Den fulde tekst

Fremsat den 14. januar 2010 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love

(Ændringer som følge af lov om Natur- og miljøklagenævnet m.v.)

Miljøministeriet

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 1383 af 21. december 2009 og § 3 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 b, stk. 4, i § 26 a, stk. 2, i § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2, fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, i § 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

2. § 33, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fredningsnævnets beslutning om fredning kan efter reglerne i § 43 indbringes for Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Natur- og miljøklagenævnets beslutning om erstatning kan indbringes for Taksationskommissionen efter reglerne i § 45.«

3. I overskrifterne til §§ 42 og 43 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

4. I § 42 ændres »100.000« til: »500.000«, og »Naturklagenævnet« ændres til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

5. I overskrifterne til §§ 44 og 48 ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.

6. I § 45, stk. 1, ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.

7. I § 78, stk. 1 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

8. § 78, stk. 4, ophæves og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Miljøministerens afgørelser efter § 9, § 11, stk. 1 og 2, § 27, stk. 1 og 2, § 53, stk. 1, 2 og 4, samt § 65, stk. 1, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet efter bestemmelserne i dette kapitel.

Stk. 5. Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. I § 78, stk. 5 og 6, der bliver stk. 6 og 7, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

10. §§ 79-84 ophæves.

11. I § 89, stk. 1, nr. 6, udgår »§ 75, stk. 2,« og i § 92 udgår »§ 75, stk. 2 og 3,«.

12. § 103, stk. 1, affattes således:

»Den påtaleret, der i tinglyste byggelinje- og fredningsservitutter i henhold til lov nr. 595 af 13. november 1940 om stianlæg m.v. i Københavnsegnens grønne områder tilkommer statslige myndigheder, tilkommer kommunalbestyrelsen. Det samme gælder de beføjelser, som efter deklarationer og overenskomster i henhold til lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, tilkommer statslige myndigheder«

§ 2

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 507 af 17. juni 2008, lov nr. 509 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 513 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) i videst muligt omfang lader sig genbruge eller genanvende og«

2. § 9 ø, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) administrere tildelingsordninger efter § 9 j, stk. 3, § 9 r, stk. 1, § 9 u, stk. 6, og § 9 w, stk. 3,«

3. § 32, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 5.«

4. Overalt i loven ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

5. I § 51, stk. 5, ændres »affaldsbortskaffelse« til: »affaldshåndtering«.

6. § 56, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter §§ 53 a-55 og § 55 c, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, vilkår for ydelse af tilskud, udbetaling af tilskud, bortfald af afgivne tilsagn, tilbagebetaling af tilskud og renter heraf, patentrettigheder, regnskaber, revision samt tilsyn og kontrol m.v. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om, at ansøgere efter § 53 a og § 55 c har pligt til for egen regning at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og affaldsstoffer.«

7. § 91, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens kapitel 4-6 og 9 a, afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82, samt afgørelser efter § 70 a, § 70 b og § 72, når disse afgørelser vedrører sager efter lovens kapitel 4-6 og 9 a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82.

Stk. 2. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter lovens § 58 kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens § 58 og afgørelser truffet i medfør af § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 96, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.

9. Kapitel 12 ophæves.

10. I § 110, stk. 3, ændres »§ 45, stk. 2, 3, 5 og 7« til: »§ 45, stk. 2, 4, 5 og 7«.

§ 3

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 13 affattes således:

»§ 13. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår forekomster på landjorden, påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter kapitel 7 a kan dog påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, og § 11 kan dog ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Regionsrådets afgørelser kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16.

Stk. 3. Miljøministerens afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 36 kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16. Øvrige afgørelser, som miljøministeren træffer efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven vedrørende forekomster på landjorden, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

2. § 14 ophæves.

3. I § 15, stk. 3, § 16, stk. 2, § 26 a, stk. 4, og § 26 b, stk. 2 og 4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

4. I § 26, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

5. I § 26, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

6. § 26, stk. 4 og 5, ophæves.

§ 4

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1271 af 16. december 2009 og § 19 i lov nr. 1505 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 58, stk. 1, affattes således:

»Til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet kan påklages:

1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1.

2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 47, stk. 1.

3) Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til § 11 g, stk. 4, jf. dog stk. 3.

4) Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2 og 3.

5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til § 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 3.«

2. § 58, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at klager over VVM-afgørelser, der er omfattet af stk. 1, nr. 4 og 5, i visse tilfælde skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«

3. § 58, stk. 4, ophæves.

4. Fem steder i § 60 og i § 61 ændres »Naturklagenævnet« til »Natur- og miljøklagenævnet«.

§ 5

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved § 4 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 70, stk. 2, udgår »og klagemyndighedens«.

2. I § 80, stk. 1, ændres »miljøministeren, jf. dog § 80a« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

3. I § 80 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 11 a kan dog påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. § 80 a ophæves.

5. § 82 affattes således:

»§ 82. Klage indgives til vandløbsmyndigheden, som videresender klagen til Natur- og miljøklagenævnet.

Stk. 2. Klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og miljøklagenævnet beslutter andet.

Stk. 3. Ved meddelelse af et påbud eller et forbud kan vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selv om denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, indtil Natur- og miljøklagenævnet bestemmer andet.

Stk. 4. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Vandløbsmyndigheden skal straks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er påklaget.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 indebærer ingen begrænsninger i Natur- og miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 3 og 4 ikke finder anvendelse på visse former for mindre arter af anlægsarbejder.«

6. § 83 ophæves.

7. I § 84, stk. 5, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

§ 6

I lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

2. § 60 affattes således:

»§ 60. Afgørelser efter § 4, § 6, § 7, stk. 2, § 13, § 15, stk. 2, § 17, stk. 3, §§ 19-21, § 38, § 39 og § 51, stk. 2 og 3, der er truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse fra ministeren, jf. § 43, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 8 a, der er truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse fra ministeren, jf. § 43, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«

§ 7

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 1383 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 53 j, stk.1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

2. I § 53 j, stk. 2 og 3, og § 53 k, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet».

3. § 53 j, stk. 4 og 5, ophæves.

§ 8

I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, lov nr. 1271 af 16. december 2009 og ved § 4 i lov nr. 1383 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 e, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

2. § 10 e, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 2-5.

3. I § 10 e, stk. 6 og 7, der bliver stk. 4 og 5, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

§ 9

I lov om kolonihaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007, som ændret ved § 26 i lov nr. 1336 af 19. december 2008,foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 4 kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«

2. I § 11, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

§ 10

I lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

§ 11

I lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, som ændret ved § 30 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

2. I § 30, stk. 3, § 31, stk. 2, og § 32 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

3. § 33 ophæves.

§ 12

I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 44, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

2. I § 44, stk. 4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

3. I § 44, stk. 9, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

4. § 44 a affattes således:

»§ 44 a. Ved klage efter § 44, stk. 4, nr. 3 og 4, kan Natur- og miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.«

§ 13

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1518 af 27. december 2009 og § 1 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 75 affattes således:

»§ 75. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven, jf. dog stk. 2, og miljøministerens afgørelser efter § 29, stk. 2 og 4, § 32, § 37 og § 38, jf. § 40, stk. 2, samt i konkrete sager efter kapitel 8 kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Stk. 3. Klage indgives skriftligt af de klageberettigede efter § 80 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Natur- og miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.«

2. I § 78, stk. 1, 2, 4, og 7, og § 80, stk. 5, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

3. I § 78, stk. 1, 3, 4, og 6, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.

§ 14

I lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved § 1 i lov nr. 1518 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 3, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«.

2. To steder i § 26, stk. 6, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

3. § 26, stk. 8, ophæves.

§ 15

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 1, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

2. § 51, stk. 2-5, ophæves og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Til brug for Natur- og miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter §§ 26 og 45 a indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og miljøklagenævnet:

1) Danske Havne.

2) Foreningen af Danske Privathavne.

3) By & Havn.

4) Danmarks Fiskeriforening.

5) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere.

6) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

7) Danmarks Naturfredningsforening.

8) Verdensnaturfonden.

9) Dansk Ornitologisk Forening.

10) Friluftsrådet.

11) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 3. Til brug for Natur- og miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 33, stk. 2, indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og miljøklagenævnet:

1) Bilfærgernes Rederiforening.

2) Danmarks Rederiforening.

3) Dansk Navigatørforening.

4) Danmarks Naturfredningsforening.

5) Verdensnaturfonden.

6) Dansk Ornitologisk Forening.

7) Friluftsrådet.

8) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 4. Styrelser under Miljøministeriet samt Kystdirektoratet og Transportministeriet kan ud over de sagkyndige medlemmer, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2 og 3, indstille yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. I § 51, stk. 6, der bliver stk. 5, § 52, stk. 3, § 53, stk. 2, § 53 a og § 53 b ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

4. § 51, stk. 7, der bliver stk. 6, ophæves.

§ 16

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 77 affattes således:

»§ 77. Følgende afgørelser kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet:

1) Kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

2) Miljøministerens afgørelser efter kapitel 4 a, § 39, stk. 2, § 72, § 73, stk. 2, 2. pkt., § 73 a og § 73 b.

Stk. 2. Regionsrådets afgørelser om ekspropriation, jf. § 22, stk. 2 og 4, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Stk. 3. Klage indgives skriftligt af de klageberettigede efter § 82 og § 83 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Natur- og miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.«

2. I § 79, stk. 1, 2, 3 og 5, § 80, § 83, stk. 5, og § 86 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

3. I § 79, stk. 4, ændres » Miljøklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.

4. I § 96 udgår », men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger«.

§ 17

I lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006, som ændret ved § 8 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 1, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

2. To steder i § 4 a, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet« til: » Natur- og miljøklagenævnet«.

3. § 4 a, stk. 3, ophæves.

§ 18

I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 60, stk. 1, nr. 1, to steder i § 77, stk. 2, tre steder i § 80, to steder i § 81 og i § 88 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

2. I § 75, stk. 3, udgår »og udpantningsret«.

3. I § 76, stk. 1, ændres »det Miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

4. § 77, stk. 1 og 3, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

5. I § 81, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.

§ 19

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret senest ved lov nr. 1520 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 54, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

2. § 55 affattes således:

»§ 55. Afgørelser efter denne lovs kapitel 6 og 7, der træffes i første instans af den myndighed, ministeren bemyndiger hertil, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Afgørelser om plantebeskyttelsesmidler eller biocider, hvor det eller de aktive stoffer er optaget eller søgt optaget på EF-listerne over aktive stoffer godkendt til brug i plantebeskyttelsesmidler eller biocider, kan dog ikke indbringes for Natur- og miljøklagenævnet.

Stk. 2. Til brug for Natur- og miljøklagenævnets behandling af klagesager indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og miljøklagenævnet:

1) Dansk Industri.

2) Landbrug & Fødevarer.

3) Dansk Gartneri.

4) Danmarks Naturfredningsforening.

5) Verdensnaturfonden.

6) Dansk Ornitologisk Forening.

7) Friluftsrådet.

8) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 3. Styrelser under Miljøministeriet samt Arbejdstilsynet kan ud over de sagkyndige medlemmer, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2, indstille yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.

Stk. 4. Klage til Natur- og miljøklagenævnet kan indgives af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.«

§ 20

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 507 af 17. juni 2008 og senest ved lov nr. 1270 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 5, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

2. I § 31, stk. 3, 4 og 6, ændres »klagemyndighedens« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.

3. I § 31, stk. 3, 7 og 8, ændres »klagemyndigheden« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

4. I § 31, stk. 8, udgår », jf. dog § 34, stk. 3«.

5. § 34 affattes således:

»§ 34. Afgørelser efter § 8 og kapitel 3 a truffet af miljøministeren og vilkår fastsat i medfør af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 3, til sikring af det ydre miljø i Beskæftigelsesministeriets afgørelser om klassifikation af laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Stk. 2. Til brug for Natur- og miljøklagenævnets behandling af klagesager indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og miljøklagenævnet:

1) Dansk Industri.

2) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

3) Håndværksrådet.

4) Landbrug & Fødevarer.

5) Danmarks Naturfredningsforening.

6) Dansk Ornitologisk Forening.

7) Friluftsrådet.

8) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 3. Styrelser under Miljøministeriet samt Danmarks Miljøundersøgelser, Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet kan ud over de sagkyndige, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2, indstille yderligere sagkyndige til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse for indstilling af sagkyndige til behandling af sager efter kapitel 3 a.«

§ 21

I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), som ændret ved § 37 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 50 affattes således:

»§ 50. Medmindre andet fremgår af loven, kan afgørelser efter loven påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«

2. I § 52, stk. 1, ændres »det relevante klagenævn« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

3. §§ 53 og 54 ophæves.

§ 22

I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 53 affattes således:

»§ 53. Afgørelser truffet efter følgende bestemmelser kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet:

1) § 29, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og vandplanens tilvejebringelse.

2) § 31 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 31 a-31 e.

3) § 45, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og Natura 2000-planens tilvejebringelse.

4) § 46 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 46 a-46 e.«

2. § 54 ophæves.

3. I § 55, stk. 2, og § 57, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

4. I § 56, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet, jf. § 53, henholdsvis Naturklagenævnet, jf. § 54,« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

5. I § 57, stk. 1, ændres »Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

§ 23

I lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Miljø- og naturklagenævnet«.

2. I § 15, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.

3. I §§ 16 og 17 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

§ 24

I lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 1, ophæves.

2. I § 4, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

3. § 4, stk. 2, ophæves.

Kulturministeriet

§ 25

I museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 som ændret ved § 1 i lov nr. 1517 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 t, stk. 1-3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.

2. I § 29 u, stk. 2, og § 29 v, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 26

I lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004, som ændret ved § 35 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1-4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

2. § 22, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

Klima- og Energiministeriet

§ 27

I lov nr. 308 af 30. juni 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, som ændret ved § 5 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 14 ændres »Miljøankenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet« og »Miljøklagenævnet« ændres til: »Natur- og miljøklagenævnet«.

§ 28

Stk. 1. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5, stk. 2, nr. 2, § 9 ø, stk. 1, nr. 1, § 51, stk. 5, § 56, stk. 3, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, 2, 5, 6 og 10, § 96 i lov om forurenet jord, som affattet ved denne lovs § 16, nr. 4, samt § 75, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som affattet ved denne lovs § 18, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte, at § 32, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, træder i kraft på et andet tidspunkt end resten af loven. Ministeren kan fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for de enkelte vanddistrikter.

Stk. 4. Verserende sager i Miljøklagenævnet, der ikke er færdigbehandlede ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter lov om Natur- og miljøklagenævnet af Natur - og miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet, nævnte sammensætning. I sager hvor der efter de hidtil gældende regler, er udtaget sagkyndige til behandling af den pågældende sag, sammensættes Natur- og miljøklagenævnet med deltagelse af disse.

Stk. 5. Verserende sager i Naturklagenævnet, der ikke er færdigbehandlede ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter lov om Natur- og miljøklagenævnet af Natur- og miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet, nævnte sammensætning. I sager, hvor Naturklagenævnet har afholdt besigtigelse i en sag om fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6, sammensættes Natur- og miljøklagenævnet med deltagelse af de nævnsmedlemmer, der deltog i besigtigelsen.

Stk. 6. Verserende sager efter lov om vandløb, der ikke er færdigbehandlede i By- og Landskabsstyrelsen ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles af Natur- og miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet nævnte sammensætning.

Stk. 7. Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte overgangsregler.

§ 29

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 15 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Bemærkninger til lovforslaget

     
Almindelige bemærkninger
     
Indholdsfortegnelse
     
1.
 
Indledning
2.
 
Hovedpunkterne i lovforslaget
 
2.1.
Konsekvensen af oprettelse af et samlet klagenævn
 
2.2.
Natur- og miljøklagenævnets kompetence
 
2.3.
Natur- og miljøklagenævnets sammensætning
   
2.3.1. Sammensætning som hidtil
   
2.3.2. Ændret sammensætning
 
2.4.
Generelle bestemmelser om Natur- og miljøklagenævnet
   
2.4.1. Indstillingsret
   
2.4.2. Visitation
   
2.4.3. Endelighed
   
2.4.4. Formandskompetence
   
2.4.5. Gebyrer
3.
 
De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
 
3.1.
Staten
 
3.2.
Kommunerne
 
3.3.
Regionerne
4.
 
De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
5.
 
De administrative konsekvenser for borgere
6.
 
De miljømæssige konsekvenser
7.
 
Forholdet til EU-retten
8.
 
Hørte myndigheder og organisationer mv.
9.
 
Sammenfattende skema
     

1. Indledning

Med forslag til lov om Natur- og miljøklagenævnet foreslås det at sammenlægge Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet til ét klagenævn med navnet »Natur- og miljøklagenævnet«.

De klagesager, der i dag kan indbringes for henholdsvis Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, er meget forskellige, hvilket har givet sig udtryk i nævnenes forskellige sammensætning. Det er derfor vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt grundlæggende at ændre nævnssammensætningen i de enkelte klagesagstyper.

Det foreslås derfor, at det nye Natur- og miljøklage­nævn alt afhængig af sagstype ved behandlingen af den enkelte sag som altovervejende hovedregel sammensættes enten af formanden, politisk udpegede medlemmer og dommere (den læge sammensætning af nævnet) eller ad hoc med de for sagen nødvendige sagkyndige nævnsmedlemmer og formanden (den sagkyndige sammensætning af nævnet).

Efter forslaget til lov om Naturklagenævnet skal det fastsættes i de enkelte love, hvornår nævnet skal sammensættes med den læge sammensætning af nævnet eller den sagkyndige sammensætning af nævnet. Efter forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet kan formanden i særlige tilfælde beslutte, at en sag, der efter den øvrige lovgivning skal behandles af nævnet i den ene sammensætning, i stedet skal behandles af nævnet med den anden sammensætning og – i ganske særlige tilfælde – af nævnet med begge sammensætninger.

Forslaget til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love, skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte forslag til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Der henvises derfor generelt til de almindelige bemærkninger i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, herunder for en nærmere redegørelse for den overordnede baggrund for lovforslaget.

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet medfører et behov for konsekvensændringer i en række love, og nærværende lovforslag indeholder derfor forslag til konsekvensændringer i lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse, lov om råstoffer, lov om planlægning, lov om vandløb, lov om skove, lov om jagt og vildtforvaltning, lov om sommerhuse og campering m.v., lov om kolonihaver, lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov om nationalparker, lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, lov om vandforsyning m.v., lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om forurenet jord, lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om miljø og genteknologi, lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, museumsloven, lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Hovedindholdet i dette forslag er - i de ovenfor anførte love - at ændre klagemyndigheden fra Miljøklagenævnet henholdsvis Naturklagenævnet til Natur- og miljøklagenævnet. Herunder foreslås den gældende klageadgang til miljøministeren i vandløbssager ændret, således at disse sager fremover kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet.

I forbindelse med ændringen af klagemyndighed foreslås der indsat bestemmelser om, hvordan Natur- og miljøklagenævnet skal sammensættes ved behandling af klager indenfor de enkelte lovområder/sagstyper (den sagkyndige sammensætning af nævnet eller den læge sammensætning af nævnet).

I forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet foreslås en liste over, hvilke organisationer og myndigheder, der har ret til at indstille sagkyndige til beskikkelse af ministeren. Efter forslaget skal disse regler som udgangspunkt gælde for alle lovområder og sagstyper, som kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet. Lovforslaget henviser endvidere til regler i den øvrige lovgivning, hvorefter organisationer og myndigheder har adgang til at indstille sagkyndige til beskikkelse med henblik på behandlingen af nærmere bestemte sagstyper. I nærværende lovforslag foreslås særlige regler om indstillingsret i havmiljøloven, lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljø og genteknologi.

Det foreslås i § 17 i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, at nævnets afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, medmindre andet følger af lovgivningen.

Herudover indeholder dette lovforslag bl.a. konsekvensændringer – f.eks. ophævelse af regler om forhold, som fremover reguleres i lov om Natur- og miljøklagenævnet, herunder bestemmelser om beslutningsdygtighed, sekretariatsbetjening, formandskompetence og betaling af gebyr.

2. Hovedpunkterne i lovforslaget

2.1. Konsekvensen af oprettelse af et samlet klagenævn

I dag er Naturklagenævnet oprettet ved bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, og Miljøklagenævnet er oprettet ved bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet foreslås de to nævn sammenlagt til et klagenævn. Som en konsekvens heraf foreslås, at de hidtidige bestemmelser om oprettelse af de to nævn i naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven ophæves.

2.2. Natur- og miljøklagenævnets kompetence

Naturklagenævnets og Miljøklagenævnets kompetence følger i dag af naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven samt af en række andre love. Det betyder, at

afgørelser efter naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, råstofloven, skovloven, sommerhusloven, kolonihaveloven, Tøndermarskloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøvurderingsloven, miljøskadeloven, skovloven, nationalparkloven, oversvømmelsesloven, museumslovens kapitel 8 a og masteloven kan påklages til Naturklagenævnet,

afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, havmiljøloven, jordforureningsloven, lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov om kemiske stoffer og produkter, vandforsyningsloven, lov om miljø og genteknologi, lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, og om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger kan påklages til Miljøklagenævnet, og at

visse afgørelser efter miljømålsloven, miljøskadeloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages til Naturklagenævnet, medens andre afgørelser efter disse love kan påklages til Miljøklagenævnet.

Forslaget indebærer, at alle afgørelser, som hidtil har kunnet påklages til Naturklagenævnet eller Miljøklagenævnet, fremover skal kunne påklages til det nye nævn.

Det foreslås endvidere, at Natur- og miljøklagenævnet fremover bliver klagemyndighed i alle sager efter vandløbsloven, dvs. også i de sager hvor miljøministeren i dag er klagemyndighed. Det vil bringe vandløbslovens klagesystem i overensstemmelse med størstedelen af den øvrige lovgivning på Miljøministeriets område.

2.3. Natur- og miljøklagenævnets sammensætning

Det nye Natur- og miljøklagenævn foreslås organiseret som et kombinationsnævn. Kombinationsnævnet indebærer, at nævnet alt afhængig af sagstype sammensættes som altovervejende hovedregel enten som et fastkernenævn bestående af formanden, politisk udpegede medlemmer og dommere, eller ad hoc med de for sagen nødvendige sagkyndige nævnsmedlemmer og formanden. Med et kombinationsnævn bevares de fordele, der er ved nævnskonstruktionen, som den kendes i dag, idet der sikres tilstedeværelse af såvel sagkyndig viden som lægmands- og dommermedvirken i de relevante sammenhænge i klagesagsbehandlingen på natur- og miljøområdet.

Ifølge forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet vil det fremgå af den øvrige lovgivning, hvilken sammensætning nævnet skal have ved behandling af sager efter den pågældende lov. I forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet foreslås, at formanden for nævnet i særlige tilfælde gives kompetence til at flytte konkrete klagesager til en anden nævnssammensætning end den, der fremgår af den øvrige lovgivning.. I ganske særlige tilfælde tillægges formanden kompetence til at sammensætte nævnet med begge sammensætninger. Der henvises til de almindelige bemærkninger til afsnit 3.4.2. i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Den nærmere sammensætning af nævnet afhænger af sagstypen og fastlægges i den lov, som den påklagede afgørelse er truffet i medfør af. Nærværende lovforslag indeholder bestemmelser om nævnssammensætningen i de forskellige sagstyper, som fremover skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet.

Det foreslås, at alle sager, som i dag kan påklages til Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet, fremover skal kunne påklages til det nye nævn.

2.3.1. Sammensætning som hidtil

For de fleste sagstyper indebærer lovforslaget, at de behandles med en sammensætning som hidtil. Det vil sige, at sager, der kan påklages til Naturklagenævnet også fremover skal behandles af et nævn med lægmænd og dommere, mens de sager, der kan indbringes for Miljøklagenævnet, også fremover skal behandles af et nævn med deltagelse af sagkyndige.

2.3.2. Ændret sammensætning

Følgende sagstyper vil efter forslaget fremover skulle behandles af et nævn med ændret sammensætning:

2.3.2.1. Sager efter vandforsyningsloven

Efter de gældende regler kan sager efter vandforsyningsloven påklages til Miljøklagenævnet.

Fremtidige klager over afgørelser efter vandforsyningsloven vil overvejende omhandle en samfundsmæssig afvejning, som kommunen har foretaget i forbindelse med administrationen af loven. Kommunerne skal i fremtiden på baggrund af vandplanlægningen foretage en afvejning af de almene, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn, f.eks. foretage en prioritering af vand­res­sourcernes anvendelse, hvor borgerne kan sikres rent drikkevand, vandmiljøerne er i en god miljømæssig tilstand, og der er vand til erhvervsmæssig anvendelse. I klagesager, hvor afgørelserne således hovedsageligt hviler på samfundsmæssige afvejninger, er det mest hensigtsmæssigt at anvende den læge nævnssammensætning.

Klager efter vandforsyningsloven kan omhandle tekniske problemstillinger. I sådanne tilfælde kan formanden beslutte, at nævnet skal bistås af teknisk sagkyndige, eller at henskyde sagen til behandling i den sagkyndige sammensætning af nævnet, hvis de tekniske spørgsmål vurderes at være de mest centrale.

Det foreslås derfor, at sager efter vandforsyningsloven fremover, bortset fra sager om miljøskade, skal behandles af nævnet med den læge sammensætning.

2.3.2.2. Sager efter miljømålsloven

Efter de gældende regler kan sager om vandplaner påklages til Miljøklagenævnet, mens sager om Natura 2000-planer kan indbringes for Naturklagenævnet.

Klager over afgørelser efter miljømålsloven vil overvejende omhandle fastsættelsen af miljømål og indsatsprogrammer i vandplanerne, Natura 2000- planerne og de kommunale handleplaner og disse planers tilvejebringelse. Fælles for klagesagerne er, at staten og kommunerne i disse sager har truffet beslutninger, der baserer sig på almene, samfundsmæssige og miljømæssige afvejninger, herunder f.eks. prioritering af vandressourcerne. Klagesager, der baserer sig på afvejninger af den art, egner sig bedst til behandling i den læge sammensætning af nævnet.

Det foreslås derfor, at alle klager efter miljømålsloven skal behandles af nævnet med den læge sammensætning.

2.3.2.3. Sager om ekspropriation

Efter de gældende regler kan visse sager om ekspropriation indbringes for Naturklagenævnet og andre for Miljøklagenævnet. Det afgørende for klageinstansen er, hvilken klagemyndighed der er i den pågældende lov i øvrigt.

Det er vurderet hensigtsmæssigt, at alle sager om ekspropriation behandles i den samme sammensætning af det nye nævn bl.a. for at sikre en ensartet behandling af klagerne. Da disse sager baserer sig på almene samfundsmæssige afvejninger og vurderinger, foreslås det at samle alle klagesager om ekspropriationsbeslutninger i Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Dette indebærer ændringer i nævnssammensætningen ved behandling af klager over ekspropriationsbeslutninger efter miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og jordforureningsloven.

2.3.2.4. Sager om miljøskader

Efter den gældende lovgivning træffes der afgørelser i sager om miljøskader efter flere love. Afgørelse om, at der er tale om en miljøskade, der skal behandles efter miljøskadeloven, træffes af tilsynsmyndigheden efter den lov, som i øvrigt regulerer forholdet. Der er sådanne bestemmelser om miljøskader i 14 love. Afgørelser vedrørende en miljøskade, som er konstateret efter en af disse love, træffes herefter efter miljøskadeloven.

Afgørelsen efter den pågældende lov kan i dag påklages sammen med afgørelser om miljøskaden efter miljøskadeloven til det klagenævn, der i øvrigt er klagemyndighed efter den pågældende lov. Dvs. at afgørelser om miljøskader, som træffes efter f.eks. naturbeskyttelsesloven, kan påklages til Naturklagenævnet, mens afgørelser om miljøskader, som træffes efter f.eks. miljøbeskyttelsesloven, kan påklages sammen med afgørelser om miljøskaden efter miljøskadeloven til Miljøklagenævnet.

Der er tale om et nyt lovområde, hvor der kun forventes et begrænset antal sager, og det er vurderet mest hensigtsmæssigt, at alle sager om miljøskader behandles i den samme sammensætning af det nye nævn bl.a. for at sikre en ensartet behandling af klagerne. Da der i disse sager er et stort element af miljø- og naturfaglige vurderinger, foreslås det at samle alle disse klagesager i Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning.

Efter forslaget skal alle klagesager efter miljøskadeloven således kunne påklages til Natur- og miljøklage­nævnet med den sagkyndige sammensætning.

Samtidig foreslås det, at klager over afgørelser om miljøskader efter bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven, Tøndermarskloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, vandløbsloven og råstofloven flyttes fra Naturklagenævnet til nævnet med den sagkyndige sammensætning.

Forslaget indføjer således Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning af nævnet, som klageinstans for afgørelser om miljøskader efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven, Tøndermarskloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, vandløbsloven og råstofloven.

I de fleste af ovennævnte love vil der efter forslaget blive to forskellige nævnssammensætninger, der skal behandle sager efter den pågældende lov. F.eks. vil en miljøskade på et internationalt naturbeskyttelsesområde, der samtidig indeholder andre overtrædelser af naturbeskyttelsesloven, skulle behandles både af nævnet med den sagkyndige sammensætning (naturbeskyttelseslovens miljøskadebestemmelser) og af nævnet med den læge sammensætning (naturbeskyttelseslovens øvrige bestemmelser). Den eneste lov, hvor dette ikke vil blive tilfældet, er lov om jagt og vildtforvaltning, da der i denne lov kun vil være klageadgang til nævnet med den sagkyndige sammensætning, idet der kun er klageadgang til Natur- og miljøklagenævnet i miljøskadesager.

2.3.2.5. Visse sager om VVM efter planloven

Efter de gældende regler kan sager om VVM påklages til Naturklagenævnet.

Efter forslaget kan VVM-sager fremover som udgangspunkt påklages til Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Samtidig foreslås, at ministeren kan fastsætte regler om, at visse sager skal behandles af nævnet med den sagkyndige sammensætning.

Det er således hensigten at fastsætte regler om, at screeningsafgørelser om ikke-VVM-pligt skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning i de tilfælde, hvor en klage samtidig vedrører en afgørelse om godkendelse eller tilladelse, som skal behandles af nævnet med den sagkyndige sammensætning. I sager, hvor et anlæg alene skal have en tilladelse eller godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, vil klagen eksempelvis blive behandlet af nævnet med den sagkyndige sammensætning.

I sager vedrørende obligatorisk VVM-pligtige anlæg samt i sager, hvor der er screenet VVM-pligt, skal der foreligge endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for det pågældende anlæg, før der kan meddeles en VVM - tilladelse. Klager over VVM-tilladelser behandles efter lovforslaget af nævnet med den læge sammensætning.

VVM-tilladelsen erstattes under visse betingelser helt eller delvist af en godkendelse eller tilladelse efter anden lovgivning. Det er hensigten at fastsætte regler om, at klager over kommuneplanretningslinjen og den tilhørende VVM-redegørelse skal behandles af nævnet med den sagkyndige sammensætning i sager, hvor VVM-myndigheden har vurderet, at sagen opfylder betingelserne for, at VVM-tilladelsen i fuldt omfang kan erstattes af miljøgodkendelsen (VVM-bekendtgørelsen (§ 9, stk. 4). Dette er tilfældet, hvis anlægget skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og ligger inden for et område, der på forhånd er lokalplanlagt, og det anmeldte anlæg kan etableres indenfor rammerne af den gældende lokalplan. I så fald må det antages, at de relevante miljøparametre, som VVM-redegørelsen skal behandle, ligeledes ligger indenfor de emner, som kan reguleres af miljøgodkendelsen. Dette må forventes at blive tilfældet for langt hovedparten af klagesager omhandlende industrianlæg.

2.4. Generelle bestemmelser om Natur- og miljøklagenævnet

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en række generelle bestemmelser om det fremtidige nævns virke. Det gælder bl.a. bestemmelser om indstilling af særligt sagkyndige, visitationsordning, endelighed, hjemmel for nævnets forretningsorden, formandskompetence og klagesagsgebyr. Nærværende lovforslag indeholder de nødvendige konsekvensændringer.

2.4.1. Indstillingsret

Miljøbeskyttelsesloven indeholder i dag en generel bestemmelse om ret til at indstille sagkyndige medlemmer til Miljøklagenævnet, jf. afsnit 2.1.2. i de almindelige bemærkninger til klagenævnsforslaget.

Den generelle indstillingsret i miljøbeskyttelsesloven gælder for behandlingen af klager efter miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger, husdyrgodkendelsesloven og miljøskadeloven.

Inden for Miljøklagenævnets øvrige sagsområder - klagesager efter lov om miljø og genteknologi, efter havmiljøloven samt efter lov om kemiske stoffer og produkter - veksler de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer fra lovområde til lovområde, idet indstillingsretten afspejler, hvilke brancher eller erhvervsområder der reguleres ved de afgørelser, der kan træffes i medfør af den pågældende lov. På myndighedssiden er Miljøstyrelsen indstillingsberettiget i samarbejde med andre myndigheder alt afhængig af lovområdet.

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder bestemmelser om retten til at indstille sagkyndige medlemmer til Natur- og miljøklagenævnet og indeholder en række forslag til ændringer af retten til at indstille sagkyndige. Bl.a. foreslås, at der fremover kun skal være én liste med sagkyndige.

Bestemmelserne skal gælde, medmindre andet er fastsat i lovgivningen. Der henvises til afsnit 3.2.1. i de almindelige bemærkninger til klagenævnslovforslaget.

Bestemmelserne om indstillingsret i miljøbeskyttelsesloven og de tilhørende bestemmelser i vandforsyningsloven, jordforureningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger, husdyrgodkendelsesloven og miljøskadeloven foreslås derfor ophævet.

Samtidig foreslås, at der fortsat skal gælde særlige bestemmelser om indstillingsret i kemikalieloven, genteknologiloven og havmiljøloven. Bestemmelserne herom foreslås ændret efter samme principper som foreslået i klagenævnslovforslaget, og bl.a. foreslås listen over indstillingsberettigede suppleret med de grønne organisationer.

2.4.2. Visitation

Miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven og lov om kemiske stoffer og produkter indeholder bestemmelser om nedsættelse af visitationsudvalg. Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om nedsættelse af visitationsudvalg, hvilket gør bestemmelserne i de enkelte love overflødige, jf. de almindelige bemærkninger afsnit 3.4.1.1 i klagenævnslovforslaget. Disse bestemmelser foreslås derfor ophævet.

2.4.3. Endelighed

I de gældende regler fremgår det af de enkelte love, om klagenævnets afgørelse er endelig – dvs. ikke kan påklages til anden administrativ instans.

Efter forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet (§ 17) kan nævnets afgørelser ikke indbringes for anden administrativ myndighed, medmindre andet følger af lovgivningen. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at f. eks. nævnets afgørelser om erstatningstilkendelser i anledning af en afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 19 g, en fredning efter naturbeskyttelseslovens § 40 eller en ekspropriation efter naturbeskyttelseslovens § 60 skal kunne påklages til Taksationskommissionen for naturfredning.

Som en konsekvens heraf foreslås bestemmelser om endelighed ophævet i en række love. Reglerne om klage over Natur- og miljøklagenævnets afgørelser til Taksationskommissionen ændres ikke.

2.4.4. Formandskompetence

Det er i dag beskrevet i de enkelte love, i hvilket omfang nævnsformanden for henholdsvis Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet kan træffe afgørelser på nævnets vegne. En generel bestemmelse herom er foreslået i lov om Natur- og miljøklagenævnet. De enkelte bestemmelser herom foreslås derfor ophævet.

2.4.5. Gebyrer

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at der kan fastsættes klagegebyrer. Der henvises til bemærkningerne til klagenævnslovforslagets § 18. Bestemmelser om gebyrer i de enkelte love foreslås derfor ophævet, i det omfang de ikke giver mulighed for at fastsætte gebyrer i øvrigt.

3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

3.1. Staten

Det er vurderingen, at der kun vil være begrænsede udgiftsmæssige konsekvenser forbundet med etableringen af det nye nævn. Der henvises til afsnit 4.1 i de almindelige bemærkninger i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

3.2. Kommunerne

Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunerne.

3.3. Regionerne

Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne.

4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget indebærer en forenkling og kortere sagsbehandlingstider.

Der henvises til afsnit 5 i de almindelige bemærkninger i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

5. De administrative konsekvenser for borgere

Forslaget indebærer en forenkling og kortere sagsbehandlingstider.

Der henvises til afsnit 6 i de almindelige bemærkninger i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

6. De miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten

Der henvises til afsnit 8 i de almindelige bemærkninger til forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

8. Hørte myndigheder og organisationer mv.

Lovforslaget har været i høring hos:

3F Fagligt Fælles Forbund, 92-gruppen, Advokatrådet/Advokatsamfundet, Affalddanmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Akademiet for de tekniske videnskaber, Asfaltindustrien, Batteriforeningen, Bekæmpelsesmiddelrådets medlemmer, Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, Beskæftigelsesministeriet, Bilfærgernes Rederiforening, Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Brancheforeningen SPT, Bryggeriforeningen, By & Havn, Campingrådet, Central organisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri), Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), COOP Danmark, DAKOFA (Dansk komité for affald), Danmarks Apotekerforening, Danmarks Cykel Union, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Lak- og Farveindustri, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Motorunion, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Bilfærgernes Rederiforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Turistråd (nu Visit Denmark), Danmarks Vindmølleforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Akvakultur, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Autogenbrug, Dansk Byggeri, Dansk Camping Union, Dansk Cyklistforbund, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Galvanisør Union, Dansk Gartneri, Dansk Gasteknisk Center, Dansk Industri, Dansk Journalistforbund, Dansk Juletræsdyrkerforening, Dansk Kano og Kajak Forbund, Dansk Land- og Strandjagtforening, Dansk Metal, Dansk Navigatørforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Planteværn, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Skovforening, Dansk Textil og Beklædning, Dansk Transport og Logistik, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Dansk Vandrelaug, Danske Advokater, Danske Fjernvarme, Danske Grus- og Stenindustri, Danske Havne, Danske Maritime, Danske Regioner, DASU(Dansk automobil sports union), De danske skytteforeninger, De Økologiske Råd, Delta, Den Danske Dommerforening, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Økonomiske Råd, DHI Institut for Vand og Miljø, Dommerfuldmægtigforeningen, DONG Energy, Dyrenes Beskyttelse, Ellen Margrethe Basse, Elretur, Emballageindustrien, ENERGINET.DK, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Nationale høringer, Finansministeriet, Forbrugerrådet, FORCE Technology, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af Danske Brøndborere, Foreningen af Danske Privathavne, Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, Foreningen af lystbådehavne, Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i kommunerne (ENVINA), Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Vandværker i Danmark, Forsvarsministeriet, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, GenvindingsIndustrien (GI), Grafisk arbejdsgiverforening, Green Network, Greenpeace Danmark, Grønne familier, GTS (Godkendt Teknologisk Service), HORESTA, Håndværksrådet, Indenrigs- og Socialministeriet, Ingeniørforeningen Danmark, Justitsministeriet, Kalk- og Teglværksforeningen, Kirkeministeriet, KL, Klima- og Energiministeriet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunekemi A/S, Kulturministeriet, Kyst, Land & Fjord, Københavns Universitet, Peter Pagh, Helle Tegner Anker, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere, Landsforeningen Danske Maskinstationer, Landsforeningen Levende Hav, Landsorganisationen i Danmark (LO), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Videnskab, Teknologi, og Udvikling, Mærsk Olie & Gas A/S, Natur og Ungdom, NOAH, Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR), Plastindustrien i Danmark, Rederiforeningen for Mindre Skibe, Reno Sam, Returbat, RUC (Roskilde Universitetscenter), Skatteministeriet, Skovdyrkerforeningerne, Småskovsforeningen Danmark, Spildevandsteknisk Forening, Statsministeriet, Syddansk Universitet, Teknologirådet, Teknologisk Institut, Træ – industri – Byg, Uniscrap, WEEE-System, WWF – Verdensnaturfonden, Økologisk Landsforening, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Aalborg Universitet, Århus Universitet.

     
9. Sammenfattende skema
 
Positive konsekvenser/
mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med forslag til lov om Natur- og miljøklagenævnet, som skønnes at indebære begrænsede etableringsomkostninger for staten
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Lovforslaget skønnes at give kortere sagsbehandlingstider
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget skønnes at indebære forenkling og kortere sagsbehandlingstider
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget skønnes at indebære forenkling og kortere sagsbehandlingstider
Ingen
Forholdet til EU-retten
Der henvises til forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.
   

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

(Lov om naturbeskyttelse)

Til nr. 1, 3, 5 og 6

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf flytter forslaget alle sager til det nye nævn.

Til nr. 2 (§ 33, stk. 2) og 7

I dag behandles klagesager efter naturbeskyttelsesloven af Naturklagenævnet.

Det foreslås, at alle sagerne skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning bortset fra sager om miljøskadesager, hvorom der henvises til forslaget i nr. 8 om ændring af lovens § 78, stk. 5, vedr. disse sager.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 4 (§ 42)

Det foreslås i § 42, at ændre grænsen for, hvilke fredningsafgørelser der skal forelægges nævnet, uanset om de påklages. Efter den gældende § 42 skal Naturklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse i dens helhed, når den samlede erstatning og godtgørelse i anledning af en fredning overstiger 100.000 kr., uanset om afgørelsen påklages. Det foreslås, at grænsen, der ikke har været reguleret siden 1975, ændres fra 100.000 kr. til 500.000 kr.

Til nr. 8

Det foreslås, at de i stk. 4 nævnte sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i de almindelige bemærkninger.

Forslaget til stk. 5 indfører som noget nyt, at sager om miljøskader skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Dette gælder uanset, hvilken myndighed der har truffet afgørelsen i første instans. Hidtil har disse sager også skullet behandles af Naturklagenævnet.

Til nr. 9

Ministeren kan efter lovens § 78, stk. 5, (der bliver stk. 6) fastsætte bestemmelser om klage over afgørelser truffet af ministeren efter regler udstedt i medfør af loven. Ministeren kan beslutte, at sådanne afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet. Det foreslås, at ministeren kan beslutte, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Dette gælder f.eks. regler om en brand- og hærværksordning efter lovens § 27, stk. 5. Tilsvarende gælder efter det foreslåede stk. 7 for afgørelser truffet af en myndighed, som efter miljøministerens bestemmelse fører tilsyn med overholdelsen af loven.

Til nr. 10 (§§ 79- 84)

Forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet opretter et nyt klagenævn ved sammenlægning af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, og indeholder de nødvendige bestemmelser om nævnssammensætning, beslutningsdygtighed, sekretariatsbetjening mv. Som konsekvens heraf foreslås bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven om oprettelsen af et Naturklagenævn ophævet.

Ophævelsen af § 82, 2. pkt., indebærer ikke, at klagenævnets afgørelser i sager om erstatning i anledning af en afgørelse efter § 19 g, om en fredning eller en ekspropriation ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Adgangen til at klage over sådanne afgørelser følger af andre bestemmelser i naturbeskyttelsesloven (§§ 19 g, 33, 45 og 60).

Til nr. 11

Forslaget indeholder alene konsekvensændringer. § 75 er ophævet ved § 1, nr. 5, i lov nr. 454 af 9. juni 2004.

Til nr. 12 (§ 103)

Med forslaget rettes der op på, at der ved en lovteknisk fejl i lov nr. 567 af 24. juni 2005 om ændring af lov om naturbeskyttelse (Udmøntning af kommunalreformen) skete en ophævelse af § 103, stk. 1, uden at der blev foretaget den nødvendige konsekvensændring i det tidligere stk. 2, der blev stk. 1. Henvisningen til »den lov, der er nævnt i stk. 1« skulle have været ændret til en henvisning til den tidligere naturfredningslov.

Til § 2

(Lov om miljøbeskyttelse)

Til nr. 1 (§ 5)

Med lovforslaget rettes der op på, at der ved en lovteknisk fejl i lov nr. 513 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og andre love (Ny organisering af affaldssektoren) ikke blev gennemført den tilsigtede ændring af bestemmelsen.

Til nr. 2 (§ 9 ø)

Med lovforslaget rettes der op på, at der ved en lovteknisk fejl i lov nr. 513 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og andre love (Ny organisering af affaldssektoren) blev søgt ændret i § 9 ø, stk. 2, nr. 1, i stedet for som rettelig § 9 ø, stk. 1, nr. 1.

Til nr. 3 (§ 32, stk. 3)

I lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love, blev indsat et nyt stk. 2 i miljøbeskyttelseslovens § 32, således at stk. 2 blev til stk. 3. Ved denne ændring blev der ikke taget højde for, at der i lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love, var foretaget en ændring, hvorved stk. 2 blev til stk. 3. Ændringsloven indeholdt en bemyndigelse for ministeren til at sætte den nyaffattede § 32, stk. 2 i kraft. Miljøministeren har endnu ikke udnyttet denne hjemmel. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 24, nr. 1-3 og § 28, stk. 3.

Til nr. 4 og 8

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 5 (§ 51)

Med lovforslaget rettes der op på, at der ved en lovteknisk fejl i lov nr. 513 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og andre love (Ny organisering af affaldssektoren) blev søgt ændret i § 51, stk. 4, i stedet for som rettelig § 51, stk. 5.

Til nr. 6 (§ 56)

Med lovforslaget rettes der op på, at der ved en lovteknisk fejl i lov nr. 513 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og andre love (Ny organisering af affaldssektoren) ikke blev gennemført den tilsigtede ændring af bestemmelsen.

Til nr. 7 (§ 91)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Forslaget indfører som noget nyt, at sager om ekspropriation skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 9 (Kapitel 12)

Forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet opretter et nyt klagenævn ved sammenlægning af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, og indeholder de nødvendige bestemmelser om nævnssammensætning, beskikkelse af medlemmer, beslutningsdygtighed, sekretariatsbetjening mv. Som konsekvens heraf foreslås bestemmelserne i hele kapitel 12, der indeholder generelle regler om Miljøklagenævnet, ophævet.

Til nr. 10 (§ 110)

Med lovforslaget rettes der op på, at der ved en lovteknisk fejl i lov nr. 513 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og andre love (Ny organisering af affaldssektoren) ikke blev foretaget konsekvensændring af § 110, stk. 3, som følge af en ændring af § 45.

Til § 3

(Lov om råstoffer)

Til nr. 1 (§ 13)

Det foreslås, at sager omfattet af det foreslåede stk. 1, 1. pkt. samt stk. 2 og 3 skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger. I stk. 1, 2. punktum foreslås, som noget nyt, at sager om miljøskader efter kapitel 7 a skal behandles af nævnet med den sagkyndige sammensætning.

Der er endvidere tale om en konsekvensændring, som følge af, at § 14 foreslås ophævet, jf. nr. 2.

Til nr. 2 (§ 14)

Det foreslås at ophæve § 14. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til nr. 3

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 4

Det foreslås, som noget nyt, at miljøministerens afgørelser efter kap. 7 a om miljøskader skal behandles af nævnet med den sagkyndige sammensætning.

Til nr. 5

Det foreslås, at sager efter § 26, stk. 2, skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 6

Det foreslås at de gældende § 26, stk. 3 og 4, ophæves. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til § 4

(Lov om planlægning)

Til nr. 1 (§ 58, stk. 1)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning, medmindre andet er fastsat i regler efter stk. 3, idet det samtidig foreslås at bemyndige ministeren til at fastsætte regler om, at klager over sager vedrørende vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-sager) i visse tilfælde skal behandles af nævnet med den sagkyndige sammensætning, jf. bemærkningerne til nr.2.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger herom.

I nr. 4 foreslås, en præcisering af, at klageadgangen også omfatter afgørelser efter regler udstedt i medfør af loven. Dette er i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Til nr. 2 (§ 58, stk. 3)

Bestemmelsen giver miljøministeren mulighed for at fastsætte regler om, at visse VVM-sager, der kan påklages efter § 58, stk. 1, nr. 4 og 5, og tidligere har været behandlet af Naturklagenævnet, fremover skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning.

Der vil således kunne fastsættes regler om, at klager over kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser om VVM-pligt/ikke VVM-pligt (screeningsafgørelser) og over kommuneplanretningslinjer og VVM-redegørelse for anlæg omfattet af § 11 g, i visse tilfælde skal behandles af nævnet med den sagkyndige sammensætning. Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt f.eks. i følgende tilfælde:

1) Klager over afgørelser om »ikke VVM-pligt« (screeningsafgørelser) i det omfang anlægsprojektet samtidig er omfattet af tilladelser og godkendelser f.eks. efter miljøbeskyttelsesloven, som alene skal behandles af nævnet med den sagkyndige sammensætning.

2) Klager over afgørelser i forbindelse med VVM-pligtige anlæg (screeningsafgørelser om VVM-pligt samt afgørelser vedr. kommuneplanretningslinjer og den tilhørende VVM-redegørelse), i det omfang anlægsprojektet samtidig er omfattet af tilladelser og godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven og ligger indenfor et område, der på forhånd er lokalplanlagt, og anlægget ikke forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Reglerne forventes fastsat ved en ændring af VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006).

I øvrigt vil formanden efter bestemmelserne i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet i alle sager – herunder sager omfattet af regler fastsat med hjemmel i det foreslåede § 58, stk. 3 - ud fra en konkret vurdering kunne henvise en sag til behandling med en anden nævnssammensætning end den i lovgivningen fastsatte.

Til nr. 3 (§ 58, stk. 4)

Det foreslås at ophæve § 58, stk. 4. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til nr. 4 (§ 60, stk. 2)

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til § 5

(Lov om vandløb)

Til nr. 1 (§ 70, stk. 2)

Forslaget er af lovteknisk karakter og en konsekvens af nr. 2, jf. nedenfor. Det indeholder ikke realitetsændringer.

Til nr. 2 og 3 (§ 80)

Efter den gældende vandløbslov er miljøministeren klagemyndighed for de fleste af de afgørelser, der træffes af kommunerne som vandløbsmyndighed. Ministerens beføjelse er delegeret til By- og Landskabsstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1128 af 26. september 2007 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre. Naturklagenævnet er klagemyndighed for afgørelser vedrørende regulativer for offentlige vandløb og afgørelser vedrørende miljøskade.

Det foreslås, at Natur- og Miljøklagenævnet fremover tillægges kompetence til at træffe afgørelse ikke kun i de sager, hvor Naturklagenævnet i dag har kompetencen, men også i de sager, hvor miljøministeren i dag er klagemyndighed. Det vil bringe vandløbslovens klagesystem i overensstemmelse med størstedelen af den øvrige lovgivning på Miljøministeriets område.

En stor del af landets vandløb og søer er omfattet af både vandløbsloven og beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3, og kommunernes afgørelser vedr. vandløb og søer vil ofte være truffet med hjemmel i begge love. For at opnå den mest hensigtsmæssige sagsbehandling foreslås det derfor, at sager efter vandløbsloven ligesom sager efter naturbeskyttelsesloven skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning.

I forslaget til § 21 fremgår det, at Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning bliver den eneste klagemyndighed i miljøskadeloven. Det foreslås, at sager om miljøskader i vandløbsloven flyttes fra Naturklagenævnet til Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning.

Taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje vil i øvrigt som hidtil skulle træffe afgørelse, herunder i visse sager som klagemyndighed, vedrørende erstatning og andre økonomiske spørgsmål.

Til nr. 4 (§ 80 a)

Det foreslås at ophæve § 80 a. Dette skyldes, at den eksisterende § 80 a, stk. 1, er indarbejdet i den nye formulering til § 80, stk. 2, jf. nr. 3. Den eksisterende bestemmelse i § 80 a, stk. 2, om opsættende virkning er indarbejdet i den nye formulering af § 82, jf. nr. 5. Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere, hvorved de eksisterende bestemmelser i § 80 a, stk. 3 og 4 kan ophæves.

Til nr. 5 og 6 (§ 82 og § 83)

Forslagene er af lovteknisk karakter og indebærer ikke realitetsændringer.

Til nr. 7 (§ 84)

Forslaget er en konsekvens af nr. 2.

Til § 6

(Lov om skove)

Til nr. 1

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 2 (§ 60)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger. Forslaget indfører som noget nyt et nævn med sagkyndige medlemmer ved behandlingen af sager om miljøskader.

Det foreslås at omformulere § 60, og at de gældende stk. 2 og 3 ophæves. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til § 7

(Lov om jagt og vildtforvaltning)

Til nr. 1

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Det foreslås, at de gældende § 53 j, stk. 4 og 5, ophæves. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til § 8

(Lov om sommerhuse og campering mv.)

Til nr. 1

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2 (§ 10 e, stk. 2 og 3)

I nr. 2 foreslås det at § 10 e, stk. 2 og 3, ophæves. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til nr. 3

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til § 9

(Lov om kolonihaver)

Til nr. 1

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Det foreslås at omformulere § 9, og at de gældende stk. 2 og 3, ophæves. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til nr. 2

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til § 10

(Lov om miljøvurdering af planer og programmer)

Til nr. 1

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til § 11

(Lov om nationalparker)

Til nr. 1

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 3 (§ 33)

Det foreslås, at § 33 ophæves, da forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at der kan fastsættes klagegebyrer ved indbringelse af klager for nævnet.

Til § 12

(Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken)

Til nr. 1 og 2

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger. Forslaget indfører som noget nyt et nævn med sagkyndige medlemmer ved behandlingen af sager om miljøskader.

Til nr. 3

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 4 (§ 44 a)

Det foreslås at omformulere § 44 a, og at de gældende stk. 1 og 3 ophæves. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til § 13

(Lov om vandforsyning mv.)

Til nr. 1 (§ 75)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Afgørelser efter vandforsyningsloven er for størstedelens vedkommende båret af en afvejning af de almene og samfundsmæssige hensyn, som loven skal varetage – og i mindre grad præget af tekniske spørgsmål. Det gælder såvel de afgørelser, der træffes af kommunalbestyrelserne, som dem, der træffes af miljøministeren. Det vurderes derfor som værende mest hensigtsmæssigt at flytte sagerne fra Miljøklagenævnet til behandling af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Dog foreslås, at sager om miljøskader i vandforsyningsloven behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning

Der kan i visse sager være tale om, at der over for en virksomhed er truffet afgørelser efter både vandforsyningsloven og fx miljøbeskyttelsesloven, og at der derfor kan være behov for en samlet klagesagsbehandling. I disse tilfælde vil formanden for klagenævnet kunne gøre brug af den beføjelse, der er foreslået tillagt formanden i § 6 i forslag til lov om Natur- og miljøklagenævnet til at »flytte« en sag til et nævn med en anden sammensætning.

Den hidtidige henvisning i vandforsyningslovens § 75, stk. 1, 2. pkt. til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

Det tidligere stk. 3 om, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets virke, foreslås ikke videreført, idet en sådan bestemmelse er indarbejdet i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til nr. 2 og 3 (§ 78)

Forslaget, der er en konsekvens af forslag til lov om Natur- og miljøklagenævnet, indeholder ikke realitetsændringer.

Til § 14

(Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold)

Til nr. 1

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 3

Det tidligere § 26, stk. 8, om, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets virke, foreslås ophævet, idet en sådan bestemmelse er indarbejdet i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til § 15

(Lov om beskyttelse af havmiljøet)

Til nr. 1

Det er med forslaget præciseret, hvilken sammensætning Natur- og miljøklagenævnet skal have ved behandling af sager efter bestemmelsen. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2 (§ 51, stk. 2-5 )

Med ændringen af § 51, stk. 2-5 er der i hovedtræk tale om konsekvensændringer. De organisationer, som er indstillingsberettigede i dag, fortsætter som hidtil.

Den hidtidige henvisning i § 51, stk. 2, til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

Som noget nyt er indføjet indstillingsret til Danmarks Naturfredningsforening, Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Reglerne om indstilling af sagkyndige til brug ved behandling af sager om miljøskade fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvortil der henvises.

I overensstemmelse med en tilsvarende bestemmelse i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet er det foreslået i stk. 4, at styrelser i Miljøministeriet kan supplere organisationernes indstillinger. Det samme foreslås at gælde for de myndigheder, der i dag er indstillingsberettigede i havmiljøloven.

Den hidtidige bestemmelse i stk. 5 om nedsættelse af visitationsudvalg ophæves som en konsekvens af, at den tilsvarende bestemmelse fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til nr. 3

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 4 (§ 51, stk. 7)

Det hidtidige stk. 7 i § 51 om, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets virke, foreslås ophævet, idet en sådan bestemmelse fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til § 16

(Lov om forurenet jord)

Til nr. 1 (§ 77)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Forslaget indfører som noget nyt, at sager om ekspropriation behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Den hidtidige henvisning i § 77, stk. 2, til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

I den foreslåede stk. 3 tilføjes til forskel fra i dag en henvisning til § 83, idet denne ved en forglemmelse ikke blev indsat som konsekvens af de miljøskaderegler, der blev indsat ved lov nr. 507 af 17. juni 2008.

Det hidtidige stk. 4 om, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets virke, foreslås ophævet, idet en sådan bestemmelse fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til nr. 2 og 3

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 4 (§ 96)

Det foreslås, at loven ikke skal kunne sættes i kraft for Færøerne og Grønland ved kongelig anordning. Loven har aldrig været sat i kraft for hverken Færøerne eller Grønland. Jordforureningsområdet er overtaget både af Færøernes hjemmestyre og Grønlands hjemmestyre i forbindelse med overtagelserne af miljøområdet. Da jordforureningsloven således hverken kan sættes i kraft for Færøerne eller Grønland, foreslås det, at anordningshjemlerne udtages.

Til § 17

(Lov om aktindsigt i miljøoplysninger)

Til nr. 1 (§ 4 a, stk. 1)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Den hidtidige henvisning i lovens § 4 a, stk. 1, 2. pkt., til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

Til nr. 2 (§ 4 a, stk. 2)

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 3 (§ 4 a, stk. 3)

Det hidtidige § 4 a, stk. 3, om, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets virke, foreslås ophævet, idet en sådan bestemmelse fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til § 18

(Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug)

Til nr. 1 og 5

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 2 (§ 75)

Med lovforslaget rettes der op på, at der ved en lovteknisk fejl i lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) blev søgt ændret i § 75, stk. 2, i stedet for som rettelig i § 75, stk. 3.

Til nr. 3 (§ 76, stk. 1)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 4 (§ 77)

Den hidtidige henvisning i § 77, stk. 1, til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

§ 77, stk. 3, om, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets virke, foreslås ligeledes ophævet, idet en sådan bestemmelse fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til § 19

(Lov om kemiske stoffer og produkter)

Til nr. 1 (§ 54, stk. 1, nr. 1 og 2)

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 2 (§ 55)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Den hidtidige henvisning i § 55, stk. 1, til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

Som noget nyt er der i § 55, stk. 2, indføjet indstillingsret til Danmarks Naturfredningsforening, Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund. De organisationer, som er indstillingsberettigede i dag, fortsætter som hidtil.

Reglerne om indstilling af sagkyndige til brug ved behandlingen af sager om miljøskader fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvortil der henvises.

I overensstemmelse med en tilsvarende bestemmelse i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet er det foreslået i et nyt stk. 3, at styrelser i Miljøministeriet kan supplere organisationernes indstillinger. Det samme foreslås at gælde for de myndigheder, der hidtil er indstillingsberettigede i lov om kemiske stoffer og produkter.

Den hidtidige bestemmelse i stk. 4 om nedsættelse af visitationsudvalg ophæves som en konsekvens af, at en tilsvarende bestemmelse fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget i stk. 4, tidligere stk. 5, navn på nævnet.

Den gældende stk. 6 foreslås ophævet, da de nødvendige regler om klagenævnet er foreslået indført i den foreslåede lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til § 20

(Lov om miljø og genteknologi)

Til nr. 1-3

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 4 (§ 31, stk. 8)

Det foreslås, at henvisningen til § 34, stk. 3, udgår, idet den gældende § 34, stk. 3 foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 20, nr. 6.

Til nr. 5 (§ 34)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i de almindelige bemærkninger.

Den hidtidige henvisning i § 34, stk. 1, til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

Som noget nyt er der i § 34, stk. 2, indføjet indstillingsret til Danmarks Naturfredningsforening, Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund. De organisationer, som er indstillingsberettigede i dag, fortsætter som hidtil.

Reglerne om indstilling af sagkyndige til brug ved behandlingen af sager om miljøskader fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvortil der henvises.

I overensstemmelse med en tilsvarende bestemmelse i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet er det foreslået i et nyt stk. 3, at styrelser i Miljøministeriet kan supplere organisationernes indstillinger. Det samme foreslås at gælde for de øvrige myndigheder, der efter gældende regler er indstillingsberettigede i loven, dog således at også Plantedirektoratet kan supplere indstillingerne.

Det præciseres endvidere i stk. 4, at reglerne i de foreslåede stk. 2 og 3 om, hvilke organisationer og myndigheder der kan indstille sagkyndige, ikke skal gælde i sager efter kapitel 3 a om miljøskader. Reglerne om indstillingsberettigede i disse sager fremgår af forslaget til § 3, stk. 2-4 i den foreslåede lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Den gældende regel i § 34, stk. 3, om, at klage indgives direkte til Miljøklagenævnet foreslås ophævet. Det følger herefter af den foreslåede ændring i § 31, stk. 8, jf. lovforslagets § 20, nr. 4, at klage til Natur- og miljøklagenævnet – svarende til bl.a. miljøbeskyttelseslovens regler - skal indgives via den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Endelig foreslås den gældende § 34, stk. 4, ophævet, da de nødvendige regler om klagenævnet er foreslået indført i lovforslaget om Natur- og miljøklagenævnet.

Til § 21

(Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader)

Til nr. 1 (§ 50)

Det foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den sagkyndige sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2 (§ 52)

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 3 (§§ 53 og 54)

Den hidtidige henvisning i § 53, stk. 1, til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens bestemmelser nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

§ 53, stk. 2, hvorefter ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets virke, og § 54, der indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, foreslås ligeledes ophævet, idet sådanne bestemmelser er indarbejdet i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Til § 22

(Lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Til nr. 1

Det foreslås, at Natur- og miljøklagenævnet ved behandling af disse sager skal have en sammensætning, der svarer til Naturklagenævnets. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger. Forslaget indfører som noget nyt, at sager om miljømål, indsatsprogrammer og tilvejebringelse af vandplaner behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning.

Den hidtidige henvisning i miljømålslovens § 53, stk. 2, til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om Miljøklagenævnet, foreslås ophævet, idet miljøbeskyttelseslovens §§ 102, 104, 105, 106 og 109 nu fremgår af forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet, hvorfor miljøbeskyttelseslovens bestemmelser foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 2, nr. 9.

Til nr. 2 (§ 54)

Det foreslås, at § 54 ophæves. Stk. 1 og 2 overføres til den nye formulering af § 53, og de gældende stk. 3 og 4, ophæves. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at nævnsformanden kan træffe afgørelser på nævnets vegne, og at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til nr. 3, 4 og 5

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til § 23

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

Efter det netop vedtagne lovforslag er Naturklagenævnet klagemyndighed.

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn- Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning.

Til § 24

(Lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love)

Til nr. 1-3

I lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love, blev indsat et nyt stk. 2 i miljøbeskyttelseslovens § 32, således at stk. 2 blev til stk. 3. Ved denne ændring blev der ikke taget højde for, at der i lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love var indsat en bemyndigelse til ministeren til at ikraftsætte en nyaffattet § 32, stk. 2. Miljøministeren har endnu ikke udnyttet denne hjemmel, hvorfor bestemmelsen foreslås ophævet i lov nr. 173 af 12. marts 2008. Bestemmelsen er i stedet i denne lovs § 2, nr.3, foreslået indsat igen i miljøbeskyttelsesloven. Samtidig foreslås den tilhørende ikrafttrædelsesbestemmelse ophævet. En tilsvarende ikrafttrædelsesbestemmelse indsættes i lovforslagets § 28, stk. 3.

Til § 25

(Museumsloven)

Til nr. 1

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn- Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf foreslås, at disse sager skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet med den læge sammensætning. Der henvises i øvrigt til afsnit 2. 3 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til § 26

(Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.)

Til nr. 1

Forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger de hidtidige klagenævn - Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet - til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til nr. 2

Det foreslås, at § 22, stk. 5 ophæves. Dette skyldes, at forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet indeholder en generel bestemmelse om, at klagenævnets afgørelser ikke kan påklages yderligere.

Til § 27

(Lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter)

Til nr. 1

Miljøankenævnet er ved en fejl angivet som klagemyndighed over miljøministerens afgørelser. Miljøankenævnet er erstattet af Miljøklagenævnet, og forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet sammenlægger Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet til et nævn med navnet Natur- og miljøklagenævnet. Som konsekvens heraf ændrer forslaget navn på nævnet.

Til § 28

De foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelser skal ses i sammenhæng med ikrafttrædelsesbestemmelserne i forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Det foreslås, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for loven. Ikrafttrædelsestidspunktet vil blive fastsat under hensyn til, at der skal være tilstrækkelig tid til at nedsætte det nye nævn og sammenlægge sekretariaterne m.v.

I stk. 2 foreslås dog, at visse bestemmelser træder i kraft den 1. juli 2010. Der er tale om ændringer i miljøbeskyttelsesloven og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvorved der rettes op på lovtekniske fejl, og om ophævelse af bemyndigelsen til at sætte jordforureningsloven i kraft på Færøerne og i Grønland.

I stk. 3 bemyndiges ministeren til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for den foreslåede § 32, stk. 3, i miljøbeskyttelsesloven. Om baggrunden herfor henvises til bemærkningerne til § 2, nr. 3, og § 24, nr. 1-3. Bestemmelsen forventes som hidtil ikraftsat, når vandplanerne for de enkelte vanddistrikter bliver offentliggjort.

Stk. 4-6 indeholder overgangsregler vedrørende verserende sager. Disse skal efter forslaget færdigbehandles efter reglerne i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Dette indebærer bl.a., at også bestemmelser om for­mands­kompetence og henskydningsret i §§ 6-9 i lov om Natur- og miljøklagenævnet vil finde anvendelse på sager, der er verserende i henholdsvis Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet. Med forslaget bliver der f.eks. mulighed for formandsafgørelser i verserende klagesager efter museumsloven, der ikke hidtil har indeholdt denne mulighed.

Stk. 4 indeholder overgangsregler vedrørende verserende sager i Miljøklagenævnet, der ikke er færdigbehandlede ved lovens ikrafttræden. Hvis der i en sag er udtaget sagkyndige til at behandle den, foreslås det, at sagen færdigbehandles af disse. Dette gælder også selv om, de pågældende ikke er blevet udpeget som sagkyndige medlemmer i det nye nævn. Er der endnu ikke udtaget sagkyndige, overgår sagen til behandling af enten formanden eller det nye nævn efter reglerne i dette lovforslag og forslaget til lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Forslaget indebærer i øvrigt, at eventuelle tilbageværende sager, som er indbragt for Miljøklagenævnet som 3. instans før den 1. januar 2007, færdigbehandles efter de nye regler, herunder reglerne om formandskompetence m.v., uanset bestemmelse i § 12, stk. 3, i lov nr. 571 af 9 juni 2006, hvorefter disse sager skulle færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5 indeholder overgangsregler vedrørende verserende sager i Naturklagenævnet, der endnu ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden. Disse sager færdigbehandles efter reglerne i lov om Natur- og miljøklagenævnet, og behandles som udgangspunkt af nævnet med den læge sammensætning.

Som en særlig overgangsregel for fredningssager foreslås det, at de medlemmer af Naturklagenævnet, herunder formanden eller dennes stedfortræder, der har deltaget i en besigtigelse i en sag, der ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden, skal færdigbehandle sagen. I disse sager sammensættes Natur- og miljøklagenævnet således af de personer, der deltog i besigtigelsen. Hermed sikres, at den personkreds, der har kendskab til det konkrete område og har deltaget i den indledende behandling af sagen, er den samme som den, der træffer den endelige afgørelse i fredningssagen, uanset om de pågældende medlemmer af Naturklagenævnet ikke er blevet udpeget som medlemmer af Natur- og miljøklagenævnet.

Det forudsættes, at bestemmelserne i §§ 6-9 i lov om Natur- og miljøklagenævnet som udgangspunkt ikke vil blive anvendt i sager, hvor der efter de hidtidige regler er udtaget sagkyndige eller har været afholdt besigtigelse.

Stk. 6 fastsætter overgangsregler for verserende sager efter lov om vandløb, der ikke er færdigbehandlede af By- og Landskabsstyrelsen ved lovens ikrafttræden.

Bestemmelsen i stk. 7 giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte de nødvendige supplerende overgangsregler. Baggrunden for bestemmelsen er, at der kan opstå behov for overgangsregler, som det ikke er muligt at fastlægge på forhånd. Efter lovforslaget vil verserende sager i Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet skulle behandles af Natur- og miljøklagenævnet efter de nye regler i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Der kan evt. blive behov for at fastsætte særlige overgangsregler.

Til § 29

Bestemmelsen vedrører den territoriale gyldighed af lovforslaget. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, idet § 15 vedrørende havmiljøloven dog skal kunne sættes i kraft for Grønland i lighed med havmiljølovens øvrige bestemmelser.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
Miljøministeriet
     
   
§ 1
     
   
I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 1383 af 21. december 2009 og § 3 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 19 b.
   
Stk. 4. Aktiviteten kan iværksættes, hvis kommunalbestyrelsen ikke senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af aktiviteten. Denne afgørelse gælder dog højst i 6 måneder, men kan i særlige tilfælde forlænges. Ved rettidig klage over en afgørelse efter 1. pkt. regnes fristen i 2. pkt. fra det tidspunkt, Naturklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen.
 
1. I § 19 b, stk. 4,§ 26 a, stk. 2, i § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2, fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, i § 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 26 a.
   
Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning, kan nedlæggelsen iværksættes. Denne afgørelse gælder dog højst i 6 måneder, men kan i særlige tilfælde forlænges. Ved rettidig klage over en afgørelse efter 1. pkt. regnes fristen i 2. pkt. fra det tidspunkt, Naturklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen.
   
     
§ 33.
 
2. § 33, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Fredningsnævnets beslutning om fredning kan efter reglerne i § 43 indbringes for Naturklagenævnet. Naturklagenævnets beslutning om erstatning kan indbringes for Taksationskommissionen efter reglerne i § 45.
 
»Stk. 2. Fredningsnævnets beslutning om fredning kan efter reglerne i § 43 indbringes for Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Natur- og miljøklagenævnets beslutning om erstatning kan indbringes for Taksationskommissionen efter reglerne i § 45.«
     
§ 33
   
Stk. 4. Miljøministeren yder efter anmodning bistand til fredningsnævnet, Naturklagenævnet og Taksationskommissionen under disse myndigheders behandling af sager efter dette kapitel.
 
1. I § 19 b, stk. 4, i § 26 a, stk. 2, i § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2 , fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, i § 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklage­nævnet«.
     
§ 41.
   
Stk. 2. Hvis fredningsnævnets afgørelse er en afvisning af at gennemføre fredningen eller begrænser fredningsområdet eller fredningsbestemmelserne i forhold til forslaget, opretholdes forslagets retsvirkning efter § 37, stk. 2, indtil Naturklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Hvis fredningsnævnets afgørelse ikke skal efterprøves af Naturklagenævnet ifølge § 42, og ikke påklages efter § 43, stk. 1, bortfalder forslagets retsvirkning dog, når klagefristen efter § 43, stk. 3, er udløbet.
   
     
   
3. I overskrifterne til §§ 42 og 43 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Forelæggelse for Naturklagenævnet
§ 42. Når den samlede erstatning og godtgørelse i anledning af en fredning overstiger 100.000 kr., skal Naturklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse efter § 40, stk. 1, i dens helhed, uanset om afgørelsen påklages.
 
4. I § 42 ændres »100.000« til: »500.000«, og »Naturklagenævnet« ændres til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Klage til Naturklagenævnet
§ 43. Fredningsnævnets afgørelse efter § 37, stk. 4, § 37 a, stk. 3, og § 40 kan påklages til Naturklagenævnet.
Stk. 3. Reglen i § 87, stk. 1, gælder også for klage til Naturklagenævnet.
Stk. 4. Klage indgives skriftligt til Naturklagenævnet.
Stk. 5. I klager over fredningsnævnets afgørelse efter § 37, stk. 4, og § 37 a, stk. 3, skal Naturklagenævnet træffe afgørelse inden 8 uger efter modtagelse af klagen.
 
1. I § 19 b, stk. 4, i § 26 a, stk. 2, i § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2, fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, i§ 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 43 a. De midlertidige retsvirkninger af et fredningsforslag, jf. § 41, stk. 2, bortfalder 2 år efter, at fredningssagen er indbragt for Naturklagenævnet.
   
     
Naturklagenævnets afgørelse
§ 44. Naturklagenævnet kan ændre fredningsnævnets afgørelse, herunder fredningens geografiske udstrækning, fredningsbestemmelserne og erstatningen. Dette gælder, uanset hvem der har rejst fredningssagen eller påklaget fredningsnævnets afgørelse, og uanset fredningsforslaget og de forslag og krav, der er fremført for fredningsnævnet og Naturklagenævnet.
Stk. 2. Finder Naturklagenævnet i modsætning til fredningsnævnet, at en foreslået fredning bør gennemføres, kan Naturklagenævnet bestemme, at fredningsnævnet skal optage sagen til fornyet behandling. Naturklagenævnet kan endvidere bestemme, at en udvidelse af fredningens omfang, der er besluttet af Naturklagenævnet, skal behandles af fredningsnævnet.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan Naturklagenævnet undlade at tage stilling til et erstatningskrav og forelægge spørgsmålet for Taksationskommissionen til afgørelse.
Stk. 4. Naturklagenævnet foretager offentlig bekendtgørelse om sin afgørelse og sender afgørelsen til de berørte ejere og brugere samt andre, der har fremsat ønske herom. Nævnet lader fredningsbestemmelserne tinglyse på de pågældende ejendomme.
 
5. I overskrifterne til §§ 44 og 48 ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.
     
Taksation
§ 45. Naturklagenævnets afgørelse af et erstatningsspørgsmål kan påklages til den i § 46 nævnte Taksationskommission. Afgørelser efter § 39, stk. 1, 3. pkt., § 39, stk. 3, og § 49, stk. 3-5, kan dog ikke påklages til Taksationskommissionen.
 
6. I § 45, stk. 1, ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.
     
Stk. 2. Klageberettiget er
1) de ejere og brugere m.v., som har påklaget fredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet til Naturklagenævnet, eller for hvis vedkommende Naturklagenævnet har skærpet fredningsbestemmelserne eller nedsat erstatningen, og
2) en myndighed, der skal udrede en del af erstatningen.
Stk. 4. Klage indgives skriftligt til Naturklagenævnet, der videresender klagen til Taksationskommissionen ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Taksationskommissionen
§ 47. Fredningsnævnet, Naturklagenævnet og Taksationskommissionen kan bestemme, at der skal ydes en ejer eller bruger en passende godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under fredningssagens behandling. En afgørelse efter 1. pkt. kan ikke påklages.
 
1. I § 19 b, stk. 4, i § 26 a, stk. 2, i § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2 , fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, i § 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Naturklagenævnets genoptagelse af sagen
§ 48. I særlige tilfælde kan Naturklagenævnet tage spørgsmålet om fredningens gennemførelse samt om dens indhold og afgrænsning op til fornyet behandling, når Taksationskommissionens afgørelse af erstatningsspørgsmålet foreligger, eller når spørgsmålet er afgjort ved endelig dom, jf. § 88.
 
5. I overskrifterne til §§ 44 og 48 ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.
     
Erstatningens udbetaling og fordeling
§ 49.
Stk. 2. Når panterettigheder i det afståede bortfalder, jf. § 41, stk. 3, kan udbetaling af erstatning for afståelsen kun ske til ejeren med panthavernes samtykke. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor fredningsnævnet, Naturklagenævnet eller Taksationskommissionen skønner, at afståelsen ikke medfører forringelse af pantesikkerheden.
Stk. 3. Staten afholder tre fjerdedele af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste fjerdedel afholdes af vedkommende kommune. Ligger det fredede område i flere kommuner, træffer fredningsnævnet eller Naturklagenævnet bestemmelse om fordelingen.
Stk. 4. Ved fredninger, der hovedsagelig har betydning for en eller flere kommuner, kan fredningsnævnet eller Naturklagenævnet bestemme, at den eller de pågældende kommuner helt eller delvis skal afholde den del af erstatningen, som efter stk. 3 påhviler staten.
Stk. 5. Ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter, der er større end 2 mio. kr., kan Naturklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatningen m.v.
 
1. I § 19 b, stk. 4, i § 26 a, stk. 2, i § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2 , fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, i § 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 78. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, kan påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i dette kapitel. Afgørelser efter § 73, stk. 5, kan dog ikke påklages.
Stk. 2. Miljøministeren kan bestemme, at afgørelser, der træffes af kommunalbestyrelsen efter regler udstedt efter § 20, stk. 2, ikke skal kunne påklages.
Stk. 3. Fredningsnævnets afgørelser efter § 50, stk. 1, kan påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i dette kapitel. For klage over fredningsnævnets øvrige afgørelser gælder § 43.
 
7. I § 78, stk. 1 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 4. Miljøministerens afgørelser efter § 9, § 11, stk. 1 og 2, § 27, stk. 1 og 2, § 53, stk. 1, 2 og 4, § 65, stk. 1, og kapitel 11 a kan påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i dette kapitel. Andre afgørelser efter loven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 60, stk. 4.
 
8. § 78, stk. 4, ophæves og i stedet indsættes:
»Stk. 4. Miljøministerens afgørelser efter § 9, § 11, stk. 1 og 2, § 27, stk. 1 og 2, § 53, stk. 1, 2 og 4, samt § 65, stk. 1, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet efter bestemmelserne i dette kapitel.
Stk. 5. Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«
Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.
     
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte bestemmelser om klage over afgørelser truffet af ministeren efter regler udstedt i medfør af loven. Miljøministeren kan bestemme, at sådanne afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet, eller at sådanne afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte bestemmelser om klage over afgørelser truffet af en myndighed, som efter miljøministerens bestemmelse efter § 73, stk. 3, fører tilsyn med overholdelsen af loven. Miljøministeren kan bestemme, at sådanne afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet, eller at sådanne afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.
 
9. I § 78, stk. 5 og 6, der bliver stk. 6 og 7, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 79. Miljøministeren nedsætter et Naturklagenævn, som er klagemyndighed for administrative afgørelser efter reglerne i dette kapitel, og i det omfang det i øvrigt fastsættes i lovgivningen.
Stk. 2. Nævnet og dets enkelte medlemmer er uafhængige af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.
 
10. §§ 79 - 84 ophæves.
     
§ 80. Nævnet består af
1) en formand,
2) 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer, og
3) 7 medlemmer, der udpeges af Folketinget.
Stk. 2. Som stedfortræder for formanden kan fungere en viceformand. Formanden og viceformændene skal have bestået juridisk kandidateksamen.
Stk. 3. Formanden drager omsorg for, at nævnet i nødvendigt omfang bistås af sagkyndige eksperter.
Stk. 4. Samtidig med udpegning af medlemmer efter stk. 1, nr. 2 og 3, udpeges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten kan deltage i behandlingen og afgørelsen af en sag, når det pågældende medlem er forhindret i at deltage.
Stk. 5. De af Folketinget og Højesteret foretagne udpegninger gælder for 4 år. I tilfælde af udtræden udpeges, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, et nyt medlem eller en ny suppleant for den resterende del af perioden.
§ 81. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller en viceformand, er til stede.
Stk. 2. Nævnets afgørelse i de enkelte sager træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens henholdsvis viceformandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klager efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
§ 82. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dette gælder dog ikke erstatningstilkendelser i anledning af en afgørelse efter § 19 g, en fredning eller en ekspropriation.
§ 83. Miljøministeren fastsætter nævnets forretningsorden.
§ 84. Nævnets administration varetages af et sekretariat, der tillige bistår med forberedelsen og udførelsen af nævnets beslutninger. Nævnet kan i øvrigt indhente vejledende udtalelser fra særligt sagkyndige.
   
     
§ 86.
….
Stk. 3. Ved klage efter stk. 1, nr. 6 og 7, jf. stk. 2, nr. 2, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.
§ 87.
Stk. 2. Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 4. Klage over afgørelser efter kapitel 11 a har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet beslutter andet.
 
1. I § 19 b, stk. 4, i § 26 a, stk. 2, i § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2 , fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, i § 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 89. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der …….
6) undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt efter § 11, stk. 1, § 23, stk. 8, § 24, stk. 5, § 26, stk. 3, § 27, stk. 1 og 2, § 34, stk. 1, § 53, stk. 2, § 73, stk. 5, § 75, stk. 2, § 77 c eller § 77 d,
……
§ 92. Betales gebyrer efter § 72 og udgifter, som myndighederne har krav på at få dækket efter § 53, stk. 3, § 66, stk. 1, § 74, stk. 2-4, § 75, stk. 2 og 3, og § 91, ikke rettidigt, kan der opkræves morarenter på 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.
 
11. I § 89, stk. 1, nr. 6, udgår »§ 75, stk. 2,« og i § 92 udgår »§ 75, stk. 2 og 3,«.
     
§ 103.
Stk. 1. Den påtaleret, der i tinglyste byggelinje- og fredningsservitutter i henhold til lov nr. 595 af 13. november 1940 om stianlæg m.v. i Københavnsegnens grønne områder tilkommer statslige myndigheder, tilkommer kommunalbestyrelsen. Det samme gælder de beføjelser, som efter deklarationer og overenskomster i henhold til den lov, der er nævnt i stk. 1, tilkommer statslige myndigheder.
 
12. § 103, stk. 1, affattes således:
»Den påtaleret, der i tinglyste byggelinje- og fredningsservitutter i henhold til lov nr. 595 af 13. november 1940 om stianlæg m.v. i Københavnsegnens grønne områder tilkommer statslige myndigheder, tilkommer kommunalbestyrelsen. Det samme gælder de beføjelser, som efter deklarationer og overenskomster i henhold til lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, tilkommer statslige myndigheder«.
     
Stk. 3. De beføjelser, der tilkommer fredningsnævn i tidligere afgørelser om bygge- og beskyttelseslinjer, offentlighedens adgang og friluftsreklamer tilkommer kommunalbestyrelsen. Beføjelser vedrørende strandbeskyttelseslinjen tilkommer dog miljøministeren. De beføjelser, som tilkommer Overfredningsnævnet, tilkommer Naturklagenævnet.
 
1. I § 19 b, stk. 4, i § 26 a, stk. 2, i § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2 , fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, i § 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
   
§ 2
     
   
I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 507 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 509 af 17. juni 2008,ved § 1 i lov nr. 513 af 12. juni 2009, og senest ved § 2 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 5.
Stk. 2. Der skal herunder lægges vægt på, at varen eller produktet har en sådan sammensætning og udformning, at varen eller produktet
1) sikres den længst mulige levetid,
2) i videst muligt omfang lader sig genanvende og
3) …
 
1. § 5, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) i videst muligt omfang lader sig genbruge eller genanvende og«.
     
§ 9 ø. Miljøministeren kan til en privat organisation, jf. stk. 2, henlægge kompetencen til at
1) administrere tildelingsordninger efter § 9 j, stk. 3, § 9 r, stk. 1, § 9 u, stk. 4, og § 9 w, stk. 3,
2) …
 
2. § 9 ø, stk. 1, nr. 1, affattes således:
»1) administrere tildelingsordninger efter § 9 j, stk. 3, § 9 r, stk. 1, § 9 u, stk. 6, og § 9 w, stk. 3,«.
     
§ 32.
Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 5.
 
3. § 32, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 5.«
     
   
4. Overalt i loven ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 51.
Stk. 5. Ministeren kan som led i overvågningen af og med henblik på at fremme genanvendelse og renere teknologi og begrænse problemerne i forbindelse med affaldsbortskaffelse fastsætte regler om, at den, der udbyder, forhandler eller distribuerer et bestemt produkt, herunder emballage, skal fremskaffe bestemte oplysninger om produktet eller medvirke hertil.
 
5. I § 51, stk. 5, ændres »affaldsbortskaffelse« til: »affaldshåndtering«.
     
§ 56.
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse tilskud efter §§ 53 a- 55 a og 55 c, herunder om behandlinger af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, vilkår for ydelse af tilskud, udbetaling af tilskud, bortfald af afgivne tilsagn, tilbagebetaling af renter og tilskud og renter heraf, patientrettigheder, regnskaber, revision samt tilsyn og kontrol m.v. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om, at ansøgere efter § 53 a og § 55 c har pligt til for egen regning at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og affaldsstoffer.
 
6. § 56, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter §§ 53 a-55 og § 55 c, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, vilkår for ydelse af tilskud, udbetaling af tilskud, bortfald af afgivne tilsagn, tilbagebetaling af tilskud og renter heraf, patentrettigheder, regnskaber, revision samt tilsyn og kontrol m.v. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om, at ansøgere efter § 53 a og § 55 c har pligt til for egen regning at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og affaldsstoffer.«
     
§ 91. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens kapitel 4-6, 8 og 9 a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82 samt afgørelser efter § 70 a, § 70 b og § 72, når disse afgørelser vedrører sager efter lovens kapitel 4-6, 8 og 9 a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82.
 
7. § 91, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
»Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens kapitel 4-6 og 9 a, afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82, samt afgørelser efter § 70 a, § 70 b og § 72, når disse afgørelser vedrører sager efter lovens kapitel 4-6 og 9 a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82.
Stk. 2. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter lovens § 58 kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens § 58 og afgørelser truffet i medfør af § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
     
§ 96. En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Ministeren kan fastsætte regler om, at visse godkendelser og tilladelser ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage skal have opsættende virkning.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsninger i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse, godkendelse eller dispensation.
 
8. I § 96, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«
     
Kap. 12. Miljøklagenævnet
§ 102. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser i det omfang, det fastsættes i lovgivningen.
Stk. 2. Nævnet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.
§ 103. (Ophævet).
§ 104. Miljøklagenævnet består af en formand, en eller flere stedfortrædere for denne og et antal beskikkede sagkyndige medlemmer.
Stk. 2. Nævnets administration varetages af et sekretariat, der tillige bistår med behandlingen af de sager, der indbringes for nævnet.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for Miljøklagenævnets virksomhed.
§ 105. Miljøklagenævnets formand og dennes stedfortrædere skal have bestået juridisk kandidateksamen.
Stk. 2. Antallet af beskikkede medlemmer fastsættes af miljøministeren. Medlemmerne beskikkes af miljøministeren for indtil 4 år ad gangen efter indstilling fra:
1) Dansk Industri, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Håndværksrådet, Landbrugsrådet og Dansk Landbrug i forening.
2) Miljøstyrelsen.
§ 106. Afgørelsen i de enkelte sager træffes af formanden eller en stedfortræder samt 2 eller 4 beskikkede medlemmer. De beskikkede medlemmer udpeges af formanden med lige mange fra hver af de to grupper, der er nævnt i § 105, stk. 2.
Stk. 2. Afgørelser i Miljøklagenævnet træffes ved stemmeflertal.
Stk. 3. Formanden eller dennes stedfortræder kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke indeholder spørgsmål af større eller principiel betydning, samt i sager, hvis afgørelse alene beror på en juridisk vurdering.
Stk. 4. Miljøministeren skal nedsætte et udvalg blandt Miljøklagenævnets medlemmer, som kan henvise sager til behandling i selve Miljøklagenævnet. Miljøministeren kan fastsætte regler for udpegning af medlemmer og for udvalgets virksomhed.
§ 107. (Ophævet)
§ 108. (Ophævet)
§ 109. Miljøklagenævnet kan tilvejebringe oplysninger og foretage besigtigelse i overensstemmelse med reglerne i § 72 og § 87.
 
9. Kapitel 12 ophæves.
     
§ 110.
Stk. 3. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af §§ 7-10, §§ 12-16, § 17, stk. 3, § 18, § 19, stk. 5-7, § 19 a, § 27, stk. 3, § 31, stk. 3, § 35, § 35 a, 37 b, stk. 2, § 39, stk. 4, § 39 b, stk. 2, § 44, § 45, stk. 2, 3, 5 og 7, § 45 b, § 45 d, § 46 a, stk. 2, § 46 b, § 47, stk. 2, § 48, § 50 a, stk. 3, § 50 c, § 50 d, § 51, § 53, § 53 c, stk. 3, § 55 c, stk. 2, § 56, stk. 3, § 72 a, stk. 3, § 89, stk. 2, og § 89 a, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.
 
10. I § 110, stk. 3, ændres »§ 45, stk. 2, 3, 5 og 7« til: »§ 45, stk. 2, 4, 5 og 7«.
     
   
§ 3
     
   
I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 13. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, kan, for så vidt angår forekomster på landjorden, påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i §§ 14-16. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, og § 11 kan dog ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Regionsrådets afgørelser kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i §§ 14-16.
Stk. 3. Miljøministerens afgørelser efter regler, der fastsættes i medfør af lovens § 36, kan påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i §§ 14-16. Miljøministerens afgørelser efter loven eller efter de regler, der fastsættes i medfør af loven, vedrørende forekomster på landjorden kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
1. § 13 affattes således:
»§ 13. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår forekomster på landjorden, påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter kapitel 7 a kan dog påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, og § 11 kan dog ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Regionsrådets afgørelser kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16.
Stk. 3. Miljøministerens afgørelser efter regler, fastsat i medfør af § 36, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16. Øvrige afgørelser, som miljøministeren træffer efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven vedrørende forekomster på landjorden, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«
     
§ 14. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klager efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 2. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
2. § 14 ophæves.
     
§ 15.
Stk. 3. Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, jf. stk. 2, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.
 
3. I § 15, stk. 3, § 16, stk. 2, § 26 a, stk. 4, og § 26 b, stk. 2 og 4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 16.
Stk. 2. Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 4. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
   
     
§ 26. Afgørelser truffet af miljøministeren efter kapitel 7 a kan påklages til Naturklagenævnet.
 
4. I § 26, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 2. Afgørelser truffet af miljøministeren efter §§ 20, 23 og 24 eller afgørelser truffet efter regler fastsat i medfør af § 20 a, stk. 5, og § 23, stk. 2, kan, for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø, påklages til Naturklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet efter § 22, stk. 1, om vilkårene for områders udlægning til fælles råstofindvinding
 
5. I § 26, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 4. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klager efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 5. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
6. § 26, stk. 4 og 5, ophæves.
     
§ 26 a.
Stk. 4. Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, jf. stk. 3, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.
 
3. I § 15, stk. 3, § 16, stk. 2, § 26 a, stk. 4, og § 26 b, stk. 2 og 4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 26 b.
Stk. 2. Klage indgives skriftligt til miljøministeren, der videresender den til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 4. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
   
     
   
§ 4
     
   
I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1271 af 16. december 2009 og § 19 i lov nr. 1505 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 58. Til Naturklagenævnet, som er nedsat i medfør af lov om naturbeskyttelse, kan påklages:
1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 35, stk. 1.
2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 47, stk. 1.
3) Kommunalbestyrelsers og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til § 11 g, stk. 4.
4) Regionsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til § 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål.
 
1. § 58, stk. 1, affattes således:
»Til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet kan påklages:
1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1.
2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 47, stk. 1.
3) Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til § 11 g, stk. 4, jf. dog stk. 3.
4) Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2 og 3.
5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til § 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 3.«
     
Stk. 3. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at have meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
 
2. § 58, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at klager over VVM-afgørelser, der er omfattet af stk. 1, nr. 4 og 5, i visse tilfælde skal behandles af Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«
     
Stk. 4. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
3. § 58, stk. 4, ophæves.
     
§ 60.
Stk. 2. Klage efter § 58, stk. 1, nr. 1, indgives til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Andre klager indgives til Naturklagenævnet.
Stk. 3. Ved rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5, kan Naturklagenævnet bestemme, at en af kommunalbestyrelsen eller miljøministeren meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efterkommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.
Stk. 4. En tilladelse efter § 35, stk. 1, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1 og 2, har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
Stk. 5. Naturklagenævnet påser, at den, som har modtaget en tilladelse, underrettes om klagen. Når klage indgives til kommunalbestyrelsen, underretter kommunalbestyrelsen straks den, der har modtaget en tilladelse, om klagen.
 
4. Fem steder i § 60 og i § 61 ændres »Naturklagenævnet« til »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 61. Når det er foreneligt med planlægningsmæssige hensyn og med hensynet til offentlighedens medvirken i planlægningen, kan Naturklagenævnet i forbindelse med afgørelse af en klagesag efter § 58, stk. 1, se bort fra reglerne om tilladelse efter § 35, stk. 1, lokalplaner og dispensationer, når klagen vedrører en foranstaltning, der er udført.
   
     
   
§ 5
     
   
I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved § 4 i lov nr. 1519 af 19. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 70.
Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om vandløbsmyndighedens og klagemyndighedens adgang til at opkræve gebyrer for behandling af visse sager.
 
1. I § 70, stk. 2, udgår »og klagemyndighedens«.
     
§ 80. Vandløbsmyndighedens afgørelser, bortset fra afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, kan påklages til miljøministeren, jf. dog § 80a. Afgørelser efter § 54 a kan dog ikke påklages.
 
2. I § 80, stk. 1, ændres »miljøministeren, jf. dog § 80a« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan miljøministeren fastsætte regler om, at vandløbsmyndighedens afgørelser i nærmere angivne grupper af sager om private vandløb ikke skal kunne påklages til anden administrativ myndighed.
 
3. I § 80 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 11 a kan dog påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
     
§ 80 a. Afgørelser vedrørende regulativer for offentlige vandløb, jf. kapitel 5, og afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages til Naturklagenævnet.§ 80, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Klage har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet beslutter andet.
Stk. 3. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klage efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 4. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 
4. § 80 a ophæves.
     
   
5. § 82 affattes således:
§ 82. En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet.
Stk. 2. Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbuddet eller forbuddet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage. Uanset om denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, indtil klagemyndigheden bestemmer andet.
Stk. 3. Såfremt udnyttelsen af en godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes, før klagefristens udløb. Hvis godkendelsen er påklaget før klagefristens udløb, må anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5. Den myndighed, som har truffet afgørelsen, skal straks give den, der har fået godkendelsen, underretning om, at afgørelsen er påklaget.
Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3 kan klagemyndigheden efter klagefristens udløb på begæring meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder.
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 3 og 4 ikke finder anvendelse på visse arter af mindre anlægsarbejder.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 4 og 5 indebærer ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.
 
»§ 82. Klage indgives til vandløbsmyndigheden, som videresender klagen til Natur- og miljøklagenævnet.
Stk. 2. Klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og miljøklagenævnet beslutter andet.
Stk. 3. Ved meddelelse af et påbud eller et forbud kan vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selv om denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, indtil Natur- og miljøklagenævnet bestemmer andet.
Stk. 4. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Vandløbsmyndigheden skal straks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er påklaget.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 indebærer ingen begrænsninger i Natur- og miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.
Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 3 og 4 ikke finder anvendelse på visse former for mindre arter af anlægsarbejder.«
     
§ 83. Klage indgives igennem den myndighed, der har truffet afgørelsen
 
6. § 83 ophæves.
     
§ 84.
Stk. 5. Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, jf. stk. 3, nr. 2, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.
 
7. I § 84, stk. 5, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 6
     
   
I lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:
     
   
1. Overalt i loven ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
2.§ 60 affattes således:
§ 60. Afgørelser efter §§ 4 og 6, § 7, stk. 2, § 13, § 15, stk. 2, § 17, stk. 3, §§ 19-21, §§ 38 og 39, § 51, stk. 2 og 3, og kapitel 8 a der er truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse fra denne, jf. § 43, kan påklages til Naturklagenævnet.
Stk. 2. Nævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager efter loven, når klagen ikke skønnes at indeholde spørgsmål af meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 3. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 
»§ 60. Afgørelser efter § 4, § 6, § 7, stk. 2, § 13, § 15, stk. 2, § 17, stk. 3, §§ 19-21, § 38, § 39 og § 51, stk. 2 og 3, der er truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse fra ministeren, jf. § 43, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.
Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 8 a, der er truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse fra ministeren, jf. § 43, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«
     
   
§ 7
     
   
I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 1383 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 53 j. Afgørelser efter dette kapitel kan påklages til Naturklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
 
1. I § 53 j, stk.1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 2. Klagen indgives skriftligt til miljøministeren. Ministeren videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagen.
Stk. 3. Klage har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet beslutter andet.
 
2. I § 53 j, stk. 2 og 3, og § 53 k, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
Stk. 4. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klage efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 5. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 
3. § 53 j, stk. 4 og 5, ophæves.
     
§ 53 k.
Stk. 2. Ved klage efter stk. 1, nr. 3 og 4, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.
 
2. I § 53 j, stk. 2 og 3 og § 53 k, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 8
     
   
I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, lov nr. 1271 af 16. december 2009 og ved § 4 i lov nr. af 1383 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 10 e. Afgørelser truffet efter lovens §§ 2 og 8 af miljø- og energiministeren eller afgørelser truffet efter bemyndigelse af en kommunalbestyrelse, jf. § 2, stk. 2, kan påklages til Naturklagenævnet.
 
1. I § 10 e, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 2. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klager efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 3. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
2. § 10 e, stk. 2 og 3, ophæves.
Stk. 4-7 bliver herefter stk. 2-5.
     
Stk. 6. Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 7. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
 
3. I § 10 e, stk. 6 og 7, der bliver stk. 4 og 5, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 9
     
   
I lov om kolonihaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007, som ændret ved § 26 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:
     
§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 4 kan påklages til Naturklagenævnet, som er nedsat i medfør af lov om naturbeskyttelse.
Stk. 2. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at have meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 3. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
1. § 9 affattes således:
»§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 4 kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«
     
§ 11.
Stk. 2. Klage indgives til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 3. En tilladelse efter § 4 må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
 
2. I § 11, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 10
     
   
I lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, foretages følgende ændring:
     
§ 16.
Stk. 2. Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i henhold til lov eller den pågældende lov ikke giver mulighed for klage, kan myndighedens afgørelser efter §§ 4-13, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Naturklagenævnet af de i stk. 3 nævnte klageberettigede inden 4 uger efter offentliggørelsen efter § 4, stk. 4, eller § 10.
 
1. I § 16, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 11
     
   
I lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, som ændret ved § 30 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:
     
§ 29. Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Naturklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.
Stk. 2. Nationalparkfondens øvrige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med de afgørelser, der er nævnt i stk. 2, kan indbringes for Naturklagenævnet, herunder regler om opsættende virkning af klage og om klageberettigelse.
 
1. I § 29, stk. 1 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 30.
Stk. 3. Naturklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.
§ 31.
Stk. 2. Klage indgives til nationalparkfonden, der videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
§ 32. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.
 
2. I § 30, stk. 3, § 31, stk. 2, og § 32 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 33. Miljøministeren kan fastsætte regler om klagegebyrer.
 
3. § 33 ophæves.
     
   
§ 12
     
   
I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 44.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 37, stk. 3, samt § 38 om fravigelser fra § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 19 og § 37, stk. 2, kan påklages til Naturklagenævnet af
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) Digelaget for Marsken ved Tønder, når afgørelsen vedrører spørgsmål af betydning for drift og vedligeholdelse af diger og afvandings- og bevandingsanlæg,
4) enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen,
5) offentlige myndigheder,
6) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
7) Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening og
8) Friluftsrådet, når afgørelsen berører væsentlige rekreative interesser.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 33 kan påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen.
 
1. I § 44, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter kapitel 9 a kan påklages til Naturklagenævnet af
1) adressaten for afgørelsen,
2) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen,
3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
4) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres vedtægter varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
5) lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
 
2. I § 44, stk. 4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 9. Klager efter stk. 2-4 indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
 
3. I § 44, stk. 9, ændres »Naturklagenævnet« til: » Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 44 a. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klage efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 2. Ved klage efter § 44, stk. 4, nr. 3 og 4, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.
Stk. 3. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 
4. § 44 a affattes således:
»§ 44 a. Ved klage efter § 44, stk. 4, nr. 3 og 4, kan Natur- og miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.«
     
   
§ 13
     
   
I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1518 af 27. december 2009 og § 1 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 75. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter denne lov samt miljøministerens afgørelse efter § 29, stk. 2 og 4, og § 32, beslutninger efter §§ 37 og 38, jf. § 40, stk. 2, samt afgørelser i konkrete sager efter kapitel 8 kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse, jf. dog § 76. § 102, § 104, stk. 1 og 2, og §§ 105, 106 og 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Klage til Miljøklagenævnet indgives skriftligt af de klageberettigede efter § 80 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
 
1. § 75 affattes således:
»§ 75. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven jf. dog stk. 2, og miljøministerens afgørelser efter § 29, stk. 2 og 4, § 32, § 37 og § 38, jf. § 40, stk. 2, samt i konkrete sager efter kapitel 8 kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.
Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.
Stk. 3. Klage indgives skriftligt af de klageberettigede efter § 80 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Natur- og miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.«
     
§ 78. En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, indtil Miljøklagenævnets afgørelse foreligger eller Miljøklagenævnet bestemmer andet.
 
2. I § 78, stk. 1, 2, 4, og 7, og § 80, stk. 5, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 2. Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbuddet eller forbuddet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage. Uanset om denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, indtil Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Stk. 3. Såfremt udnyttelsen af en tilladelse forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, jf. dog stk. 4 og 5. Den myndighed, som har truffet afgørelsen, skal straks give den, der har fået tilladelsen, underretning om, at afgørelsen er påklaget.
Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3 kan Miljøklagenævnet under behandlingen af en klagesag, når særlige omstændigheder taler herfor, og såfremt det i øvrigt skønnes ubetænkeligt, på begæring meddele tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. Miljøklagenævnets afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 3 og 4 ikke finder anvendelse på visse arter af bygge- og anlægsarbejder.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 4 og 5 indebærer ingen begrænsning i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.
Stk. 7. Klage over afgørelser efter § 65, stk. 5, og § 67, stk. 3, har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
§ 80.
Stk. 5. Miljøklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen, jf. stk. 4, fremsender vedtægterne.
 
3. I § 78, stk. 1, 3, 4, og 6, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.
     
   
§ 14
     
   
I lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved § 1 i lov nr. 1518 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 26.
Stk. 3. Vandselskabernes afgørelser om aktindsigtsspørgsmål efter lov om offentlighed i forvaltningen, jf. § 14, stk. 1, og efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. § 14, stk. 2, kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.
 
1. I § 26, stk. 3, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«
     
Stk. 6. Klage til Miljøklagenævnet indgives skriftligt til det vandselskab, der har truffet afgørelsen. Vandselskabet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
 
2. To steder i § 26, stk. 6, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 8. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om Miljøklagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager efter stk. 3.
 
3. § 26, stk. 8, ophæves.
     
   
§ 15
     
   
I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 51. Følgende afgørelser kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse:
1) Miljøministerens afgørelser om dumpning af optaget havbundsmateriale, jf. § 26, og ministerens afgørelse om foretagelse af undersøgelser heraf efter § 45 a.
2) Afgørelser truffet efter regler fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2.
3) Afgørelser efter kapitel 14 a.
 
1. I § 51, stk. 1, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklage­nævnet«.
     
Stk. 2. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., § 106, stk. 1-3, og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse ved Miljøklagenævnets behandling af sager efter stk. 1. Dog finder § 105, stk. 2, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse tilsvarende anvendelse ved Miljøklagenævnets behandling af klagesager efter § 47 e, § 47 h og § 47 j, stk. 3.
Stk. 3. I stedet for de beskikkede sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 105, stk. 2, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse, medvirker ved behandling af klagesager efter § 26 og afgørelse om foretagelse af undersøgelser om optaget havbundsmateriale efter § 45 a sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra:
1) Sammenslutningen af Danske Havne, Foreningen af Danske Privathavne, Arealudviklingsselskabet I/S, Transport- og Energiministeriet, Danmarks Fiskeriforening, Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i forening.
2) By- og Landskabsstyrelsen
Stk. 4. I stedet for de beskikkede sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 105, stk. 2, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse medvirker ved behandling af klagesager i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra:
1) Bilfærgernes Rederiforening, Danmarks Rederiforening og Danmarks Navigatørforening i forening.
2) Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen i forening.
Stk. 5. Miljøministeren skal nedsætte to udvalg blandt Miljøklagenævnets medlemmer, som kan henvise sager til behandling i selve Miljøklagenævnet. Miljøministeren kan fastsætte regler for udpegning af medlemmer og for udvalgets virksomhed.
 
2. § 51, stk. 2-5, ophæves og i stedet indsættes:
»Stk. 2. Til brug for Natur- og miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter §§ 26 og 45 a indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og miljøklagenævnet:
1) Danske Havne.
2) Foreningen af Danske Privathavne.
3) By & Havn.
4) Danmarks Fiskeriforening.
5) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere.
6) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
7) Danmarks Naturfredningsforening.
8) Verdensnaturfonden.
9) Dansk Ornitologisk Forening.
10) Friluftsrådet.
11) Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 3. Til brug for Natur- og miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 33, stk. 2, indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og miljøklagenævnet:
9) Bilfærgernes Rederiforening.
10) Danmarks Rederiforening.
11) Dansk Navigatørforening.
12) Danmarks Naturfredningsforening.
13) Verdensnaturfonden.
14) Dansk Ornitologisk Forening.
15) Friluftsrådet.
16) Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 4. Styrelser under Miljøministeriet samt Kystdirektoratet og Transportministeriet kan ud over de sagkyndige medlemmer, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2 og 3, indstille yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.«
Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.
Stk. 6. Klage efter stk. 1 indgives af de klageberettigede efter § 52 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse. Når offentlig annoncering finder sted, jf. § 49, stk. 2, regnes klagefristen dog altid fra annonceringens dato. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
 
3. I § 51, stk. 6, der bliver stk. 5, § 52, stk. 3, § 53, stk. 2, § 53 a og § 53 b ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
 
4. § 51, stk. 7, der bliver stk. 6, ophæves.
     
§ 52.
Stk. 3. Miljøklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen fremsender vedtægterne.
 
3. I § 51, stk. 6, der bliver stk. 5, § 52, stk. 3, § 53, stk. 2, § 53 a og § 53 b ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 53.
Stk. 2. En klage over en tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis der indgives klage, skal den myndighed, der har meddelt tilladelsen, straks underrette ansøgeren herom.
§ 53 a. En klage over en godkendelse meddelt i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2, har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse godkendelser ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage skal have opsættende virkning.
§ 53 b. Klage over afgørelser efter § 45 a har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
   
     
   
§ 16
     
   
I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 77. Følgende afgørelser kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse:
1) Kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af denne lov, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.
2) Miljøministerens afgørelser efter kapitel 4 a, § 39, stk. 2, § 72, § 73, stk. 2, 2. pkt., § 73 a og § 73 b.
Stk. 2. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse ved Miljøklagenævnets behandling af sager efter stk. 1.
Stk. 3. Klage til Miljøklagenævnet indgives skriftligt af de klageberettigede efter § 82 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
 
1. § 77 affattes således:
»§ 77. Følgende afgørelser kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet:
1) Kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.
2) Miljøministerens afgørelser efter kapitel 4 a, § 39, stk. 2, § 72, § 73, stk. 2, 2. pkt., § 73 a og § 73 b.
Stk. 2. Regionsrådets afgørelser om ekspropriation, jf. § 22, stk. 2 og 4, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.
Stk. 3. Klage indgives skriftligt af de klageberettigede efter § 82 og § 83 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Natur- og miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.«
     
§ 79. En klage har opsættende virkning for et påbud, medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet.
Stk. 2. Når der efter § 56 er truffet afgørelse om, at påbud skal efterkommes straks, har klage ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet.
Stk. 3. En klage over en afgørelse om meddelelse eller afslag på dispensation efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet.
 
2. I § 79, stk. 1, 2, 3 og 5, § 80, § 83, stk. 5, og § 86 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 medfører ingen begrænsninger i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget dispensation.
 
3. I § 79, stk. 4, ændres » Miljøklagenævnets« til »Natur- og miljøklagenævnets«.
Stk. 5. Klage over afgørelser efter § 73 a og § 73 b har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
§ 80. En klage over en afgørelse om ekspropriation har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet.
§ 83.
Stk. 5. Miljøklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen fremsender vedtægterne.
§ 86. Miljøklagenævnet kan tilvejebringe oplysninger og foretage besigtigelse i overensstemmelse med reglerne i §§ 40, 48 og 57.
 
2. I § 79, stk. 1, 2, 3 og 5, § 80, § 83, stk. 5, og § 86 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 96. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.
 
4. I § 96 udgår », men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger«
     
   
§ 17
     
   
I lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 som ændret ved § 8 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:
     
§ 4 a. Afslag på anmodning om aktindsigt, der er meddelt af et organ omfattet af § 1, stk. 2, og af forsyningsvirksomheder m.v. omfattet af § 1, stk. 1, kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.
 
1. I § 4 a, stk. 1, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 2. Klage til Miljøklagenævnet indgives skriftligt til det organ eller den forsyningsvirksomhed m.v., der har truffet afgørelsen. Organet eller forsyningsvirksomheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
 
2. To steder i § 4 a, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet« til: » Natur- og miljøklagenævnet«.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
 
3. § 4 a, stk. 3, ophæves.
     
   
§ 18
     
   
I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 60. Afgørelser, der kan påklages, skal indeholde oplysninger om datoen for klagefristens udløb og om, at
1) afgørelsen kan påklages skriftligt til Miljøklagenævnet,
2) klage skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og
3) klage skal være modtaget senest ved klagefristens udløb.
 
1. I § 60, stk. 1, nr. 1, to steder i § 77, stk. 2, tre steder i § 80, to steder i § 81 og i § 88 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 75.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer, herunder om forrentning og udpantningsret i forbindelse med anvendelse af forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.
 
2. I § 75, stk. 3, udgår »og udpantningsret«.
     
§ 76. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 78, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til det Miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse.
 
3. I § 76, stk. 1, ændres »det Miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 77. § 102, § 104, stk. 1 og 2, og §§ 105, 106 og 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse ved Miljøklagenævnets behandling af sager efter § 76.
 
4.§ 77, stk. 1 og 3, ophæves.
Stk. 2 bliver herefter stk. 1.
Stk. 2. Klage til Miljøklagenævnet indgives skriftligt af de klageberettigede efter §§ 84-87 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
 
1. I § 60, stk. 1, nr. 1, to steder i § 77, stk. 2, tre steder i § 80, to steder i § 81 og i § 88 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 80. En klage over et påbud eller forbud efter §§ 39, 42 eller 54 e eller over en afgørelse efter § 50 eller § 51 har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Stk. 2. En klage over et påbud eller et forbud, jf. §§ 39, 42 eller 54 e, som kommunalbestyrelsen har besluttet skal efterkommes straks, jf. § 59, har dog ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Stk. 3. Miljøklagenævnet kan beslutte, at en klage over et påbud eller forbud, jf. §§ 39, 42 eller 54 e, skal have opsættende virkning, uanset at kommunalbestyrelsen har besluttet, at en klage ikke skal have opsættende virkning, jf. § 59, stk. 2.
 
1. I § 60, stk. 1, nr. 1, to steder i § 77, stk. 2, tre steder i § 80, to steder i § 81 og i § 88 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 81. En klage over en tilladelse efter § 10, godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 eller dispensation efter § 9 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsninger i Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse, godkendelse eller dispensation.
Stk. 3. En tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter § 11 eller § 12, der indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. En klage over tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter § 11 eller § 12, der indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
 
1. I § 60, stk. 1, nr. 1, to steder i § 77, stk. 2, tre steder i § 80, to steder i § 81 og i § 88 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
5. I § 81, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.
     
§ 88. Miljøklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen fremsender vedtægterne.
 
1. I § 60, stk. 1, nr. 1, to steder i § 77, stk. 2, tre steder i § 80, to steder i § 81 og i § 88 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 19
     
   
I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret senest ved lov nr. 1520 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 54. Afgørelser, der kan påklages, skal oplyse datoen for klagefristens udløb og i øvrigt indeholde oplysning om, at
1) afgørelsen kan påklages skriftligt til Miljøklagenævnet, og at
2) klage skal være modtaget af Miljøklagenævnet senest ved klagefristens udløb.
 
1. I § 54, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 55. Afgørelser efter denne lovs kapitel 6 og 7, der træffes i første instans af den myndighed, ministeren bemyndiger hertil, kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., § 106, stk. 1-3, og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse. Afgørelser om plantebeskyttelsesmidler eller biocider, hvor det eller de aktive stoffer er optaget eller søgt optaget på EF-listerne over aktive stoffer godkendt til brug i plantebeskyttelsesmidler eller biocider, kan dog ikke indbringes for Miljøklagenævnet.
Stk. 2. I stedet for de beskikkede sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 105, stk. 2, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse, medvirker ved behandling af klagesager efter denne lov sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra:
1) Dansk Industri samt Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Dansk Erhvervsgartnerforening i forening.
2) Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet i forening.
Stk. 3. Nævnet kan i øvrigt tilkalde sagkyndige til at afgive vejledende udtalelser.
Stk. 4. Miljøministeren skal nedsætte et udvalg blandt Miljøklagenævnets medlemmer, som kan henvise sager til behandling i selve Miljøklagenævnet. Miljøministeren kan fastsætte regler for udpegning af medlemmer og for udvalgets virksomhed.
Stk. 5. Klage til Miljøklagenævnet kan indgives af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
 
2. § 55 affattes således:
»§ 55. Afgørelser efter denne lovs kapitel 6 og 7, der træffes i første instans af den myndighed, ministeren bemyndiger hertil, kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet. Afgørelser om plantebeskyttelsesmidler eller biocider, hvor det eller de aktive stoffer er optaget eller søgt optaget på EF-listerne over aktive stoffer godkendt til brug i plantebeskyttelsesmidler eller biocider, kan dog ikke indbringes for Natur- og miljøklagenævnet.
Stk. 2. Til brug for Natur- og miljøklagenævnets behandling af klagesager indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og miljøklagenævnet:
1) Dansk Industri.
2) Landbrug & Fødevarer.
3) Dansk Gartneri.
4) Danmarks Naturfredningsforening.
5) Verdensnaturfonden.
6) Dansk Ornitologisk Forening.
7) Friluftsrådet.
8) Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 3. Styrelser under Miljøministeriet samt Arbejdstilsynet kan ud over de sagkyndige medlemmer, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2, indstille yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.
Stk. 4. Klage til Natur- og miljøklagenævnet kan indgives af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.«
     
   
§ 20
     
   
I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 507 af 17. juni 2008 og senest ved lov nr. 1270 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 30.
Stk. 5. Miljøklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.
 
1. I § 30, stk. 5, ændres »Miljøklagenævnet« til Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 31.
Stk. 3. Klage over en meddelt godkendelse efter § 10 og afgørelser efter kapitel 3 a har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet.
 
2. I § 31, stk. 3, 4 og 6, ændres »klagemyndighedens« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.
Stk. 4. I godkendelser efter § 8 kan godkendelsesmyndigheden samtidig bestemme, at godkendelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at godkendelsen, hvis den påklages inden for klagefristen, ikke må udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.
 
3. I § 31, stk. 3, 7 og 8, ændres »klagemyndigheden« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 6. En klage over et påbud eller forbud har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet.
   
     
Stk. 7. Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med påbudet eller forbudet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage. Uanset om denne beslutning påklages, skal påbudet eller forbudet efterkommes, indtil klagemyndigheden bestemmer andet.
   
     
Stk. 8. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og fremsendes herfra til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. dog § 34, stk. 3.
 
4. I § 31, stk. 8, udgår », jf. dog § 34, stk. 3«.
     
§ 34. Afgørelser efter § 8 og kapitel 3 a truffet af miljøministeren og vilkår fastsat i medfør af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 3, til sikring af det ydre miljø i Beskæftigelsesministeriets afgørelser om klassifikation af laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 106, stk. 1-3, og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. I stedet for de beskikkede sagkyndige medlemmer, der er angivet i § 105, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, medvirker ved behandling af klagesager efter denne lov sagkyndige medlemmer, der beskikkes af miljøministeren for 4 år ad gangen efter indstilling fra:
1) Dansk Industri, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Håndværksrådet, Landbrugsraadet og Dansk Landbrug i forening.
2) Miljøstyrelsen i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og Fødevarestyrelsen.
Stk. 3. Klage indgives direkte til Miljøklagenævnet, jf. § 31, af de klageberettigede efter § 30.
Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
 
5. § 34 affattes således:
»§ 34. Afgørelser efter § 8 og kapitel 3 a truffet af miljøministeren og vilkår fastsat i medfør af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 3, til sikring af det ydre miljø i Beskæftigelsesministeriets afgørelser om klassifikation af laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.
Stk. 2. Til brug for Natur- og miljøklagenævnets behandling af klagesager indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og miljøklagenævnet:
9) Dansk Industri.
10) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
11) Håndværksrådet.
12) Landbrug & Fødevarer.
13) Danmarks Naturfredningsforening.
14) Dansk Ornitologisk Forening.
15) Friluftsrådet.
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Stk. 3. Styrelser under Miljøministeriet samt Danmarks Miljøundersøgelser, Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet kan ud over de sagkyndige, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2, indstille yderligere sagkyndige til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.
Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse for indstilling af sagkyndige til behandling af sager efter kapitel 3 a.«
     
   
§ 21
     
   
I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), som ændret ved § 37 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:
     
§ 50. Medmindre andet fremgår af loven, kan afgørelser efter loven påklages til Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet, afhængigt af hvilket nævn der er klageinstans for afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade omfattet af denne lov.
 
1. § 50 affattes således:
»§ 50. Medmindre andet fremgår af loven, kan afgørelser efter loven påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet.«
     
§ 52. Klage indgives skriftligt til miljøministeren, der videresender den til det relevante klagenævn, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Når offentlig annoncering finder sted, jf. § 39, stk. 3, regnes klagefristen dog altid fra annonceringens dato. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, en helligdag, en grundlovsdag, en juleaftensdag eller en nytårsaftensdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
 
2. I § 52, stk. 1, ændres »det relevante klagenævn« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 53. Ved Miljøklagenævnets behandling af sager finder § 102, § 104, stk. 1 og 2, og §§ 105, 106 og 109 i lov om miljøbeskyttelse tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om Miljøklagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
§ 54. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klager, der skønnes ikke at indeholde spørgsmål af væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
 
3.§§ 53 og 54 ophæves.
     
   
§ 22
     
   
I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:
     
   
1. § 53 affattes således:
§ 53. Følgende afgørelser kan påklages til det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse:
1) Den endeligt vedtagne vandplan, for så vidt angår fastsættelse af miljømål og indsatsprogram.
2) Spørgsmål om vandplanens tilvejebringelse.
3) En endeligt vedtaget kommunal handleplan, for så vidt angår indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 31 a-31 e.
Stk. 2. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse ved Miljøklagenævnets behandling af sager efter stk. 1.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klagenævnets sammensætning og virksomhed ved behandlingen af sager i henhold til denne lov.
 
»§ 53. Afgørelser truffet efter følgende bestemmelser kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet:
1) § 29, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og vandplanens tilvejebringelse.
2) § 31 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 31 a-31 e.
3) § 45, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og Natura 2000-planens tilvejebringelse.
4) § 46 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 46 a-46 e.«
     
§ 54. Afgørelser truffet efter § 45 kan påklages til Naturklagenævnet, for så vidt angår fastsættelse af mål og indsatsprogram og Natura 2000- planens tilvejebringelse.
Stk. 2. Afgørelser truffet efter § 46 c kan påklages til Naturklagenævnet, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 46 a-46 e.
Stk. 3. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at have meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 4. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
2. § 54 ophæves.
     
§ 55.
Stk. 2. Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.
 
3. I § 55, stk. 2, og § 57, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 56.
Stk. 2. Klage indgives til den myndighed, som har offentliggjort afgørelsen. Myndigheden sender klagen til Miljøklagenævnet, jf. § 53, henholdsvis Naturklagenævnet, jf. § 54, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
 
4. I § 56, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet, jf. § 53, henholdsvis Naturklagenævnet, jf. § 54,« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 57. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet bestemmer andet.
 
5. I § 57, stk. 1, ændres »Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 2. Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige fristerne i §§ 31 c og 46 c, for så vidt angår hele eller dele af den kommunale handleplan i forbindelse med afgørelser truffet efter stk. 1.
 
3. I § 55, stk. 2, og § 57, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 23
     
   
I lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer foretages følgende ændringer:
     
§ 15. Endeligt vedtagne risikostyringsplaner og senere revurderinger af disse kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
 
1. I § 15, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Miljø- og naturklagenævnet«.
     
Stk. 2. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i sager, der ikke skønnes at have meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 3. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 
2. I § 15, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og miljøklagenævnets«.
     
§ 16. Klageberettiget efter § 15 er følgende:
1) Miljøministeren.
2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
3) Offentlige myndigheder.
4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Stk. 2. Ved klage indgivet af klageberettigede efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.
§ 17. Klage skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at den endelig vedtagne risikostyringsplan er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber en lørdag, en søndag, eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Stk. 2. Klage indgives til den myndighed, som har vedtaget planen. Myndigheden sender klagen til Naturklagenævnet, ledsaget af den påklagede plan og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
 
3. I §§ 16 og 17 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 24
     
   
I lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love, foretages følgende ændringer:
     
§ 1, nr. 1.
§ 32, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4.«
 
1. § 1, nr. 1, ophæves.
     
§ 4
   
     
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 32, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Ministeren kan fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for de enkelte vanddistrikter.
 
2. I § 4, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.
3.§ 4, stk. 2, ophæves.
     
   
Kulturministeriet
     
   
§ 25
     
   
I museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1517 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:
     
§ 29 t. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter dette kapitel eller de regler, der udstedes efter dette kapitel, kan påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i dette kapitel.
Stk. 2. Kulturministerens afgørelser efter § 29 h, stk. 2, og § 29 q, stk. 2, 1. pkt., kan påklages til Naturklagenævnet efter bestemmelserne i dette kapitel. Tilsvarende kan afgørelser efter § 29 j, stk. 1, påklages til Naturklagenævnet, for så vidt angår dispensationer fra bestemmelserne i § 29 e, stk. 1, 1. pkt., og § 29 g, stk.1 og 2, bortset fra tilladelser til arkæologiske undersøgelser af fortidsminder og historiske skibsvrag. Andre afgørelser efter dette kapitel kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte bestemmelser om klage over afgørelser truffet af ministeren efter regler udstedt i medfør af dette kapitel. Kulturministeren kan bestemme, at sådanne afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet, eller at sådanne afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.
 
1. I § 29 t, stk. 1-3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet«.
     
§ 29 u. Klageberettiget er
1) Adressaten for afgørelsen,
2) Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) Offentlige myndigheder,
4) Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Stk. 2. Ved klage efter stk. 1, nr. 5, kan Naturklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.
§ 29 v.
Stk. 2. Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender klagen til Naturklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
 
2. I § 29 u, stk. 2, og § 29 v, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
     
   
§ 26
     
   
I lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004, som ændret ved § 35 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:
     
§ 22. Klage over landzonemyndighedens afgørelser efter § 3, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1, og § 11, stk. 1 og 2, indgives til Naturklagenævnet, jf. § 58 i lov om planlægning.
Stk. 2. Naturklagenævnet kan af parterne kræve alle relevante oplysninger, som skønnes nødvendige med henblik på behandling af sagerne.
Stk. 3. Naturklagenævnet er ikke bundet af IT- og Telestyrelsens udtalelse efter § 18, stk. 1. Naturklagenævnet kan indhente yderligere radiotekniske oplysninger i sagen.
Stk. 4. Naturklagenævnet kan hjemvise en klagesag til landzonemyndigheden til yderligere behandling, herunder for at få de tekniske forhold vedrørende fælles udnyttelse og opsætning af antennesystemer yderligere inddraget og belyst. Landzonemyndigheden er i sådanne sager ikke bundet af IT- og Telestyrelsens udtalelse efter § 18, stk. 1.
 
1. I § 22, stk. 1-4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
Stk. 5. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 6. §§ 59 og 60 i lov om planlægning finder tilsvarende anvendelse.
 
2. § 22, stk. 5, ophæves.
Stk. 6 bliver herefter stk. 5.
     
   
Klima- og Energiministeriet
     
   
§ 27
     
   
I lov nr. 308 af 30. juni 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, som ændret ved § 5 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændring:
     
§ 14. Klima- og energiministerens afgørelser kan påklages til Energiklagenævnet. Miljøministerens afgørelser kan påklages til Miljøankenævnet.
Stk. 2. Afgørelser truffet af en anden myndighed i henhold til loven kan ikke påklages til klima- og energiministeren henholdsvis miljøministeren.
Stk. 3. Klima- og energiministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte regler om adgangen til at klage til Energiklagenævnet og Miljøklagenævnet, herunder om opsættende virkning af klage, afskæring af klageadgang og søgsmålsfrist til prøvelse af afgørelser truffet af klagenævnene.
 
1. I § 14 ændres »Miljøankenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet« og »Miljøklagenævnet« ændres til: »Natur- og miljøklagenævnet«.
     
   
§ 28
     
   
Stk. 1. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 5, stk. 2, nr. 2, § 9 ø, stk. 1, nr. 1, § 51, stk. 5, § 56, stk. 3, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, 2, 5, 6 og 10, § 96 i lov om forurenet jord, som affattet ved denne lovs § 16, nr. 4, samt § 75, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som affattet ved denne lovs § 18, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2010.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte, at § 32, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, træder i kraft på et andet tidspunkt end resten af loven. Ministeren kan fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for de enkelte vanddistrikter.
Stk. 4. Verserende sager i Miljøklagenævnet, der ikke er færdigbehandlede ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter lov om Natur- og miljøklagenævnet af Natur - og miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og miljøklagenævnet, nævnte sammensætning. I sager hvor der efter de hidtil gældende regler, er udtaget sagkyndige til behandling af den pågældende sag, sammensættes Natur- og miljøklagenævnet med deltagelse af disse.
Stk. 5. Verserende sager i Naturklagenævnet, der ikke er færdigbehandlede ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter lov om Natur- og miljøklagenævnet af Natur- og miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet, nævnte sammensætning. I sager, hvor Naturklagenævnet har afholdt besigtigelse i en sag om fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6, sammensættes Natur- og miljøklagenævnet med deltagelse af de nævnsmedlemmer, der deltog i besigtigelsen.
Stk. 6. Verserende sager efter lov om vandløb, der ikke er færdigbehandlede i By- og Landskabsstyrelsen ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles af Natur- og miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og miljøklagenævnet nævnte sammensætning.
Stk. 7. Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte overgangsregler.
     
   
§ 29
     
   
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 15 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Omtryksnote
  • 26-01-2010:
  • Fremsættelsesdato indsat
  • Fremsættelsesdato indsat