare for varig alvorlig skade på helbred

R45, Kan fremkalde kræft

R46, Kan forårsage arvelige genetiske skader

R60, Kan skade forplantningsevnen

R61, Kan skade barnet under graviditeten

B: Mærkes med faresymbol og farebetegnelse Xn, sundhedsskadelig, og samtidig forsynes med mindst en af følgende risikosætninger:

R40, Risiko for varig skade på helbred

R42, Kan give overfølsomhed ved indånding

R48, Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning

R62, Risiko for skade på forplantningsevnen

R63, Risiko for skade på barnet under graviditeten

C: Mærkes med faresymbolet og farebetegnelsen Xi, lokalirriterende og samtidig forsynes med risikosætningen:

R43, Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

D: Forsynes med følgende risikosætning:

R12, Yderst brandfarlig.

2 Stoffer og processer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende i At-anvisningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

3 Materialer, der indeholder over 0,1 vægtprocent af stoffer nævnt under stk. 2.

4 Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler, jf. AT-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

5 Materialer, der indeholder mere end 0,5 vægtprocent af opløsningsmidler nævnt under stk. 4.

6 Biologiske agenser i gruppe 3 og 4, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet.

7 Bly og blyforbindelser, for så vidt de kan optages i den menneskelige organisme.

8 Asbest.

9 Håndtering af fyrværkeriartikler samt diverse objekter, maskiner m.v. som indeholder sprængstoffer.


Kapitel II

Kapitel II

Kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger

   
Afsnit A
Stoffer og materialer
   
Regel 1
Anvendelse
Regel 2
Definitioner
Regel 3
Forhandling
Regel 4
Almindelige bestemmelser
Regel 5
Arbejdspladsvurderinger (APV’er) mv.
Regel 6
Forebyggelsesprincipper
Regel 7
Erstatningsstoffer og materialer (substitutionsprincippet)
Regel 8
Særlige foranstaltninger
Regel 9
Foranstaltninger i tilfælde af ulykker mv.
Regel 10
Arbejdspladsbrugsanvisning
Regel 11
Arbejdsmedicinske undersøgelser
   
Bilag 1
Oplysning om sikkerhedsdatablad
   
Afsnit B
Kodenummererede produkter
   
Regel 1
Anvendelse
Regel 2
Definitioner
Regel 3
Arbejdets udførelse
Regel 4
Kodenumre
Regel 5
Produkters anvendelse
Regel 6
Beskyttelsesforanstaltninger
Regel 7
Opbevaring og hygiejne
Regel 8
Andre bestemmelser
   
Bilag 1
Kodenummerpligtige produkter, jf. regel 1, stk. 3-4 19
Bilag 2
Arbejde indendørs
Bilag 3
Arbejde udendørs
Bilag 4
Valg af personlige værnemidler
   
Afsnit C
Kræftfremkaldende stoffer og materialer herunder asbest samt mutagener
   
Regel 1
Anvendelse
Regel 2
Almindelige bestemmelser for anvendelse
Regel 3
Almindelige bestemmelser for anvendelse og transport af last
Regel 4
Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene
Regel 5
Særlige bestemmelser for anvendelse og transport som last
Regel 6
Særlige foranstaltninger
Regel 7
Anvendelsesbegrænsninger og meddelelse
Regel 8
Asbest
   
Bilag 1
Kræftfremkaldende stoffer og materialer samt mutagener
Bilag 2
Særlige bestemmelser for asbest
Bilag 3
Bestemmelser om mærkning
   
Afsnit D
Åndemiddelluft
   
Regel 1
Anvendelsesområde 106
Regel 2
Definition 107
Regel 3
Åndemiddellufts renhed 107
Regel 4
Kvaliteten af åndemiddelluft 108
   

Afsnit A Stoffer og materialer

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder anvendelse, håndtering, oplagring, transport og bortskaffelse samt andet arbejde, som på grund af sin art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan indebære en risiko for sikkerhed og sundhed om bord i skibe.

Regel 2 Definitioner

1 I disse bestemmelser forstås ved:

1.1 »Stoffer«: Grundstoffer og deres forbindelser.

1.2 »Materialer«: Sammensætninger af to eller flere stoffer, herunder biologiske materialer.

1.3 »Stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed«:

1.3.1 Stoffer og blandinger, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljøministeriet om klassificering.

1.3.2 Stoffer og materialer, der er optaget i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer og bilag hertil.

1.3.3 Materialer, der indeholder 1% eller derover, for gasformige materialer 0,2%, af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer.

1.3.4Blandinger, der indeholder 1% eller derover, for gasformige blandinger 0,2%, af et stof, der er klassificeret som sundhedsskadeligt eller miljøfarligt efter Miljø- og Energiministeriets regler om klassificering.

1.3.5 Stoffer og materialer, som på grund af deres fysiske-kemiske, kemiske eller toksikologiske egenskaber og den måde, hvorpå disse anvendes eller forekommer om bord på skibet, kan udgøre en risiko for påvirkninger af arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed.

1.4 »Blandinger«: Blanding eller opløsning, der er sammensat af 2 eller flere stoffer.

1.5 »Grænseværdi for stoffer og materialer«: Medmindre andet er anført, grænsen for den tidsvægtede gennemsnitlige koncentration af et stof eller materiale i den luft om bord på skibe, der indåndes af en arbejdstager i relation til en nærmere fastsat referenceperiode.

1.6 »Biologisk grænseværdi«: Grænsen for koncentrationen af et givet stof eller materiale i et givet biologisk miljø, dets nedbrydningsprodukter i organismen (metabolitter) eller effektindikatorer.

Regel 3 Forhandling

1 Ved indkøb i lande udenfor det Europæiske Fællesskab skal rederen eller skibsføreren sikre sig, at emballagen er udformet og mærket i overensstemmelse med den af Miljøministeriet til enhver tid gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og blandinger, dog kan mærkningen affattes på engelsk.

2Fra 1. juni 2007 må kemiske stoffer og blandinger, som indkøbes i lande uden for det Europæiske Fællesskab, ikke indeholde stoffer, der indgår i fortegnelsen over stoffer jf. REACH1), bilag XIV og XVII, medmindre de i henhold til REACH er godkendt til den planlagte anvendelse eller anvendes med de herefter fastlagte begrænsninger.

3 Søfartsstyrelsen kan på begæring, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, lade foretage undersøgelser eventuelt ved særligt sagkyndige samt give alle oplysninger, der er nødvendige for at konstatere, om et stof eller materiale har virkninger, som kan indebærer en fare for sikkerhed og sundhed.

Regel 4 Almindelige bestemmelser

1 Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler til de tekniske forskrifter om arbejdets udførelse om bord i skibe samt relevante bestemmelser i forskrifterne om sikkerhedsarbejde i skibe.

2 Arbejdet med stoffer og materialer skal i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og en samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Herunder skal unødig påvirkning fra stoffer og materialer undgås, jf. de tekniske forskrifter om arbejdets udførelse om bord i skibe.

Regel 5 Arbejdspladsvurderinger (APV’er) mv.

1 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal sørge for, at der udarbejdes skriftlige arbejdspladsvurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene om bord, navnlig med henblik på at sikre en skriftlig behandlingsmåde i forbindelse med den nærmere planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdspladsvurderingen, og at sikre, at resultatet heraf gøres synligt.

2 En arbejdspladsvurdering skal udarbejdes under hensyntagen til arbejdets art, de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes på skibet, arbejdsstedets indretning, skibets størrelse o.l.

3 En arbejdspladsvurdering skal under iagttagelse af de i regel 6, stk. 1 nævnte generelle forebyggelsesprincipper omfatte en stillingtagen til de arbejdsmiljøproblemer, der er på skibet, og hvordan de løses. De nødvendige løsninger skal angives i arbejdspladsvurderingen.

4 En arbejdspladsvurdering skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser mv. som har betydning for arbejdsmiljøet om bord i skibet, dog senest hvert tredje år.

5 En arbejdspladsvurdering skal forefindes om bord i skibet og være til rådighed for rederen, skibsføreren, arbejdsledere, øvrige arbejdstagere og Søfartsstyrelsen.

6 Hvis skibsføreren ikke selv i samarbejde med sikkerhedsorganisationen har fornøden indsigt til at udarbejde arbejdspladsvurderingen, skal rederen eller skibsføreren indhente bistand fra Søfartens Arbejdsmiljøråd eller Fiskeriets Arbejdsmiljøråd eller andre særligt sagkyndige.

7 Hvis der findes farlige stoffer og materialer om bord herunder last skal der udover bestemmelserne i regel 5, stk. 1-6, indgå følgende vurderingselementer i arbejdspladsvurderingen, jf. dog regel 5, stk. 14:

7.1 stofferne og materialernes farlige egenskaber,

7.2 eksponeringsgraden, -typen og varigheden,

7.3 omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden,

7.4 virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,

7.5 hvor det er muligt, konklusioner der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,

7.6 enhver fastsat grænseværdi, og

7.7 oplysninger om sikkerhed og sundhed, der gives af leverandøren eller rederen/skibsføreren.

8 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal fra leverandøren eller andre let tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

9 Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen med henvisning til de relevante arbejdspladsbrugsanvisninger, jf. regel 10, stk. 1-5.

10 Reparations- og vedligeholdelsesarbejde o.l. om bord i skibe der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra stoffer og materialer, eller som kan forringe sikkerhed og sundhed af andre grunde selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i arbejdspladsvurderingen.

11 Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkning fra flere stoffer eller materialer, skal de forskellige stoffer og materialers samlede fare vurderes.

12 I det omfang det følger af ovennævnte vurdering i regel 5, stk. 1-11, at der er fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, skal de i regel 8 og 9, nævnte særlige foranstaltninger træffes.

13 Dog er det ikke nødvendigt at træffe disse særlige foranstaltninger, hvis vurderingen viser, at mængden af farlige stoffer og materialer kun indebærer en ringe risiko for påvirkninger.

14 Bestemmelserne i regel 5, stk. 7-11 finder ikke anvendelse, hvis rederen eller i hans sted skibsføreren dokumenterer, at arten og omfanget af påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er af ubetydelig omfang og at foranstaltninger er unødvendige.

15 Arbejdspladsvurderingen kan resultatet af vurderingen, herunder de foranstaltninger der skal træffes, beskrives ved henvisning til de udarbejdede arbejdspladsbrugsanvisninger efter regel 10, stk. 1-5.

Regel 6 Forebyggelsesprincipper

1 I det omfang det følger af ovennævnte vurdering, jf. regel 5, stk. 1-11, skal påvirkning fra stoffer og materialer fjernes eller begrænses mest muligt i forbindelse med arbejdets udførelse, jf. Regel 7, stk. 1-8, og regel 8, stk. 1:

1.1 ved at mængden af farlige stoffer og materialer fjernes, erstattes (substitueres) eller begrænses til det minimum, der er nødvendigt for arbejdet,

1.2 gennem indretning af arbejdsstedet,

1.3 ved brug af tekniske hjælpemidler,

1.4 ved at begrænse antallet af arbejdstagere, som udsættes eller risikerer at blive udsat for påvirkninger af farlige stoffer og materialer til et minimum,

1.5 passende hygiejneforanstaltninger,

1.6 gennem egnede arbejdsmetoder, herunder sikker håndtering, oplagring, transport om bord i skibe samt bortskaffelse af farlige stoffer og materialer, og

1.7 ved brug af egnede personlige værnemidler.

2 Stk. 1.1 gælder ikke for transport af stoffer og materialer som last.

3 De arbejdstagere, der arbejder med farlige stoffer og materialer skal inden arbejdets udførelse gennemgå en af Søfartsstyrelsen godkendt undervisning. Dette skal kunne dokumenteres.

Regel 7 Erstatningsstoffer og materialer (substitutionsprincippet)

1 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal sørge for, at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, erstattes (substitueres) eller begrænses til et minimum.

2 Stk. 1 gælder ikke for transport af stoffer og materialer som last.

3 Foranstaltninger efter stk. 1 skal navnlig foretages ved at erstatte et farligt stof eller materiale med et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale eller arbejdsproces.

4 Det skal herunder sikres, at stofferne og materialerne anvendes i den form, der medfører mindst risiko for påvirkning ved arbejdet.

5 Hvis erstatning ikke kan foretages, skal dette på forlangende dokumenteres over for Søfartsstyrelsen.

6 Erstatning skal foretages uanset, at påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er ubetydelige.

7 Såfremt brugen af erstatningsstof eller materiale vil medføre væsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

8 Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 6 eller undlades fordi en samlet afvejning efter stk. 7 viser, at brugen af et erstatningsstof eller materiale vil medføre urimelige merudgifter for rederen, skal dette på forlangende dokumenteres over for Søfartsstyrelsen.

9 Skibets sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af om erstatning (substitution) kan foretages efter regel 5, stk. 14 og stk. 3-8.

Regel 8 Særlige foranstaltninger

1 Hvis det på grund af arbejdets særlige karakter ikke er muligt efter regel 5, 6 og 7 at fjerne påvirkningerne for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, skal rederen eller i hans sted skibsføreren på grundlag af vurderingen i regel 5, stk. 1-11, træffe følgende foranstaltninger i nævnte rækkefølge:

1.1 tilrettelægge arbejdsmetoder, foretage teknisk kontrol samt bruge egnet arbejdsudstyr og egnede materialer for at undgå eller begrænse udslip fra farlige stoffer og materialer,

1.2 anvende kollektive beskyttelsesforanstaltninger ved farekilden, såsom tilstrækkelig ventilation og ved passende tilrettelæggelse af arbejdet, og

1.3 anvende individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler.

2 I forbindelse med de særlige foranstaltninger skal der foretages arbejdsmedicinske undersøgelser, hvor det er relevant.

3 Medmindre rederen eller i hans sted skibsføreren tydeligt på andre måder kan godtgøre, at der ved de nævnte særlige foranstaltninger er opnået tilstrækkelig beskyttelse, skal rederen eller i hans sted skibsføreren regelmæssigt, og når der sker ændringer i forholdene som kan indebære risiko for påvirkning af arbejdstagernes udsættelse for farlige stoffer og materialer, foretage målinger, især når det skønnes nødvendigt for overholdelse af grænseværdierne.

4 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal tage hensyn til resultaterne af de i stk. 3 nævnte målinger ved udarbejdelse og ajourføring af arbejdspladsvurderingen.

5 Hvis arbejdet er af en sådan art, at det ikke er muligt at forhindre tilstedeværelsen om bord af farlige koncentrationer af brændbare stoffer og materialer eller farlige mængder af kemisk ustabile stoffer og materialer, skal rederen eller i hans sted skibsføreren på grundlag af arbejdspladsvurderingen og de generelle forebyggelsesprincipper træffe foranstaltninger navnlig med henblik på i nævnte rækkefølge:

5.1 at undgå tilstedeværelse af antændingskilder, der kan give anledning til brande og eksplosioner, eller uhensigtsmæssige omstændigheder der kan medføre, at kemisk ustabile stoffer eller materialer fremkalder skadelige fysiske virkninger, og

5.2 at mindske de skadelige virkninger for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i tilfælde af brande eller eksplosioner som følge af, at brandbare stoffer eller materialer antændes, eller skadelige fysiske virkninger som følge af kemisk ustabile stoffer eller materialer.

Regel 9 Foranstaltninger i tilfælde af ulykker mv.

1 Hvis anvendelse af farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen medfører ulykke, uheld eller overhængende fare herfor, skal rederen eller i hans sted skibsføreren straks træffe foranstaltninger til at imødegå påvirkninger heraf og underrette arbejdstagerne herom.

2 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal sikre, at kun arbejdstagere, hvis arbejde gør det nødvendigt, har adgang til de berørte områder. Disse arbejdstagere forsynes med passende personlige værnemidler, jf. de tekniske forskrifter i kapitel VII, afsnit A, om anvendelse af personlige værnemidler om bord i skibe.

3 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal sikre, at information om nødforanstaltninger vedrørende farlige stoffer og materialer er til rådighed for arbejdstagerne om bord.

4 Informationen skal indeholde oplysning om:

4.1 konstaterede farer ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, foranstaltninger til identifikation af farer, så der kan foretages de nødvendige forholdsregler, og

4.2 alle tilgængelige oplysninger om særlige farer, der kan opstå i forbindelse med ulykker og uheld.

Regel 10 Arbejdspladsbrugsanvisning

1 Hvor der beskæftiges arbejdstagere om bord ved arbejde med farlige stoffer og materialer, skal der for hvert enkelt stof eller materiale på baggrund af det fra leverandøren modtagne sikkerhedsdatablad eller tilsvarende oplysninger, jf. bilag 1, udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning. Rederen eller i hans sted skibsføreren skal sørge for at indhente sikkerhedsdatablade samt sikre, at de ansatte og deres repræsentanter har adgang til oplysningerne i sikkerhedsdatabladet. Udover de i sikkerhedsdatabladet anførte oplysninger skal arbejdspladsbrugsanvisningen suppleres med skibs- og arbejdspladsrelevante oplysninger vedrørende følgende overskrifter i bilag 1:

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

5. Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved spild.

7. Håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet og om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod enegang.

13. Bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse, hvor sådanne er indeholdt i sikkerhedsdatablad for det pågældende stof eller blanding.

16. Andre oplysninger, herunder anvendelsesområder.

2 Arbejdspladsbrugsanvisningen skal i fornødent omfang ajourføres.

3 Arbejdspladsbrugsanvisningen skal opbevares tilgængeligt for arbejdstagerne.

4 Arbejdstagere, der er beskæftiget med stoffer og materialer, skal vejledes i brugen heraf og have arbejdspladsbrugsanvisningen udleveret med effektiv instruktion.

5 Arbejdspladsbrugsanvisningen skal være på dansk, og såfremt der anvendes et andet sprog som arbejdssprog, også på dette. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal være letforståelig for arbejdstagerne.

6 De i regel 10, stk. 1-5 indeholdte krav til arbejdspladsbrugsanvisning finder ikke anvendelse for stoffer og materialer der transporteres som last, men rederen eller i hans sted skibsføreren skal til brug for arbejdspladsvurderingen, jf. regel 5, stk. 1-11, give tilsvarende oplysninger.

7 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal underrette sikkerhedsorganisationen om relevante grænseværdier for de farlige stoffer og materialer. I skibe, hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation, skal arbejdstagerne på tilsvarende måde underrettes.

Regel 11 Arbejdsmedicinske undersøgelser

1 Rederen skal sikre, at de arbejdstagere, der vurderes at kunne blive udsat for risiko for påvirkning fra stoffer og materialer efter regel 5, stk. 1-11, har adgang til at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse.

2 Undersøgelsen skal foretages efter bestemmelserne i de tekniske forskrifter om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om sikkerhed til søs, såfremt:

2.1 påvirkningerne er af en sådan art, at identificerbar sygdom eller forringelse af helbredet kan sættes i forbindelse med udsættelsen,

2.2 det er sandsynligt, at sygdommen eller virkningen kan opstå under de særlige forhold arbejdstageren arbejder under,

2.3 den anvendte undersøgelsesmetode kun indebærer ringe risiko for arbejdstageren, og

2.4 der foreligger effektive teknikker til påvisning af indikationer på sygdommen eller virkningen.

3 Søfartsstyrelsen gør rederen og skibet bekendt med, hvorvidt resultaterne af den arbejdsmedicinske undersøgelse giver anledning til nye foranstaltninger, herunder ajourføring af arbejdspladsvurderingen, løbende helbredsundersøgelse af arbejdstagerne samt foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse.

BILAG 1

Oplysning om sikkerhedsdatablad

I dette bilag oplyses om de oplysninger i sikkerhedsdatabladet som REACH1) ) indeholder.

I følge REACH skal der for en række stoffer og blandinger udarbejdes en kemikaliesikkerhedsrapport, hvor i der skal anføres relevante anvendelses- og eksponeringsscenarier. Disse eksponeringsscenarier skal med som bilag til sikkerhedsdatabladet.

Brugerne skal tillige, hvor det er muligt, melde tilbage til producenten eller importøren, hvis de ved anvendelsen af kemikaliet registrerer andre risici eller helbredskonsekvenser end oplyst i sikkerhedsdatabladet.

Sikkerhedsdatabladet skal have nedenstående 16 overskrifter, indeholde oplysninger herom samt være dateret2).

1. Identifikation af stof eller kemisk blanding.

Oplysninger om handelsnavn, registreringsnummer, vigtigste anvendelsesmuligheder samt beskrivelse af stoffets funktion. Navn, adresse, telefon og e-mail på den ansvarlige for markedsføring og leverandørbrugsanvisning samt nødopkaldsnummer på virksomhed og/eller relevant officielt rådgivende organ.

2. Fareidentifikation

Beskrivelse af farer for mennesker og miljø.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Beskrivelse af indholdsstoffer og deres koncentrationer.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Kortfattede og letforståelige oplysninger om symptomer, førstehjælp og evt. om lægehjælp er påkrævet.

5. Brandbekæmpelse.

Oplysninger om forholdsregler ved brand.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.

Oplysninger om forholdsregler ved spild.

7. Håndtering og opbevaring.

Oplysninger om forholdsregler ved håndtering og opbevaring.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffer eller blandinger, herunder passende arbejdsprocesser, teknisk kontrol, særligt arbejdstøj, personlige værnemidler samt eventuelt forbud mod alenearbejde.

9. Fysisk-kemiske egenskaber.

10. Stabilitet og reaktivitet.

Angivelse af et stofs eller kemisk blandings stabilitet samt muligheden for, at der kan opstå farlige reaktioner under visse anvendelses forhold og ved frigivelse til omgivelserne.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).

Oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen

12. Miljøoplysninger

Oplysninger om vigtigste effekter på miljøet.

13. Bortskaffelse

Oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse.

14. Transportoplysninger.

Oplysninger om intern og ekstern transport.

15. Oplysninger om regulering

Oplysning om evt. udført kemikaliesikkerhedsvurdering eller omfattet af særlige fællesskabsbestemmelser.

16. Andre oplysninger

Eventuelt andre oplysninger som fx R-sætninger, rådgivning om uddannelse eller instruktion, aldersbegrænsninger i brugen, væsentligste kilder til udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet o.a.

Afsnit B Kodenummererede produkter

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse for arbejde om bord i skibe med kodenummererede produkter.

2 Bestemmelserne i dette afsnit finder ikke anvendelse for arbejde, der er omfattet af arbejdsmiljøloven i land.

3 Bestemmelserne i dette afsnit omfatter arbejde med produkter, der er opregnet i bilag 1, og for hvilke der skal fastsættes et kodenummer i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre. Endvidere omfattes produkter, der anvendes til klargøring og afslutning i forbindelse med disse arbejder.

4 Bestemmelserne i dette afsnit omfatter endvidere arbejde med stoffer og materialer, der er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om epoxyharpikser og isocyanater m.v.

Regel 2 Definitioner

1 »Et kodenummer for et produkt« er en kode bestående af to tal forbundet med en bindestreg, hvor

1.1 »tallet før bindestregen« angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige bestanddele, herunder organiske opløsningsmidler, og

1.2 »tallet efter bindestregen« angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje eller mod indtagelse.

Regel 3 Arbejdets udførelse

1 Arbejde med produkter, som er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, skal planlægges, tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit og i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse om bord i skibe.

2 For stoffer og materialer der er omfattet af regel 1, stk. 4, skal arbejdet endvidere tilrettelægges og udføres således, at hudkontakt undgås.

Regel 4 Kodenumre

1 Skibsføreren skal sikre, at et produkt, jf. regel 1, stk. 3 og 4, inden det tages i brug, er forsynet med et kodenummer.

2 Et produkts kodenummer skal anføres tydeligt på emballagen eller på anden måde oplyses skriftligt. Årstallet for ikrafttrædelse for den af Arbejdstilsynet gældende bekendtgørelse, efter hvilken kodenummeret er fastsat, skal angives sammen med kodenummeret.

3 Kodenummeret skal oplyses i den arbejdspladsbrugsanvisning, der skal udarbejdes efter bestemmelserne i kapitel II, afsnit A om stoffer og materialer, der anvendes om bord i skibe.

4 For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, gælder endvidere, at leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisningen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt stoffet og materialet indeholder epoxyharpikser, monomere epoxyforbindelser, reaktive opløsningsmidler eller isocyanater samt om stoffets eller materialets udhærdningstid.

5 Skibsføreren skal sikre sig, at der for et produkt, hvor der foreskrives blanding af flere komponenter eller tilsætning af fortyndingsmiddel, er fastsat et kodenummer både for produkterne alene og for den brugsklare blanding.

6 For et produkt, hvor der foreskrives brug ved en bestemt temperatur, skal der fastsættes et kodenummer både for produktet ved rumtemperatur og for produktet ved den foreskrevne temperatur.

7 Emballagen eller meddelelsen om kodenummeret skal tillige indeholde oplysning om, at åndedrætsværnet skal være luftforsynet, hvis et produkt indeholder lavtkogende væsker (stoffer med kogepunkt mindre end 65º C samt en række andre stoffer, der absorberer dårligt på kulfiltre), og hvis der ved arbejdet med produktet skal anvendes åndedrætsværn som beskyttelse mod indåndingsfaren.

Regel 5 Produkters anvendelse

1 Et produkt, herunder den brugsklare blanding, må ikke anvendes, uden at kodenummeret for produktet er oplyst. Oplysningen herom skal være tilgængelig for arbejdstagerne.

2 Såfremt de nødvendige oplysninger om fastsættelse af kodenummer ikke kan fremskaffes, vil kravene til omgang med produktet svare til de højeste kodenumre.

3 For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, gælder endvidere, at påføring ikke må foretages ved sprøjtning (aerosol/forstøvning), men kun manuelt ved hjælp af spartel, pensel, malerrulle, fugepistol eller lignende.

4 Personer med eksem, konstateret epoxyallergi, astma, kroniske lungelidelser, konstateret hud- eller luftvejsallergi eller kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4.

5 Arbejdstagere, der arbejder med stoffer og materialer, der er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, skal inden arbejdets udførelse gennemgå en af Søfartsstyrelsen godkendt undervisning.

6 Skibsføreren eller den, der træder i hans sted, skal påse, at den i stk. 5 nævnte undervisning finder sted.

7 Ved arbejdsprocesser må ikke anvendes produkter, der i brugsklar stand har højere tal i kodenummeret end det, der er angivet i skema 2.1 i bilag 2.

8 Bestemmelserne i stk. 7 kan fraviges, når der i medfør af anden lovgivning stilles særlige krav til overfladens egenskaber eller til det færdige arbejde.

9 Et produkt må ikke anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.

10 Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige hensyn.

11 Skibets sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages.

12 Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 9, eller brugen af produktet ikke kan undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 10 viser, at brugen af et erstatningsprodukt vil medføre urimelige merudgifter for rederen/arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres over for Søfartsstyrelsen.

Regel 6 Beskyttelsesforanstaltninger

1 Ved arbejde med produkterne, herunder klargøring og afslutning af arbejdet, skal der træffes foranstaltninger, der sikrer, at personer, der arbejder med produkterne, beskyttes mest muligt mod udsættelse for de anvendte produkter. Primært skal dette ske ved tekniske foranstaltninger, jf. forebyggelsesprincipperne i bestemmelserne i kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse om bord i skibe.

2 Ved arbejde med produkterne skal der endvidere træffes foranstaltninger til beskyttelse af det omgivende miljø.

3 Hvor de i stk. 1 nævnte tekniske foranstaltninger ikke med rimelighed kan gennemføres, eller hvor forholdene i øvrigt ikke sikrer mod risiko for unødig påvirkning, skal de i bilagene 2-4 nævnte sikkerhedsforanstaltninger som minimum træffes.

4 Ved arbejde på varme flader med en temperatur over 35º C, fastlægges sikkerhedsforanstaltningerne ud fra kodenummeret, idet tallet før bindestregen forhøjes til nærmeste højere tal. Derudover skal der altid mindst benyttes åndedrætsværn i form af helmaske.

5 Efter afslutningen af det enkelte arbejde med produkterne og indtil de påførte produkter er tørrede eller udhærdede i en sådan grad, at faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt, skal sikkerhedsforanstaltningerne efter regel 5, stk. 9-12 fortsat følges.

6 Hvor det er nødvendigt, at flere beskæftigede samtidig udfører arbejde med produkterne så nær hinanden, at der er fare for sundhedsfarlig påvirkning ud over den, der kan henføres til eget arbejde, skal der træffes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af sundhedsfaren.

7 Andre end de, der udfører arbejdet med produkterne eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må ikke opholde sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.

8 For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1 stk. 4, skal der endvidere opsættes advarselstavle, jf. bestemmelserne i kapitel VIII, afsnit A om signalgivning, sikkerhedsskiltning, afmærkning og tegngivning.

9 Arbejde med åndedrætsværn må for den enkelte arbejdstager ikke overstige enten 6 timer på en arbejdsdag, når der anvendes luftforsynet åndedrætsværn, eller 3 timer på en arbejdsdag, når der anvendes filtrerende åndedrætsværn. I særligt belastende situationer som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende skal tiden nedsættes. Arbejde med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt.

10 Skønnes det ved arbejdets tilrettelæggelse, at arbejdstagerens beskæftigelse med filtrerende åndedrætsværn vil vare over det i stk. 9 fastsatte tidsrum, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn allerede fra arbejdets begyndelse. Hvis arbejdet er så fysisk anstrengende, at vejrtrækningen gennem en filtermaske bliver vanskelig på grund af modstanden, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

11 Hvor der arbejdes med stoffer og materialer, skal der være tilstrækkeligt relevant førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske.

Regel 7 Opbevaring og hygiejne

1 Stoffet og materialet skal opbevares forsvarligt.

2 For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, gælder endvidere, at spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i særlige affaldsbeholdere, der skal være tydeligt mærket med indholdet.

3 Ved arbejde med kodenummererede produkter skal personlige værnemidler opbevares i ventilerede skabe, rum eller andre områder på skibet uden for besætningens opholdsrum.

4 Personer, der arbejder med stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, skal have særskilte omklædningsrum. Almindelig beklædning og arbejdstøj skal opbevares adskilt, og der skal endvidere være adgang til bruserum med varmt og koldt vand.

5 Der skal være adgang til håndvaske med varmt og koldt vand. Ved arbejde med stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, må vandhanerne ikke være håndbetjente.

6 I forbindelse med vaskefaciliteterne skal der være egnet rensemiddel, mild sæbe, bløde engangshåndklæder og egnede hudcremer til påsmøring efter vask samt affaldsbeholder.

Regel 8 Andre bestemmelser

1 For stoffer og materialer, der er omfattet af regel 1, stk. 4, gælder endvidere, at arbejdstagerne skal gennemføre en omhyggelig personlig hygiejne.

2 Såfremt hænderne eller andre dele af kroppen har været i kontakt med stofferne eller materialerne, skal de straks rengøres med egnet rensemiddel. Derefter skal de vaskes grundigt med sæbe og vand og indsmøres med egnede hudcremer.

3 Indtagelse af mad og drikke med videre samt rygning på arbejdsstedet må ikke finde sted.

4 Arbejdstøj, som anvendes ved arbejdet med stofferne og materialerne, må ikke bæres under indtagelse af måltider.

5 Skibsføreren eller den, der træder i hans sted, skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at reglerne i stk. 1-4, overholdes af arbejdstagerne.

BILAG 1

Kodenummerpligtige produkter, jf. regel 1, stk. 3 - 4

1 Malevarer og malevarerlignende overfladebelægninger.

2 Lime (klæbemidler), herunder organiske opløsningsmidler og udfyldningsmidler, herunder fugemidler, tætnings- og spartelmasser samt kit, der anvendes til sammenføjning ved reparationsarbejde f.eks. i apteringen.

13 Fortyndingsmidler, der anvendes til ovennævnte produkter, og produkter, der bruges ved klargøring og afslutning ved arbejde med ovennævnte produkter, herunder affedtningsmidler, afvaskemidler og farvefjernere.

4 Produkter, der bruges ved klargøring og afslutning ved arbejde med ovennævnte produkter, herunder afvaskemidler og farvefjernere.

BILAG 2

Arbejde indendørs

1 Bilagets område

1.1 Arbejde med produkter indendørs på skibe og på »almindelige« installationer i disse områder, som f.eks. rør, installationslemme og skabe.

2 Forbudsskema

2.1 I skema 2.1 angives det højest tilladte tal før bindestregen for malevarer i brugsklar blanding for visse malearbejder.

3 Definitioner

3.1 »Lette overdækninger« er udført af presenninger eller andet teltduglignende materiale, som muliggør en vis luftcirkulation gennem åbninger og utætheder.

3.2 »Arbejdsrum med installeret mekanisk ventilation« er arbejdsrum, som kan accepteres til arbejde på store emner, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

4 Sikkerhedsforanstaltninger

4.1 Ventilation

4.1.1 Der skal etableres mekanisk ventilation, som angivet i skema 2.2.

4.2 Personlige værnemidler

4.2.1 De personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde, findes ved hjælp af skema 2.3. Værnemidler, der er anført for såvel tallet før som efter bindestregen i kodenummeret, skal medtages eller sammensættes efter principper i bilag 4.

Noterne findes ligeledes i bilag 4.

Skema 2.1

Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for malevarer i brugsklar blanding til malearbejde indendørs

  

lofter/vægge

(dæk)/(skotter)

Gulv

(dørk)

A. Almindelige påvirkninger og funktionskrav
1-
1-
Eksempler:
Opholdsrum og soverum, kabys og proviantrum.
Kontorer og spiserum.
Trapper og gange.
Motionsrum og fritidsrum.
Passagerers opholdsrum.
Spiserum.
Toiletter.
Maskinrum og vogndæk (dæk/skotter)
   
B. Store påvirkninger og store funktionskrav
2-
2-
De overflader, hvor der sker store påvirkninger, eller hvor der stilles store krav.
Eksempler:
Overflader i kabys og baderum.
Omklædningsrum.
Toilet og vaskerum.
Maskinrum og vogndæk (dørk).
(De overflader, der ikke er udsat for store påvirkninger, hører under A).
   
C. Specielle påvirkninger og
specielle funktionskrav
2-
4-
De overflader, hvor der sker specielle påvirkninger, eller hvor der stilles specielle krav.
Eksempler:
Overflader i sygerum/hospital, vådrum. Maskinrumstanktop samt flader i maskinrummet, der udsættes for udstødning (4-), vogndæk (dørk), der males i drift p.g.a. meget kort tørretid. (De overflader, der ikke er udsat for specielle påvirkninger, hører under A eller evt. B).
   

Skema 2.2

Krav til etablering af ventilation indendørs

Kodenr.
Lette overdækninger (udført med presenninger og andet teltduglignende materiale)
Rum med installeret mekanisk ventilation
Tallet før stregen
Spartel,
pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
Spartel,
pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
00-
Ingen
Mekanisk
ventilation
Ingen
Ventilation
i drift
0-
Ingen
Mekanisk
ventilation
Ingen
Ventilation
i drift
1-
Ingen
Mekanisk
ventilation
Ventilation
i drift B)
Ventilation
i drift
2-
Mekanisk
ventilation A)
Mekanisk
ventilation
Ventilation
i drift B)
Ventilation
i drift
3-
Mekanisk
ventilation A)
Mekanisk
ventilation
Ventilation
i drift B)
Ventilation
i drift
4-
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation
Ventilation
i drift B)
Ventilation
i drift
5-
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation
Ventilation
i drift
Ventilation
i drift

Skema 2.2 fortsat

Krav til etablering af ventilation indendørs

Kodenr.
Rum uden installeret mekanisk
ventilation
Indvendigt i tanke, cofferdamme
og lignende
Tallet før stregen
Spartel, pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
Spartel, pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
00-
Ingen
Mekanisk
ventilation
Ingen
Ventilation
i drift
0-
Ingen
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation A)
Ventilation
i drift
1-
Mekanisk
ventilation A)
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation A)
Ventilation
i drift
2-
Mekanisk
ventilation A)
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation A)
Ventilation
i drift
3-
Mekanisk
ventilation A)
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation
Ventilation
i drift
4-
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation
Ventilation
i drift
5-
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation
Mekanisk
ventilation
Ventilation
i drift
A)
Brug af mekanisk ventilation kan undlades, hvor det samlede forbrug af malevarer maksimalt udgør 1 liter pr. dag.
B)
Det kræves ikke, at ventilation er i drift, hvor det samlede forbrug af malevarer maksimalt udgør 1 liter pr. dag.

Skema 2.3

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Arbejde med produkter i forbindelse med maling, malevarelignende overfladebelægning, limning, klæbning og fugning indendørs

Kodenr.
Lille flade*)
Stor flade
Tallet før stregen
Spartel, pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
Spartel, pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
00-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 9)
Ingen særlige8)
Helmaske med kombifilter9)
0-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 9)
Ingen særlige8)
Helmaske med kombifilter9)
1-
Ingen særlige7)
Luftforsynet halvmaske2), 6) øjenværn
Gasfiltermaske9)
Luftforsynet halvmaske2), 6) øjenværn
2-
Ingen særlige7)
Luftforsynet
helmaske2)
Luftforsynet
halvmaske
Luftforsynet
helmaske2)
3-
Gasfiltermaske9)
Luftforsynet
helmaske2)
Luftforsynet
helmaske
Luftforsynet
helmaske
4-
Gasfiltermaske9)
Luftforsynet
helmaske2)
Luftforsynet
helmaske
Luftforsynet
helmaske
5-
Luftforsynet
helmaske
Luftforsynet
helmaske
Luftforsynet
helmaske
Luftforsynet
helmaske

Skema 2.3 fortsat

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Arbejde med produkter i forbindelse med maling, malevarelignende overfladebelægning, limning, klæbning og fugning indendørs

Kodenr.
Lille flade*)
Stor flade
Tallet efter stregen
Spartel, pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
Spartel, pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
-1
Handsker 3), 4), 5)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 3), 4), 5)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
-2
Handsker 3), 4), 5)
Luftforsynet halvmaske1), 6), øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 3), 4), 5)
Luftforsynet halvmaske1), 6), øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
-3
Handsker 3), 4), 12)
Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 4), 5)
Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte
-4
Handsker ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt11), 13)
Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte
Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)
Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte
-5
Handsker ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt11), 13)
Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte
Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)
Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte
-6
Handsker ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt11), 13)
Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte
Handsker, ansigtsskærm, hætte, beskyttelsesdragt 11), 13)
Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt, handsker, hætte

*) Små flader er overflader, der hver for sig ikke er større end 4m2, og som tilsammen udgør 1/10 af den samlede overflade i et rum.

BILAG 3

Arbejde udendørs

1Bilagetsområde

1.1 Arbejde med produkter udendørs på skibe, herunder f.eks. arbejde på:

dæk, skot, antenner og master, fast installerede maskiner m.v.

1.2 Udendørs arbejde skal så vidt muligt foregå med effektiv naturlig ventilation eller under lette overdækninger med installeret mekanisk ventilation.

2Sikkerhedsforanstaltninger

2.1 Personlige værnemidler.

2.2 Det er angivet i skema 3.1, hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde.

2.3 Værnemidler, der er anført for såvel tallet før som efter bindestregen i kodenummeret, skal medtages eller sammensættes efter principper i bilag 4.

Noterne findes ligeledes i bilag 4.

Skema 3.1

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj ved udendørs arbejde

Kodenr.
Udendørs
Tallet før/efter stregen
Spartel, pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
00-
Ingen særlige
Helmaske med
kombifilter9)
0-
Ingen særlige
Helmaske med
kombifilter9)
1-
Ingen særlige
Øjenværn, luftforsynet halvmaske2), 6)
2-
Ingen særlige10)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske2), 6)
3-
Gasfiltermaske0), 9)
Øjenværn, luftforsynet halvmaske2), 6)
4-
Øjenværn, luftforsynet halvmaske1), 6
Luftforsynet helmaske2)
5-
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Kodenr.
Udendørs
Tallet efter stregen
Spartel, pensel, rulle o.lign.
Sprøjte
-1
Handsker3), 4), 5)
Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt
-2
Handsker3), 4), 5)
Luftforsynet halvmaske2), 6) øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
-3
Handsker 4), 5)
Luftforsynet helmaske2), 6) øjenværn, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
-4
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
-5
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
-6
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt

BILAG 4

Valg af personlige værnemidler

1 Noter til skema 2.3 og 3.1 om personlige værnemidler

0) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lign. arbejdes uden åndedrætsværn.

1) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

2) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

3) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

4) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm samt enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.

5) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

6) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

7) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved »stor flade«.

8) Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

9) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

10) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 3-.

11) Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejdes uden ansigtsskærm og hætte.

12) Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Handsker skal anvendes ved skift af limpatron.

13) Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt, hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet.

2 Valg mellem noter

1 Hvis der anføres ingen værnemidler eller ens værnemiddel til samme formål med forskellige noter, skal skærpende noter (4) - 10)) altid medtages. Lempende noter (0) - 3) og 11) - 13)) skal falde bort.

3 Valg mellem personlige værnemidler

1 Hvis sammensætningen medfører, at der skal vælges mellem to forskellige personlige værnemidler med samme formål, skal det endelige værnemiddel vælges således:

1.1 Luftforsynet helmaske går forud for

– luftforsynet halvmaske,

– kombinationsfiltermaske,

– gasfiltermaske,

– støvfiltermaske,

– øjenværn og

– ansigtsskærm.

1.2 Luftforsynet halvmaske går forud for

– kombinationsfiltermaske,

– gasfiltermaske og

– støvfiltermaske.

1.3 Kombinationsfiltermaske går forud for

– gasfiltermaske og

– støvfiltermaske.

1.4 Hvor der angives støvfiltermaske og gasfiltermaske samtidigt, skal der benyttes kombinationsfiltermaske.

1.5 Hvor der angives ansigtsskærm og øjenværn samtidigt, skal der benyttes ansigtsskærm.

2 Bortvælges et værnemiddel efter ovenstående, falder de noter bort, der er knyttet til det bortvalgte værnemiddel.

Afsnit C Kræftfremkaldende stoffer og materialer herunder asbest samt mutagener

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette afsnit omfatter arbejde med, herunder anvendelse, håndtering og mærkning af:

1.1 kræftfremkaldende stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1, herunder asbest,

1.2 materialer med det i bilag 1 angivne procentindhold eller derover,

1.3 arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof, der er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, og

1.4 de mutagener, der fremgår af bilag 1.

2 Med undtagelse af bestemmelserne i regel 2 gælder forskriften også for de i bilag 1 angivne stoffer og materialer, der transporteres som last.

3 Dette afsnit indeholder bestemmelser, som er udformet på baggrund af Rådets direktiv nr. 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, pkt. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave), EF-Tidende 2004, L 158, s. 50.

Rådets direktiv nr. 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, EF-Tidende L 263 af 327, s. 25, som er ændret ved Rådets direktiv 91/382/EØF af 25. juni 1991 og ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF af 27. marts 2003 L 97, s.48.

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF), L 131, s. 11.

Rådets direktiv 83/478/EØF af 19. september 1983 om femte ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater. Rådets direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring af direktiv 76/769/EØF, Kommissionens direktiv 91/659/EØF af 3. december 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 99/77/EF af 26. juli 1999 om sjette tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (asbest), EF-Tidende L 207 s. 18.

Regel 2 Almindelige bestemmelser for anvendelse

1 Dette afsnit indeholder supplerende bestemmelser til kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse og afsnit A i dette kapitel om stoffer og materialer.

2 Stoffer og materialer, som er omfattet af dette afsnit, anses for at kunne være farlige for eller i øvrigt være forringende for sikkerhed og sundhed. Derfor gælder i sin helhed bestemmelserne om stoffer og materialer, der anvendes om bord i skibe, jf. afsnit A i dette kapitel. Endvidere gælder de særlige krav, som følger af lovgivningen om sikkerhed til søs i øvrigt, som f.eks. om epoxyharpikser og isocyanater m.v. i bestemmelserne i kapitel II, afsnit B om arbejde med kodenummererede produkter om bord i skibe.

3 Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det kan erstattes med et ufarligt eller mindre farligt stof eller materiale, jf. bestemmelserne om erstatning (substitution) i kapitel II, afsnit A, regel 7.1 og 7.3-7.9.

4 Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer, som udarbejdes til de ansatte efter bestemmelserne i afsnit A, regel 3 og 10 i dette kapitel, skal foruden de heri nævnte oplysninger indeholde oplysninger om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Arbejdspladsbrugsanvisningerne for materialer skal tillige oplyse om navnene på stofferne. Der skal anvendes de navne, hvormed stofferne og materialerne betegnes i bilag 1.

5 Arbejdspladsbrugsanvisningerne efter stk. 4 skal oplyse om eventuelle forholdsregler ved brug af personlige værnemidler efter regel 3, stk. 10 og 12.

6 Affald, der indeholder kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, på anden betryggende måde. Beholdere skal være mærket som angivet i bilag 3.

Regel 3 Almindelige bestemmelser for anvendelse og transport af last

1 Dette afsnit indeholder supplerende regler til kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse om bord i skibe.

2 Der skal ved anvendelse af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

3 Hvor der er risiko for udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener fra lasten, skal der anvendes arbejdsmetoder, der udelukker eller begrænser udsættelsen. Dette gælder ved arbejdsprocesser som f.eks. lastning, losning, tankrensning, ullage- og temperaturmåling, prøvetagning, på- og afmontering af slanger og andet arbejde på dækket. Udsættelsen kan omfatte udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne. Valg af arbejdsmetoder skal foretages under hensyntagen til den tekniske udvikling.

4 Recirkulation af luft med indhold af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener må ikke finde sted.

5 Ved lokaludsugning af luft med indhold af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal den udsugede luft altid føres til det fri.

6 Ventilationssystemer, der er installeret for at beskytte arbejdstagerne, og tekniske anlæg, der anvendes ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, skal forsynes med hensigtsmæssigt virkende overvågningsanordninger, der afslører og alarmerer ved unormale driftsforhold og ved uheld.

7 I tilknytning til overvågningsanordninger skal der være udarbejdet skriftlig instruktion, der angiver, hvilke forholdsregler der skal følges ved unormale driftsforhold og ved uheld om bord.

8 Arbejdstagerne skal underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre risiko for påvirkning af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener eller fra arbejdsprocesser, hvor sådanne produkter kan udvikles.

9 Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. For at modvirke den øgede risiko for påvirkning af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal der indlægges passende pauser, arbejdet skal fordeles mellem arbejdstagerne, og arbejdet skal begrænses til det strengt nødvendige. De personer, der er beskæftiget inden for det pågældende område, skal være effektivt beskyttet mod påvirkninger.

10 Hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der ved arbejdet med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, anvendes egnede personlige værnemidler.

11 De personlige værnemidler:

11.1 må ikke bæres under spisepauser,

11.2 skal opbevares adskilt fra andet tøj,

11.3 skal opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3, når de skal til destruktion eller rengøring, og

11.4 skal rengøres særskilt med udstyr egnet til formålet.

12 For brugen af de personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i kapitel VII om anvendelse af personlige værnemidler om bord i skibe.

13 I de områder, hvor der er risiko for udsættelse for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

Regel 4 Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene

1 Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bestemmelserne i afsnit A, regel 5, stk. 1-6 i dette kapitel tillige indgå følgende vurderingselementer:

1.1 Stoffernes og materialernes farlige egenskaber,

1.2 eksponeringsgraden, typen og varigheden,

1.3 omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer,

1.4 virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,

1.5 hvor det er muligt, de konklusioner der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser,

1.6 grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet og

1.7 oplysninger om sikkerhed og sundhed, der gives af leverandøren eller rederen/skibsføreren.

2 Rederen eller i hans sted skibsføreren skal fra leverandøren eller andre tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

3 Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen, med henvisning til de relevante arbejdspladsbrugsanvisninger.

4 Reparations- og vedligeholdelsesarbejder o.l. om bord i skibe, der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra farlige stoffer og materialer, eller som kan forringe sikkerhed og sundhed af andre grunde, selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i vurderingen.

5 Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkninger fra flere farlige stoffer eller materialer, skal de forskellige stoffers og materialers samlede fare vurderes.

6 Vurderingen skal ajourføres, når der sker betydende ændringer i arbejdsforholdene, dog mindst hvert tredje år.

7 Ved anvendelse af de i stk. 1 nævnte stoffer og materialer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges under hensyntagen til denne vurdering, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger som angivet i regel 6, stk. 1 og stk. 5-19.

8 Ved transport som last af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal arbejdet planlægges og tilrettelægges under hensyn til denne vurdering.

Regel 5 Særlige bestemmelser for anvendelse og transport som last

1 Bestemmelserne i regel 6 og 7 finder kun anvendelse i det omfang, det følger af angivelserne i bilag 1 ud for det enkelte stof, materiale eller arbejdsproces eller af en vurdering i henhold til regel 4.

2 Ved transport som last af de i bilag 1 nævnte stoffer og materialer gælder de særlige bestemmelser i regel 4, regel 6, stk. 2-6, stk. 13-19, stk. 21, samt regel 7, stk. 2-4. Foregår transporten som pakket farligt gods, gælder regel 6 ikke.

Regel 6 Særlige foranstaltninger

1 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejde med de omhandlende stoffer og materialer foregå i lukkede anlæg, hvis det er teknisk muligt.

2 I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, må arbejdsprocesser, hvori kræftfremkaldende stoffer eller mutagener indgår, kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne og materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes.

3 Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 2, skal de kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ved andre tekniske foranstaltninger fjernes, således at risikoen for udsættelse nedsættes mest muligt.

4 Hvis det ikke er teknisk muligt at fjerne risikoen for udsættelse, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

5 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejdspladser, hvor der arbejdes med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, være afgrænset og mærket med advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder skilte om rygeforbud.

6 Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2.

7 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, må arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser, og kun arbejdstagere, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder.

8 Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1.

9 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, at der er risiko for tilsmudsning ved anvendelse og transport som last, skal bade- og omklædningsfaciliteterne i henhold til bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-3, omfatte to adskilte omklædningsrum, henholdsvis for almindelig beklædning og arbejdstøj.

10 Omklædningsrummet for arbejdstøjet skal være indrettet og udstyret, så der på forsvarlig måde kan foretages pakning af arbejdstøjet i tæt emballage, inden det fjernes til vask. Benyttes engangsbeklædning eller -udstyr, skal der findes lukkede, hensigtsmæssige affaldsbeholdere hertil.

11 Omklædningsrummet for arbejdstøj må ikke være til benyttelse for andre end dem, der er udsat for den pågældende forurening.

12 Bade- og omklædningsfaciliteterne skal altid indrettes i det omfang, det fremgår af bilag 1.

13 I det omfang, det følger af den i regel 4 nævnte vurdering, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel I, afsnit A om arbejdets udførelse indgår måleprogrammer.

14 Måleprogrammerne skal være anerkendte og skal altid indgå i kontrollen i det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2.

15 Rederne skal føre en ajourført liste over de arbejdstagere, der efter regel 4 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, vurderes at kunne være eller have været udsat for risiko ved arbejde med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener med angivelse af påvirkningen.

16 Arbejdstagerne skal have adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. Arbejdstagerne og deres repræsentanter skal have adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

17 Oplysningerne om den enkelte arbejdstager skal opbevares i 40 år, efter at risikoen er ophørt. Ved rederiophør skal listen sendes til Søfartsstyrelsen.

18 Rederen skal sikre, at arbejdstagerne, der efter regel 4 vurderes at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, før ansættelsen og herefter mindst én gang hvert 3. år har adgang til at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Undersøgelsen skal foretages efter bestemmelserne i kapitel IX i afsnit A om arbejdsmedicinske undersøgelser.

19 I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, skal arbejdstagerne have adgang til at få foretaget arbejdsmedicinske undersøgelser.

20 I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, inden de tages i anvendelse på skibet, være forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3.

21 Ved transport som last af kræftfremkaldende stoffer og materialer eller mutagener må arbejdet hermed kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Regel 7 Anvendelsesbegrænsninger og meddelelse

1 I det omfang, det fremgår af bilag 1, er anvendelse af kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ikke tilladt.

2 I det omfang, det fremgår af bilag 1 samt af bestemmelsen i regel 5, stk. 2, skal ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, meddeles Søfartsstyrelsen.

3 Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, samt oplysninger om udslippets skønnede mængde.

4 Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

Regel 8 Asbest

For asbest gælder de særlige detaljerede bestemmelser i bilag 2 ud over de foregående bestemmelser.

BILAG 1

Kræftfremkaldende stoffer og materialer samt mutagener

Bilag 1 består af to afsnit: Afsnit A og afsnit B.

Afsnit A indeholder en specifik opregning af stoffer og materialer.

Afsnit B indeholder en henvisning til Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

Et stof vil kunne være omfattet af regel 1-8 i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige krav ifølge afsnit A, der gælder. Såfremt stoffet allerede er optaget i afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse, skal disse følges.

Afsnit A

Kolonnen »UN.nr.« angiver stoffets eller materialets UN.nr., som anvendes ved transport. Stoffer med * findes i Mehrblätter Gefährliche Arbeitsstoffe (1998), øvrige i Hommel Handbuch der gefährlichen Güten (2005).

Det skal understreges, at det ikke er muligt at gå »modsat« ind i ovenstående; sådan at forstå at f.eks. UN 2810 ikke kun er »1-Vinyl-2-pyrrolidon« og dermed kræftfremkaldende. Flere af ovenstående UN numre dækker også over mange stoffer, som ikke er kræftfremkaldende.

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste. I kolonnen »stof« forekommer også materialer samt stoffer, der afgives ved en arbejdsproces.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af denne tekniske forskrift.

Kolonnen »særlige bestemmelser« henviser til regel 5-8 i bestemmelserne, som ud over bestemmelsernes regel 2-4 gælder for arbejde med det pågældende stof eller materiale.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i den tekniske forskrifts anvendelse på stoffet/materialet.

| foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til det tidligere bilag 1.

UN.
nr.
CAS.nr.
 
Stof
Procentindhold i materialer
Særlige bestemmelser
Uddybende bemærkninger og begrænsninger
 
53-96-3
 
2-AAF
0,1
   
 
97-56-3
 
AAT, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)
     
 
26148-68-5
 
A-α-C
0,1
   
1089
75-07-0
|
Acetaldehyd
0,1
Reg 7, stk. 1
Anvendelse i rengøringsmidler
       
≥ 1
Reg 7, stk. 1
Anden anvendelse
 
16568-02-8
 
Acetaldehyd - N-formyl-N-methylhydrazon, se Gyromitrin
     
 
60-35-5
 
Acetamid
0,1
   
 
2832-40-8
 
Acetamid, N-(4-((2-hydroxy-5-methylphenyl)
azo)phenyl)-, se CI Disperse Yellow 3
     
2810
   
Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
0,1
   
 
53-96-3
 
2-Acetylamino-fluoren, se 2-AAF
     
 
3761-53-3
 
Acid Red 26, se Azofarvestoffer
     
 
6459-94-5
 
Acid Red 114, se Azofarvestoffer
     
 
1694-09-3
 
Acid Violet 49, se Bencylviolet 4B
     
2074
79-06-1
 
Acrylamid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1093
107-13-1
 
Acrylonitril
0,1
   
 
23214-92-8
 
Adriamycin
0,1
   
 
3688-53-7
 
AF-2
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
1162-65-8 1165-39-5
1402-68-2
7220-81-7
7241-98-7
6795-23-9
 
Aflatoxiner
0,1
   
 
15972-60-8
 
Alachlor
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2761
n.o.s.
309-00-2
 
Aldrin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
85535-84-8
 
Alkaner, C10-13-, chlor, se Chloralkaner, C10-13
     
 
94-59-7
 
5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol
     
2219
106-92-3
 
Allylglycidylether
0,1
   
3143*
60-09-3
 
p-Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 1)
     
3143
97-56-3
 
o-Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)
     
   
92-67-1
 
4-Aminobiphenyl
0
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
  
  
 
4-Aminobiphenyl, salte heraf
0
Reg. 7, stk. 1
Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er tilstede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentration af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
  
77094-11-2
 
2-Amino-3,4-dimethylimidazo-(4,5-f) quinolin, se MelQ
  
  
  
 
77500-04-0
 
2-Amino-3,8-dimethylimidazo-(4,5-f) quinolin, se MelQx
     
 
62450-06-0
 
3-Amino-1,4-dimethyl-5 H-pyrido(4,3-b)indol, se Trp-P-1
     
 
67730-10-3
 
2-Aminodipyrido
(1,2-a:3',2'-d) imidazol,
se Glu-P-2
     
2811*
n.o.s.
399-95-1
 
4-Amino-3-flourphenol
0,1
   
 
67730-11-4
 
2-Amino-6-methyl-dipyrido(1,2-a:3',2'-d)
imidazol, se Glu-P-1
     
 
76180-96-6
 
2-Amino-3-methyl-imidazo(4,5-f)
quinolin, se IQ
     
 
105650-23-5
 
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo-(4,5-b)pyridin, se PhIP
     
 
68006-83-7
 
2-Amino-3-methyl-9 H-pyrido(2,3-b)indol,
se MeA-α-C
     
 
62450-07-1
 
3-Amino-1-methyl-5 H-pyrido(4,3-b)indol,
se Trp-P-2
     
 
712-68-5
 
2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
26148-68-5
 
2-Amino-9 H-pyrido(2,3-b)indol, se A-α-C
     
2763*
61-82-5
 
Amitrol
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
7789-09-5
 
Ammoniumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
1547
62-53-3
 
Anilin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Anilin, salte heraf
0,1
   
2431
90-04-0
 
o-Anisidin
0,1
   
     
o-Anisidin, salte heraf
0,1
   
1549*
n.o.s.
1309-64-4
1317-98-2
12412-52-1
 
Antimontrioxid
0,1
 
Anvendelse af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
         
Reg. 7, stk. 1
Anden anvendelse
 
90640-80-5
90640-81-6
90640-82-7
91995-14-1
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4
 
Anthracenolie med indhold ≥ 0,1% benzen eller ≥ 0,005% benzo(a)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
90640-80-5
90640-81-6
90640-82-7
91995-14-1
91995-15-2
91995-16-3
91995-17-4
 
Anthracenolie med indhold < 0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1651*
86-88-4
 
Antu
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
140-57-8
 
AramitR
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
313-67-7
475-80-9
|
Aristolochic syre
0,1
   
 
64742-03-6
64742-04-7
64742-05-8
64742-11-6
91995-78-7
 
Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 295-341-7, 265-111-0, 265-103-7 og 265-104-2
0,1
   
1558
7440-38-2
 
Arsen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1559*
1303-28-2
 
Arsenpentoxid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1553
7778-39-4
 
Arsensyre
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Arsensyre, salte heraf
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1561
1327-53-3
 
Arsentrioxid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Arsen, andre uorganiske forbindelser
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2590*
12001-28-4
12001-29-5
12172-73-5
77536-66-4
77536-67-5
77536-68-6
 
Asbest
0
 
Henvises til bilag 2
 
1912-24-9
 
Atrazin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
492-80-8
 
Auramin
0,1
   
     
Auramin, salte heraf
0,1
   
 
320-67-2
 
Azacitidin
0,1
   
 
115-02-06
 
Azaserin
0,1
   
 
446-86-6
 
Azathioprin
0,1
   
1185
151-56-4
 
Aziridin, se Ethylenimin
     
 
103-33-3
 
Azobenzen
0,1
   
     
Azofarvestoffer, se også Benzidin-baserede azofarvestoffer, 4,4’-Bi-o-toluidinbaserede azofarve og o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer:
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
3761-53-3
 
Acid Red 26
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
6459-94-5
 
Acid Red 114
0,1
Reg 7, stk. 1
Anvendelse
 
85136-74-9
|
Disperse Orange 149
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
2832-40-8
|
Disperse Yellow 3
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
3564-09-8
 
Ponceau 3 R
0,1
Reg 7, stk. 1
Anvendelse
 
2646-17-5
 
Solvent Orange 2
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
6358-53-8
 
Solvent Red 80
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
60-09-3
 
Solvent Yellow 1
0,1
Reg 7, stk. 1
Anvendelse
 
60-11-7
 
Solvent Yellow 2
0,1
Reg 7, stk. 1
Anvendelse
 
97-56-3
 
Solvent Yellow 3
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
842-07-9
|
Solvent Yellow 14
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Bariumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
 
154-93-8
 
BCNU
0,1
   
3077
n.o.s.
17804-35-2
|
Benomyl
0,1
   
1886
98-87-3
 
Benzalchlorid, se
α-Chlorede toluener
     
 
56-55-3
 
Benz(a)anthracen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1114
71-43-2
 
Benzen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
51085-52-0
|
Benzenamin, 2-methyl-5-nitro-, monohydrochlorid
0,1
   
 
615-28-1
 
1,2-Benzendiamin, dihydrochlorid, se o-Phenylendiamin dihydrochlorid
     
1885
92-87-5
 
Benzidin
0
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Benzidin, salte heraf
0
Reg. 7, stk. 1
Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er tilstede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent.
Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
     
Benzidin-baserede azofarvestoffer:
     
 
1937-37-7
 
Direct Black 38
(teknisk vare)
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
2602-46-2
 
Direct Blue 6
(teknisk vare)
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
72-57-1
 
Direct Blue 14
(teknisk vare)
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
2429-74-5
 
Direct Blue 15
(teknisk kvalitet)
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
16071-86-6
 
Direct Brown 95
(teknisk vare)
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
573-58-0
 
Direct Red 28
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Øvrige benzidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
205-99-2
 
Benzo(b)fluoranthen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
205-82-3
 
Benzo(j)fluoranthen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
207-08-9
 
Benzo(k)fluoranthen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
271-89-6
 
Benzofuran
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
50-32-8
 
Benzo(a)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1738
100-44-7
 
Benzylchlorid, se
α-Chlorerede toluener
     
1886
98-87-3
 
Benzylidendichlorid, se α,α-Dichlortoluen
     
 
1694-09-3
 
Benzylviolet 4B
0,1
   
1567
7440-41-7
 
Beryllium
0,1
   
     
Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater
0,1
   
     
Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater
0,1
   
 
88-32-4
121-00-6
25013-16-5
 
BHA
0,1
   
 
90-41-5
 
(1,1|-Biphenyl)-2-amin
0,1
   
 
101-77-9
 
Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4|-Methylendianilin
     
 
108225-03-2
 
7-[[4,6-Bis[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-(2-methoxphenylazo)
naphthalensulfonsyre, monoformiat
0,1
   
 
3296-90-0
 
2,2-Bis(brommethyl)
propan-1,3-diol
0,1
   
1916
111-44-4
 
Bis(2-chlorethyl) ether, se 2,2|-Dichlordiethylether
     
 
494-03-1
 
N, N-Bis(2-chlorethyl)-2-naphtylamin, se Chlornaphazin
     
 
154-93-8
 
1,3-Bis(2-chlorethyl) nitrosourinstof, se BCNU
     
 
505-60-2
 
Bis(2-chlorethyl)sufid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2249
542-88-1
 
Bis(chlormethyl)ether
0,1
   
 
90-94-8
|
4,4|-Bis(dimethylamino)benzo-phenon
     
 
101-90-6
 
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy) benzen, se Diglycidylresorcinolether
     
     
4-[[Bis-(4-fluorphenyl)
methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol, blanding med 1-[[bis-(4-fluorphenyl)
methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol, se Blanding af 4-[[bis-(4-fluorphenyl)
methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl]methylsilyl]
methyl]-1H-1,2,4-triazol
     
 
85509-19-9
 
Bis(4-fluorphenyl)(methyl)
(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silan, se Flusilazol
     
 
2784-94-3
 
N’,N’-Bis(2-hydroxyethyl)-N-nitro-p-phenylendiamin, se HC Blue No. 1
     
     
4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede
0,1
   
     
Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]
methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)
methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol
0,1
   
   
|
Blendur 1 VP KU 3-4519 med ELINCS-nr. 421-550-1
0,1
   
 
9041-93-4
11056-06-7
67763-87-5
 
Bleomyciner
0,1
   
1616
2291
n.o.s.
301-04-2
1335-32-6
6080-56-4
 
Blyacetat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
6080-56-4
 
Blyacetat, trihydrat, se Blyacetat
     
2291
n.o.s.
1344-37-2
1344-38-3
7758-97-6
12656-85-8
18454-12-1
 
Blychromat, se Chromforbindeser, hexavalente
     
 
7784-40-9
 
Blyhydrogenarsenat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
7446-27-7
15845-52-0
 
Blyphosphat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1616
1335-32-6
 
Blysubacetat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
75-27-4
 
Bromdichlormethan
0,1
   
1891
74-96-4
 
Bromethan
0,1
   
 
593-60-2
 
Bromethen, se Vinylbromid
     
 
138526-69-9
 
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen
0,1
   
 
68553-00-4
68476-33-5
68476-32-4
92045-14-2
 
Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 271-384-7, 270-675-6, 270-674-0 og 295-396-7
0,1
 
se også Fyringsolier, tunge
 
68476-30-2
68476-31-3
 
Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5
0,1
 
Se også Fyringsolier, tunge
 
76-34-6
94114-59-7
94114-58-6
 
Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-695-9 og 302-694-3
0,1
 
Se også Dieselbrændstof til marinemotorer
1010
106-99-0
 
1,3-Butadien
0,1
   
     
Butan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien
0,1
   
 
55-98-1
 
1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran
     
1993
96-29-7
|
2-Butanonoxim
≥1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1993
2426-08-6
 
n-Butylglycidylether, se 1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl)ether
0,1
   
 
88-32-4
121-00-6
25013-16-5
 
tert-Butyl-4-methoxy-phenol, se BHA
     
3082
n.o.s.
2312-35-8
|
2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl-2-propynylsulfit
     
 
3068-88-0
 
β-Butyrolacton
0,1
   
 
7440-43-9
 
Cadmium
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2570
n.o.s.
10108-64-2
 
Cadmiumchlorid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2570
n.o.s.
542-83-6
 
Cadmiumcyanid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2570
n.o.s.
7790-79-6
 
Cadmiumfluorid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2570
n.o.s.
17010-21-8
 
Cadmiumfluorosilikat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
4464-23-7
 
Cadmiumformiat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2570
n.o.s.
7790-80-9
 
Cadmiumiodid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2570
n.o.s.
1306-19-0
 
Cadmiumoxid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2570
n.o.s.
10124-36-4
 
Cadmiumsulfat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2570*
n.o.s.
3077
1306-23-6
12656-57-4
58339-34-7
|
Cadmiumsulfid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
12656-57-4
58339-34-7
|
Cadmiumsulfoselenid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Cadmium, andre uorganiske forbindelser
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
13765-19-0
 
Calciumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
2761*
8001-35-2
 
Camphechlor, se Polychlorerede camphener
     
 
2425-06-1
 
Captafol
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2773
133-06-2
 
Captan
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
6804-07-5
 
Carbadox
0,1
   
2757
63-25-2
|
Carbaryl
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
3077
n.o.s.
10605-21-7
|
Carbendazim
> 1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1361*
1333-86-4
 
Carbon black
0,1
 
Carbon black og støvformige materialer med indhold af respirabelt carbon black ≥ 0,1% er omfattet.
     
Carbon black-ekstrakter
0,1
   
 
97722-04-8
 
Carbonhydrider,
C26-55, aromatrige
0,1
   
 
492-80-8
 
4,4|-Carbonimidoylbis (N,N-dimethylanilin), se Auramin
     
     
4,4|-Carbonimidoylbis (N,N-dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf
     
1846
56-23-5
 
Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan
     
     
Carrageenan, degraderet
0,1
   
   
|
Cartasol Yellow M-GL konc. med ELINCS-nr. 401-500-5
0,1
   
 
13010-47-4
 
CCNU
0,1
   
2232
107-20-2
 
Cloracetaldehyd
0,1
   
 
85535-84-8
|
Chloralkaner, C 10-13
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
95-06-7
 
2-Chlorallyl-N,N-diethyldithiocarbamat, se Sulfallat
     
 
305-03-3
 
Chlorambucil
0,1
   
 
56-75-7
 
Chloramphenicol
0,1
   
2018
106-47-8
 
p-Chloranilin
0,1
   
1991
126-99-8
 
2-Chlor-1,3-butadien
0,1
   
2761*
57-74-9
5103-71-9
5103-74-2
5566-34-7
12789-03-6
 
Chlordan
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2761*
143-50-0
 
Chlordecon
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2761*
6164-98-3
 
Chlordimeform
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
19750-95-9
 
Chlordimeformhydrochlorid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1239
107-30-2
 
Chlordimethylether
0,1
   
 
115-28-6
 
Chlorendinsyre
0,1
   
 
51594-55-9
 
(R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
0,1
   
     
Chlorerede C12-paraffiner (ca. 60% chloreret)
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
α-Chlorerede toluener:
     
1886
98-87-3
 
Benzalchlorid
0,1
   
1738
100-44-7
 
Benzylchlorid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2226
98-07-7
 
Trichlormethylbenzen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1037
75-00-3
|
Chlorethan
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2232
107-20-0
 
2-Chlorethanal, se Chloracetaldehyd
     
 
13010-47-4
 
1-(2-Chlorethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU
     
1086
75-01-4
 
Chlorethylen, se
Vinylchlorid
     
 
13909-09-6
 
1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU
     
1063
74-87-3
 
Chlormethan, se Methylchlorid
     
1239
107-30-2
 
Chlormethylmetylether, se Chlordimetylether
     
 
513-37-1
 
1-Chlor-2-methylpropen
0,1
   
1578
100-00-5
|
1-Chlor-4-nitrobenzen
0,1
   
 
494-03-1
 
Chlornaphazin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1888
67-66-3
 
Chloroform
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1991
126-99-8
 
Chloropren, se 2-Chlor-1,2-butadien
     
 
54749-90-5
 
Chlorozotocin
0,1
   
 
150-68-5
 
3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof, se Monuron
     
 
140-41-0
 
3-(4-Chlorphenyl)-1,1- dimethyluroniumtrichloracetat, se Monuron-TCA
     
 
95-83-0
 
4-Chlor-o-phenylendiamin
0,1
   
     
4-Chlor-o-phenylendiamin, salte heraf
0,1
   
 
133855-98-8
|
cis-(.PM.)-1-((3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl) oxiranyl)methyl)-1H-1,2,4-triazol
0,1
   
 
1897-45-6
 
Chlorthalonil
0,1
Reg. 6, stk. 20,
Reg. 7, stk. 2-4
Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
         
Reg. 7, stk. 1
Anden anvendelse
2239
95-69-2
 
4-Chlor-2-toluidin
0,1
   
 
3165-93-3
 
4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid
0,1
   
2761*
6164-98-3
 
N|-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidin, se Chlordimeform
     
 
19750-95-9
 
N|-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidinhydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid
     
1760
n.o.s.
5216-25-1
|
1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen
0,1
   
 
84332-86-5
 
Chlozoolinat
0,1
   
     
Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:
     
 
7789-09-5
 
Amnoniumdichromat
0,1
Reg. 7,
stk. 1
Anvendelse
     
Bariumchromat
0,1
   
2291
n.o.s.
1344-37-2
1344-38-3
7758-97-6
12656-85-8
18454-12-1
 
Blychromat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Om- og nylakering af skibe, containere, kraner og lignende store konstruktioner. Dog gælder for reparationsmaling af nævnte emner kun reg. 1-4
         
Reg. 7, stk. 1
Anden anvendelse
 
13765-19-0
 
Calciumchromat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
24613-89-6
 
Chrom(III)chromat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
4977-61-8
 
Chrom(VI)oxidchlorid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1758
14977-61-8
 
Chrom(VI)dichloriddioxid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1463
1333-82-0
 
Chromtrioxid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
7789-00-6
 
Kaliumchromat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
3288
7778-50-9
 
Kaliumdichromat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
7775-11-3
 
Natriumchromat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1479
10588-01-9
 
Natriumdichromat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
7789-12-0
 
Natriumdichromat, dihydrat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
7789-06-2
 
Strontiumchromat
0,1
 
Rustbeskyttende maling og fugemasse
         
Reg. 7, stk. 1
Anden anvendelse
 
11103-86-9
13530-65-9
15930-94-6
 
Zinkchromat
0,1
Reg. 6, stk. 1
Anvendelsen af produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder kun regel 1-4.
         
Reg. 7, stk. 1
Anden anvendelse
     
Chromforbindelser, øvrige hexavalente forbindelser
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
14977-61-8
 
Chrom(VI)dichloriddioxid, se chromforbindelser, hexavalente
     
1758
14977-61-8
 
Chrom(VI)oxidchlorid, se Chromforbindelser, hexavalente (Chrom(VI)
dichloriddioxid)
     
1463
1333-82-0
 
Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente
     
 
117-10-2
 
Chrysazin, se Dantron
     
 
218-01-9
|
Chrysen
0,1
   
 
6459-94-5
 
CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer (Acid Red 114)
     
 
569-61-9
 
CI Basic Red 9
0,1
   
   
|
CIB R634 med ELINCS-nr. 406-220-7
0,1
   
 
2429-74-5
 
CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Blue 15)
     
 
2832-48-8
 
CI Disperse Yellow 3
0,1
   
 
59865-13-3
79217-60-0
 
Ciclosporin
0,1
   
 
842-07-9
 
CI Solvent Yellow 14, se 1-Phenylazo-2-naphthol
     
 
15663-27-1
 
Cisplatin
0,1
   
 
6358-53-8
 
Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (Solvent Red 80)
     
 
7440-48-4
 
Cobalt
0,1
Se Cobalt-forbin-delser, øvrige
Se Cobaltforbindelser, øvrige
 
7646-79-9
 
Cobaltdichlorid
0,1
Se Cobalt-forbindelser, øvrige
Se Cobaltforbindelser, øvrige
 
1307-96-6
 
Cobaltoxid
0,1
Se Cobalt-forbin-delser, øvrige
Se Cobaltforbindelser, øvrige
 
10124-43-3
 
Cobaltsulfat
0,1
Se Cobalt-forbindelser, øvrige
Se Cobaltforbindelser, øvrige
 
1317-42-6
 
Cobaltsulfid
0,1
Se Cobalt-forbin-delser, øvrige
Se Cobaltforbindelser, øvrige
     
Cobaltforbindelser, øvrige
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse af malervarer.
Ved anvendelse af maling, trykfarver m.m. med sikkativ i indhold med <10% cobaltforbindelse gælder dog kun regel 1-4 samt ved anvendelse af metallegeringer, plastgranulat o.lign. gælder kun regel 1-4.
         
Reg. 7, stk. 1
Anden anvendelse
 
331-39-5
 
Coffeinsyre
0,1
   
 
573-58-0
 
Congo Red, se Benzidinbaserede azofarvestoffer (Direct Red 28)
     
 
8001-58-9
 
Creosot med indhold ≥0,1% benzen eller ≥0,005% benzo(a)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
8001-58-9
 
Creosot med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
61789-28-4
70321-79-8
90640-84-9
90640-85-0
 
Creosotolie med indhold ≥0,1% benzen eller ≥0,005% benzo(a)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
61789-28-4
70321-79-8
90640-84-9
90640-85-0
 
Creosotolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
120-71-8
 
p-Cresidin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
p-Cresidin, salte heraf
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
14464-46-1
 
Christobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid
     
 
14901-08-7
 
Cycasin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
     
 
50-18-0
6055-19-2
 
Cyclophosphamid
0,1
   
 
60-11-7
 
DAB, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 2)
     
 
4342-03-4
 
Dacarbazin
0,1
   
 
1596-84-5
 
Daminozid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
117-10-2
 
Dantron
0,1
   
 
20830-81-3
 
Daunomycin
0,1
   
2761*
50-29-3
 
DDT
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
62-73-7
 
DDVP, se Dichlorvos
     
 
613-35-4
 
N,N|-Diacetylbenzidin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
2303-16-4
 
Diallat
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
615-05-4
 
2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin
     
     
2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf
     
 
101-80-4
 
4,4|-Diaminodiphenylether
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
4,4|-Diaminodiphenylether, salte heraf
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2651
101-77-9
 
4,4|-Diaminodiphenylmethan, se 4,4|-Methylendianilin
     
     
4,4|-Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4|-Methylendianilin, salte heraf
     
1709
95-80-7
25376-45-8
 
Diaminotoluen
0,1
   
     
2,4-Diaminotoluen, salte heraf
0,1
   
2930*
n.o.s.
119-90-4
|
o-Dianisidin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
o-Dianisidin, salte heraf
0,1
   
     
o-Dianisidinbaserede azostoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
334-88-3
 
Diazomethan
0,1
   
 
226-36-8
 
Dibenz(a,h)acridin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
224-42-0
 
Dibenz(a,j)acridin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
53-70-3
 
Dibenz(a,h)anthracen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
194-59-2
 
7 H-Dibenzo(c,g)
carbazol
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
192-65-4
 
Dibenzo(a,e) pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
189-64-0
 
Dibenzo(a,h)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
189-55-9
 
Dibenzo(a,i)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
191-30-0
 
Dibenzo(a,l)pyren
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2872
96-12-8
|
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1605
106-93-4
|
1,2-Dibromethan
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
6994-18-4
 
2,2-Dibrom-2-nitroethanol
0,1
   
 
96-13-9
 
2,3-Dibrom-1-propanol
     
 
924-16-3
 
N,N-Dibutylnitrosoamin, se N-Nitrosodibutylamin
     
 
7572-29-4
 
Dichloracetylen
0,1
   
 
2303-16-4
 
S-2,3-Dichlorallydiisopropylthiocarbamat, se Diallat
     
3077
n.o.s.
106-46-7
|
p-Dichlorbenzen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
3077
n.o.s.
2811*
n.o.s.
91-94-1
|
3,3|-Dichlorbenzidin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
3,3|-Dichlorbenzidin, salte heraf
0,1
   
1993
n.o.s.
764-41-0
 
1,4-Dichlor-2-buten
0,1
   
 
28434-86-8
 
3,3|-Dichlor-4,4|-diaminodiphenylether
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
     
3,3|-Dichlor-4,4|-diaminodiphenylether, salte heraf
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1916
111-44-4
 
2,2|-Dichlordiethylether
0,1
   
2761*
50-29-3
 
Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT
     
1184
107-06-2
|
1,2-Dichlorethan
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1303
75-35-4
 
1,1-Dichlorethen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
7572-29-4
 
Dichlorethyn, se Dichloracetylen
     
1593
75-09-2
 
Dichlormethan
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
51-75-2
 
2,2|-Dichlor-N-methyldiethylamin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
126-85-2
 
2,2|-Dichlor-N-methyldiethylamin-N-oxid
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
36734-19-7
 
3-(3,5-Dichlorphenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimodazolidin-1-carboxamid, se Iprodion
     
 
50471-44-8
 
N-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion, se Vinclozolin
     
 
1836-75-5
 
2,4-Dichlorphenyl-4-nitrophenylether, se Nitrofen
     
 
112281-77-3
 
2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether, se Tetraconazol
     
2750
96-23-1
|
1,3-Dichlor-2-propanol
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2047
542-75-6
10061-01-5
10061-02-6
|
1,3-Dichlorpropen (teknisk vare)
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1886
98-87-3
 
α,α-Dichlortoluen, se α-Chlorerede toluener (Benzalchlorid)
     
2783*
62-73-7
 
(2,2-Dichlorvinyl)
dimethylphospat,
se Dichlorvos
     
2783*
62-73-7
 
Dichlorvos
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2995*
60-57-1
 
Dieldrin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
1464-53-5
 
Diepoxybutan
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
1202*
   
Dieselbrændstof til marinemotorer
0,1
   
 
1116-54-7
 
N,N-Diethanolnitrosoamin, se N-Nitrosodiethanolamin
     
2922
88-10-8
 
Diethylcarbamoylchlorid
0,1
   
 
1615-80-1
 
1,2-Diethylhydrazin
0,1
   
 
55-18-5
 
N,N-Diethylnitrosoamin, se N-Nitrosodiethylamin
     
 
56-53-1
 
Diethylstilbøstrol
0,1
   
1594
64-67-5
 
Diethylsulfat
0,1
   
 
101-90-6
 
Diglycidylresorcinolether
0,1
   
 
23246-96-0
|
13,19-Dihydro-12,18-dihydroxysenecionan-11,16- dion, se Riddelliine
     
 
85136-74-9
 
1,2-Dihydro-6-hydroxy-1- (3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]
pyridin-3-carbonitril
0,1
   
 
602-87-9
 
1,2-Dihydro-5-nitroacenaphtylen, se 5-Nitroacenaphten
     
 
94-58-6
 
Dihydrosafrol
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
117-10-2
 
1,8-Dihydroxyanthraquinon, se Dantron
     
 
331-39-5
 
3,4-Dihydroxykanelsyre, se Coffeinsyre
     
 
794-93-4
 
Dihydroxymethylfuratrizin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
114565-66-1
 
4-(4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)-phenylamino)-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinon
0,1
   
2078
584-84-9
 
2,4-Diisocyanattoluen
0,1
   
2078
91-08-7
26471-62-5
 
2,6-Diisocyanattoluen
0,1
   
 
2973-10-6
 
Diisopropylsulfat
0,1
   
2930*
n.o.s.
119-90-4
 
3,3|-Dimethoxybenzidin, se o-Dianisidin
     
     
3,3|-Dimethoxybenzidin, salte heraf, se o-Dianisidin, salte heraf
     
 
6358-53-8
 
1-((2,5-dimethoxyphenyl)
azo)-2-naphthol, se Azofarvestoffer (Solvent Red 80)
     
 
60-11-7
 
p-Dimethylaminoazobenzen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 2)
     
 
55738-54-0
 
trans-2-((Dimethyl-amino)methylimino)-
5-(2-(5-nitro-2-furyl)vinyl)-1,3,4-oxadiazol
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
87-62-7
 
2,6-Dimethylanilin, se 2,6-Xylidin
0,1
   
2253
121-69-7
 
N,N-Dimethylanilin
0,1
   
   
|
N,N-Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorphenyl)borat med ELINCS-nr. 422-050-6
0,1
   
 
57-97-6
 
7,12-Dimethylbenz(a) anthracen
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
2930
n.o.s.
119-93-7
 
3,3|-Dimethylbenzidin, se o-Tolidin
     
     
3,3|-Dimethylbenzidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf
     
2262
79-44-7
 
Dimethylcarbamoyl-chlorid
0,1
   
2956
81-15-2
|
1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen
0,1
   
1163
57-14-7
 
1,1-Dimethylhydrazin
0,1
   
2382
540-73-8
 
1,2-Dimethylhydrazin
0,1
Reg. 7, stk. 1
Anvendelse
 
62-75-9
 
N,N-Dimethylnitrosoamin, se N-Nitrosodimethylamin
     
1760*
n.o.s.
13360-57-1
 
Dimethylsulfamoylchlorid
0,1
   
1595
77-78-1
 
Dimethylsulfat
0,1
   
 
573-58-0
 
Dinatrium-3,3|-
((1,1|-biphenyl)-4,4|-diylbis(azo))bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat, se Benzidinbaserede azofarvestoffer (Direct Red 28)
     
 
105735-71-5
 
3,7-Dinitroflouranthen
0,1
   
 
22506-53-2
 
3,9-Dinitroflouranthen
0,1
   
 
42397-64-8
 
1,6-Dinitropyren
0,1
   
 
42397-65-9
 
1,8-Dinitropyren
0,1
   
2038
121-14-2
602-01-7
606-20-2
610-39-9
618-85-9
619-15-8
25321-14-6
 
Dinitrotoluen
0,1
   
1165
123-91-1
 
1,4-Dioxan
95-100
Reg. 7, stk. 1
Brug af dioxan (som teknisk vare) 95-100%
       
0,1
Reg. 6, stk. 2-4
Anden anvendelse
 
621-64-7
 
N,N-Dipropylnitrosoamin, se N-Nitrosodipropylamin
     
 
1937-37-7
 
Direct Black 38 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
 
2602-46-2
 
Direct Blue 6 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
 
72-57-1
 
Direct Blue 14 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
 
16071-86-6
 
Direct Brown 95 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
 
573-58-0
 
Direct Red 28, se Benzidin-baserede farvestoffer
     
 
2475-45-8
 
Disperse Blue 1
0,1
   
3077
n.o.s.
330-54-1
|
Diuron
0,1
Reg. 7, stk. 1