Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0065
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret1)

(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, EF-Tidende 2007 L 332, side 27, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997, EF-Tidende 1997 L 202, side 60.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Ved udøvelse af programvirksomhed forstås

1) udsendelse af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg,

2) fordeling ved hjælp af fællesantenneanlæg af lyd- og billedprogrammer, som ikke tillige udsendes som nævnt i nr. 1,

3) udsendelse af billedprogrammer til almenheden ved hjælp af øvrige elektroniske kommunikationsnet som defineret i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet end de i nr. 1 og 2 nævnte og

4) udbud af on demand-audiovisuelle medietjenester, hvis hovedformål er at udbyde informerende, underholdende eller oplysende billedprogrammer med eller uden lyd til almenheden via elektroniske kommunikationsnet som defineret i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Stk. 2. Ved fællesantenneanlæg forstås i denne lov fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse.

Stk. 3. Ved en on demand-audiovisuel medietjeneste forstås i denne lov en audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen.

Stk. 4. Ved en medietjenesteudbyder forstås i denne lov den fysiske eller juridiske person, der har det redaktionelle ansvar for valget af audiovisuelt indhold i en audiovisuel medietjeneste, og som bestemmer, hvordan det audiovisuelle indhold tilrettelægges.

Stk. 5. Ved en audiovisuel medietjeneste forstås enten en fjernsynsudsendelse omfattet af stk. 1, nr. 1-3, eller en on demand-audiovisuel medietjeneste omfattet af stk. 1, nr. 4.«

3. I § 6, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 38 a, stk. 1.« til: »§ 38 a, stk. 2, 1. pkt.«

4. I § 11, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5 og 6«.

5. § 11, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Tilladelse til denne programvirksomhed meddeles efter reglerne i kapitel 8, jf. dog stk. 4.«

6. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Tilladelse til programvirksomheden på den fjerde FM-radiokanal kan efter kulturministerens nærmere bestemmelse meddeles af Radio- og tv-nævnet uden forudgående udbud efter reglerne i kapitel 8. Kulturministeren kan bestemme, at sådan tilladelse i særlige tilfælde kan forlænges.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.«

7. I § 13 a udgår »meddelt efter reglerne i kapitel 8«.

8. § 38 b affattes således:

»§ 38 b. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om indhold i programvirksomheden, regler om fremme af programmer af europæisk oprindelse og regler om, hvordan programvirksomheden stilles til rådighed.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at TV 2/DANMARK A/S skal gøre oplysninger, der identificerer TV 2/DANMARK A/S over for seerne og brugerne, tilgængelige.«

9. § 39, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Radio- og tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der er omfattet af Radio- og tv-nævnets virksomhed, er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet.«

10. I § 40 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Radio- og tv-nævnet samarbejder med tilsynsorganer i andre EU-lande, lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og øvrige europæiske lande. Nærmere regler herom fastsættes af kulturministeren.«

11. § 42, nr. 2, affattes således:

»2) At registrere foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og at føre tilsyn med programvirksomheden, jf. § 47.«

12. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomhed omfattet af § 2, nr. 4.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om indstilling af den programvirksomhed, som er nævnt i stk. 1, jf. § 50, stk. 3.«

13. § 44, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»Nævnet træffer afgørelse om reklamers indhold, jf. §§ 76 og 77.«

14. I § 44 indsættes som nr. 6:

»6) Nævnet træffer afgørelse om spørgsmål om produktplacering i programmer, jf. § 85 a.«

15. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»Programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering samt on demand-audiovisuel programvirksomhed«

16. I § 45, stk. 1, 1. pkt., ændres »et radio- og tv-foretagende« til: »radio- og tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere«.

17. § 46 affattes således:

»§ 46. Kulturministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester og opfyldelse af Danmarks internationale forpligtelser regler for, hvornår tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der udøver programvirksomhed, hører under dansk myndighed.«

18. § 47 affattes således:

»§ 47. Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemulighedelser, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet, jf. dog stk. 2. Medietjenesteudbydere, der udbyder on demand-audiovisuel programvirksomhed omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, kan udøve programvirksomhed uden registrering.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, hvor tilladelse til distribution er meddelt i henhold til § 3, stk. 4, forudsætter tilladelse meddelt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering i henhold til stk. 1, 1. pkt.

Stk. 4. Kulturministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om de foretagender, der er omfattet af stk. 1 og 2, herunder regler om, at foretagenderne skal gøre oplysninger, der identificerer foretagendet over for seerne og brugerne, tilgængelige.«

19. § 48 affattes således:

»§ 48. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden, herunder regler om indhold i programvirksomheden, regler om fremme af programmer af europæisk oprindelse og regler om, hvordan programvirksomheden stilles til rådighed.«

20. § 49, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Foretagender, der udøver programvirksomhed på grundlag af tilladelse eller registrering efter dette kapitel, skal identificere sig ved afslutningen af hvert program.«

21. I § 50, stk. 2, ændres »§ 47,« til: »§ 47, stk. 1, 1. pkt.,«.

22. I § 50 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomhed efter § 47, stk. 1, 2. pkt., hvis medietjenesteudbyderen groft eller gentagne gange overtræder loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.«

23. Overskriften til kapitel 11 affattes således:

»Reklamer og sponsorering m.v. af programmer samt indgåelse af partnerskaber«

24. § 75, stk. 1, affattes således:

»Reklamer i radio og fjernsyn må højst udgøre 15 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid og højst 12 minutter pr. time.«

25. I § 77 ændres »radio og fjernsyn« til: »radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester«.

26. § 79 affattes således:

»§ 79. Ved sponsorering af programmer forstås enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider, og on demand-audiovisuelle medietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn eller on demand-audiovisuelle medietjenester, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, logo, image, aktiviteter eller produkter.«

27. § 80, stk. 1, affattes således:

»Sponsorerede programmer skal klart kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv skal de oplysninger, der er nævnt i 1. pkt., angives på de enkelte tekst-tv-sider, som er sponsoreret.«

28. I § 81, stk. 1, ændres »radio- eller fjernsynsforetagendets« til: »radioforetagendets eller medietjenesteudbyderens.

29. § 84, stk. 1, affattes således:

»I fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres.«

30. Efter § 85 indsættes i kapitel 11:

»Produktplacering i programmer

§ 85 a. Produktplacering i programmer i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester er forbudt.

Stk. 2. Ved produktplacering forstås i denne lov visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et programs handling mod betaling eller anden modydelse.

Stk. 3. Stk. 1 er ikke til hinder for medtagelse af eller henvisning til en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke i et program (produktsponsorering), hvis

1) varen, tjenesteydelsen eller varemærket ikke har nogen betydelig værdi og

2) ingen relevant medietjenesteudbyder eller tilknyttet person har modtaget betaling eller anden modydelse i relation til medtagelsen af eller henvisningen til varen, tjenesteydelsen eller varemærket i programmet.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om produktplacering, herunder om fravigelse af forbuddet mod produktplacering i stk. 1, og produktsponsorering.«

31. § 87 affattes således:

»§ 87. DR, de regionale TV 2-virksomheder, indehavere af tilladelse til programvirksomhed og registrerede foretagender skal optage og i 3 måneder opbevare alle programmer i overensstemmelse med regler, der kan fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan det pålægges foretagender at aflevere optagelser af programmerne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges foretagendet at opbevare programmerne i mere end 3 måneder.

Stk. 2. Medietjenesteudbydere, der udbyder on demand-audiovisuel programvirksomhed omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4, skal ved modtagelse af en klage over programvirksomheden opbevare en optagelse af det program, der klages over. Medietjenesteudbyderen, jf. 1. pkt., kan endvidere i forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden pålægges at aflevere en optagelse af programmet.«

32. § 90, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Et fjernsynsforetagende, der med eneret transmitterer en begivenhed af stor interesse for offentligheden, skal give andre fjernsynsforetagender, der er etableret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, adgang til korte uddrag fra det transmitterende signal.«

33. I § 90 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Uddrag, der er givet adgang til efter stk. 3, må kun anvendes i generelle nyhedsprogrammer. Uddrag i et generelt nyhedsprogram, jf. 1. pkt., må kun anvendes i on demand-audiovisuelle medietjenester, når det samme program tilbydes tidsforskudt af den samme medietjenesteudbyder.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til og anvendelsen af uddrag efter stk. 3 og 4.«

34. I § 93, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3« til: »§ 3,«.

35. § 93, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) overtræder § 6, stk. 2,«

36. § 93, stk. 1, nr. 7, affattes således:

»7) tilsidesætter en afgørelse om indstilling af programvirksomheden efter § 42, nr. 5, § 42 a, stk. 2, eller § 50, stk. 2 eller 3,«

37. I § 93, stk. 1, indsættes efter nr. 9 som nyt nummer:

»10) overtræder § 85 a, stk. 1,«.

Nr. 10 og 11 bliver herefter nr. 11 og 12.«

38. § 93, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 11, affattes således:

»11) overtræder § 87 eller pålæg udstedt i medfør af denne bestemmelse,«

39. § 93, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 12, affattes således:

»12) overtræder § 90, stk. 2,«

40. I § 93, stk. 1, indsættes som nr. 13 og 14:

»13) undlader at give adgang til korte uddrag i henhold til § 90, stk. 3, eller

14) overtræder § 90, stk. 4.«

41. I § 93, stk. 2, ændres »§ 85, § 88 og § 90, stk. 1,« til: »§ 85, § 85 a, § 88 og § 90, stk. 1 og 5,«.

§ 2

I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008, som ændret ved § 5 i lov nr. 1404 af 27. december 2008 og lov nr. 510 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til § 25 indsættes efter »dagsbegivenheder«: »m.v.«

2. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Værker, der indgår i uddrag, der er givet adgang til efter § 90, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt regler udstedt i medfør af § 90, stk. 5, i samme lov, må gengives i overensstemmelse med § 90, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt regler udstedt i medfør af § 90, stk. 5, i samme lov.«

3. I § 65, stk. 4, § 66, stk. 2, § 67, stk. 2, og § 70, stk. 3, indsættes efter »25,«: »25 a,«.

4. I § 69, stk. 3, ændres »og 25« til: », 25 og 25 a«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 18. december 2009.

Stk. 2. § 90, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 32, finder alene anvendelse på eneretstransmissioner, hvorom der er indgået eller forlænget aftale efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Foretagender, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, og som ikke allerede er registreret hos Radio- og tv-nævnet, skal lade sig registrere hos nævnet senest den 1. februar 2010.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 2 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carina Christensen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, EU-Tidende 2007 L 332, side 27.

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.