Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende vaske- og rengøringsmidler

 

I medfør af § 7 a og § 45 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, fastsættes:

§ 1. Miljøstyrelsen udfører de opgaver, som i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler,  udføres af den nationale udpegede myndighed, jf. forordningens artikel 8, stk. 1, jf. art. 5.

§ 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i den i § 1 nævnte forordning jf. forordningens og lovens regler herom.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. april 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 884 af 23. oktober 2002 om vaske- og rengøringsmidler ophæves.

Miljøministeriet, den 3. april 2006

Connie Hedegaard

/Helge Andreasen

Officielle noter

Forordningen er offentliggjort i EU-tidende 2004 nr. L 104 s. 1. Ændringer af forordningen, herunder ændring og udfyldelse af bilag, vil blive offentliggjort i EU-tidende.